Карпич Ірина Олександрівна

Карпич Ірина Олександрівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • Основи соціалізації особистості,
 • Політика соціального забезпечення,
 • Інноваційні моделі надання соціальних послуг,
 • Соціальна політика,
 • Соціальна політика в зарубіжних країнах

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Проблеми дитячого руху 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст., соціальна та молодіжна політика, молодіжна робота, питання соціалізації особистості, моделі надання соціальних послуг.

Список праць:

Монографії в Україні:

 1. Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5075/1/KARPYCH_aref.pdf
 2. Карпич І. О. Особливості організації соціального виховання у 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Карпич // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018.  – С. 25–34. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/8451/1/KARPYCH_18.pdf
 3. Карпич І. О. Особливості соціалізації дитини в неповній сім’ї Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. С. 35–42.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science Core Collection

 • Kravchenko O., Svyrydiuk O., Karpych I., Boiko O. Gender Approach to Studying History of Social Work in Ukraine Advances in Intelligent Systems and Computing 2021 Volume 1378 AISC, Pages 678-685

Статті у фахових виданнях України:

 • Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках журналів «Дитячий рух» та «Вожатый» (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. Вип. 734. – С. 56–62. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/
 • Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5760/1/KARPYCH_8.pdf
 • Карпич І. О. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (І том): збірник наукових праць. – К.: Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – С. 58–64. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/9409/1/KARPYCH_2018%282%29.pdf
 • Карпич І. О. Розкриття історія вітчизняного дитячого руху на сторінках українських періодичних видань (20-ті – початок 30-х рр. ХХ століття) / І. О. Карпич // Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11826/1/%d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%20%d0%86.%d0%9e..pdf
 • Карпич І. О. Проблеми теорії та практики соціального виховання в періодиці України в 20-х роках. ХХ століття / І. О. Карпич // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Випуск 12. – Том 1. – Одеса : Вид-во ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки ті інновацій», 2019. – С. 119 – 122 – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11595/1/KARPYCH_2019.pdf
 • Карпич І. О., Перфільєва М. В. Проблеми соціалізації дітей та молоді в Польщі та Україні / І. О. Карпич, М. В. Перфільєва // Наукові записки / ред. кол. В. Черкасов, В. Радул, Н. Савченко та ін. – Випуск 182. – Серія: педагогічні науки. – Кропивницький РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 125–130. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11827/1/%d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%20%d0%86.%d0%9e..pdf
 • Карпич Ірина. Соціальна робота з профілактики наркоманії серед молоді / Ірина Карпич // Соціальна робота та соціальна освіта. № 4. С. 72–80. – Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/215452
 • Кравченко О. О., Карпич І. О. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: з досвіду факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», 2021. №1(11). С. 61–72.

Навчальні посібники:

 1. Соціальна політика: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. – Вид. 3-е доповн. та переробл.– Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 172 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/9414/1/KARPYCH_2018%287%29.pdf
 2. Основи соціалізації особистості: навчальний посібник // уклад. І. О. Карпич. – Умань : Візаві, – 2019. – 118 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12054/1/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20Microsoft%20Office%20Word.pdf
 3. Соціальна молодіжна політика: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.:  Н. М. Коляда, І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2021. – 174 с.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років

 1. Пройшла навчання в Академії праці, соціальних відносин та туризму м. Києва з 23 січня 2017 р. по 30 червня 2017 р. за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» обсягом 5 кредитів ЄКТС та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації (КВ № 04641405/000051‑17).
 2. Пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 21 жовтня 2019 року по 22 листопада 2019 року (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 231 Соціальна робота та підвищила кваліфікацію за напрямком: соціальний працівник (обсягом 150 год., 5 кредитів ЄКТС). Отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/0000 154-19.
 3. Пройшла науково-педагогічне стажування «Теоретичні основи викладання в сучасних умовах» в Ризькому міжнародному університеті «ISMA» (м. Рига, Латвія) в обсязі 6 кредитів, 180 годин (04 лютого – 04 березня 2021 р.) (Сертифікат 01-18/59-21).

 Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського

Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW)

Контакти викладача (електрона пошта)

iryna.karpych@udpu.edu.ua

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації