Осадченко Інна Іванівна

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Креативні технології навчання у ВНЗ»
 • «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень»

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи»

Коло наукових інтересів:

 • сучасні технології навчання у ВНЗ та ЗНЗ;
 • психодидактика;
 • педагогічна конфліктологія.

Основні публікації

Монографії

ТЕХНОЛОГІЯ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ, Дис. … доктора пед. наук: 13.00.09 – Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук, Київ, 2013

Осадченко І. І. Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи : монографія / І. І. Осадченко. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 414 с.

Осадченко І. І. Психодидактичні засади застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 2-е вид., стереот. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 54 с.

Осадченко І. І. Методологія застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ І. І. Осадченко // Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 6–13. (колективна монографія)

Посібники

 1. Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.
 2. Осадченко І. І. Ситуаційні завдання, кейси, збірки педагогічних ситуацій: початкова школа : Навч.-метод. посіб./ І. І. Осадченко // 3-е вид., доповн., виправл. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 184 с.
 3. Осадченко І. І. Програма спецкурсу за вибором студентів факультету початкової освіти «Методика навчання елективного курсу «Уроки для сталого розвитку» в початковій школі»: Навч.-метод. посіб. (виданий у рамках проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» в партнерстві з організацією Global Action Plan Int. за підтримки уряду Королівства Швеції) / І. І. Осадченко // Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку: посібник / [О. І. Пометун та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 120 с. – С. 74–84.
 4. Осадченко І. І. Щоденник класного керівника: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 5-е вид., переробл. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – 84 с.

Статті

 1. Осадченко И. И., Ткачук М. М. Психодидактический контекст деятельности современного учителя: от Я. А. Коменского – к настоящему. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. № (3)1. С. 29-32. (Болгарія. OAJI (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUSEUROPA, RОAR (Registry of Open Access Repositories), GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGENSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka).
 2. Психодидактичні переваги використання системи додаткових завдань на уроках української мови у початковій школі, 2017
 3. Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ креативних технологій навчання, 2017
 4. ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ У ВНЗ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ: ПСИХОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ, 2017
 5. Розв’язання педагогічних ситуацій – і наука. і мистецтво, 2017
 6. ПРИНЦИП СПІВРОБІТНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВНЗ, 2017
 7. Ситуаційні завдання у підготовці майбутніх учителів засобами креативних технологій навчання: дидактичні вимоги, 2017
 8. Рослинне царство й розмаїте, і багате. До нього двері так цікаво відкривати!, 2017
 9. Компетентностный подход к оценке достижений студентов в процессе изучения дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки, 2017
 10. Психодидактичні проблеми інноваційної діяльності педагога у контексті застосування сучасних креативних технологій навчання, 2017
 11. Компетентностный подход к оценке учебных достижений студентов в процессе изучения дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки, 2017
 12. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 2016
 13. Характеристика змісту «Психодидактика початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. – Луцьк, 2016. – № 1 (303). – Том ІІ. – С. 23–28.
 14. Способи усунення психодидактичних проблем застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання, 2016
 15. Сутність поняття «творчі здібності учнів основної та старшої школи», 2016
 16. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕТАП, 2015
 17. Осадченко І. І. Методологія дослідження професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті застосування сучасних технологій навчання / Інна Осадченко // Зб. наук. пр. Харківського нац. пед. університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук. пр. / За заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 38. – С. 99–109.
 18.  Осадченко І. І. Дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів початкової школи / Інна Осадченко // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 28 (361). – С. 30–36.
 19. Осадченко І. І. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України / І. І. Осадченко // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / [за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]. – Харків: «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 50. – С. 30–39 (фахове видання; UlrichswebGlobalSerialsDirectory, OCLWorldCat, OpenAcademicJournalsIndex (OAJI), ResearchBible, BASE, IndexCopernicus, GoogleScholar. ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online)
 20. Осадченко І. І Дефініція «Технологія навчання» в контексті підготовки майбутніх учителів/ Інна Осадченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. – Луцьк, 2014. – № 1 (278). – С. 20–25.
 21. Осадченко І. І. Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (на прикладі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання») / Інна Осадченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / [за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Випуск 1.43 (98) : Технології педагогічної освіти. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 11–16.
 22. Осадченко І. І. Дидактическая система подготовки будущих учителей начальной школы в контексте изменения образовательной парадигмы / Інна Осадченко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Тольятти : ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 2013. – № 4 (26). – С. 266–269.
 23. Осадченко І. І. Дидактичне значення поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у ВНЗ / І. І. Осадченко // Culture – Changes – Education. The thought about upbringing. Theories and educational use. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2013. – Str. 404–413. (провідне наукове видання інших держав)
 24. Осадченко І. І. Сутнісна взаємозалежність ключових понять змісту технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів / І. І. Осадченко // Зб. наук. пр. Бердянського педагогічного університету. – Сер. : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 148–161.
 25. Осадченко І. І. Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи / Інна Осадченко // Наукові записки. Сер. : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2012. – № 107/2. – С. 58–69.
 26. Осадченко І. І. Класифікація ситуаційних завдань у контексті застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи / І. І. Осадченко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт України. – К., 2011. – Вип. 70. – С. 108–112.
 27. Осадченко І. І. Методологічні підходи до розуміння сутності поняття «технологія освіти» / І. І. Осадченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : Редакція КДПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 55–61
 28. Осадченко І. І. Дефініція та дидактична сутність поняття «кейс-метод» / Інна Осадченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. Сер. : Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 169–173.
 29. Осадченко І. І. Сутність різновидової педагогічної рефлексії / Інна Осадченко // Обрії. – 2010. – Вип. 2(31). – С. 38–41.
 30. Осадченко І. І. Особливості організації та проведення педагогічної практики в умовах застосування технології ситуаційного навчання / Осадченко І. І. // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 191, ч. 2. – С. 95–100.
 31. Осадченко І. І. Сутність та класифікація тренінгів як занять у вищій школі / Осадченко І. І. // Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. – Сер. : Педагогічка і психологія / ред. кол.: М. І. Сметанський (голова) [та ін.]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. 27. – С. 301–308.

Тези

 1. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 260 с.
 2. Осадченко І. І. Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання / І. І. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 2. – С. 308–316. (фахове видання)
 3. Осадченко І. І. Характеристика поняття «творчі здібності учнів ліцеїв» / І. І. Осадченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8, ч. 2. – С. 83–90. (фахове видання)
 4. Осадченко І.І. Термінологічний аналіз дидактичних категорій: «система», «вид», «тип», «модель», «технологія» / Інна Осадченко // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М. Т. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – Ч. 1. – С. 217–226.

Контакти

e-mail: osadchenkoinna1@ukr.net