(Українська) Войтова Людмила Володимирівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна педагогіка»
 • «Практикум з соціальної роботи»
 • «Соціальний аудит та інспектування»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток шкільного краєзнавства у навчально-виховному процесі національної школи України (20-30-ті роки ХХ століття)»

Сфера наукових інтересів:

«Просвітницька та педагогічна діяльність вітчизняних громадських організацій другої половини ХІХ – початку ХХ століття: різновекторність парадигм і впливів».

Основні публікації

Монографії

 1. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективна монографія / І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 212 с.
 2. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 202 с.

Посібники:

 1. Антологія педагогічного краєзнавства Черкаського краю: Навчальний посібник / І.Албул, Л. Бадья, В. Бойченко, Н. Коляда та ін.. – Умань, 2008. – 344 с.
 2. Людина в сучасному соціумі : навчальний посібник / Уклад. : Л.В. Войтова. – Умань, 2011. – 85 с.
 3. Інноваційні технології в освіті, науці, соціально-педагогічній діяльності : навчальний посібник / Уклад. : Л.В. Войтова. – Умань, 2011. – 55 с.
 4. Етика і психологія сімейного життя : курс лекцій з навч. дисципліни / МОН, молоді та спорту України, Уманський ДПУ ім. Павла Тичини ; [уклад. Л. В. Войтова, С. С. Заєць] ; [рец. Кравченко Т. В., Кравченко О. О.]. – Умань : [б.в.], 2011. – 112 с.
 5. Людина в сучасному соціумі : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / уклад. : Л. В. Войтова. 2-ге вид., переробл. та доповн. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 107 с.
 6. Розвиток педагогічного краєзнавства у вищих навчальних закладах України (ІІ половина ХХ століття) : монографія / за заг. ред. Побірченко Н.С. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 160 с.
 7. Войтова Л. Біляшівський Микола Федотович / Л. Войтова // Хрестоматія педагогічного краєзнавства : навчальний посібник: у 2-х кн. / за заг. ред. Побірченко Н. С. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Кн. 2. – С. 67–89.
 8. Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова. − Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. − 226 с.

Наукові видання:

 1. Школи Черкащини у вимірі часу [ упор.: О.В. Фещенко, Н.С. Побірченко, Л.В. Войтова]. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – 206 с.
 2. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : А. І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. − К. : Знання України, 2010. − 351 с. (авторський колектив).

Статті:

 1. Войтова Л.В. Змістова характеристика категорій „краєзнавство” та „шкільне краєзнавство” / Л.В. Войтова // Освіта Донбасу. − 2011. − № 5. − С. 5−10.
 2. ВойтоваЛ.В. Архівна база дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття) / Л.В. Войтова // Краєзнавство. − 2011. − № 4. − С. 7−13.
 3. ВойтоваЛ. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у педагогічному ВНЗ / Л. Войтова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. − Вип. 5. − Ч. 1. − С. 144−150.
 4. ВойтоваЛ. Історіографія і джерельна база дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття) / Л. Войтова // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: зб. наук. праць / Відп. ред. В. І. Марочко, А. Г. Морозов. − Умань ПП Жовтий, 2012. − С. 455−461.
 5. ВойтоваЛ. Здоров’язберігаючі технології в освітніх навчальних закладах / Л. Войтова // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту” (11−12 жовтня 2012 р.). − У 4-х т. − Т. 2. − Донецьк : Витоки, 2012. − С. 65−69.
 6. Войтова Л. Поняття „громадські організації”: змістовий аспект / Л. Войтова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. − Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. − Вип. 43. − Ч. 2. − С. 192−200.
 7. Войтова Л. Польсько-українська академічна співпраця (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Л. Войтова // Gnieznienskie studia europejskie : моnоgrafie. – Т. 7. – Poznan: Wydawnictwo poznanskiego towarzystwa przyjaciol nauk, 2012. – С. 297–307.
 8. Войтова Л. Біляшівський Микола Федотович / Л. Войтова // Хрестоматія педагогічного краєзнавства : навчальний посібник: у 2-х кн. / за заг. ред. Побірченко Н. С. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Кн. 2. – С. 45–52.
 9. Войтова Л. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї / Л. Войтова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. − 2013. − № 1. – С. 79–86.
 10. Войтова Л.В. Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції / Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. – 2013. – № 1. – С. 52–58.
 11. Войтова Л.В. Уставь С.-Петербургского и Московского обществ грамотности 12 марта 1896 года (До історії перших товариств грамотності: Московського та С.-Петербурзького) / Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. – 2013. – № 2. – С. 93–98.
 12. ВойтоваЛ. В. Етапи просвітницько-педагогічної діяльності Санкт-Петербурзького Комітету грамотності (1861−1895 рр.) [Електронний ресурс] / Л. В. Войтова // Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. видан. – 2013. – № 3 (23). – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13vlvpkg.pdf.
 13. Санкт-Петербурзьке Педагогічне товариство: історія становлення // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Ч. 3. – C. 307–317.
 14. Женское движение в борьбе за равенство гражданских прав (конец ХІХ – начало ХХ столетия) // Науковий огляд. – 2014. – № 6 (7). – С. 102–113. (Журнал включено до науковометричної бази даних „Російський індекс наукового цитування” („Рінц SCIENCE INEX”).
 15. Ліга освіти як координатор просвітницько-педагогічної діяльності (1907–1917) // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. пр.]. Наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2014. – Вип. 10 (53).– С. 71–76.

Контакти

e-mail: voytovalv@meta.ua