Бойченко Валентина Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогіка»
 • «Педагогічна конфліктологія»
 • «Педагогічна діагностика»
 • «Теорія і практика виховання у вищій школі»
 • «Методика викладання у вищій школі»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи»

Основні публікації

Монографії

 Бойченко В.В. Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Херсонський державний університет, Херсон, 2006.

Посібники

 1. Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.
 2. Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. / – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284 с.
 3. Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 162с.
 4. Дидактичні системи у вищій освіті, 2013
 5. Бойченко В. В. «Педагогіка профільної школи» навч. посібн. / За заг. ред. О.М. Коберника. / Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284с. (співавторство)

Статті

 1. Стеценко Н.М. Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів засобами платформи Moodl (на прикладі вивчення курсу «Педагогіка») / Коберник О.М., Стеценко Н.М., Бойченко В.В., Прищепа С.М. // Научен вектор на Балканите. –2018. –№1. –С.53-59.
 2. ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ, 2017
 3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ, 2017
 4. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ/, 2017
 5. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ, 2017
 6. Бойченко В.В.Зміст і методика діагностики розвитку педагогічного мислення майбутніх учителів / В.В. Бойченко / Збірник наукових праць”Педагогічні науки “№ 69 ХДУ- Херсон: 2016. С.12-17
 7. Бойченко В. Інноваційність та технологічність педагогічного мислення майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збір. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 55. – С.7-13.
 8. Бойченко В. Полікультурний аспект формування педагогічного мислення у майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Ч. 1. – С. 51–59.
 9. Бойченко В.В. Структура педагогического мышления как составляющая профессиональной компетентности будущего учителя / В.В. Бойченко // Вестник академии знаний №13 (2). 2015. – С.41-47.
 10. Бойченко В Роль знання у формуванні педагогічного мислення майбутніх учителів. / Валентина Бойченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 2. – С. 57-64.
 11. Бойченко В.В. Рівні сформованості педагогічного мислення майбутніх учителів: результати педагогічної діагностики / Boichenko V., Levels of Future Teachers’ Pedagogical Thinking Formation:Rresults of Pedagogical Diagnostics. THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL  VOLUME 2015, ISSUE 6, pp. 73-78.
 12. Бойченко В. Система формування педагогічного мислення майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» № 21 (354)., 2015. – С. 115-120.
 13. Бойченко В. Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя / Валентина Бойченко // Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 2015. –  Випуск 6. – С.31-36.
 14. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА, 2013
 15. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА [Текст] зб.наук.пр. /Бойченко В.В.// Проблеми підготовки сучасного вчителя випуск. – 2013. №8
 16. Сутність і структура культури розумової праці студентів / Бойченко В.В.// Збір. наук. праць Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді випуск 16, 2012 УДК 37. 013-053.5(082)
 17. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ КУЛЬТУРИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ. [Текст] Збірник наук. праць УДПУ / Бойченко В.В. // Проблеми підготовки сучасного вчителя . – 2011. № 4.
 18. ПРОБЛЕМА РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИМОГ [Текст] зб. /Бойченко В.В.// Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2010.

Контакти

email:boichenko.v@gmail.com