Наукова школа Коляди Наталії Миколаївни

Керівник наукової школи –

Коляда Наталія Миколаївна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

В ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ»

ORCID 0000-0001-7743-7831

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EpS4QTkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Scopus Author ID – 57199172551

Researcher ID – D-2987-2019

nataliya.kolyada@udpu.edu.ua

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні
(початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)».

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 2014 р.

ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Наукову школу «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки» засновано у 2015 році (відповідно до рішення вченої ради університету, протокол № 4 від 24.11.15).

Основні завдання наукової школи реалізуються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014, зі змінами), Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015, зі змінами), Статуту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2021), Стратегії розвитку УДПУ на 2021-2025 рр. (2021).

Наукові дослідження членів наукової школи реалізуються в межах діяльності Науково-дослідної лабораторії  «Педагогічне краєзнавство Черкащини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Основна мета діяльності лабораторії – широке залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів до вивчення історії педагогіки України.

У науково-дослідній лабораторії працюють викладачі та студенти усіх структурних підрозділів університету. Поряд з фаховою підготовкою майбутні вчителі отримують поглиблену краєзнавчу підготовку; засвоюють необхідний обсяг знань не тільки загального, але й регіонального педагогічного краєзнавства; набувають методичних умінь і навичок проведення науково-пошукової та краєзнавчої роботи у школі, усвідомлюють її значення у вихованні учнів. Науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини» є структурним підрозділом Науково-дослідного  центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування НАПН та МОН України.

Члени наукової школи «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки» також є розробниками наукових тем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи: «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)»; «Актуальні проблеми історико-педагогічного знання (реєстраційний номер 0111 U 00 91 98 )».

З-поміж основних напрямів спільної діяльності з науковими установами України – видання заснованого у 2004 році передплатного  фахового видання «Історико-педагогічний альманах» (співзасновники – УДПУ імені Павла Тичини та Інститут педагогіки НАПН України); співпраця з відділом історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України шляхом проведення наукових заходів, підготовки наукових видань тощо.

У 2018 році засновано журнал «Соціальна робота та соціальна освіта», який у 2020 році внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б (наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (спеціальності: 231 – Соціальна робота; 011 – Освітні, педагогічні науки; 015 – Професійна освіта; 016 – Спеціальна освіта).

З напряму діяльності наукової школи в УДПУ імені Павла Тичини здійснюється підготовка кандидатів та докторів наук зі спеціальностей 011 – освітні, педагогічні науки (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти» 13.00.07 – теорія і методика виховання), 231 – соціальна робота (13.00.05 – соціальна педагогіка.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ

Процеси розбудови української держави спричинили кардинальні зміни у політичному, соціально-економічному та культурному житті суспільства. Зміни торкнулися і дитячих організацій та об’єднань – структур дитячого руху як об’єкта і суб’єкта суспільних перетворень: на зміну політичним цілям прийшли моральні орієнтири; масовість перестала бути обов’язковою; простір діяльності організацій розширився за межі освітніх установ; на зміну єдиній піонерській організації прийшли різні за напрямами діяльності, цілями, структурою, матеріальною базою, історією та традиціями дитячі організації як соціальні інститути позаформального виховання, що знаходять своє місце у соціально-політичній системі суспільства (проект Концепції дитячого руху в Україні, 2006 р.).

У нових соціокультурних умовах спостерігається зацікавленість в організації громадського життя дітей і молоді – спільноти дієвої, творчої, перспективної, яка виявляє свою соціальну активність. Державна молодіжна політика в Україні щодо молодіжної роботи, освіти, соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного, культурного, фізичного потенціалу молоді, функціонування молодіжних організацій тощо визначається нормативно-правовими документами, такими як: Закони України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» (1993 р., зі змінами),  «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998 р., зі змінами),  «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (2001 р., зі змінами); Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки (2020); Стратегія розвитку державної молодіжної політики до 2030 року; проєкт  Закону України «Про молодь» (2015); Державна програма «Молодіжний працівник», іншими нормативними документами.

Істинне новаторство у будь-якій справі, особливо у такій складній, як виховання, можливе лише на міцному науковому фундаменті, за умови критичного використання досвіду минулого, ознайомлення з яким убезпечує від зайвих захоплень та помилок, від відкриття давно відкритого, натомість забезпечує його прогностичність.

До кола наукових інтересів членів наукової школи входять дослідження історико-педагогічної та соціально-педагогічної проблематики. Зокрема, велике наукове і практичне значення мають роботи щодо розвитку дитячого руху в Україні, соціального виховання підростаючого покоління.

Питання про наявність чи відсутність традицій дитячого руху в Україні є питанням про його статус як суб’єкта історичного творення. Як і будь-яке соціальне явище, у своєму розвитку він зазнавав трансформацій, переживав часи піднесення і занепаду. У контексті зазначеного набуває актуальності вивчення й аналіз розвитку дитячого руху в Україні від початку ХХ ст. до середини 30-х років ХХ ст.  як нового засобу цільового соціального виховання підростаючого покоління, різнопланового соціально-педагогічного явища, основними ознаками якого були самодіяльність, певною мірою самоорганізованість і громадськість.

На різних історичних етапах розвитку суспільства дитячий рух як особливий соціокультурний феномен накопичив унікальний досвід виховної діяльності дитячих громадських структур, відомості про який зберігають архівні документи, програми, історико-педагогічні дослідження, навчальні посібники, методична література та інші джерела. Історіографічний аналіз проблеми розвитку дитячого руху дав змогу виділити пріоритетні напрями досліджень окремих її аспектів у різних наукових галузях: історії, соціології, психології, педагогіці.

Методологічну основу досліджень членів наукової школи складає  сукупність підходівсистемно-хронологічний підхід, що дав змогу розглядати дитячий рух як системне соціально-педагогічне явище, цілісне багаторівневе утворення у єдності взаємозалежних складників на всіх етапах його розвитку; детерміністськuй підхід, завдяки якому розвиток дитячого руху трактується як поле реалізації психофізіологічних особливостей розвитку дитини, що передбачають у підлітковому та юнацькому віці домінування групових форм діяльності, існування різних об’єднань дітей як невід’ємної умови їх соціалізації тощо; синергетичний підхід застосовано для дослідження дитячого руху як багатовимірного системного утворення відкритого типу, провідним принципом життєдіяльності якого є самоорганізація, що здійснюється на засадах постійної й активної взаємодії із зовнішнім середовищем; формаційний підхід дав можливість визначити чинники, що зумовлювали ґенезу дитячого руху (соціально-економічні, політичні та ін.), їх вплив на соціально-педагогічні засади діяльності різних об’єднань; парадигмальний підхід дав можливість простежити розвиток дитячого руху через сукупність світоглядних ідей, теоретико-методологічних підходів, нової стратегії освіти і виховання, концептуально полярних точок зору, що відображали погляди на перспективи розвитку дитячого руху в контексті різних підходів і думок педагогів, громадських діячів; аксіологічний підхід сприяв виокремленню соціально-педагогічних засад розвитку дитячого руху на різних етапах на основі виявлення специфічних природовідповідних та соціальних цінностей дитячого самодіяльного співтовариства, що являє собою особливий простір самовираження дитини в емоційно-комфортній, особистісно значущій і привабливій діяльності; порівняльний підхід дав змогу виявити позитивні й негативні тенденції та обґрунтувати періодизацію розвитку дитячого руху в означений період, розкрити соціально-педагогічні засади розвитку досліджуваного явища на кожному з виокремлених етапів.

Означені підходи ґрунтуються на сукупності методологічних  принципів: системності, історизму, об’єктивності, активності, поєднання логічного та історичного, аналогії, протиріччя, типологізації.

 Теоретична основа досліджень членів наукової школи: концептуальні положення методології сучасної історико-педагогічної науки (Л. Березівська, А. Бойко, М. Богуславський, Л. Ваховський, Л. Вовк, Н. Гупан, Н. Дем’яненко, О. Джуринський, Н. Дічек, Е. Днєпров, М. Євтух, Т. Завгородня, І. Зайченко, С. Золотухіна, Я. Кодлюк, В. Краєвський, В. Курило, В. Майборода, Н. Ничкало, Н. Побірченко, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко та ін.); теоретичні розробки в галузі методології та історії соціальної педагогіки (О. Безпалько, В. Бочарова, В. Докучаєва, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, Т. Куликова, М. Кульпетдінова, Г. Лактіонова, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Омельченко, В. Оржеховська, А. Рижанова, І. Рогальська-Яблонська, С. Савченко, Н. Сейко, Л. Штефан та ін.); загальнонаукові положення соціально-педагогічної теорії та історії дитячого руху (Л. Алієва, М. Басов, М. Богуславський, А. Кирпичник, О. Кравченко, Р. Литвак, Е. Мальцева, В. Окаринський, Р. Охрімчук, Ж. Петрочко, Ю. Поліщук, І. Руденко, О. Сорочинська, О. Титова, Т. Трухачова, С. Харченко та ін.).

 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних проблем соціального виховання;
 • розробка навчальних програм, посібників, підручників із соціальної педагогіки, історії педагогіки, теорії та історії соціального виховання;
 • забезпечення підвищення якості підготовки майбутніх учителів та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
 • залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учителів;
 • організація наукових досліджень у контакті з іншими ЗВО, науковими установами Національної академії педагогічних наук України та інших держав шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад тощо.

 

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

 • Розвиток вітчизняної освіти і педагогічної науки.
 • Теорія і практика соціального виховання.
 • Проблеми педагогічного краєзнавства: структура, функції, принципи та джерела.
 • Регіональний принцип у висвітленні проблем соціального виховання в теорії та історії педагогіки.
 • Персоналія як тема соціально-педагогічних та історико-педагогічних досліджень.
 • Розвиток педагогічної освіти, підготовки та перепідготовки вчителя в Україні.
 • Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України.
 • Розвиток дитячого руху як соціально-педагогічного феномену.
 • Зарубіжна педагогіка і освіта: історія і сучасність.

 

СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Науковий ступінь «доктор наук»

 • Кравченко О.О. «Освітньо-просвітницька та культуро творча діяльність Пролеткульту в Україні (1917 – 1932)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2017 р.)
 • Клименко Ю.А. «Соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху в Україні (кінець ХІХ – середина 30-х років ХХ століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2018 р.)
 • Левченко Н. В. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх соціальних працівників до молодіжної роботи (231 Соціальна робота, докторантура 2020-2022 рр.)
 • Албул І. В. «Проблеми соціального виховання на сторінках педагогічної періодики (ХХ століття)» (231 Соціальна робота)
 • Шевчук О. М. «Теоретико-методичні основи цілісного розвитку особистості майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки» (231 Соціальна робота)
 • Бондаренко Г. В. «Соціально-педагогічні засади діяльності інтернатних закладів в Україні» (20-ті – початок 90-х років ХХ століття)» (231 Соціальна робота)
 • Полєхіна В. М. «Теорія і методика підготовки майбутніх соціальних працівників до надання геронтологічних послуг населенню (231 Соціальна робота)
 • Балдинюк О. Д. Просвітницько-виховна діяльність молодіжних громадських об’єднань України (20–30-ті роки ХХ століття) (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Науковий ступінь «кандидат наук» (доктор філософії)

 • Дука Т. М. «Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2015 р.)
 • Левченко Н. В. «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні
  (20 – 30-ті роки ХХ століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2015 р.)
 • Карпич І. О. (00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2015 р.)
 • Русакова Л. І. «Розвиток художньої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2016 р.)
 • Панченко Є.А. «Формування лідерських якостей дітей та молоді шкільного віку в системі неформальної освіти у США» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2019 р.)
 • Моргай Л.А. «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2020 р.)
 • Комісаренко Т. М. «Розвиток жіночої освіти у Великій Британії» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)
 • Коміренко Ю. А. «Розвиток системи виховання в кадетських корпусах України в середині ХІХ – на початку ХХ століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2020 р.)
 • Колісніченко А. І. «Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов у Королівстві Нідерландів» (00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2020 р.)
 • Завалко (Таран) А. М. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування тренінгових технологій» (231– соціальна робота)
 • Поліщук О. Р. «Формування соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти» (231– соціальна робота)
 • Салата Н. Т. «Сучасні інформаційні технології як засіб підвищення якості надання соціальних послуг у громаді» (231– соціальна робота)
 • Бояр В. І. «Формування відповідального ставлення до здоров’я у дітей та молоді у громаді» (011 – освітні, педагогічні науки)
 • Поліщук Н.М. «Формування здоров’язбережувальної компетентності у студентської молоді у процесі волонтерської діяльності» (011 – освітні, педагогічні науки)

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Коляда Н.М., керівник наукової школи:

 • Член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук НАПН України (з 2015 р.)
 • Член секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН.
  Секція 19 Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту
 • Керівник наукової теми кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики» (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)»
 • Директор Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (https://fspo.udpu.edu.ua/наука/науково-дослідний-центр-педагогічно/)
 • Завідувач науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» (https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be/laboratoriia-pedahohichne-kraieznavst/)
 • Головний редактор журналу «Соціальна робота та соціальна освіта», внесеного до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б) (srso@udpu.edu.ua).
 • Заступник головного редактора наукового видання «Історико-педагогічний альманах» (http://ipa.udpu.edu.ua/)
 • Член редколегії журналу «Порівняльно-педагогічні студії», внесеного до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б) (http://pps.udpu.edu.ua/)
 • Член редколегії журналу «Social Work and Education» – міжнародного рецензованого журналу відкритого доступу
 • Член редколегії наукового видання «Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość» (Гданська вища школа гуманістична, Польща)

Член спеціалізованих вчених рад:

 • спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання (https://nauka.udpu.edu.ua/sklad-spetsializovanoji-vchenoji-rady-k-74-053-02/)

Коляда Н.М. є автором більше 200 друкованих праць, з них 1 підручник у співавторстві («Педагогічне краєзнавство»), затверджений МОН України, та 2 навчальних посібники, рекомендовані МОН України («Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», «Соціальна молодіжна політика»). Основні праці: книга у співавторстві «Українки в історії» (американсько-український проект, 2004 р.); навчальні посібники «Технології соціально-педагогічної діяльності» (2009), «Хрестоматія педагогічного краєзнавства Черкащини» (у співавторстві, 2012); бібліографічний покажчик «Проблеми соціального виховання на сторінках журналу „Дитячий рух” (1925–1934)» (2012); монографія «Розвиток дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)» (2012); збірник «Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.)» (2013), навчальний  посібник «Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації: (2017),  навчальний  посібник «Соціальна робота з жінками» (2017), навчальний  посібник «Соціальна геронтологія» (2017), навчальний  посібник «Технології соціальної роботи» (2018) та ін.

 

Кравченко О.О., член наукової школи:

О.О. Кравченко – керівник науково-дослідної теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (номер державної реєстрації НДР: 0119U103978). Терміни виконання: 01.01.20 – 31.12.22 рр.

Об’єктом НДР виступає інклюзивне освітнє середовище як сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для надання рівного доступу до навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

Предметом НДР виступає система соціальної-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти засобами інклюзивного туризму.

Мета дослідження: на основі теоретико-методологічного обґрунтування наукової проблеми розробити та апробувати систему соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму.

Участь у розробці наукових тем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи: «Актуальні проблеми історико-педагогічного знання» (реєстраційний номер 0111 U 00 91 98 )»; «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики» (реєстраційний номер 0111 U 00 75 47)».

Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів:

 • Керівник Гендерного центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Заступник головного редактора наукового фахового журналу «Соціальна робота та соціальна освіта», категорія Б (http://srso.udpu.edu.ua/);
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності «231 Соціальна робота»;
 • Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (НМК 11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення).

Член спеціалізованих вчених рад:

– спеціалізованої вченої ради  Д74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (https://nauka.udpu.edu.ua/zahalta-informatsiya/);

– спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання (https://nauka.udpu.edu.ua/sklad-spetsializovanoji-vchenoji-rady-k-74-053-02/).

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського

Всеукраїнська асоціація інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму

Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW)

Товариство істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES)

Участь у виконанні індивідуальних або колективних ґрантів:

– участь у реалізації міжнародного проєкту «Активні громадяни» – це програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку (2019-2020 рр.). Здобуто перемогу у конкурсі проектів «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримає фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р. (https://udpu.edu.ua/news/udpu-pryyednavsya-do-vseukrayinskoho-marafonu-provedennya-treninhiv-za-prohramoyu-aktyvni-hromadyany);

– участь у програмі CSR Ukraine, Healthy Challenge (Експертна організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом в галузі народоноселення обрали ) – отримано міні-грант 15000 грн. (https://udpu.edu.ua/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/aktualni-proekty/prohrama-healthy-challenge);

– участь у реалізації проєкту – Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», як переможець грантової заявки Українського культурного фонду (12-24 серпня 2020 р., м. Умань). Співорганізатор проєкту – УДПУ імені Павла Тичини;

– участь у програмі особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець», ініційованого Міністерством молоді та спорту України та Українською академією лідерства у межах проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидій корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI). Мета програми – створення системи особистісного та професійного розвитку молоді в Україні віком від 18 до 25 років, розвиток відповідального лідерства та підвищення рівня громадянської активності молоді (https://udpu.edu.ua/news/mizhnarodnyy-khudozhniy-sympoziumplener-osib-z-invalidnistyu-mystetstvo-bez-obmezhen);

– участь у проекті «Посилення жіночого політичного лідерства у територіальних громадах Київської і Черкаської областей» у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Небайдужі»;

– участь у проекті Національної Ради Жінок України «Доступ до верховенства права жінок, які постраждали від насильства» в Рівненській, Черкаській та Чернігівській областях за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

– участь у проекті EUnlocking з правових ініціатив щодо підтримки соціального підприємництва в Україні в рамках проекту «EU4Youth – розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні», за фінансової підтримки Європейського Союзу.

– березень-травень 2021 р. – перемога за результатами конкурсу проєктів соціальної дії від програми Британської ради «Активні громадяни»: підтримку отримав проєкт «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію» та фінансування на його реалізацію.

 

ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ШКОЛИ

Коляда Н.М., керівник наукової школи:

– Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008–2010 рр.);

– Лауреат обласної премії ім. О. А. Захаренка (2013);

– нагрудні знаки «Відмінник освіти України» (2006), «А. С. Макаренко» (2012), «Ушинський К.Д.» (2021);

– Почесні грамоти МОН України (2009), Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації  (2010), Черкаської обласної ради (2018), НАПН України (2017, 2019 р.).

Кравченко О.О., член наукової школи:

– стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018–2020 рр.);

– премія для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в Черкаській області (2015);

– медаль «За наукові досягнення» від громадських організацій осіб з інвалідністю та ЧАЕС за вагомий внесок та активну участь у реалізації державної політики з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю (2018);

– грамота за активну співпрацю з громадськими організаціями осіб з інвалідністю, АТО, ЧАЕС щодо впровадження нового виду соціальної реабілітації – інклюзивного реабілітаціонного соціального туризму в Черкаській області (2018);

– Срібний орден Чорнобильського спасу (2019);

– ІІІ місце у номінації «наукова діяльність» в рамках конкурсу «Кращі ініціативи жінок для демократичного розвитку місцевих громад», який проводила City Council Women’s European Assembly разом із Конгресом Офісу Ради Європи в Україні та Асоціацією міст України (2019);

– відзнаки у номінації «Кращий молодий вчений УДПУ» з нагоди Дня науки (2018, 2019);

– Почесні грамоти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (2019), НАПН України (2017);

– нагрудний знак «Ушинський К.Д.» (2021).

 

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗВО, НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ,

ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ

Інтеграція освіти і науки – необхідна умова інноваційного розвитку будь-якої країни. У контексті означеного набуває актуальності та життєвої необхідності інтеграція освіти і науки в умовах вищої педагогічної школи,  співпраця ЗВО з науковими установами НАН України.

Співпраця наукової школи «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки» з науковими установами здійснюється відповідно до основних напрямів діяльності Науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини» та Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування Національній академії педагогічних наук  України та Міністерству освіти і науки України.

Результатом співпраці членів наукової школи «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки» з науковими установами НАПН України є написанні наукових праць та навчальних посібників.
З-поміж останніх результатів: хронологічно-тематичний покажчик «Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014)» (2014, автор проекту і науковий редактор – О. В. Сухомлинська, дійсний член НАПН України, д. пед. н., проф., академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України), наукове видання «Періодичні видання України 20-х – початку
30-х років ХХ століття як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху» (2015, уклад. І. О. Карпич), колективна монографія «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2015, авторський колектив: І. В. Албул,
О. О. Кравченко, О. Д. Балдинюк та ін.), «Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття)» (2017), «Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення» (2018, 2020), «Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі об’єкти Черкащини крізь призму інклюзивного туризму» (2020) та ін.

Співпраця з науковими установами:

 • Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України;
 • Державна науково-педагогічна бібліотека України імені
  В. О. Сухомлинського: участь у науково-методологічних заходах з історії освіти, що проводяться в бібліотеці: педагогічних читаннях, науково-методологічних та науково-практичних семінарах тощо;
 • відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України шляхом проведення наукових заходів, підготовки наукових видань тощо;
 • Державний інститут сімейної та молодіжної політики;
 • Інститут проблем виховання НАПН України;
 • Український науково-практичний центр практичної психології та соціальної роботи НАПН України;
 • Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення.

 

Співробітництво із зарубіжними закладами освіти,

науковими установами

 • Міжнародна асоціація імені Василя Сухомлинського;
 • Міжнародна Асоціація  шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW) та   Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES);
 • Товариство істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES).

 

ВИКОНАННЯ НДР, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Основні завдання та наукові напрями досліджень реалізуються шляхом розробки низки держбюджетних тем, що виконувалися і виконуються в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини:

– «Розвиток дитячого руху в Центральній Україні (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» (фундаментальне дослідження, державний реєстраційний номер № 0110U001000, 2010–2012 рр.);

– «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (фундаментальне дослідження, державний реєстраційний номер № 0113U000331, 2013–2015 рр.);

– «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (фундаментальне дослідження, державний реєстраційний номер № 0119U103978, 2020–2022 рр.).

УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ,

КОЛЕКТИВНИХ ҐРАНТІВ

 • участь у реалізації міжнародного проєкту «Активні громадяни» – це програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку (2019-2020 рр.). Здобуто перемогу у конкурсі проектів «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримає фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р.;
 • участь у програмі CSR Ukraine, Healthy Challenge (Експертна організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом в галузі народоноселення обрали ) – отримано міні-грант 15000 грн.;
 • участь у реалізації проєкту «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримав фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р.;
 • участь у реалізації проєкту – Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», як переможець грантової заявки Українського культурного фонду (12-24 серпня 2020 р., м. Умань). Співорганізатор проєкту – УДПУ імені Павла Тичини;
 • Дні Кар’єри ЄС (м.Умань, 28-29 квітня 2021 року). День Кар’єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». День кар’єри є ініціативою, що фінансується Представництвом Європейського Союзу та виконується громадськими організаціями «Фундація «Відкрите суспільство» та ГО «Молодіжна Альтернатива». Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua. Факультет соціальної та психологічної освіти взяв участь в організації Тренінгу № 1 «Соціально-психологічні засади безбар’єрного спілкування у молодіжному середовищі» (https://www.youtube.com/user/1930udpu) та Панельної дискусії №3 «Практичний досвід формування «Soft skills» у майбутніх спеціалістів» (https://youtu.be/d0ZK9cW5gLg);
 • упровадження проєкту «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію» за підтримки Британської ради в Україні. Метою цього проєкту є створення платформи для вивчення та спілкування українською жестовою мовою, зокрема  в умовах пандемії COVID-19 та спричинених нею викликів. Налагодження комунікації аудиторії проєкту та залучених експертів у сферах психології, культурології, соціального забезпечення, творчості. https://fspo.udpu.edu.ua/відкриття-грантового-проєкту-вчимо/;
 • участь у проекті EUnlocking з правових ініціатив щодо підтримки соціального підприємництва в Україні в рамках проекту «EU4Youth – розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні», за фінансової підтримки Європейського Союзу;
 • підготовлено і подано проект «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» для участі у конкурсній програмі Українського культурного фонду. https://ucf.in.ua/news/05-10-2020 .

 

НАДАННЯ НАУКОВИХ ПОСЛУГ:

 • «Розробка навчально-методичного забезпечення діяльності інклюзивного табору» на замовлення Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. Лист начальника Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради № 790\01-20 від 17.02.2021 р.
 • відповідно до запиту Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення (лист № 73\05 від 22.02.2021 р.) долучилися до участі у робочих групах з розробки професійних стандартів за професіями соціальної сфери, а саме: – професійного стандарту для професії 2351.2 Методист навчально-методичної роботи з надання соціальних послуг; – професійного стандарту для професії 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю. Розробка професійних стандартів здійснюється Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення на замовлення Міністерства соціальної політики України з метою реалізації Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікації (https://fspo.udpu.edu.ua/науково-педагогічні-працівники-кафе/)
 • оновлено Програму соціально-педагогічного майданчика в умовах закладу оздоровлення та відпочинку на 2021-2026 рр. – спільний проект факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини та Українського дитячого центру «Молода гвардія» (https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Програма-соціально-педагогічноїроботи-в-умовах-закладу-оздоровленята-відпочинку-2021—2026-ssed.pdf)

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Під керівництвом д.пед.н., проф. Н. М. Коляди підготовлено 2 доктори наук, 10 кандидатів наук, 5 осіб працюють над дисертаційними дослідженнями у якості аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Під керівництвом д.пед.н., проф. О. О. Кравченко підготовлено 7 кандидатів наук, 5 осіб працюють над дисертаційними дослідженнями у якості аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Під керівництвом к.пед.н., доц. І. В. Албул підготовлено 1 кандидата наук, 2 особи працюють над дисертаційними дослідженнями у якості здобувачів наукового ступеня.

Під керівництвом к.пед.н., доц. Г. В. Бондаренко підготовлено 1 кандидата наук, 2 особи працюють над дисертаційними дослідженнями у якості здобувачів наукового ступеня.

Під керівництвом к.пед.н., доц. В. М. Полєхіної 1 особа працює над дисертаційним дослідженням у якості здобувача наукового ступеня.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

формування потужного наукового потенціалу з докторів наук та докторів філософії/кандидатів наук, що виконують науково-дослідні роботи за напрямами наукової школи, результати яких періодично публікуються у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях;

співпраця з науковими установами, що спрямовується на забезпечення інноваційного розвитку освітянської галузі, зокрема, закладів вищої освіти та їхніх науково-дослідних підрозділів, є вагомим внеском у процес інтеграції освіти і науки. з метою інтернаціоналізації освіти продовжувати співпрацю, наукове та науково-технічне співробітництво з міжнародними, закордонними закладами та організаціями;

забезпечення інтегрованості наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти у світовий освітньо-науковий простір (наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями; маркетингові дослідження щодо просування науково-технічних результатів на український та світовий ринки;

широкомасштабне впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок;

організація та проведення наукових заходів різного рівня (майстер-класів, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, методичних студій тощо).

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук (доктора філософії)2012–2020 рр.

Наукові результати


Звіт за 2020 рік

Звіт за 2021 рік