Лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини»

Лабораторія заснована в листопаді 2003 р. на честь 50-річчя утворення Черкаської області.

Завідувач лабораторії – Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

_DSC4816

Проведення досліджень в лабораторії здійснюється за такими напрямами:

 • освіта на Черкащині,
 • педагогічна думка Черкащини;
 • науковий доробок учених Черкаського краю.

У науково-дослідній лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» працюють викладачі та студенти усіх структурних підрозділів університету. Поряд з фаховою підготовкою майбутні вчителі отримують поглиблену краєзнавчу підготовку, засвоюють необхідний обсяг знань не тільки загального, але й регіонального педагогічного краєзнавства, набувають методичних умінь і навичок проводити науково-пошукову та краєзнавчу роботу в школі, усвідомлюють її значення у вихованні учнів.

Науково-дослідна лабораторія входить до складу Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН України при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

У структурі Центру працюють три наукові секції – історії регіональної освіти, секція персоніфікованої педагогіки та секція усного історико-педагогічного джерелознавства, а також студентське наукове товариство імені Олександра Антоновича Захаренка. До структури Центру входить Науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини» УДПУ імені Павла Тичини, ряд науково-дослідних підрозділів та ВНЗ України: відділення у Херсонському державному університеті, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

Наукові дослідження лабораторії здійснюються у контакті з науковими закладами Національної академії педагогічних наук України (відділення історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України та ін..), вищими навчальними закладами України (Херсонський державний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та ін.).

Члени науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» входять до Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського, Асоціації істориків педагогіки Великобританії.

В різні роки наукова робота лабораторії здійснювалася в межах розробки держбюджетних тем «Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2010-2012 рр.),  «Розвиток дитячого руху в Центральній Україні» (2010-2013 рр.) та ін.

У 2015 році колектив лабораторії завершив розробку наукового проекту на замовлення Міністерства освіти і науки України «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», що виконувався упродовж 2013–2015 років. Характер НДР: фундаментальне дослідження. Номер державної реєстрації НДР: № 0113U000331.

Практична цінність результатів НДР.

За результатами наукових досліджень захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (1 подано до спеціалізованої вченої ради), 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (4 подано до спеціалізованої вченої ради).

Опубліковано 10 монографій, 8 посібників, 2 бібліографічні покажчики, 111 статей у фахових виданнях, 113 тез наукових конференцій, 36 публікацій у зарубіжних виданнях, 11 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Розробники дослідження стали організаторами двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 3 семінарів; прийняли участь у 37 Міжнародних та 44 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, захищено 10 дипломних та магістерських робіт.

Монографії

 1. Войтова (Хоменко) Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова. − Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. − 226 с.
 2. Роєнко С.О. Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – 298 с.
 3. Федосова І. В. Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець
  ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / І. В. Федосова. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 397 с.
 4. ГребіньЛ. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Л. О. Гребінь. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 301 с.
 5. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань :
  ФОП Жовтий, 2015. – 252 с.
 6. Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – 295 с.
 7. Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександролвича Андрієвського (1845-1902) : монографія. – ФОП Жовтий, 2015 р. – 204с.
 8. Шевчук О.М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.) : монографія / О.М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 250 с.
 9. Кушнір В. М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.). Монографія / В. М. Кушнір. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 418 с.
 10. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. В. Албул, О.О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.

Посібники

 1. Розвиток дитячого і молодіжного руху: історія та сучасність: Словник-довідник // Уклад. О.Д. Балдинюк, Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – 179 с.
 2. Методика організації волонтерського руху: Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – 2-е вид., переробл. та доповн. –Умань: РВЦ «Софія», 2013. – 116 с.
 3. Заєць С.С. Педагогіка сімейного виховання: теорія і практика: навчальний посібник для студентів педагогічних університетів / Укл.: Заєць Світлана Сергіївна; Міністерство освіти і науки України. Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань :  ФОП Жовтий , 2013. – 124 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14.1/12-Г-531 від 02.04.2014 р.).
 4. Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.). Збірник / уклад. Н. М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 228 с.
 5. Кочубей Т. Д. Філософія дитинства: соціально-педагогічний аспект: навч. посіб. / Т.Д. Кочубей. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 185 с.
 6. Пам’яті Андрія Васильовича Царюка : художньо-документальне видання / укл. Полєхіна В. М. Нестругіна Л.М. – Умань : ПП Мороз, 2015. – 150с.
 7. Карпич І. О. Періодичні видання України 20-х – початку 30-х років ХХ століття як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху: наукове видання / І. О. Карпич. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 97с.
 8. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І-ІІ зміни) / уклад.: О.О. Гоменюк, М.В. Горенко, Н.М. Коляда, О.Ю. Мазур. – Умань, 2015. – 100 с.
 9. Сільська бібліотека (зібрання «метеликів») [першоджерела] / укладач О.О. Гоменюк. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 388 с.

 

Бібліографічні покажчики

 1. Албул І.В. Проблеми соціально-педагогічної теорії та практики на сторінках періодичних видань / бібліографічний покажчик/ Уклад. І. В.Албул. – Умань: ФОП Жовтий, 2013. – 128 с.
 2. Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014) : хронологічно-тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 / автор проекту і наук. ред. Сухомлинська О. В. ; наук. конс. Побірченко Н. С. ; упоряд.: Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В., Кравченко О. О., Шевчук О. М. – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – 357 с.

 

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук (2013–2015 роки):

 1. Коляда Н. М. «Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 18 грудня 2013 року.
 2. Кочубей Т. Д. «Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII-XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03 у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 20 грудня 2013 року.
 3. Федосова Ірина Василівна «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 жовтня 2014 р.

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук (2013–2015 роки):

 1. Шевчук О. М. «Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України. 23 травня 2013 року.
 2. Гончар Інна Григорівна «Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України. 20 лютого 2014 року.
 3. Роєнко Світлана Олександрівна «Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)». Спеціалізована вчена рада в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 15 лютого 2014 року.
 4. Гончаренко Наталія Валеріївна «Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. 20 травня 2014 року.
 5. Гребінь Лілія Олегівна «Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років
  ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 жовтня 2014 р.
 6. Паладьєва Алла Федорівна «Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 22 жовтня 2014 р.
 7. Наровлянський Олександр Данилович «Організаційно-виховні засади діяльності Українського дитячого центру «Молода гвардія» (1923–1992 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 жовтня 2014 р.
 8. Мельникова Ольга Миколаївна «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В. Н. Каразіна (1773–1842 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 26 листопада 2014 р.
 9. КришкоАнна Юріївна  «Вплив ідей Вільгельма Гумбольдта (1767–1835 ) на вітчизняну мовну освіту ХІХ – початку ХХ століття». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 28 листопада 2014 р.
 10. Веремюк Людмили Леонідівни «Педагогічні засади «школи дії» В. А. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 19 грудня 2014 р.
 11. Булгакова Вікторія Георгіївна «Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1961 роки)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 26 лютого 2015 р.
 12. Резніченко Ірина Геннадіївна «Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847–1915 рр.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 лютого 2015 р.
 13. Дука Тетяна миколаївна «Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 01 квітня 2015 р.
 14. Підвальна Юлія Василівна «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845–1902)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 31 березня 2015 р.
 15. Ісаченко Вікторія Павлівна «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)». Спеціальність:
  00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 25 травня 2015 р.
 16. Коляда Тетяна Василівна. «Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 травня 2015 р.
 17. Левченко Наталія Володимирівна «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)». Спеціальність: 00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 24 червня 2015 р.
 18. Карпич Ірина Олександрівна «Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-тих рр. ХХ століття)». Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 27 листопада 2015 р.

Використання результатів у навчальному процесі.

Фактичний матеріал, теоретичні положення і висновки дослідження використовуються для розширення, доповнення та оновлення змісту навчального курсу «Історія педагогіки»; у підготовці навчально-методичного забезпечення з навчальних курсів «Теорія та історія соціального виховання», «Соціальна молодіжна політика», «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України»; при написанні підручників та посібників з історії педагогіки та соціальної педагогіки.