Осадченко Інна Іванівна

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Креативні технології навчання у ВНЗ»
 • «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень»

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи»

Коло наукових інтересів:

 • сучасні технології навчання у ВНЗ та ЗНЗ;
 • психодидактика;
 • педагогічна конфліктологія.

Основні публікації

 

Навчальні посібники та підручники:

 1. Осадченко І. І. Щоденник класного керівника: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 5-е вид., переробл. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – 84 с. 
 2. Осадченко І. І. Психодидактичні засади застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 2-е вид., стереот. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 54 с. 
 3. Осадченко І. І. Ситуаційні завдання, кейси, збірки педагогічних ситуацій: початкова школа : Навч.-метод. посіб./ І. І. Осадченко // 3-е вид., доповн., виправл. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 184 с. 
 4. Осадченко І. І. Програма спецкурсу за вибором студентів факультету початкової освіти «Методика навчання елективного курсу «Уроки для сталого розвитку» в початковій школі»: Навч.-метод. посіб. (виданий у рамках проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» в партнерстві з організацією Global Action Plan Int. за підтримки уряду Королівства Швеції) / І. І. Осадченко // Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку: посібник / [О. І. Пометун та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 120 с. – С. 74–84.
 5. Осадченко І. І. Методологія застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ І. І. Осадченко // Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 6–13. (колективна монографія)
 6. Осадченко І. І. Дефініція «технологія навчання» у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ І. І. Осадченко // Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 14–30. (колективна монографія)Статті:
 7. Карпич І. О. Дитячий рух як фактор соціального виховання (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга І. – С. 404–412.
 8. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 120–123.
 9. Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич// Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24.
 10. Карпич І. О. Права дітей на участь у діяльності дитячих громадських об’єднань / І. О. Карпич // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 43–45.
 11. Карпич І. О. Проблеми підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності / І. О. Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 74–75.
 12. Карпич І. О. Соціальний захист дітей в історичному контексті (20-ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) /[ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 43–46.
 13. Карпич І.О.  Соціальні послуги в Україні у сфері соціальної роботи / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 57–59.

Статті:

 1. Осадченко І. І. Дидактичне значення поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у ВНЗ / І. І. Осадченко // Culture – Changes – Education. The thought about upbringing. Theories and educational use. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2013. – Str. 404–413. (провідне наукове видання інших держав)
 2. Осадченко И. И. Дидактическая система подготовки будущих учителей начальной школы в контексте изменения образовательной парадигмы / И. И. Осадченко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Тольятти: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», – № 4 (26). – С. 266–269. (провідне наукове видання інших держав)
 3. Осадченко І. І. Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (на прикладі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання») / І. І. Осадченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. / [за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Випуск 1.43 (98) : Технології педагогічної освіти. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 11–16. (фахове видання)
 4. Осадченко І. І. Характеристика поняття «творчі здібності учнів ліцеїв» / І. І. Осадченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8, ч. 2. – С. 83–90. (фахове видання)
 5. Осадченко І. І. Дефініція «Технологія навчання» в контексті підготовки майбутніх учителів / І. І. Осадченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк, 2014. – № 1 (278). – С. 20–25. (фахове видання)
 6. Осадченко І. І. Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання / І. І. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 2. – С. 308–316. (фахове видання)
 7. Осадченко І. І. Методологія дослідження професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті застосування сучасних технологій навчання / І. І. Осадченко // Зб. наук. пр. Харківського нац. пед. університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук. пр. / За заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 38. – С. 99–109. (фахове видання)
 8. Осадченко І. І. Дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів початкової школи / І. І. Осадченко // Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 28 (361). – С. 30–36. (фахове видання)
 9. Осадченко І. І. Застосування методу аналізу конкретних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкової школи : теоретичний етап / І. І. Осадченко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Серія : Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 758. – С. 127–137. (фахове видання)
 10. Осадченко І. І. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України / І. І. Осадченко // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / [за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]. – Харків: «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 50. – С. 30–39 (фахове видання; UlrichswebGlobalSerialsDirectory, OCLWorldCat, OpenAcademicJournalsIndex (OAJI), ResearchBible, BASE, IndexCopernicus, GoogleScholar. ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online)
 11. Осадченко І. І. Характеристика змісту «Психодидактика початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів / І. І. Осадченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк, 2016. – № 1 (303). – Том ІІ. – С. 23–28. (фахове видання)
 12. Осадченко І. І. Способи усунення психодидактичних проблем застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання / І. І. Осадченко // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2016. – Вип. 10.2016. – С. 123–127. (фахове видання)

Контакти

e-mail: osadchenkoinna1@ukr.net