(Українська) Осадченко Інна Іванівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Дисципліни, які викладає

 • «Педагогіка»
 • «Креативні технології навчання у ВНЗ»
 • «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень»

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи»

Коло наукових інтересів:

 • сучасні технології навчання у ВНЗ та ЗНЗ;
 • психодидактика;
 • педагогічна конфліктологія.

Основні публікації

 

Навчальні посібники та підручники:

 1. Осадченко І. І. Щоденник класного керівника: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 5-е вид., переробл. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – 84 с. 
 2. Осадченко І. І. Психодидактичні засади застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи: Навч.-метод. посіб. / І. І. Осадченко // 2-е вид., стереот. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 54 с. 
 3. Осадченко І. І. Ситуаційні завдання, кейси, збірки педагогічних ситуацій: початкова школа : Навч.-метод. посіб./ І. І. Осадченко // 3-е вид., доповн., виправл. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 184 с. 
 4. Осадченко І. І. Програма спецкурсу за вибором студентів факультету початкової освіти «Методика навчання елективного курсу «Уроки для сталого розвитку» в початковій школі»: Навч.-метод. посіб. (виданий у рамках проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» в партнерстві з організацією Global Action Plan Int. за підтримки уряду Королівства Швеції) / І. І. Осадченко // Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку: посібник / [О. І. Пометун та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 120 с. – С. 74–84.
 5. Осадченко І. І. Методологія застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ І. І. Осадченко // Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 6–13. (колективна монографія)
 6. Осадченко І. І. Дефініція «технологія навчання» у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ І. І. Осадченко // Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища: монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 14–30. (колективна монографія)Статті:
 7. Карпич І. О. Дитячий рух як фактор соціального виховання (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга І. – С. 404–412.
 8. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // «Молодий вчений» : науковий журнал. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 120–123.
 9. Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич// Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24.
 10. Карпич І. О. Права дітей на участь у діяльності дитячих громадських об’єднань / І. О. Карпич // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 43–45.
 11. Карпич І. О. Проблеми підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності / І. О. Карпич // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. проф. І. В. Козубовської, проф. Ф. Ф. Шандора. – Ужгород, 2016. – С. 74–75.
 12. Карпич І. О. Соціальний захист дітей в історичному контексті (20-ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) /[ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 43–46.
 13. Карпич І.О.  Соціальні послуги в Україні у сфері соціальної роботи / І. О. Карпич // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 57–59.

Статті:

 1. Осадченко І. І. Дидактичне значення поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у ВНЗ / І. І. Осадченко // Culture – Changes – Education. The thought about upbringing. Theories and educational use. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszow, 2013. – Str. 404–413. (провідне наукове видання інших держав)
 2. Осадченко И. И. Дидактическая система подготовки будущих учителей начальной школы в контексте изменения образовательной парадигмы / И. И. Осадченко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Тольятти: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», – № 4 (26). – С. 266–269. (провідне наукове видання інших держав)
 3. Осадченко І. І. Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (на прикладі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання») / І. І. Осадченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. / [за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Випуск 1.43 (98) : Технології педагогічної освіти. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 11–16. (фахове видання)
 4. Осадченко І. І. Характеристика поняття «творчі здібності учнів ліцеїв» / І. І. Осадченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8, ч. 2. – С. 83–90. (фахове видання)
 5. Осадченко І. І. Дефініція «Технологія навчання» в контексті підготовки майбутніх учителів / І. І. Осадченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк, 2014. – № 1 (278). – С. 20–25. (фахове видання)
 6. Осадченко І. І. Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання / І. І. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 2. – С. 308–316. (фахове видання)
 7. Осадченко І. І. Методологія дослідження професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті застосування сучасних технологій навчання / І. І. Осадченко // Зб. наук. пр. Харківського нац. пед. університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»: зб. наук. пр. / За заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко. – Харків : ХНАДУ, 2015. – Вип. 38. – С. 99–109. (фахове видання)
 8. Осадченко І. І. Дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів початкової школи / І. І. Осадченко // Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси, 2015. – Вип. 28 (361). – С. 30–36. (фахове видання)
 9. Осадченко І. І. Застосування методу аналізу конкретних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкової школи : теоретичний етап / І. І. Осадченко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Серія : Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 758. – С. 127–137. (фахове видання)
 10. Осадченко І. І. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України / І. І. Осадченко // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / [за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]. – Харків: «Смугаста типографія», 2015. – Вип. 50. – С. 30–39 (фахове видання; UlrichswebGlobalSerialsDirectory, OCLWorldCat, OpenAcademicJournalsIndex (OAJI), ResearchBible, BASE, IndexCopernicus, GoogleScholar. ISSN 2312-2471 (Print), ISSN 2313-2361 (Online)
 11. Осадченко І. І. Характеристика змісту «Психодидактика початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів / І. І. Осадченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк, 2016. – № 1 (303). – Том ІІ. – С. 23–28. (фахове видання)
 12. Осадченко І. І. Способи усунення психодидактичних проблем застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання / І. І. Осадченко // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2016. – Вип. 10.2016. – С. 123–127. (фахове видання)

Контакти

e-mail: osadchenkoinna1@ukr.net