Осадченко Інна Іванівна

 

Осадченко Інна Іванівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Креативні технології навчання у ВНЗ

Методологія та методика науково-педагогічних досліджень

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертаційної роботи: «Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання, 2013 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Осадченко І. І. Дефініція «технологія навчання» у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 14–30.

Осадченко І. І. Методологія застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ І. І. Осадченко // Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 6–13. (колективна монографія)

Осадченко І. І. Психодидактичні засади застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 2-е вид., стереот. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 54 с.

Посібники

Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.

Осадченко І. І. Ситуаційні завдання, кейси, збірки педагогічних ситуацій: початкова школа : Навч.-метод. посіб./ І. І. Осадченко // 3-е вид., доповн., виправл. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 184 с.

Осадченко І. І. Програма спецкурсу за вибором студентів факультету початкової освіти «Методика навчання елективного курсу «Уроки для сталого розвитку» в початковій школі»: Навч.-метод. посіб. (виданий у рамках проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» в партнерстві з організацією Global Action Plan Int. за підтримки уряду Королівства Швеції) / І. І. Осадченко // Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку: посібник / [О. І. Пометун та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 120 с. – С. 74–84.

Статті

Осадченко И. И., Ткачук М. М. Психодидактический контекст деятельности современного учителя: от Я. А. Коменского – к настоящему. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. № (3)1. С. 29-32. (Болгарія. OAJI (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUSEUROPA, RОAR (Registry of Open Access Repositories), GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGENSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka).

Осадченко І. І., Чирва Г. М. Сучасна характеристика методів виховання: особистісно орієнтований підхід (частина І-ша: методи формування свідомості особистості та методи організації діяльності, формування досвіду громадської поведінки). Balkan Scientific Review. 2019. Т. 3. № 2(4). С. 45–49 (Болгарія).

Osadchenko I. I., Essentially the interdependence of the key concepts the content of situational technology education in preparing future elementary school teachers / Взаємозалежність ключових понять змісту технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Научен вектор на Балканите. Т. 3. № 1 (3). С. 46–49 (Болгарія).

Osadchenko I. I., Essentially the interdependence of the key concepts the content of situational technology education in preparing future elementary school teachers / Взаємозалежність ключових понять змісту технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Научен вектор на Балканите. Т. 3. № 1 (3). С. 46–49 (Болгарія).

Osadchenko I. I. The State of Creative Technology of Situation Studying Implementation into Higher Pedagogical Educational Instotutions / Стан впровадження технології креативного навчання у закладах вищої освіти педагогічного спрямування. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, Polonia. 2019. С. 111–121 (Польща).

Grigoryeva S., Osadchenko I., Zhytnukhina К. Psychological and Pedagogical Factors of the Formation of Responsible Attitude to a Future Profession in Students of Higher Pedagogical Institutions / Психологічні та педагогічні чинники формування почуття професійної відповідальності у студентів закладів вищої освіти педагогічного спрямування. ARPHA Proceedings.

Коберник О., Осадченко І. Особистісно орієнтована модель виховання та готовність педагогів до її реалізації (український досвід). Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 9/41. 2019. С. 13–26.

Осадченко И. И., Тищенко В. О. Характеристика методологических подходов дисциплинарного уровня педагогических исследований в контексте использования современных технологий обучения. Modern Humanitarian Journal. № 1. С. 27–32 (Молдова).

Kolesnichenko N., Osadchenko I., Yashnyk S., Kharlamenko V., Slipchuk V., Gramatyk N. Methods of Pedagogical Psychology in Education / Методи педагогічної психології у навчанні. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-4, November 2019.

Осадченко И. И. Ключевые понятия технологии ситуационного обучения в подготовке будущих учителей. Научен вектор на Балканите. № (3)1. С. 46–49 (Болгарія).

Kobernyk А; Osadchenko І., Tkachuk M. Modern interpretation of psychodidactic ideas of J. A. Comenius / Сучасна інтерпретація психодидактичних ідей Я. А. Коменського. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA, tom V, JAN AMOS KOMEŃSKI W EPOCE WSPÓŁCZESNOŚCI: odczytania – kontynuacje – krytyka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlce, 2018. Р. 75–88 (Польща).

Осадченко І.І. Психодидактичні переваги використання системи додаткових завдань на уроках української мови у початковій школі, 2017

Осадченко І. Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ креативних технологій навчання. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка/ за заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. 2017. Вип. 8. С. 111–121.

Осадченко І.І. ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ У ВНЗ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ: ПСИХОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ, 2017

Осадченко І.І. Розв’язання педагогічних ситуацій – і наука. і мистецтво, 2017

Осадченко І.І. ПРИНЦИП СПІВРОБІТНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВНЗ, 2017

Осадченко І.І. Ситуаційні завдання у підготовці майбутніх учителів засобами креативних технологій навчання: дидактичні вимоги, 2017

Осадченко І.І. Рослинне царство й розмаїте, і багате. До нього двері так цікаво відкривати!, 2017

Осадченко И. И. Дефиниция «Дидактическая система» в контексте современной начальной школы. Балканско научно обозрение. № 1. С. 25–28. (Болгарія).

Osadchenko I. Психодидактичні ідеї Я. А. Коменського: від історії до сьогодення. WSPÓŁCZESNE RECEPCJE JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria PEDAGOGIKA, tom IV, część II: Europejskie recepcje Jana Amosa Komeńskiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlce, 2017. Р. 207–216 (Польща).

Осадченко И. И. Компетентностный подход к оценке достижений студентов в процессе изучения дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки. Оценка учебных достижений студентов в образовательном процессе вуза: сборник научных статей // под общ. ред. д. пед. н., проф. В. П. Тарантея, д. пед. н., проф. А. В. Тороховой. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. 2017. С. 74–82 (Білорусія).

Осадченко І., Ковальчук М. Психодидактичні проблеми інноваційної діяльності педагога у контексті застосування сучасних креативних технологій навчання. Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2017. № 2 (5). С. 90–95.

Осадченко І.І. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 2016

Осадченко І.І. Характеристика змісту «Психодидактика початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. – Луцьк, 2016. – № 1 (303). – Том ІІ. – С. 23–28.

Осадченко І.І. Сутність поняття «творчі здібності учнів основної та старшої школи», 2016

Осадченко І. І. Способи усунення психодидактичних проблем застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання. Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. Черкаси, 2016. Вип. 10.2016. С. 123–127.

Осадченко І. І. Застосування методу аналізу конкретних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкової школи: теоретичний етап. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці, 2015. Вип. 758. С. 127–137.

Осадченко І. І. Методологія дослідження професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті застосування сучасних технологій навчання / Інна Осадченко // Зб. наук. пр. Харківського нац. пед. університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук. пр. / За заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 38. – С. 99–109.

 Осадченко І. І. Дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів початкової школи / Інна Осадченко // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 28 (361). – С. 30–36.

Осадченко І. І. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України / І. І. Осадченко // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / [за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]. – Харків: «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 50. – С. 30–39 (фахове видання; UlrichswebGlobalSerialsDirectory, OCLWorldCat, OpenAcademicJournalsIndex (OAJI), ResearchBible, BASE, IndexCopernicus, GoogleScholar. ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online)

Тези

Осадченко І.І. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 260 с.

Осадченко І. І. Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання / І. І. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 2. – С. 308–316. (фахове видання)

Осадченко І. І. Проблеми формування вмінь самостійної навчальної діяльності студентів у психолого-педагогічному дискурсі. Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини/ гол. ред.: М. Т. Мартинюк. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 2. Ч. 2. С. 315–323.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

osadchenkoinna1@ukr.net

Google Scholar