Прищепа Світлана Михайлівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 •  «Педагогіка»
 • «Теорія і історія педагогіки»
 • «Методика навчання педагогіки»
 • «Техніка управлінської діяльності»
 • «Педагогіка профільної школи»

Сфера наукових досліджень

 1. Тема кандидатської дисертації: «Формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника».
 2. На даний час працює над темою «Сучасні тенденції формування підприємницької компетентності учнівської молоді»

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники:

 1. Прищепа С. М. Проектування виховної діяльності класного колективу : метод. посібник / С. М. Прищепа. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 66 с.
 2. Прищепа С. М. Програма науково-методичної підготовки класних керівників до проектування виховної діяльності класного колективу: метод. реком. / автор-упорядн. С. М. Прищепа. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 39 с.
 3. Прищепа С. М. Особистісна активність підлітка : сутність, діагностика, проектування : монографія / С. М. Прищепа. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – 191 с.
 4. М. І. Гагарін, О. М. Коберник, С. М. Прищепа, М. М. Ткачук. Проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : теорія, історія, практика : монографія // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 338 с.

Статті:

 1. Прищепа С. М. Проектування – інновація в управлінні виховної діяльності класного колективу // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : науково-методичний журнал, м. Чернівці – № 4 (18) – 2014. – С. 124 – 127.
 2. Прищепа С. М. Використання технологій інтерактивного навчання у підготовці майбутніх педагогів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол. : Побірченко Н. С. (гол. Ред..) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 118 – 123.
 3. Прищепа С. М. Сутність виховної системи: структура, основні етапи та функції / С. М. Прищепа // Актуальні питання сучасної педагогіки : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 176 с.
 4. Прищепа С. М. Сутність виховної системи: структура, основні етапи та функції / С. М. Прищепа // Актуальні питання сучасної педагогіки : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 176 с.
 5. Прищепа С.М. Впровадження основ проектування як особистісно орієнтованої технології у системі виховної роботи класного керівника // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / [ред.. колегія: Доброскок І.І. (гол. ред.) та ін..]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 1. – С. 138-149.
 6. Прищепа С. М. Науково-методична підготовка майбутніх вчителів до основ проектування виховної діяльності класного колективу // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол. Безлюдний О.І. (гол. ред..) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 12, Ч. 2. – С. 80-85.
 7. Прищепа С. Основні тенденції побудови вітчизняних освітньо-виховних систем / Прищепа С. // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка // Суми. – СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.– № 1 (55). – С. 371–376.
 8. Прищепа С. Організація виховного процесу на засадах проектування виховної системи навчального закладу / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи – Умань. – ФОП Жовтий О., 2016. – Випуск 54. – С. 99–104.
 9. Прищепа С. М. Сутність та зміст поняття підприємницька компетентність / С.М.Прищепа // Молодий вчений – Херсон – Видавничий дім «Гельветика»., 2016. – № 5 (32). – С. 367-370.
 10. Прищепа С. Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу / С. Прищепа // «Наукові записки / Ред. кол. В. Черкасов, В. Радул, Н. Савченко та ін. Випуск 150. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 94–97.
 11. Прищепа С.М. Сучасні тенденції формування підприємницької компетентності в учнівської молоді IX Международной научной конференции Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы» 9-11 февраля 2017 г. Г. Самара.

Контакти

e-mail: svetlana_pryshchepa@rambler.ru