Науки про освіту

Профіль програми

Магістр наук про освіту

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації

 

Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ-EHEA-другий цикл, QF-LLL- 7 рівень, НРК – 7 рівень
а Мета програми
Підготовка висококваліфікованих викладачів вищої школи до ефективної педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі вищої освіти.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям

 

Зміст теоретичних знань: система знань з педагогіки вищої школи, педагогічної майстерності, сучасних технологій навчання і виховання у вищій школі.

Цикл загальної підготовки  – 30 кредитів

1.1.            Гуманітарна підготовка – 9 кредитів

1.2.            Фундаментальна підготовка – 21 кредит

Цикл професійної підготовки – 18 кредитів

Науково-предметна підготовка

Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента – 30 кредитів

Практична підготовка 12 кредитів

Випускна атестація – 30 кредитів

2 Фокус програми: загальна/

спеціальна

Загальний. Професійна підготовка викладача ВНЗ.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна та науково-дослідницька складові.
4 Особливості програми Програма розкриває основи здійснення викладацької діяльності у вищих навчальних закладах
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлашту-вання Сфера працевлаштування магістра (за наявності диплома магістра): вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності; науково-педагогічні установи; заклади підвищення кваліфікації; заклади післядипломної освіти.
2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Навчання упродовж життя.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту обирати предмет та організовувати час. Впродовж останнього семестру більшу частину часу студент використовує для написанню кваліфікаційної роботи.
2 Система оцінювання Оцінюються: відповіді на семінарах, виконані презентації, есе, заліки і екзамени (усні, письмові), захист практики; підготовка та захист кваліфікаційної роботи.
д Програмні компетентності
1 Загальні – Знання і розуміння фахової галузі та професії.

– Здатність до критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.

– Здатність до організації та планування викладацької діяльності у ВНЗ.

– Здатність до створення нових ідей (креативність).

– Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми

– Здатність знаходити, обробляти, аналізувати і використовувати інформацію з різних джерел.

– Здатність діяти відповідно до етичних норм та зобов’язань.

– Здатність працювати в команді та індивідуально.

– Здатність застосовувати знання на практиці.

– Здатність до усної і письмової комунікації рідною та іноземною мовами.

2 Фахові –                   Здатність використовувати основи теорії та методології освіти в професійної діяльності.

–                   Здатність проектувати і здійснювати освітній процес у вищій школі з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації та рівня розвитку особистості.

–                   Здатність до аналізу, співставлення, порівняння педагогічних явищ, осмислення та дослідження соціальних норм і відносин у межах галузі освіти.

–                   Здатність діагностувати і оцінювати рівень розвитку, досягнень та освітніх потреб особистості.

–                   Здатність до саморозвитку на основі рефлексії результатів своєї професійної діяльності.

–                   Здатність до аналізу, осмислення, планування й підготовки різних типів занять за різною структурою у вищому навчальному закладі, використання технологій навчання студентів і формування у них навичок самостійно здобувати знання.

–                   Здатність користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями.

е Програмні результати навчання
– усвідомлювати й розуміти методологічні функції філософії освіти, основні парадигми, закономірності та загальні тенденції розвитку системи вищої освіти;

– демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;

– знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та розуміння системи теоретичних чи практичних знань за спеціальністю;

–             здатність створювати і підтримувати психологічно безпечне освітнє середовище у вищому навчальному закладі.

– проводити наукові дослідження, розширювати передові напрями галузі знань;

– виявляти знання з основ теорії педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі, усвідомлення професійної значущості цих знань, наявність потреби постійного удосконалення професійних знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності;

– критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв’язанні практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для побудови технології дослідження;

 

– здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні матеріали;

– критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, узагальнювати результати професійної діяльності;

– створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;

– детально – розробляти та переконливо презентувати групі уваліфікованих дослідників обгрунтований план дослідження для вирішення наукової задачі;

– володіти комплексом умінь та навичок необхідних для здійснення всіх видів навчально-виховної роботи у вищому навчальноиу закладі, застосовувати різноманітні технології навчання у викладанні, удосконалювати свої педагогічні знання з метою творчого їх застосування в теорії і практиці навчання і виховання студентів.

Затверджено на засіданні вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 8 червня 2016 р.).

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) –

Осадченко Інна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Розробники:

Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Гагарін Микола Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дудник Наталка Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Спеціальність: 011 Науки про Освіту