Бойко Ольга Миколаївна

Бойко Ольга Миколаївна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Технології соціальної роботи;
 • Технології соціальної роботи за місцем проживання;
 • Соціальна робота в громаді

Сфера наукового дослідження:

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках» – 2016 р.

Соціальна педагогіка; соціальна робота; історія педагогіки; організація соціальної роботи в громаді; соціальна робота з різними категоріями населення; міжнародна проектна діяльність.

Список праць:

Монографії 

 1. Бойко О.М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920–1927 роках: монографія / О.М. Бойко. – Умань : ВПЦ Візаві, 2016. – 251 с.
 2. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві,  2020. – 144 с.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science

Kravchenko O., Svyrydiuk O., Karpych I., Boiko O. Gender Approach to Studying History of Social Work in Ukraine Advances in Intelligent Systems and Computing 2021 Volume 1378 AISC, Pages 678-685

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Бойко О. Н. Этап становлення ликвидации неграмотности (1919 – середина 1921 гг. ХХ века на территории Украины) / О.Н. Бойко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : ООО «Академия знаний», 2015. – № 8 (2). – С. 44–49.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями / О.М. Бойко, Л.О. Гребінь Н.В. Левченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол.ред.: М.Т. Мартинюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.2, Ч.1 – С. 66–74
 2. Бойко О.М. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених переселенців / О. М. Бойко //. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. LXXXIV / Херсон. держ. ун-т ; відп. ред. В. Л. Федяєва / . – Херсон : Гельветика, 2018. – 239 с.
 3. Бойко О.М. Технології соціальної роботи в школі з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю / О. М. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1(3), ч.1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С.В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2020. – 160 с. – С. 15-22.
 4. Бойко О.М., Ісаченко В.П. Соціальна анімація як технологія інтеграції молоді з інвалідністю / О.М. Бойко В.П. Ісаченко // Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта».  2021 р. Випуск 1(16). С.147-153.
 5. Бойко О.М. Основні трактування поняття технології соціальної адаптації та їх аналіз у контексті проблеми інвалідності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Випуск № 3 (2021). С. 22–29.

Навчальні посібники:

 1. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 278 с.
 2. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. Посібник / уклад. О. М. Бойко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 76.
 3. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з жінками, які звільняються з місць позбавлення волі : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ЦП Компринт, 2021. – 229 с.
 4. «Державотворець»: програма особистісного та професійного розвитку : (регіональний рівень, м. Умань, 2020) : метод. зб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н. В., Кравченко О. О., Вдовиченко Н. В., Бойко О. М. [та ін.]. – Київ : Компринт, 2021. –115 с.

Google Scholar

Стажування за останні роки

 1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 «Соціальна робота»21.10.2019 р. – 22.11.2019р. Наказ №863 о/д від 18.10.2019 Свідоцтво  про підвищення кваліфікації ПК №02125639/0000 150-19.
 2. Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), ГО «Асоціація проектних Менеджерів України».
 3. Підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу, інтернаціоналізації та між секторної співпраці  «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» (15 год., 0,5 кредит ECTS). Сертифікат про підвищення кваліфікації №1462.20 Вересень 2020.
 4. Ризький міжнародний університет «ISMA. з “23” листопада 2019 року по “30” листопада 2019 року. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) сертифікат № 6-2.7/09-19 від 29.11.2019 р. Ризький міжнародний університет «ISMA».

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Член Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work  (IFSW). Членський квиток (14.11.2017–14.11.2020), Вашингтон, США;
 • Член Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society (UK), Членський квиток (14.11.2015 –14.11.2020), Ліверпуль, Велика Британія.

Контакти викладача (електрона пошта)

olga.boyko.uman@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації