Нормативні документи

 1. Правила про виплату стипендії аспірантам та докторантам 2017
 2. Положення про самостійну роботу ЗВО
 3. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
 4. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
 5. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
 6. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти
 7. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту
 8. Положення про організацію практик
 9. Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
 10. Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації)
 11. Положення про курсові роботи
 12. Положення про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному універсиетті імені Павла Тичини
 13. Положення про відкриті навчальні заняття
 14. Положення про випускні кваліфікаційні роботи
 15. Положення про видачу диплома з відзнакою
 16. Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників
 17. Зміни до положення про організацію освітнього процесу