Прищепа Світлана Михайлівна

 

Прищепа Світлана Михайлівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Методика навчання педагогіки

Педагогіка профільної школи

Техніка управлінської діяльності

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: Формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника, 2016 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

М. І. Гагарін, О. М. Коберник, С. М. Прищепа, М. М. Ткачук. Проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : теорія, історія, практика : монографія // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 338 с.

Прищепа С. М. Особистісна активність підлітка : сутність, діагностика, проектування : монографія / С. М. Прищепа. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – 191 с.

Посібники

Техніка управлінської діяльності : навч. посіб. / авт.-уклад.Прищепа С.М. -Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – 140 с.

Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.

Прищепа С.М. Особливості морального впливу керівника-чоловіка і керівника-жінки на працівників організації / С.М.Прищепа // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол. Безлюдний О.І. (гол. ред..) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 16, C. 217–223.

Статті

Прищепа С.М. До проблеми формування підприємницької компетентності учнів: сучасні підходи // С.М. Прищепа / Молодий вчений – Херсон – Видавничий дім «Гельветика»., 2019. – Випуск 1 (65) січень, С. 383-386.

Прищепа С.М. Проектування виховної діяльності класного колективу як засіб формування ключових компетентностей учнів // С.М. Прищепа / Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 3. – С. 107-110.

 

Стажування за останні 5 років

З 18-29 квітня 2017 року в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти підвищувала кваліфікацію Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни.

З 27.11 по 01.12. 2017 року в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) проходила науково-педагогічне стажування на тему «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень».

З 23-25 квітня 2019 року в Уманському державному педагогічному  університеті імені Павла Тичини пройшла навчання за тренінговою програмою з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей викладачів та студентів закладів вищої освіти.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

svetlana.pryshchepa@gmail.com

Google Scholar