Албул Ірина Володимирівна

Албул Ірина Володимирівна

Albul Iryna

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Web of Science

Google Scholar

ORCID

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна педагогіка
 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 • Експертиза якості соціальної роботи
 • Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва

Сфера наукового дослідження:

Теорія та методика соціальної роботи

Список праць:

Монографії

 • Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні : кол. моногр. / І. Албул, І. Карпич, О. Кірдан [та ін.] ; [наук. ред. Н. М. Коляда] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т
  імені Павла Тичини. – Умань : Компринт, 2022. – 332с.
 • Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 176 с.
 • Iryna Albul, Violetta Zagoruiko. Developing the giftedness of student youth in the inclusive environment. Social and educatiol services for children with disabilities history: theory and practice: joint monograph, 2021. P.207-213.
 • Албул І.В. Хелен Перлман // Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 316 с. С.97-105.
 • Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Albul I .V. (2023). FOSTER PARENTHOOD IN THE CONDITIONS OF WAR. sworldjournal.com. Issue 20 / Part 2. Р.76-80
 • Albul Iryna. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILIES AND CHILDREN IN THE COMMUNITY. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E № 9(16) 2022. Str. 401-409.
 • Албул І.В. (2021). Можливості соціальної роботи у підготовція молоді до усвідомленого батьківства. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education. London, UK, 16 April 2021. (pp. 61-71). https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_16.04.2021.pdf
 • Албул І.В. До питання підтримки осіб з особливими потребами // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vsdelavania a socialnej prace / 10–11 marca 2017 /. – С.193–196
 • Албул І.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Левченко Н.В. Імідж керівника організації як ефективний елемент управління / І.В. Албул, Н.М. Коляда, В.П. Ісаченко, Н.В. Левченко // Science and Education a New Dimension. VI (26), Issue 156, 2018.  C. 96 – 99.

Статті у фахових виданнях України:

 • Албул Ірина. Людські ресурси як критерій оцінювання якості освітньої програми. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2023. №3.
 • Албул Ірина. Експертиза якості соціальної роботи: сутність та завдання. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. Випуск 2 (9).С. 68-77 http://srso.udpu.edu.ua/article/view/267083
 • Албул Ірина. До питання формування компетентності управління проектами у здобувачів PHD програм: практичні рекомендації. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Випуск 2 (7). С.288-299 http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244864
 • Албул Ірина. До питання державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. Випуск 1(4). С.4-10 http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/13053
 • Albul, I. V. (2019), “Social support for orphans and children deprived of parental care: Ukrainian innovations”, Economies’ Horizons, no. 2(9), pp. 41–48, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(9).2019.195658. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/195658
 • Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 82. – Херсон, 2018 р. – С.199–204 http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv–vidannya?id=93

Навчальні посібники

 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб : навчальний посібник \ Уклад. І.В. Албул : Візаві, 2023. 135 с.
 • Експертиза якості соціальної політики : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І.В.Албул. – Умань : Візаві, 2023. – 136 с.
 • Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І.В.Албул. – Умань : Візаві, 2022. – 150 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб»(ОПП «Психологія», спеціальність 053 Психологія): навч.-метод. вид. / уклад.: Албул І.В.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2023. 33 с.
 • Методичні рекомендації досамостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Експертна оцінка соціальної роботи» (ОПП «Соціальне забезпечення», спеціальність 232 Соціальне забезпечення): навч.-метод. вид. / уклад.: Албул І.В.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2022. 33 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва» (ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 соціальна робота): навч.-метод. вид. / уклад.: Албул І.В.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2022. 33 с.
 • «Державотворець»: програма особистісного та професійного розвитку : (регіональний рівень, м.Умань, 2020) : метод. зб. / МОН Україги, Уманський держ.пед.ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н.В., Кравченко О.О., Вдовиченко Н.В., Албул І.В. [та ін.]. – Київ: Компринт, 2021. – 115 с.
 • Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул та ін. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с.
 • Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О., та ін.; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соціальної експертизи ЧОР», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 564 с.

Стажування за останні 5 років

 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тренінг для керівників експертних груп із написання звіту про результати акредитаційної експертизи, 1 кредит/30 годин (Сертифікат, реєстраційний № 679/2023 (282) від 27 грудня 2023 року).
 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тренінг для керівників експертних груп, 1 кредит/30 годин (Сертифікат, реєстраційний № 369/2023 (243) від 15 червня 2023 року).
 • НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; освітньо-професійна програма «Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти», 24.04.2023 – 24.11.2023; свідоцтво СП 35830447\2901-23 від 24.11.2023р. Реєстраційний № 2901/23 Ц (6 кредитів/180 год.)
 • International skills development (Webinar) on the topic: «Transfer of educational technologies in the countries of the European union and Ukraine», 18 th -25 th of September 2023, Lublin (Poland), (1/5/ECTS credits), (45 hours) including 12 hours of lectures, in the following disciplines: «Examination of the quality of social work», «Organization of state and specialized social services», «Soсial pedagogy» (Cертифікат ES№16143 від 25.09.2023).
 • International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for masters and doctors of philosophy (PHD) in the countries of the European Union and Ukraine», 14 th of January -21 th of February 2022, Lublin (Poland), (1/5/ECTS credits), (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study in the following disciplines: «Soсial pedagogy», «Organization of state and specialized social services», «Administrative and manaqerial methods of manaqement» (Cертифікат ES№95300/2022 від02.2022).
 • Черкаський державний технологічний університет; підвищення кваліфікації зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення; тема: «Організаційно-правові основи соціального забезпечення», 15.09.2022 – 30.10.2022; свідоцтво СПК 05390336\000100-22 від 01.11.2022 р. (6 кредитів\ 180 год.)
 • НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; тема: «Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти», 14.03.2022 – 14.10.2022; свідоцтво СП 35830447\2142-22 від 15.10.2022 р. (6 кредитів/ 180год.)
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема “Економічні засади соціального захисту” сертифікат ПК №02125639/006008-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин)
 • Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти МОН України, програма підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістовного наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти», 0,2 кредити/8 годин, 20-21 грудня 2022 (сертифікат СС 38282994/5062-22)
 • Участь у вебінарі від Clarivate «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of science та InCites», 20 січня 2022 року.
 • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland, 2021, 180 годин (Сертифікат SZFL-000227)
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Спеціальність: 231 Соціальна робота. Напрям: «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу». Тема: «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії)», спеціальність 231 Соціальна робота. 15.11.2021 – 19.11.2021 (30 год/1 кредит ЄКТС). Сертифікат ПК №02125639/004791-21
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 073 «Менеджмент» за напрямом «Інноваційні технології в діяльності керівника та заступника керівника закладу освіти» з 01.03.21 по 05.03.21. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125639/002864-21
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 «Соціальна робота» 21.10.2019 р. – 22.11.2019р. Наказ №863 о/д від 18.10.2019 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125639/0000 148-19

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського
 • Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW)

Додаткові види діяльності:

Професійні досягнення в освітній та методичній діяльності,

внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти

 1. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • 2023 р. (05.10. – 07.10.) керівник експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (ID у ЄДБО 16986) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному авіаційному університеті (Наказ НАЗЯВО від 20.09.2023 р., № 1008-Е).
 • 2022 р. (08.11. – 10.11.) керівник експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Практична психологія» (ID у ЄДБО 17847) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. (Наказ НАЗЯВО від 24.10.2022 р., № 640-Е).
 • 2022 р. (15.02. – 17.02.) керівник експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (ID у ЄДБО 7702) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Ужгородському національному університеті. (Наказ НАЗЯВО від 04.02.2022 р., № 71-Е).
 • 2021 р. (01.02. – 03.02.) член експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність» (ID у ЄДБО 18477) за першим рівнем вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • 2021 р. (19.04. – 21.04.) член експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (ID у ЄДБО 20380) за першим рівнем вищої освіти в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.
 • 2021 р. (26.05. – 28.05.) член експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (ID у ЄДБО 48221) за третім рівнем вищої освіти в КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР.
 • 2021 р. (05.07. – 07.07.) член експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» (ID у ЄДБО 39086) за третім рівнем вищої освіти в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
 1. Член робочих груп освітніх програм:
 • ОНП «Соціальна робота» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
 • ОПП «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • ОПП «Соціальна робота» початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти.
 1. Член науково-методичної комісії ФСПО.

Досвід та професійні досягнення у науковій діяльності

 • Керівник наукової теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (в межах робочого часу) «Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики». Державний реєстраційний номер: 0111U007547 https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be/
 • Член разових спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота: – Скочко М.О. «Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у сільській місцевості» (2021), (ДР №002350); – Таран А. М. «Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування тренінгових технологій» (2022 р.) (Н22№ 000397).
 • Член редакційної колегії наукового фахового журналу «Соціальна робота та соціальна освіта», внесеного до Категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічна галузь знань, спеціальності: 011, 015, 016, 231). Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471.http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/15986.
 • Член редакційної колегії журналу «Sustainable Socio-Economic Development Journal» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (з 2022 р. по теперішній час) http://ssed.udpu.edu.ua/about/editorialTeam.
 • Рецензент наукового видання «Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету», внесеного до Категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301. http://znp.udpu.edu.ua/

Контакти викладача (електрона пошта):

i.v.albul@udpu.edu.ua

albuliv1977@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації