Конференції та публікації

Характеристика видання «Studia Europaea Gnesnensia»

Studia Europaea Gnesnensia – це науковий збірник міждисциплінарного характеру, у якому розміщуються публікації та рецензії.

Окрім польської, статті та рецензії можуть бути написані англійською, французькою, німецькою, іспанської та італійською мовами. Структура статті

Текст роботи не має перевищувати 20 сторінок (міжрядковий інтервал – 1.5), коротка анотація (2-3 речення, які визначають мету статті, підкреслюють постановку та обґрунтування актуальності проблеми, а також методи дослідження); ключові слова (декілька найбільш важливих слів, які характеризують роботу); висновок (включає стислий опис провідних тез статті та найбільш важливі висновки).

Анотація, ключові слова та висновок роботи, написані польською мовою будуть надруковані англійською; анотація та ключові слова написані перечисленими вище п’яти мовами, будуть надруковані англійською в той час як висновок – польською.

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт.

Всі поля – 2,5 см.

Назва статті – гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт (напівжирний шрифт).

Підзаголовки – гарнітура – Times New Roman, кегль – 12 пт

(напівжирний шрифт).

Автор – ПІБ автора – повністю, місто (у круглих дужках), вирівнювання по лівому краю над назвою.

Курсив у тексті використовується для виділення іноземних слів, таких як: par exellencein extensoчи специфічних понять.

Якщо у тексті цитуються інші публікації, то вони пишуться звичайним шрифтом та беруться  у лапки. Цитати подаються звичайним шрифтом (Times New Roman, 12пт) та беруться у лапки.

Якщо є необхідність використовувати лапки в лапках, використовуються символи «…».

Якщо стаття включає ілюстрації, вони мають бути надіслані окремо та у найкращій можливій якості, розширення – 300 пікселей, ширина – 150мм або у форматі .tiff. Будь ласка, вказуйте джерело зображень (яким автором створене, посилання, інші друковані джерела і т.д.).

Використані джерела та публікації вказуються лише у зносках (не надавайте бібліографію в кінці статті) відповідно до правил, перерахованих нижче.

Зноски

Зноски повинні використовуватися лише в кінці сторінки (Times New Roman; текст зноски – 10пт, міжрядковий інтервал – 1,0; міжрядковий інтервал між зносками, які перераховуються – 1,5; нумерація – арабські числа).

Цитати, включені до зносок, друкуються звичайним шрифтом (Times New Roman, 10пт) і беруться в лапки.

Не потрібно вказувати ім’я видавця в бібліографічному описі.

Зразки бібліографічного опису у зносках:

 • книги та монографії:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, місце публікації, рік опублікування та кількість сторінок.

 • спільне видання, за редакцією:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище (ред.), заголовок звичайним шрифтом, місце публікації, рік опублікування та кількість сторінок.

 • стаття у спільному виданні:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, [в:] ініціали ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, місце публікації, рік опублікування та кількість сторінок.

 • стаття в періодичному виданні:

Ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, заголовок звичайним шрифтом, повна назва періодичного видання без лапок, звичайним шрифтом, вказуючи обсяг, номер та рік опублікування, кількість сторінок.

Наприклад: Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 295.

Якщо обсяг статті містить окремі частини, наприклад, проблеми, тоді використовується наступна позначка:  Kwartalnik Historyczny 100, 4, 1993,     s. 167.

Важливо! Не використовуйте додаткові позначки, такі як: t., vol., z., nr, no. і т.д., якщо зноска із того самого джерела і тієї самої сторінки, які і попередня, зазначається – Ibidem (звичайний шрифт).

Якщо зноска з того самого джерела, але з іншої сторінки, на відміну від попередньої, зазначається – Ibidem (звичайний шрифт), номер(и) сторінок.

Якщо ви посилаєтесь на те ж саме джерело знову, зазначається: ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, назва статті чи її скорочений варіант (для подальшого використання) звичайним шрифтом, сторінки чи ініціали, ім’я та по-батькові, повністю прізвище, op.cit. (звичайним шрифтом), сторінки.

Важливо! Не поєднуйте обидва методи, а виберіть один, який буде використовуватися далі в тексті.

Рецензія: 

Рецензія друкується кеглем 12 пт, Times New Roman та не перевищує 10ти сторінок ( міжрядковий інтервал – 1,5).

Рецензія має містити оригінальний заголовок та повну інформацію про книгу (ПІБ автора, заголовок звичайним шрифтом, назва видавця, місце та рік опублікування, кількість сторінок (наприклад, 295 с.).

Текст рецензії має відповідати тим самим правилам, що і стаття.

Якщо рецензія містить посилання на інші публікації, то вони повинні бути вказані у зносках, відповідно до тих правил, що і зносках у статті.

Рецензія має бути представлена у вигляді відсканованого зображення обкладинки книги.

Електронний науково-методичний журнал “Педагогічний форум”

Шановні колеги!

Із задоволенням повідомляємо Вам про початок випуску нового електронного науково-методичного журналу «Педагогічний форум» (Тракійський університет, місто Стара Загора, Болгарія).

Метою цього видання є:

– висвітлення національних і міжнародних політик в галузі освіти;

– публікація наукових, науково-популярних, оглядових та інформаційних, психологічних і педагогічних матеріалів;

– популяризація кращих (в т. ч. закордонних) педагогічних практик;

– презентація нових опублікованих книг з проблем освіти;

– активізація дискусійного форуму з актуальних педагогічних питань та проблем.

Журнал призначений для вчителів, викладачів університету, студентів, спеціалістів і аспірантів, а також фахівців, задіяних у всіх сферах освіти.

Електронний журнал виходитиме 4 рази на рік.

ВКАЗІВКИ ДЛЯ АВТОРІВ

   Електронний науково-методичний журнал «Педагогічний форум» призначений для опублікування наукових, науково-популярних, оглядових та інформаційних матеріалів. Статті наукового характеру повинні містити оригінальні наукові ідеї та результати. Ці статті будуть проходити процедуру рецензування із залученням двох анонімних і незалежних рецензентів. Авторів статей планується сповіщати про результати рецензування шляхом відправки електронного повідомлення на подану адресу.

Матеріали будуть публікуватися болгарською, російською та англійською мовами. У разі використання болгарської та російської мов після основного тексту має обов’язково бути  резюме англійською, а також переклад назви статті та адреси автора (авторів).

Редагування статей не передбачено. Автори несуть повну відповідальність за правопис, орфографію, пунктуацію, стиль і графічне оформлення, а також цитування і логічне структурування запропонованих матеріалів.

Вимоги до матеріалів:

 • обсяг – від 6 до 20 сторінок файлом – MS Word для Windows (2007 або 2010).
 • розмір А4 з полями 2,5 см зверху, знизу, зліва і справа;
 • шрифт Times New Roman, 12 пт, одиничний інтервал, двостороннє вирівнювання.
 • Всі формули, математичні знаки і позначення в тексті повинні бути створені в Microsoft Equation (WORD) або як графічні зображення і додатки у вигляді файлів у форматі JPEG. Позиціоновані в тексті (перенесення тексту) зверху і знизу.
 • Графічні зображення, наявні в документі, повинні бути додані і у вигляді файлів у форматі JPEG.
 • Статті болгарською та російською мовами повинні містити перекладені англійською мовою назви матеріалів, імена авторів, резюме, найменування інституцій, поштових та електоронних адрес в кінці статті.
 • Назва повинна бути відцентрована на рядку з використанням шрифту Times New Roman 14 пт і надрукована жирними великими літерами.
 • Залишіть порожній рядок і вкажіть імена авторів, шрифт Times New Roman 12 пт, напівжирний.
 • Пропустіть 2 рядки після імен авторів і напишіть слово РЕЗЮМЕ, шрифт Times New Roman 12 пт, великими літерами, напівжирний шрифт, відцентровано.
 • Пропустіть один рядок і наведіть резюме (максимум 10 рядків), набрані курсивом, шрифт Times New Roman, 11 пт
 • Пропустіть один рядок і напишіть Ключові слова: шрифтом Times New Roman, 11 пт, напівжирний. Відступіть 1 інтервал і перерахуйте ключові слова в статті.
 • Після ключових слів залишіть 2 порожні рядки та введіть основний текст статті, шрифт Times New Roman, 12 пт, одиничний інтервал.
 • Для підзаголовків розділів або абзаців використовуйте шрифт Times New Roman, 12 пт, заголовкові букви, напівжирний, відцентровано. Підзаголовки необхідно відокремити від тексту за допомогою одного порожнього рядка.
 • Малюнки і таблиці не повинні виходили за поля. Малюнки і таблиці номеруются в тій послідовності, в якій вони з’являються в тексті. Назви таблиць розміщується над самими таблицями, а назви малюнків ставляться під ними. Таблиця N. і Мал. N., є порядковим номером і виділяються напівжирним шрифтом.
 • Список використаної літератури розміщується після останнього абзацу основного тексту і відокремляться від останнього двома рядками. Напишіть слово ЛІТЕРАТУРА шрифтом Times New Roman, 12 пт, великими літерами, напівжирний, залишіть один пустий рядок і введіть список використаної літератури. Джерела вказуються в абетковому порядку за прізвищем першого автора, а при декількох статтях одного і того ж автора – по наростаючій року випуску. На першому місці необхідно розташувати назви статей кирилицею.
 • Після розділу ЛІТЕРАТУРА пропустіть два порожні рядки і вкажіть ім’я кожного учасника та адресу інституції, яку він представляє, а також адресу електронної пошти шрифтом Times New Roman, 10 пт
 • У кінці статті залишіть два порожні рядки і введіть перекладені англійською мовою назву статті, імена авторів, резюме, інституції, адреси та електронну пошту.
 • Відступ для абзаців у текстів.
 • Список використаної літератури повинен містити літературні джерела, які доступні для перевірки або довідки.

 Література:

Подання літературних джерел у списку літератури здійснюється в АPА стилі (див. публікації Керівництва Американської психологічної асоціації), які широко використовувані в науці про освіту:

http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf.

Наприклад:

Журнали:

 1. Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата конфигурация. Математика и информатика, 5, 42–61.

         Данный источник (одного автора) цитируется следующим образом: (Ненков, 2010).

 1. Buchholz, R. H. & Rathbun, R. L. (1997). An Infinite Set of Heron Triangles with Two Rational Medians. American Mathematical Monthly, 104, 107–115.

         Данный источник (двух авторов) цитируется следующим образом: (Buchholz & Rathbun, 1997).

 1. Goguen, J., Weiner, Т. & Linde, C. (1983). Reasoning and Natural Explanation. IJMMS, 19, 521–559.

Данный источник (нескольких авторов) цитируется следующим образом: (Goguen et al., 1983). Если списание многотомное, и каждый том или книга пронумерованы, то номер ставится в скобках после тома.

Например:

 1. Okumura, H. & Watanabe, M. (2008). Non-Archimedean Twin Circles of the Arbelos.

Mathematics Plus, 16 (3), 63–64.

Книги:

 1. Grozdev, S. (2007). For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice). Sofi a: Association for the Development of Education.
 2. Atkin, J. M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom Assessment and the National Science Education Standards. Washington: National Academies Press.
 3. Mэрион, Д. Б. (1975). Физика и физический мир. Москва: Мир.

         Книги/сборники под редакцией:

 1. Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes (pp. 59–89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Бижков, Г. & Краевски, В. (2009). Основни методологични изисквания към дисертационните изследвания и типични грешки при тяхната реализация (сс. 44–104). В: Ганчев, И. & Тошев, Б. В. (ред). Теория и методология на обучението по естествени науки и математика. Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“.

Підготовлені матеріали відправляти координатору з міжнародного співробітництва УДПУ Сушкевич О. В.: olha.sushkevych@gmail.com