Албул Ірина Володимирівна

Албул Ірина Володимирівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна педагогіка;
 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб;
 • Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту.
 • Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва

Сфера наукового дослідження:

Теорія та методика соціальної роботи

Список праць:

Монографії

 • Албул Ірина. Постать Володимира Науменка (1852-1919) у збереженні культурно-історичної ідентичності українського народу / Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні : кол. моногр. / І. Албул, І. Карпич, О. Кірдан [та ін.] ; [наук. ред. Н. М. Коляда] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Ямчинський, 2022. – С.282-298
 • Албул І. В. Освітньо-виховні феномени формування національної ідентичності: з досвіду минулого. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 175с. (С. 136-151).
 • Iryna Albul, Violetta Zagoruiko. Developing the giftedness of student youth in the inclusive environment. Social and educatiol services for children with disabilities history: theory and practice: joint monograph, 2021. P.207-213.
 • Албул І.В. Хелен Перлман // Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 316 с. С.97-105.
 • Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7
 • Албул І.В. Галина Кучер // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц.роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С.213–227.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Albul Iryna. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILIES AND CHILDREN IN THE COMMUNITY. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E № 9(16) 2022. Str. 401-409.
 • Албул І.В. (2021). Можливості соціальної роботи у підготовція молоді до усвідомленого батьківства. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education. London, UK, 16 April 2021. (pp. 61-71). https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_16.04.2021.pdf
 • Албул І.В. До питання підтримки осіб з особливими потребами // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vsdelavania a socialnej prace / 10–11 marca 2017 /. – С.193–196
 • Албул І.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Левченко Н.В. Імідж керівника організації як ефективний елемент управління / І.В. Албул, Н.М. Коляда, В.П. Ісаченко, Н.В. Левченко // Science and Education a New Dimension. VI (26), Issue 156, 2018.  C. 96 – 99.

Статті у фахових виданнях України:

 • Албул Ірина. Експертиза якості соціальної роботи: сутність та завдання. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. Випуск 2 (9). С. 68-77

Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/267083

 • Албул Ірина. До питання формування компетентності управління проектами у здобувачів PHD програм: практичні рекомендації. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Випуск 2 (7). С.288-299.

Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244864

 • Албул Ірина. До питання державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. Випуск 1(4). С.4-10

Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/13053

 • Albul, I. V. (2019), “Social support for orphans and children deprived of parental care: Ukrainian innovations”, Economies’ Horizons, no. 2(9), pp. 41–48, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(9).2019.195658.

Режим доступу: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/195658

 • Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 82. – Херсон, 2018 р. – С.199–204

Режим доступу: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv–vidannya?id=93

 • Албул І.В. Формування лідерських якостей майбутнього фахівця соціальної сфери як умова становлення професіонала // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 78. – Херсон, 2017 р.– С.192–195.

Режим доступу: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv–vidannya?id=75

 • Албул І.В. Підготовка фахівців соціальної сфери до надання екстреної допомоги кризовим категоріям населення // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2016. – Вип. 2(грудень). – С.9–13

Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/view/636

Навчальні посібники

 • Експертиза якості соціальної політики : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І.В. Албул – Умань : Візаві, 2023. – 125 с.
 • «Державотворець»: програма особистісного та професійного розвитку : (регіональний рівень, м.Умань, 2020) : метод. зб. / МОН Україги, Уманський держ.пед.ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н.В., Кравченко О.О., Вдовиченко Н.В., Албул І.В. [та ін.]. – Київ: Компринт, 2021. – 115 с.
 • Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул та ін. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с.
 • Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О., та ін.; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соціальної експертизи ЧОР», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 564 с.
 • Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / МОН України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; укладачі: Н.В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : ВІЗАВІ, 2018. – 220 с.
 • Проблеми лідерства і керівництва в малих групах : Навчальний посібник / Укладач: І.В.Албул – Умань: «ВІЗАВІ», 2018. – 216 с.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років

 • Черкаський державний технологічний університет; підвищення кваліфікації зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення; тема: «Організаційно-правові основи соціального забезпечення», 15.09.2022 – 30.10.2022; свідоцтво СПК 05390336\000100-22 від 01.11.2022 р. (6 кредитів\ 180 год.)
 • НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; тема: «Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти», 14.03.2022 – 14.10.2022; свідоцтво СП 35830447\2142-22 від 15.10.2022 р. (6 кредитів\180 год.)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (Phd) в країнах європейського союзу та україні» 14.02-21.02.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) (1,5 кредити) (Cертифікат ES№95300/2022 від 21.02.2022)
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, підвищення кваліфікації зі спеціальності 051 Економіка за напрямом «Удосконалення професійних компетентностей у галузі економіки та економічної політики», тема “Економічні засади соціального захисту” сертифікат ПК №02125639/006008-22 від 14.03.2022 р. (1 кредит/30 годин)
 • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland, 2021, 180 годин. Сертифікат SZFL-000227
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Спеціальність: 231 Соціальна робота. Напрям: «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу». Тема: «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії)», спеціальність 231 Соціальна робота. 15.11.2021 – 19.11.2021 (30 год/1 кредит ЄКТС). Сертифікат ПК №02125639/004791-21
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 073 «Менеджмент» за напрямом «Інноваційні технології в діяльності керівника та заступника керівника закладу освіти» з 01.03.21 по 05.03.21 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125639/002864-21
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 «Соціальна робота» 21.10.2019 р. – 22.11.2019р. Наказ №863 о/д від 18.10.2019 Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125639/0000 148-19
 • Участь у проекті ОБСЄ: тренінг «Жінки, мир, безпека» м. Київ (30листопада – 1 грудня 2018 р.)

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського
 • Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW)

Контакти викладача (електрона пошта):

i.v.albul@udpu.edu.ua

albuliv1977@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації