Наукова школа Кочубей Тетяни Дмитрівни

Керівник наукової школи

Кочубей Тетяна Дмитрівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Діяльність наукової школи

Наукова школа «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи» започаткувала свою діяльність у 2005 році на базі наукової лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа XXI ст.». Наукові дослідження проводяться відповідно до основних напрямів і завдань фундаментальних досліджень Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (НАПН України та МОН України) та наукової лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа XXI ст.». Представники наукової школи є членами Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського та Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки, Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW), Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES), Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

Підготовка наукових кадрів здійснюється в рамках діючої в університеті докторантури та аспірантури зі спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика виховання; 011 Освітні/Педагогічні науки, 231 Соціальна робота.

Актуальність проблематики наукової школи полягає у дослідженнях концепцій навчання і виховання в системах освіти України, Європи, Канади, Америки, Великої Британії в історичній ретроспективі та сучасності; підготовки майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти як в Україні так і за рубежем;  проблем соціалізації особистості та соціальної роботи; дитинства як суб’єкта та об’єкта педагогічних пошуків, персоналій в історико-педагогічній ретроспективі.

Методологічною основою досліджень наукової школи «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи» є сукупність підходів, що стосуються суто педагогічних (у тому числі і компаративістських), соціальних та історико-педагогічних пошуків, таких як історіографічний, системний, проблемно-хронологічний, наративний, культурно-антропологічний, цивілізаційний, герменевтичний, критеріально-комплексний, синергетичний, формаційний, аксіологічний, порівняльний, парадигмальний та інші, які ґрунтуються на загальнонаукових гносеологічних принципах: історизму, об’єктивізму, поєднання логічного та історичного, системності тощо.

Теоретичною основою досліджень наукової школи є філософські концепції українських учених щодо трансформування освітніх систем (В.  Андрущенко, В. Горський, І. Зязюн, М. Кашуба, В. Кремень, В. Лутай, В. Нічик, В. Огнев’юк, О. Пашук, І. Паславський, З. Хижняк та ін.); концептуальні положення методології сучасної історико-педагогічної науки українських учених (О. Адаменко, Л. Березівська, А. Бойко, Віт. Бондар, Л. Ваховський, Л. Вовк, Н. Гупан, Н. Дем’яненко, Н. Дічек, М. Євтух, Т. Завгородня, І. Зайченко, С. Золотухіна, В. Кузь, В. Курило, В. Майборода, Н. Побірченко, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко тощо) і зарубіжних (В. Безрогов, М. Богуславський, О. Джуринський, В. Краєвський та ін.); загальнопедагогічні підходи до аналізу й вивчення модернізаційних процесів у галузі освіти і науки, зокрема українських (Вол. Бондар, І. Бех, Н. Бібік, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кузь, В. Луговий, Н. Ничкало та ін.) і зарубіжних учених (Р. Бозієв, С. Іванова, Т. Буторина, Е. Днєпров, О. Кошелєва, Р. Шакіров та ін.), загальнонаукові положення соціальної теорії (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Коляда, О. Кравченко, А. Мудрик, С. Омельченко, В. Оржехівська, С. Савченко, Н. Сейко, Ж. Петрочко, С. Харченко) та ін.

Завданнями наукової школи є здійснення історико-педагогічних та суто педагогічних досліджень з метою виявлення прогресивних ідей при дослідженні педагогічних явищ і фактів, які мають актуальність для сьогодення та недоліків і прорахунків, що варто врахувати у розвитку сучасної педагогічної науки в Україні; компаративістських досліджень з метою запозичення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду та ідей розвинутих країн світу тощо; теоретичних та експериментальних досліджень з проблем соціальної роботи, підготовки науково-педагогічних кадрів для закладів вищої освіти України, а також залучення до наукової діяльності магістрантів, аспірантів, докторантів тощо.

Наукові напрями досліджень: теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка, Велика Британія); дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень; соціалізація і теоретико-практичні аспекти соціальної роботи; формування духовно-моральної сфери особистості як теоретико-методологічна проблема; формування здорового способу життя особистості та здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів; розвиток освіти і педагогічної думки в різні історичні періоди, персоналії в історико-педагогічному дискурсі; підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем.

Члени наукової школи та їх дослідження:

 1. Кочубей Тетяна Дмитрівна, напрям наукових досліджень – розвиток освіти і педагогічної думки в різні історичні періоди, тема «Розвиток української педагогічної думки другої половини XVII-XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2013).
 2. Плахотнюк Олена Леонідівна, напрям наукових досліджень – теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання та в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка, Велика Британія); тема   «Концепції виховання в системі шкільної освіти США», спеціальність:     13.00.07 – теорія і методика виховання   (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011).
 3. Бутенко Ольга Григорівна, напрям наукових досліджень – формування духовно-моральної сфери особистості як теоретико-методологічна проблема, тема «Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників», спеціальність: 13.00.08 – дошкільна педагогіка (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2011).
 4. Бабій Інна Володимирівна, напрям наукових досліджень – формування духовно-моральної сфери особистості як теоретико-методологічна проблема, тема «Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки», спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012).
 5. Ковальчук Наталія Петрівна, напрям наукових досліджень – соціалізація і теоретико-педагогічні аспекти соціальної роботи, тема «Соціалізація студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу», спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка (Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012).
 6. Павлюк Вікторія Ігорівна, напрям наукових досліджень – підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем, тема «Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої педагогічної освіти Канади», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012).
 7. Семенов Андрій Анатолійович, напрям наукових досліджень – дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень, тема «Виховання лідерських якостей молодших школярів засобами рухливих ігор», спеціальність: 13.00.07 – теорія та методика виховання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014).
 8. Любченко Інна Іванівна, напрям наукових досліджень – дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень, тема «Педагогічні умови розвитку мислення у старших дошкільників», спеціальність:   13.00.08 – дошкільна педагогіка (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2014).
 9. Мельникова Ольга Миколаївна, напрям наукових досліджень – персоналія в історико-педагогічному дискурсі, тема «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В.Н. Каразіна (1773-1842 рр.)», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014).
 10. Верем’юк Людмила Леонідівна, напрям наукових досліджень – персоналія в історико-педагогічному дискурсі, тема «Педагогічні засади «школи дії» В.А. Лая в контексті європейської реформаторської педагогіки кінця XIX – початку XX століття», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014).
 11. Холод Ірина Василівна, напрям наукових досліджень – теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання та в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка, Велика Британія), тема «Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015).
 12. Дзюбенко Ірина Анатоліївна, напрям наукових досліджень – підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем, тема «Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності в майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015).
 13. Штик Ольга Владиславівна, напрям наукових досліджень –  персоналія в історико-педагогічному дискурсі, тема «Науково-педагогічна та реформаторська діяльність Петера Петерсона (1884-1952 рр.)», спеціальність: 13.01.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2016)
 14. Кравчук Неля Павлівна, напрям наукових досліджень – підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем, тема «Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки», спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017)
 15. Свиридюк Ольга Володимирівна, напрям наукових досліджень – теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання та в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка, Велика Британія), тема «Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті Канади», спеціальність: 13.00.07 – теорія та методика виховання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017)
 16. Біліченко Володимир Петрович, напрям наукових досліджень – розвиток освіти і педагогічної думки в різні історичні періоди, тема «Розвиток музичної освіти в Україні у XVIII столітті», спеціальність: 13.01.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017)
 17. Коваленко Анатолій Сергійович, напрям наукових досліджень – розвиток освіти і педагогічної думки в різні історичні періоди, тема «Тенденції розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ століття», спеціальність: 13.01.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019)
 18. Очеретяний Анатолій Вадимович, напрям наукових досліджень – теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка, Велика Британія), тема «Формування життєвих цінностей студентів у вищих навчальних закладах США та України», спеціальність:  011 Освітні, педагогічні науки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2020)
 1. Саврій Юлія Федорівна, напрям наукових досліджень – підготовка майбутніх фахівців у системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем, тема «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку», спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2020)

Працюють над дослідженнями: під керівництвом Т.Д. Кочубей: 3 здобувачі наукового ступеня доктора наук (Бутенко О.Г.  «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх педагогів дошкільних закладів освіти до гендерного виховання дітей», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; Мельникова  О.М. «Теорія і практика превентивної педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація 13.00.07 – теорія і методика виховання), Умрихіна О.С. «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у педагогічних університетах України в контексті євроінтеграційних освітніх процесів», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) та 5 здобувачів наукового ступеня доктора філософії (Лютинська Марина Олександрівна «Формування готовності майбутніх учителів до застосування інформаційно-освітнього середовища початкової школи у професійній діяльності», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; Штурба Антоніна Олегівна «Сучасні тенденції розвитку початкової освіти в Канаді», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; Васильєв Геннадій Анатолійович «Формування вольових якостей у підлітків засобами боксу», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; Рябініна Марина Анатоліївна «Соціально-психологічні особливості маніпулятивного впливу в освітньому середовищі», спеціальність 231 Соціальна робота, Ткачук Юлія Василівна «Розвиток соціальних навичок (soft skills) у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти», спеціальність 231 Соціальна робота);

під керівництвом О.Г. Бутенко (Воєдило О. В. «Виховання у старших дошкільників гендерної толерантності у взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї» (13.00.07 – теорія і методика виховання));

під керівництвом І. В. Бабій (Дичок Т. П. «Естетотерапія як засіб морального виховання старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення» (13.00.03 – корекційна педагогіка))

Громадське визнання досягнень представників наукової школи:  Кочубей Т.Д. нагороджена відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «Двадцять років Незалежності України» (2011), нагрудними знаками «За наукові досягнення» (Міністерство освіти і науки України, 2007) та «Ушинський К.Д.» (Національна академія педагогічних наук України, 2018), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1995, 2007), Почесними грамотами Президії Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України (1995, 2018), Почесною грамотою Черкаської обласної ради (2008), визнана кращою за професією Уманською міською радою (2013), грамотами та ін.

Основні досягнення наукової школи: Кочубей Т.Д. є керівником наукової теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи «Актуальні проблеми історико-педагогічного знання»  (державний реєстраційний № 0111U009198), членом Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України та наукової лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ ст.» при УДПУ імені Павла Тичини.

 • Кочубей Т.Д. – голова спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини; член вченої ради К 74.053.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.05 – соціальна педагогіка в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини; голова спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.002 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту Моргай Лілії Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» (4 лютого 2020 р.); член спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.001 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту Войтовської Алли Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 23 – «Соціальна робота» за спеціальністю 231 – «Соціальна робота» (4 лютого 2020 р.).
 • У 2007–2015 рр. обіймала посаду проректора з науково-педагогічної роботи в Уманському державному педагогічному університеті  імені Павла Тичини.
 • У 2005 – 2010 роках була учасницею грантового дослідження «Стандарти діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (в межах міжнародного проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»).
 • Кочубей Т.Д – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота (з 2019 р.), була членом ради з педагогічної освіти при Акредитаційній комісії України; членом секції психолого-педагогічної підготовки науково-методичної ради МОН України (з 2008 по 2014 р.); очолювала комісії МОН України з питань перевірки виконання ліцензійних та акредитаційних вимог у закладах вищої освіти; працювала у складі комісій Державної інспекції вищих навчальних закладів з перевірки діяльності закладів вищої освіти.
 • Кочубей Т.Д. є членом редакційних колегій журналів «Проблеми підготовки сучасного вчителя», (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, категорія «Б»), внесеного до переліку наукових фахових видань України; «Історико-педагогічний альманах» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, категорія В), внесеного до переліку наукових фахових видань України; «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, категорія Б), внесеного до переліку наукових фахових видань України та членом рецензійної комісії наукового часопису: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Польща, категорія «Б»)

Відомості про міжнародне підвищення кваліфікації наукових керівників

 • Пройшла тренінг: «Жінки. Мир. Безпека» Гендерні аспекти конфліктів 7-8 вересня 2018 року (м. Київ) організований і проведений координатором проєктів «Організація з безпеки та співробітництва в Європі» в Україні, послом Вайдотас Вербою
 • Пройшла 21-25 жовтня 2019 року тренінги (30 академічних годин) «Development of Digital and Didactic Competences of High School Teachers» у рамках міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP..)» програми «Розвиток потенціалу вищої освіти» (сертифікат додається).
 • Форуму «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті», організований 17-18 березня 2021 року Британською радою в Україні та Інститутом вищої освіти НАПН України

Участь у міжнародних проєктах

Міжнародні

 • Пройшла 21-25 жовтня 2019 року тренінги (30 академічних годин) «Development of Digital and Didactic Competences of High School Teachers» у рамках міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP..)» програми «Розвиток потенціалу вищої освіти» (сертифікат додається).
 • Метою проекту є модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів, що значно вплине на якість вищої педагогічної освіти та покращить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл, що, у свою чергу, повністю відповідає проблемам та вимогам педагогічної вищої школи та підтримує широкомасштабні освітні реформи в Україні.

Вітчизняні

Стаття Кочубей Т.Д.  «Академічна гімназія у Львові» увійшла до І-го тому Великої української енциклопедії (т. 1 (А -Акц). – Київ: НАН України, 2017. – С. 478) – першої універсальної енциклопедії в умовах незалежної України. Цей проект був підготовлений відповідно до двох указів Президента (від 02.01.2013 р. та 12.01.2015 р.).

Рецензент зарубіжних видань

 • Член рецензійної комісії наукового часопису: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Польща, категорія «Б» по 2019 р.)

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами. Представники наукової школи мають тісні зв’язки з Національною академією педагогічних наук України, закладами вищої освіти України, загальноосвітніми та дошкільними закладами на базі яких проводиться апробація дисертаційних досліджень.

Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами, науковими установами: Керівник наукової школи Кочубей Т.Д. входить до складу Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW), Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES).

Члени наукової школи проходять наукові стажування та проводять апробацію дисертаційних досліджень на базі Колегіуму Європейського в м. Гнєзно імені Яна Павла ІІ Познанського університету імені Адама Міцкевича (І.В. Бабій, Т.Д. Кочубей), Познанському університеті імені Адама Міцкевича (О.В. Свиридюк) (Польща) та інших закладах вищої освіти за кордоном.

За період існування наукової школи підготовлено 1 докторську та 18 кандидатських дисертацій. На даний час 3 особи працюють над дисертаціями на здобуття ступеня доктора наук та 8 осіб над дисертаціями на здобуття ступеня доктора філософії у якості аспірантів та здобувачів. Опубліковано: 32 монографії, 44 навчальних посібників, біля 300 наукових статей; проведено Всеукраїнську педагогічну майстерню спільно з НАПН України «Педагогічне просвітництво в епоху українського бароко» (Умань), міжрегіональний науково-методичний семінар на базі Вінницького гуманітарного педагогічного коледжу «Дошкільна освіта в контексті якості, доступності та інноватики», семінар-зустріч у мегаполісі дошкільної освіти з науковцями, завідувачами та методистами дошкільних навчальних закладів, фахівцями бібліотечної справи «Трансформація професійної освіти і культури: пошук пріоритетів» (Вінниця) та ряд інших наукових заходів.


Звіт з наукової школи 2020 

Звіт наукової школи за 2021 р.