Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

100_2913

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей і факультетів до навчально-виховної роботи в загальноосвітній та вищій школі, відіграє провідну роль у всіх напрямках життєдіяльності університету.

Свої витоки вона бере з кафедри педагогіки і психології, яка на момент утворення об’єднувала викладачів педагогіки і психології, фізкультури, іноземної мови, музики та співів, української та російської мови і літератури педагогічного інституту. За десятки років відбулися реорганізаційні зміни, як у складі кафедри, так і в її діяльності.

З 2015 року кафедра перейменована на кафедру педагогіки та освітнього менеджменту. Очолив її досвідчений викладач університету, нині доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович.

Склад кафедри

У складі кафедри 17 викладачів, з них 3 доктори наук, професори Коберник О.М., Пащенко Д.І., Осадченко І. І.; 11 кандидатів наук, з них 9 доцентів: Безлюдна Н.В., Дудник Н.В., Радченко І.А., Стеценко Н.М., Ткачук  Л.В., Бялик О.В., Гагарін М.І., Бойченко В. В., Кірдан О. Л., Прищепа С. М., Ткачук М. М.; 3 викладачі: Кудла М.В., Савченко Н. В., Фурман І. В.

Колектив кафедри забезпечує викладання для студентів усіх спеціальностей університету циклу педагогічних дисциплін та здійснює керування педагогічною практикою.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке: теорія та методика професійної освіти (дидактичні проблеми викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ, підготовка вчителя до впровадження інноваційних технологій навчання, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя), загальна педагогіка (педагогічні умови та шляхи реалізації різних напрямків виховної роботи з школярами), історія педагогіки та ін.

На кафедрі виконується держбюджетна тема «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (номер державної реєстрації 0111U007536); видається збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя».

При кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту працює аспірантура та докторантура. Аспірантуру відкрито у вересні 2004 року за спеціальностями 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.07 – «Теорія і методика виховання» та 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». З грудня 2011 року при кафедрі відкрито докторантуру із спеціальностями 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»; 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.07 – «Теорія і методика виховання».

Cьогодні в аспірантурі та докторантурі навчається 15 аспірантів та 2 докторанти. У межах діяльності кафедри працює науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності.

Кафедра загальної педагогіки має великий науковий потенціал. Завідуючий кафедрою, д.п.н., професор Коберник О.М. – автор понад 250 наукових та науково-методичних публікацій, у т.ч. 6 монографій, 10 навчально-методичних посібників, переможець конкурсу педагогів вищої школи у МДУ «Артек». Коберник О.М. підготував 26 кандидатів та 3 доктори педагогічних наук, керує докторантами, аспірантами, здобувачами. Він є головою науково-методичної комісії МОН України з проблем виховання дітей та молоді; очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук.

Професор кафедри Кірдан О.Л. підготувала до захисту докторську дисертацію; доцент Бялик О.В. навчається у докторантурі.

Тісні зв’язки підтримує кафедра з НАПН України, Інститутом педагогіки, Інститутом проблем виховання, Українською асоціацією В.О. Сухомлинського, з провідними вищими навчальними закладами, педагогічними колективами сільських та міських шкіл, проводить з ними спільні конференції та семінари.

Велика увага приділяється кафедрою роботі з педагогічно обдарованою молоддю, стимулюванню творчого пошуку студентів .Упродовж останніх років кафедра  є організатором ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогіки.

Під керівництвом провідних викладачів на кафедрі працюють проблемні групи і наукові гуртки, де майбутні науковці досліджують різні аспекти історії, теорії та практики навчання і виховання, а також беруть участь у студентських науково-практичних конференціях.

У педагогічний процес викладачами кафедри активно впроваджуються індивідуальні, диференційовані та групові форми навчання, проблемно-пошукові, дослідницькі методи, а також рольові ігри. тренінги. Протягом останніх років викладачі кафедри здійснюють вивчення педагогічних дисциплін за кредитно-трансферною системою навчання.

Викладачі й аспіранти кафедри беруть участь у багатьох міжнародних, республіканських, міжрегіональних та обласних науково-практичних конференціях з актуальних проблем педагогічної науки й практики, які проводяться як в Україні, так і за її межами.

image001

Коберник Олександр Миколайович

Завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, професор, доктор педагогічних наук

Читати далі…

пащенко

Пащенко Дмитро Іванович

Професор кафедри педагогіки, та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Осадченко Інна Іванівна

Професор кафедри педагогіки, та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

 

Кірдан Олена Леонідівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

гагарін

Гагарін Микола Іванович

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

радченко

Радченко Ігор Анатолійович

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

бялик

Бялик Оксана Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

безлюдна

Безлюдна Наталія Валентинівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

дудник

Дудник Наталія Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

бойченко

Бойченко Валентина Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Стеценко Надія Миколаївна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

 

Ткачук Лариса Василівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

image001

Прищепа Світлана Михайлівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Ткачук М.М.

Ткачук Мирослава Михайлівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Савченко Н.В

Савченко Наталія Володимирівна

Старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Кудла М.В.

Кудла Марія Валеріївна

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Читати далі…

 

Коблик Віталій Олександрович

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Читати далі…

Юрченко Оксана Володимирівна

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Читати далі…

Тищенко В.О.

Тищенко Вікторія Олегівна

Лаборант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Зачепа Катаріна Ігорівна

Лаборант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Історія та сьогодення

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту бере свої витоки з кафедри педагогіки і психології, яка на момент утворення об’єднала викладачів різних дисциплін: педагогіки, психології, фізичної культури, іноземної мови, музики та співів, української та російської мови і літератури.

Впродовж часу існування кафедра трансформувалася, за десятки років відбулися реорганізаційні зміни, як у складі кафедри так і в напрямках її діяльності, проте завжди вона об’єднувала у своєму складі провідних викладачів вищого навчального закладу. В 2004 році колектив кафедри педагогіки був занесений до книги «Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України». За період існування її керівництво здійснювали висококваліфіковані фахівці педагогічної науки та практики: доц. Мішкурова В. Ф., доц. Ткачук Л. В., з 2005 року по даний час кафедру очолює проф. Пащенко Д. І.

В 2009 році на базі кафедри створено Науково-дослідну лабораторію педагогічної компетентності (наказ № 01 від 02.01.2009 р.). Лабораторію очолює канд. пед. наук, доц. Ярошинська О. О. Спільна діяльність кафедри та лабораторії сприяє активній науково-пошуковій роботі з дослідження проблем формування професійних компетенцій майбутніх педагогів і розвитку педагогічної компетентності викладачів вищої школи та реалізує цей процес в умовах університету.

Нині у складі кафедри провідні фахівці університету − 2 доктори наук, професори Коберник О. М., Пащенко Д. І. , 7 кандидатів педагогічних наук,  доцентів: Безлюдна Н. В., Бялик О. В., Гагарін М. І., Макарчук В. В., Радченко І. А., Стеценко Н. М., Ярошинська О. О.

Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання циклу педагогічних дисциплін для студентів всіх напрямів підготовки та спеціальностей університету (педагогіка, дидактика, історія педагогіки, вступ до спеціальності, основи наукових досліджень, педагогіка вищої школи педагогічний менеджмент та ін., здійснює керівництво педагогічною практикою студентів університету.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке, за результатами рейтингу науково-дослідної роботи кафедра традиційно входить до десятки кращих кафедр університету.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами освіти, педагогічними колективами загальноосвітніх закладів, проводить з ними спільні наукові семінари та конференції.

e-mail: pedagogikaudpu@ukr.net

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

 1. Педагогіка.
 2. Педагогіка профільної школи.
 3. Педагогіка вищої школи.
 4. Педагогіка та історія педагогіки.
 5. Педагогіка та психологія.
 6. Порівняльна педагогіка.
 7. Методологічні засади професійної освіти.
 8. Дидактичні основи професійної освіти.
 9. Історія педагогіки.
 10. Менеджмент в освіті.
 11. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи.
 12. Державні стандарти і якість вищої освіти.
 13. Документознавство в закладах освіти.
 14. Етика керівника навчального закладу.
 15. Зарубіжна система вищої освіти.
 16. ІКТ в управлінській діяльності.
 17. Історія освітньо-виховних процесів.
 18. Креативні технології навчання у ВНЗ.
 19. Креативні технології навчання.
 20. Менеджмент організацій.
 21. Методика викладання у вищій школі.
 22. Методика навчання педагогіки.
 23. Методологія і методика науково-педагогічних досліджень.
 24. Моніторинг якості освіти.
 25. Освітні технології.
 26. Основи наукових досліджень.
 27. Основи педагогічних досліджень.
 28. Основи профорієнтаційної роботи.
 29. Педагогічна етика.
 30. Педагогічна конфліктологія.
 31. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ.
 32. Теорія і методика науково-дослідної роботи.
 33. Теорія і методика науково-педагогічних досліджень.
 34. Теорія і практика виховання у вищій школі.
 35. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень.
 36. Теорія організації.
 37. Теорія прийняття рішень.
 38. Техніка управлінської діяльності.
 39. Управління і керівництво ВНЗ.
 40. Управління навчальною та виховною діяльністю .

Контактна інформація

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту (ауд № 316)., вул. Садова, 28; м. Умань, Черкаська обл. e-mail: pedagogikaudpu@ukr.net