Практична психологія

Напрям підготовки 8.03010301 Практична психологія

Кваліфікація, що присвоюється:

Викладач психологічних дисциплін

Рівень кваліфікації:

Магістр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає

Вимоги і положення до кваліфікації:

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання в галузі практичної психології та інших суміжних галузей науки. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення методики роботи практичного психолога у закладах освіти, оволодіння сучасними методами психодіагностичних досліджень. Ґрунтовне освоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки (за час навчання на магістратуру заплановано 60 кредитів ЄКТС практики та навчально-дослідницьких практикумів), методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів ,методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого психолога-практика.

Відповідно до отриманої фундаментальної спеціальної підготовки фахівці зі спеціальності “Практична психологія” можуть виконувати науково-дослідницьку, освітню, освітньо-управлінську, псидіагностичну, консультативну та психокорекційну професійну діяльність, здійснюючи її в навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації, в наукових та освітніх закладах різного рівня, в установах соціальної сфери, що займаються соціально-психологічною допомогою.

Магістр розробляє та впроваджує існуючі методи вивчення особистості, займається корекцією психічних явищ людини, пропонує та впроваджує рекомендації щодо оптимізації процесів навчальної діяльності, умов праці і відпочинку.

Фахівці здатні простежити динаміку психологічного розвитку як окремої особистості, так і групи вцілому; визначити реальний стан соціального та психологічного розвитку громадян, рівень їхньої психологічної зрілості та готовності до участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності окремої особистості та певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу становлення і розвитку психологічних явищ особистості.

Загальний обсяг навчальної програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 12 кр., модулі циклу природничо-наукової підготовки – 12 кр., модулі циклу професійно-орієнтованої підготовки– 24 кр.

Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області

Ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, дисциплін циклу професійної та практичної підготовки – галузі психологічної науки, психологічної діагностики та консультування, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

Базові уявлення про:

Психологічні явища, їх розвиток, формування, становлення;

Закономірності психічного розвитку;

Основні поняття, категорії психологічної науки;

Використання методів психологічного дослідження;

Особливості вікового розвитку;

Механізми виникнення, формування та прояву девіацій;

Надання психологічної допомоги суб’єктам різних вікових категорій;

Використання арттерапевтичних методів у вирішенні психологічних проблем;

Механізми взаємодії у різних соціальних групах та спільнотах;

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання практичних завдань в галузі досліджень у сфері фізичного виховання і спорту;

уміння та навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці;

здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел;

навички презентації наукового та практичного матеріалу;

уміння та навички володіння сучасними технологіями у майбутній професійній діяльності.

3. Практичні навички з предметної області

Уміння використовувати спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення у психодіагностичних досліджень;

Здатність використовувати професійні знання й практичні навички з психології в процесах отримання та опрацювання наукової інформації, її практичного застосування в соціально-педагогічних технологіях; навчально-виховному процесі.

Вміння застосовувати практичні навички в ході діагностичних, профорієнтаційних та психокорекційних напрямків майбутньої професійної діяльності.

4. Загальні уміння та навички

теоретичні та практичні основи психолого-педагогічного, медико-біологічного, психодіагностично-профільного циклу знань;

методологічні засади психології, педагогіки та сучасні наукові методи, необхідні для вирішення науково-дослідних завдань та проблем професійної діяльності практичних психологів;

спеціальні дисципліни, що розкривають форми, методи та засоби роботи практичного психолога у різних сферах соціального середовища;

актуальні проблеми сучасної психологічної, педагогічної науки та практики;

основні положення педагогіки вищої школи;

особливості організації психологічного супроводу навчального виховного процесу в ВНЗ і школі;

особливості педагогічного менеджменту;

теорію та методику самовиховання;

основи закономірностей і механізмів розвитку особистості;

сучасний стан і тенденції розвитку особистостей різного віку;

методики обстеження індивідуальних якостей особистості;

особливості складання експертної оцінки психологічного стану людини;

шляхи адаптації особистості до нових умов;

причини девіантної поведінки;

особливості організації діяльності в залежності від соціального замовлення;

шляхи просвітницької та видавничої діяльності;

методи організації профілактики поведінки неповнолітніх;

спеціальні дисципліни, що розкривають форми, методи та засоби роботи практичного психолога у соціальному середовищі;

сучасний стан і тенденції розвитку дитячого й підліткового руху, товариств, організацій, їх роль і вплив на особистість дитини;

засоби, форми та методи психолого-педагогічної роботи з різними групами дорослого населення та дітьми;

роль, місце та функції сім’ї у розвитку особистості дитини;

специфіку подружніх та сімейних конфліктів;

методику психокорекційної роботи із сім’єю і особистістю;

основні напрямки соціально-демографічної політики

Професійні профілі випускників з прикладами:

Об’єктами діяльності магістра за освітньо-професійним напрямом «Практична психологія» є сучасні технології збору, опрацювання та аналізу, представлення психологічної, соціально-політичної інформації , комунікативні технології, які застосовуються при спілкуванні у різновікових групах, у різноманітних соціально-педагогічних ситуаціях.

Професійний профіль – працівник закладів освіти ,громадських та державних організацій.

Займається збором та опрацюванням психолого-педагогічної інформації для прийняття професійних рішень, планування та проведення просвітницької, діагностичної, корекційно-розвивальної, профілактичної, профорієнтаційної, консультативної видів діяльності.

Професійний профіль – працівник закладів освіти, соціально-психологічних та реабілітаційних центрів.

Спеціалізується у області планування та проведення емпіричних психологічних досліджень, використання їх результатів для науково-дослідницької роботи та у прикладних психологічних технологіях.

Навчальний процес на факультеті спрямований на реалізацію змісту вищої освіти на підставі державних стандартів та кваліфікаційних вимог до фахівців. Він здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, системи управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст підготовки фахівців полягає в науково обґрунтованій системі дидактично та методично оформленого навчального матеріалу та визначається освітньо-професійною програмою, в якій відображено змістово-реалізаційні аспекти освітньо-кваліфікаційної характеристики, визначено нормативний зміст навчання, встановлено вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівців спеціальності ”Практична психологія”.

Спеціальність забезпечена робочим навчальним планом і програмами навчальних дисциплін з спеціальності, які затверджені у встановленому порядку. Програми узгоджені, у них витримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки, зміст відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості. Вирішено питання безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.

Доступ до подальшого навчання:

Студенти, котрі успішно закінчили магістратуру, можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Вимоги до випуску (закінчення навчання):

По закінченні навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» особа, що навчається, має:

– завершити навчальну програму обсягом 90 кредитів;

– успішно скласти комплексний кваліфікаційний екзамен з „Теорії та методики викладання психологічних  дисциплін”, або захистити магістерську роботу на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Форма навчання:

Денна, заочна

Директор програми:

Гоменюк Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти .

Спеціальність: 8.03010301 Практична психологія (спеціалізація “Соціальна педагогіка”)