Психологія

1155

Ти теперішній випускник

і майбутній абітурієнт?

Хочеш більше дізнатися хто такий психолог? Ми готові тобі в цьому допомогти.

foto-1

photodune-5264132-700x524

Психолог – фахівець, який допомагає тримати наш психічний стан в нормі, знаходити, здавалося б, прості відповіді на дуже складні питання.

Психолог – це людина, яка допомагає знайти вихід у скрутній життєвій ситуації.

Психолог – це не просто спеціальність, це особливий склад розуму, набір знань, умінь і навичок, які допомагають прекрасно адаптуватися до будь-якої ситуації.

ХТО ЦЕ?

rqfp5epmz7c

Психолог – це фахівець, який займається дослідженнями психіки людини або наданням психологічної допомоги психічно здоровим людям. Психолог – це не лікар. Психолог не має права прописувати ліки, ставити медичні діагнози і призначати згідно з цим якесь медикаментозне лікування. У роботі психолога є поняття психологічного діагнозу, але воно не має ніякого відношення до лікування медичними препаратами.

Психотерапевтом може стати лікар або психолог. Для цього необхідно отримати додаткову освіту в області одного з методів психотерапевтичної практики, таких як психоаналіз,  гештальттерапія, психодрама, позитивна психотерапія, арт-терапія та багато інших строком не менш трьох років.

Психіатр – це фахівець з вищою медичною освітою, який надає допомогу людині в діагностиці та лікуванні психічних хвороб. Психіатр, на відміну від психолога, лікар. Лікар, який має загальну базову медичну підготовку і на її основі проходить спеціалізацію з психіатрії протягом декількох років.

Психоаналітик. Психоаналіз – лише один з напрямів в психології, зі своїми принципами та специфікою роботи. Саме роботу психоаналітика ви спостерігаєте, коли бачите, як людина лягає на кушетку і починає розповідати про себе.

 

В яких установах може працювати ?

43551-1u

Заклади освіти (дитячі садочки, школи, гімназії, вищі навчальні заклади тощо): шкільний психолог; дитячий психолог; психолог у дошкільному закладі; психолог у технікумі, училищі; психолог у вищому навчальному закладі або ж викладач психологічних дисциплін (після закінчення магістратури);

Психолог у медичній сфері: клінічний психолог; сімейний психолог

Психолог на виробництві (кадрові служби, організації, підприємства тощо.): психолог на підприємстві

Психолог у галузі спорту: спортивний психолог

Силові структури: психолог в органах державної влади та управління

Служби психологічної підтримки та допомоги (телефон довіри): працівник телефону довіри

878

Психолог в школі

 

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в школі. 

Суть роботи психолога в школі полягає в пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. Його призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища. Психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

Психолог в дитячому садку

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в дитячому садку.

Дитяча дошкільна установа – перша фундаментальна ланка системи освіти, покликана закласти основи гармонійно-розвинутої особистості. Велику роль у цьому приділяється дитячому практичному психологу. З огляду на психофізичні особливості дітей дошкільного віку і визначальну роль навколишнього середовища у їх формуванні і розвитку практичний психолог сприяє адекватній взаємодії дитини з соціумом і мінливим навколишнім світом, допомагає їй зберегти психічне здоров’я, сприяє розвитку індивідуальності.

Основними функціями практичного психолога в дитячому дошкільному закладі є спрямування педагогічного колективу на створення умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров’я дітей, забезпеченню їх емоційного благополуччя, самостійному та ефективному розвитку здібностей кожної дитини.

До роботи практичного психолога в дитячому дошкільному закладі входить, по-перше, участь у педагогічному процесі загалом, його аналіз, психологізація, організація взаємодії дорослих і дітей, по-друге, індивідуальна робота з дітьми, що спрямована на профілактику відхилень у розвитку.

Психолог у галузі спорту

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога у галузі спорту.

Сьогодні в сучасному українському суспільстві існує необхідність у висококваліфікованих спеціалістах для галузі фі­зичного виховання, фізичної культури і спорту, які б сприяли ви­рішенню поставлених перед цією галуззю завдань. Цю вимогу, в певній мірі, може задовольнити спортивний психолог, який пси­хологічними засобами буде всебічно сприяти реалізації завдань цієї галузі.

Професійна діяльність психолога у галузі спорту характеризу­ється такими напрямками: забезпечення сприятливих психологі­чних умов для розвитку видів спорту, в яких спортсмени України мають реальні можливості досягти високих результатів на між­народній арені; збереження висококваліфікованих спеціалістів галузі, створення і запровадження системи підготовки, перепід­готовки та підвищення кваліфікації фахівців для роботи у спорті, зокрема психологів; створення ефективної системи соціально- психологічної адаптації учасників спортивного руху та ветеранів спорту. Складові його професійної діяльності полягають у при­йнятті участь у процесі підготовки спортсменів у змагально-тренувальному процесі; психолог погоджує свої дії з тренером; психолог вивчає спортсменів не тільки за допомогою психологі­чних методик і самооцінок, а й, у першу чергу, спостерігаючи за ними у змагально-тренувальному циклі, на відпочинку – усюди, де можна спостерігати психологічні особливості спортсменів без спеціального тестування; психолог веде політику неприєднання у конфліктних ситуаціях у тренерському середовищі; психолог є так званим буфером у напружених ситуаціях між тренером і спортсменом; психолог демонструє коректність, надаючи трене­ру психологічну інформацію про спортсмена, висловлюючи свою думку; психолог не повинен на ній наполягати та заключне рі­шення про можливості спортсмена узгоджувати з тренером; пси­холог не повинен навчати досвідчених тренерів, а ненав’язливо інформувати їх щодо актуальних проблем психології спорту. Ці характеристики не вичерпують усіх складових ефективності професійної діяльності психолога у спорті, а представляють лише найбільш значущі з них.

Психолог-консультант в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри»

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри».

Телефон Довіри − це служба, яка надає населенню екстрену психологічну допомогу по телефону. Вона вважається однією з форм психопрофілактичної роботи, соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, які знаходяться в кризових станах. Роль Телефону Довіри дуже значима, особливо в ситуації мінімальної можливості отримати кваліфіковану психологічну допомогу.

У ході своєї професійної діяльності консультанти телефонної служби націлені на вирішення наступних завдань:

– забезпечення доступності та своєчасності психологічної допомоги по телефону для громадян незалежно від їх соціального статусу і місця проживання;

– забезпечення кожному, хто звернувся за порадою і допомогою можливості довірчого діалогу;

– психологічне консультування по телефону;

– допомога абонентам в мобілізації їх творчих, інтелектуальних, особистісних, духовних і фізичних ресурсів для виходу з кризового стану;

– розширення у абонентів діапазону соціально і особистісно прийнятних засобів для самостійного вирішення проблем, що виникли, і подолання наявних труднощів, зміцнення впевненості в собі;

– інформування абонентів про діяльність інших служб і організацій у рамках наявних відомостей;

– направлення абонентів до інших служб, організацій, установ, де їх запити можуть бути задоволені більш повно й кваліфіковано, сприяння зверненням населення за допомогою до професійних психологів (на очне консультування);

– аналіз причин і джерел підвищеного психічного напруження різних вікових та соціальних груп населення та доведення результатів до відома органів та зацікавлених установ соціального захисту населення.

– збереження принципу анонімності, безкоштовності, цілодобової доступності.

Сімейний психолог

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою сімейного психолога.

Сімейний психолог – це практикуючий психолог, спеціаліст у наданні психологічної профілактичної та корекційно-психотерапевтичної допомоги особистості в кризових сімейних ситуаціях та конфліктних міжособистісних подружніх і дитяче-батьківських стосунках.

Сімейний психолог – провадить психологічну підготовку партнерів до створення сім’ї; молодих сімейних пар до народження дитини, її виховання та розвитку; провадить психодіагностику та психотерапію сімейних систем, психологічне посередництво в укладанні шлюбних контрактів та при розлученнях;надає психологічний супровід батьківства; забезпечує психопрофілактику та психотерапію залежної поведінки, насильства в сімейних системах та сексуальних розладів у сімейних пар.

Військовий психолог

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога у правоохоронних та військових органах.

Робота військового психолога спрямована на підвищення ефективності діяльності військовослужбовців, підтримання їх психологічної стійкості і морально-психологічного стану.

Для вирішення цих різноманітних завдань фахівець повинен зібрати інформацію про психологічний стан і індивідуально-особистісні якості кожного окремого військовослужбовця, вміти визначати їх професійні якості з метою уточнення військової спеціалізації. Ця інформація передається психологом командирам підрозділів. Психолог досліджує і соціальні процеси в підрозділах полку, враховує ситуацію, що склалася, розробляє пропозиції, за ходи по організації психологічної допомоги.

Психолог вивчає види праці військовослужбовців, ситуації їх службового та побутового життя, спостерігає за поведінкою військовослужбовців, проводить тестування, анкетування особового складу, розмовляє з ними. Зібрана інформація піддається аналізу. Психолог сам виокремлює проблеми, окреслює способи їх вирішення, розробляє пропозиції щодо надання психологічної допомоги.

Як стають психологом полку?

Претендент на цю посаду повинен бути здоровим (відповідно до норм для військовозобов’язаних), він повинен мати вищу освіту за спеціальністю. Цю спеціальність можуть освоїти також студенти цивільних вишів, навчаючись паралельно основному факультету на військових кафедрах. Форми підвищення кваліфікації: додаткові курси, другу освіту по суміжних галузях (особистісне консультування, психологія праці, соціальна психологія, медична психологія).

Психолог у цивільній авіації

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога у цивільній авіації.

У чому ж полягає діяльність психолога в системі цивільної авіації, а саме, що працює в групі психологічного аналізу людських ресурсів? Перш за все, в проведенні психологічної бесіди з кандидатами на посаду бортпровідника. Психолог повинен визначити психологічну готовність кандидата до роботи в системі обслуговування авіапасажирів, а також в екстремальних умовах ризику для життя. Бесіди проводяться не тільки з охочими бути бортпровідниками, а й з уже працюючими фахівцями.

Інший важливий напрямок діяльності психолога-практика полягає в консультаційній роботі. Найпоширеніші теми консультацій – це виробничі конфлікти (зокрема, з керівництвом), сімейні відносини, а також проблема професійної адаптації співробітників до нової професії, до нових умов праці. Проблеми, навіть особистого характеру, негативно впливають на якість праці співробітників, тому важливе завдання психолога полягає в тому, щоб допомогти їм впоратися зі своїми труднощами. Крім цього, у межах практичної роботи психолог може вести наукові дослідження.

Кінцева мета психологів полягає в тому, щоб підняти на більш високий рівень продуктивність праці як рядових співробітників, так і керівників авіакомпанії. Саме тому першочерговим завданням психологів є: створення критеріїв професійної придатності різних категорій працівників на борту літака, навчання працівників служби сервісу основам психології міжособистісного спілкування, дослідження взаємовідносин в групі співробітників і їх впливу на якість обслуговування пасажирів (сервісу).

Система цивільної авіації – це нова перспективна галузь, що надає молодим фахівцям-психологам великі можливості для застосування своїх сил і реалізації творчих планів. Додатковими аргументами на користь вибору цієї сфери професійної діяльності (психолога в системі цивільної авіації) може виступати досить висока для практичного психолога заробітна платня, а також можливість користуватися пільгами, наданими авіакомпанією своїм співробітникам.

Психолог, що працює з персоналом банку

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в банку.

Психолог в банку займається безпосередньо самим персоналом. У його обов’язки входять чимало функцій, по-перше, прийом на роботу в банк нових працівників. Перш, ніж влаштовуватися тут на будь-яку посаду, людина проходить співбесіду з психологом, а також психологічне тестування, необхідне для того, щоб відсіяти людей з психічними відхиленнями. Банк – це структура, яка працює з клієнтами і має пряму залежність ефективності результатів від того, як взаємодіють з клієнтами співробітники. Тому психолог при відборі кадрів, дивиться, перш за все, на присутні у претендента на вакансію професіональні якості: на його особистісні особливості, риси характеру, темперамент, стійкість до монотонним і стресових навантажень, які мають місце в даній професії.

Психолог бере участь у формуванні резерву кадрів банківської системи. Формує резерв менеджерів банку на середньому і на вищому рівні (керуючі, їх заступники і т. і.). Кадровий резерв – це ті співробітники банку, які мають виражені задатки до управлінської діяльності, і саме ці співробітники банку при звільненні вакантних місць менеджерів зможуть їх зайняти в першу чергу. Психолог, який пропрацював у банку деякий час, краще пізнає співробітників, до того ж він проводить з ними бесіди, психологічне тестування, дивиться, як проявляють себе певні люди в тренінгах, які проводить сам психолог. На основі узагальнення всіх даних про конкретних співробітників психолог може когось порекомендувати на вакантні адміністративні посади.

Психолог займається також і навчанням персоналу. Мета даного навчання: навчити персонал банку працювати з клієнтами так, щоб ті, після спілкування зі співробітником, захотіли знову прийти в банк і скористатися його послугами.

Тренінг-менеджер

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога сфері управління підприємством.

Тренінг-менеджер – людина, яка займається професійним навчанням і розвитком персоналу всередині організації. Завдання тренінг-менеджера включають проведення внутрішнь-корпоративного навчання персоналу за спеціально розробленими програмами, плюс моніторинг зовнішнього навчання і програм, які пропонуються на зовнішньому ринку.

Як працює тренінг-менеджер?

У своїй роботі тренер використовує різні методи і технології для досягнення найкращого результату. Тут можуть бути використані і ділові ігри, групова робота, як у великих, так і в малих групах, установчі міні-лекції, відео фільми, всілякі комп’ютерні навчальні програми. Тут потрібно застосовувати адаптовані програми, і для кожного тренінгу спеціально підбирати або розробляти навчальний матеріал. Тренінг-менеджер повинен вміти ефективно поєднувати всі існуючі в його арсеналі вправи, вміти відвести для кожного з тренінгових вправ і завдань спеціальний час і місце в тренінгу. Кожен тренінг вимагає інноваційного підходу.

Зараз майже кожна фірма бажає мати в своєму штаті тренінг-менеджера, а в великих компаніях є свої навчальні центри. Навчання в таких компаніях зачіпає всі категорії співробітників. У багатьох компаніях дуже часто велика увага приділяється навчанню працівників «front line», тобто тих співробітників, які безпосередньо взаємодіють з клієнтом. Включає навчання і топ-менеджерів – керівників різного рангу, а також і вищий персонал.

Професія тренінг-менеджера має великі перспективи.

Психолог-консультант

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога у сфері управління підприємством.

Психологи, що практикують на підприємствах, які займаються підготовкою та консультуванням керівників, надана можливість зробити помітний вплив на процеси формування нової управлінської культури. Їх внесок може складатися не тільки в психологічній освіті сучасних ділових людей, формуванні у них навичок ділового спілкування і використання психологічних методів управління, а й у всебічному дослідженні психологічних явищ, що виникають при реалізації управлінської діяльності в складних організаційних структурах, або в поліпшенні чинників, що впливають на новаторську поведінку управлінських команд.

Головними завданнями психологів-консультантів є не тільки надання психологічної допомоги людям у складних життєвих ситуаціях, але й спрямування їх на досягнення професійного самовдосконалення та створення позитивного мікроклімату в колективі.
У кожній організації та в управлінні, працюють люди, які мають свої індивідуально-психологічні особливості, котрі так чи інакше впливають на ефективність діяльності та, зокрема, управління.

Політолог-психолог

Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Психологія». Після закінчення закладу вищої освіти випускники мають широкий спектр галузей для працевлаштування. Сьогодні ми хотіли Вас познайомити з роботою психолога в громадсько-політичних організаціях.

Діяльність політичного психолога пов’язана з такими видами  діяльності як коучинг (тренінги), консультування, ведення політичного лідера, іміджмейкерство (створення потрібного образу політика), в тому числі і психотерапевтичне консультування, психокорекція небажаних акцентуацій (проявів особистісних характеристик). Наприклад, при зверненні політика в PR-агенство йому можуть запропонувати програму, одним з пунктів якої може бути психокорекція, робота з невербалікою (мімікою, жестами), з образом, промовою тощо. Успішний політик – це людина, яка перемогла на виборах і яка переграла своїх конкурентів в закулісній боротьбі, який прийняв на себе величезну відповідальність.

Також діяльність психолога в політиці стосується аналізу політичних настроїв населення, що вже ближче до соціології. Відповідними завданнями цієї лінії є: а) корекція розглянутих проектів з точки зору їх психологічної грамотності – стеження за тим, щоб в проектах не було закладено нереалістичних очікувань, помилкових уявлень про причинно-наслідкові зв’язки в людській поведінці; б) психологізація самого процесу прийняття рішень.

Ця професія має великі перспективи. З огляду на те, що в Україні напрямок політичної психології дуже молодий і бурхливо розвивається, без роботи тут ніхто не залишиться. Незважаючи на всю складність роботи, вона є досить цікавою, багатоаспектною для допитливих, творчих людей. Нові проблеми з’являються кожні чотири роки.