Бойченко Валентина Василівна

 

Бойченко Валентина Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Педагогічна конфліктологія

Педагогіка профільної школи

Теорія та практика виховання у вищій школі

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи», 2007 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / [В.В. Бойченко, О.В. Бялик, Н.В. Дудник та ін.] [за ред. О.М. Коберника]. – Умань : Візаві, 2018. – 330 с.

Бойченко В.В. Полікультурне виховання учнів початкової школи: теорія і методика [монографія] / В.В. Бойченко – Умань – РВЦ “Візаві”, 2016. – 188 с.

Посібники

Теорія і методика виховання: сучасні тенденції розвитку : навч. посіб. / О.М. Коберник,  Н.В. Безлюдна, В.В. Бойченко. – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2018. – 292 с.

Педагогічна конфліктологія: навч. посібн. // автор-упорядник В.В.Бойченко. – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2018. – 166 с.

Методика навчання педагогіки: практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О.М. Коберника. – Умань: ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 (Бойченко В.В – С. 111-128 )

Педагогіка профільної школи : навч. посіб. // За ред.. О. М. Коберника. – Умань : ВПЦ “Візаві”. – 2016. – 284 с. (Бойченко В.В – С. 13–29).

Бойченко В. В. «Педагогіка профільної школи» навч. посібн. / За заг. ред. О.М. Коберника. / Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284с. (співавторство)

Статті

Стеценко Н.М. Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів засобами платформи Moodl (на прикладі вивчення курсу «Педагогіка») / Коберник О.М., Стеценко Н.М., Бойченко В.В., Прищепа С.М. // Научен вектор на Балканите. –2018. –№1. –С.53-59.

Бойченко В.В. Педагогічне мислення майбутніх учителів у контексті компетентнісного підходу / Бойченко В.В. // Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань :ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2, Ч.2, – (С. 16-24)  

Бойченко В.В. Особливості формування педагогічного мислення майбутніх учителів: методологія дизайн-мислення / В.В. Бойченко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 29(39) / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – (С. 88-92)

Бойченко В.В. Зміст і методика діагностики розвитку педагогічного мислення майбутніх учителів / В.В. Бойченко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» № 69 Том 2. Херсонського державного університету. – Херсон:,  – 2016. С. 12-17.

Бойченко В.В. Технологічність та інноваційність сучасного педагогічнго мислення майбутніх учителів / В.В. Бойченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 55. – С. 7-13.

Бойченко В.В. Рівні сформованості педагогічного мислення майбутніх учителів: результати педагогічної діагностики / Boichenko V., Levels of Future Teachers’ Pedagogical Thinking Formation:Rresults of Pedagogical Diagnostics. THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL  VOLUME 2015, ISSUE 6, pp. 73-78.

Бойченко В. Система формування педагогічного мислення майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» № 21 (354)., 2015. – С. 115-120.

Бойченко В Роль знання у формуванні педагогічного мислення майбутніх учителів. / Валентина Бойченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 2. – С. 57-64.

Бойченко В. Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя / Валентина Бойченко // Науовий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(Освітній простір України. Випуск 6), ) / ред. кол.: Н.В. Лисенко(гол. ред.). – Івано-Форанківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – (С. 31-36).

Бойченко В. Полікультурний аспект формування педагогічного мислення майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Ч. 2. – С.51–58.

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Тема: «Професійна підготовка майбутніх керівників освіти у вищих навчальних закладах» (з 18 квітня до 29 квітня 2017р.) Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СП 35830447/1163-17 від 29 квітня 2017 р.

 

Контакти викладача (електронна пошта):

boichenko.v@gmail.com

Google Scholar