Переваги навчання на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

9 липня 2024

  1. Сучасний факультет з затребуваними освітніми програмами.

     Факультет соціальної та психологічної освіти – це сучасний факультет, який  пропонує розмаїття академічних та позанавчальних можливостей.

     Факультет заснований у 2005 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу.

     На факультеті здійснюється підготовка фахівців з 5 спеціальностей та за 15 освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

     Освітній процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад – це професіонали найвищого рівня. Серед них доктори наук, кандидати наук. З метою підвищення якості освіти вони вдосконалюють, розробляють та впроваджують в освітній процес інноваційні технології навчання, методики організації і контролю самостійної роботи студентів, сучасні програмні ресурси дистанційного навчання.

 

  1. Інтерактивне освітнє середовище для формування індивідуальної освітньої траєкторії

      Одним з пріоритетів факультету є удосконалення освітнього процесу задля формування необхідних компетенцій у студента, збільшення можливостей для вибору освітніх програм та формування індивідуальних освітніх траєкторій, які забезпечать високий рівень його конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці.

    Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибіркові навчальні дисципліни, реальний студентоцентризм, урахування особливих потреб, дотримання принципів академічної свободи та академічної доброчесності тощо.

      На базі факультету створено повноцінне студентоцентроване середовище, здобувачі залучаються до прийняття рішень, які впливають на якісне оновлення та  розвиток освітнього процесу. Здобувачі мають можливість набути навички та досвід через діяльність, що базується на реальних проблемах, у тому числі через волонтерську та громадську роботу.

 

  1. Захоплююче студентське життя

       Навчання на факультеті передбачає формування основних «soft skills», які поряд із професійними компетентностями визначають професійну самореалізацію фахівців: уміння працювати в команді, лідерські якості, креативність, організаторські здібності, комунікація, емоційний інтелект, робота з інформацією, системне мислення, мотивація та ін.

       Наші студенти активно беруть участь і в позакадемічному житті. На факультеті існує студентське самоврядування, наукове товариство студентів та аспірантів, агенція з забезпечення якості освіти, більше 10 організацій, кожна з яких має свій напрям діяльності (волонтерство, робота з молоддю, допомога військовим, організація культурно-мистецьких заходів, подорожей,  проектів та інше). Кожен студент факультету може долучитися до вже створених організацій або ж започаткувати власні ініціативи.

 

  1. Сучасні та затребувані спеціальності із перспективами працевлаштування

      Навчаючись на факультеті соціальної та психологічної освіти, Ви маєте можливість здобути фах зі спеціальностей «Психологія», «Соціальне забезпечення», «Соціальна робота», «Освітні, педагогічні науки». На факультеті здійснюється підготовка за усіма рівнями вищої освіти – від молодшого бакалавра до доктора наук. Функціонує аспірантура і докторантура.

      Значна частина здобувачів працевлаштовується ще під час навчання в університеті. В цьому їм допомагають структурні підрозділи університету, які мають налагоджені зв’язки з працедавцями, надають можливості професійних стажувань для здобувачів та організовують різноманітні навчальні курси. Також є можливість отримати кар’єрну консультацію від психологів центру Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт».

      Для абітурієнтів, які ще не визначились зі своїм професійним вибором функціонує онлайн-курс “Студія успішного абітурієнта”, зареєструватись на який можна за посиланням.

  1. Якісне викладання

      Здобувачі факультету мають можливість навчатися у найкращих викладачів, зокрема і в запрошених лекторів (професіоналів-практиків, роботодавців, відомих осіб та громадських лідерів). Щосеместру адміністрацією проводится опитування студентів усіх факультетів щодо якості курсів та викладання.

  1. Участь у інноваційних структурних підрозділах факультету, на базі яких проводяться науково-практичні конференції, тренінги, курси тощо, дозволяє посилити процесу формування фахових компетентностей та результатів навчання: Гендерний центр, Центр родинного виховання, Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів», Молодіжний центр «START», Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт», Центр ветеранського розвитку.
  1. Організація неформальної освіти майбутніх фахівців

       Результативність професійної підготовки базується на доповненні змісту професійної підготовки неформальною освітою. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті на факультеті соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини відповідно до Порядку університету є доступним для здобувачів всіх рівнів вищої освіти. На факультеті створені умови для постійного супроводу оформлення документів здобувачів вищої освіти; надається консультативна допомога заявникам щодо заповнення декларацій про попереднє навчання, опису результатів неформального та/або інформального навчання для їх подальшого співставлення з результатами навчання. Також на факультеті розроблено інструктивно-методичні рекомендації, в яких враховано специфіку ОП факультету, Порядок університету та є методичною допомогою у проведені всіх відповідних процедур.

      Такий підхід розширює можливості участі здобувачів у неформальній освіті, доповнює спектр навчальних програм відповідно профілю освітніх програм, дозволяє підсилити формування результатів навчання за спеціальністю, бути активним учасником університетського життя.

  1. Проєктна діяльність здобувачів вищої освіти

       Проєктна діяльність виступає інноваційним підходом в організації освітнього процесу як на рівні формування відповідних результатів навчання, пошуку креативних ідей і рішень, залучення додаткових ресурсів, реалізації корисних заходів в університетському середовищі.

       Серед взірців проектів, які реалізуються на факультеті, є:

– у рамках реалізації проєкту «Гендер: рівні можливості для всіх» здобувачі вищої освіти вивчали теоретичні основи гендерного підходу у соціальній роботі, а також відпрацювати практичні кейси протидії гендерно зумовленому насильству http://surl.li/ielqw. Проєкт реалізовується у межах співпраці UNFPA та ГО «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID;

– у межах проектів UPSHIFT — це глобальна програма Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка реалізується у понад 40 країнах. Програма надає можливість молоді пройти тренінг за методологією Human Centered Design (людиноорієнтований дизайн), отримати менторську підтримку та ресурси, щоб перетворити свої ідеї на соціально важливі проєкти http://surl.li/qxgzx. Відтак самі здобувачі вищої освіти є ініціаторами соціально важливих проектів за темою розвитку лідерських якостей, пошуку нових підходів до профорієнтації старшокласників, створення інклюзивного освітнього середовища в громаді тощо;

– проєкт «Теоретико-методологічне використання терапевтичної методики Хібукі-терапія у роботі з дитячою травмою» – це ізраїльсько-український проект, що спрямований на допомогу дітям ВПО та особам, які мають симптоми ПТСР. Здобувачі, долучаючись до проекту, мають змогу сформувати відповідні вміння для майбутньої професійної діяльності;

– проєкт «Кімната терапії іграшкою» – постійно діюча кімната до завершення бойових дій та при виконанні реабілітаційних функцій поствоєного стану. Отримавши відповідні знання і вміння у неформальному навчання доповнює формування результатів навчання, визначених освітньою програмою;

– проєкт «Академічна доброчесність: данина моді чи життєва необхідність» включений до календарного плану Управління у справах сім’ї молоді та спорту Черкаської обласної держаної адміністрації. Учасниками конкурсу є здобувачі вищої освіти, що дозволяє розширити знання про ціннісні орієнтири у вищій освіті та конкретні кейси з методології наукового дослідження;

– проєкт «Вчимося себе захищати: готуємо Амбасадорок змін», підтримано конкурсною комісією фонду «Абіліс» (Фінляндія). Проєкт спрямований на підвищення рівня компетентності молодих жінок і дівчат з інвалідністю щодо шляхів посилення їх психо-фізичної стійкості і формування культури безпеки в особистому житті та соціумі, навичок самозахисту, нових методик і прийомів виходу з різних кризових ситуацій, надбання самовідчуття незалежності та суспільної гідності.

       Реалізацію таких проєктів і долучення до них студентської молоді вважаємо однією із форм неформальної освіти в умовах ЗВО, що дозволяє формувати компетентності та результати навчання за освітніми програмами, розширює індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти, урізноманітнює спектр освітніх послуг.

  1. Міжнародна студентська мобільність

     Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти на території України чи поза її межами.

      Відділ міжнародних зв’язків університету спеціалізується на міжнародних програмах обміну, літніх школах та стажуваннях.  Найпоширенішими є програми обміну Erasmus+ та Літні школи на базах університетів партнерів. Для наших здобувачів відкриті можливості щодо навчання у більше ніж 30 країнах світу.

      Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має більш ніж 80 академічних партнерів з цілого світу.

       Більше про можливості навчання закордоном тут.

  1. Широкі можливості для проходження практики

     Поряд із теоретичним навчанням особлива увага приділяється практичній підготовці здобувачів вищої освіти.

     У межах проходження практики здобувачі вищої освіти долучалися до роботи із дітьми та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб сім’ями з дітьми у межах Ресурсного центру для внутрішньо переміщених осіб. Такий новий вид студентської волонтерської активності сприяв посиленню професійної підготовки здобувачів.