Албул Ірина Володимирівна

Албул Ірина Володимирівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна педагогіка;
 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб;
 • Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту.

Сфера наукового дослідження:

Теорія та методика соціальної роботи

Список праць:

Монографії

 1. Албул І. В. Освітньо-виховні феномени формування національної ідентичності: з досвіду минулого. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 175с. (С. 136-151).
 2. Iryna Albul, Violetta Zagoruiko. Developing the giftedness of student youth in the inclusive environment. Social and educatiol services for children with disabilities history: theory and practice: joint monograph, 2021. P.207-213.
 3. Албул І.В. Хелен Перлман // Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 316 с. С.97-105.
 4. Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7
 5. Албул І.В. Галина Кучер // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц.роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С.213–227.
 6. Албул Ірина. Держава як суб’єкт реалізації прав осіб з особливими потребами // Соціальна робота : від теорії до практики. Частина 2 : колективна монографія / авт.кол.: Албул І.В., Балдинюк О.Д., Коляда Н.М. та ін. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017 р. – С.4–7.
 7. Албул Ірина. Періодика початку ХХ століття як відображення соціального запиту: просвітництво та роль особистості // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-х років ХХ століття): колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О. Кравченко та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.50–64.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Oksana Kravchenko and Iryna Albul. Social and cultural activity of Ukrainian progressive intellectuals of the late 19th – early 20th centuries. Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021) Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021 SHS Web of Conferences Volume 104 (2021) https://doi.org/10.1051/shsconf/202110401001
 2. Kravchenko O., Oksom P., Voitovska A., Albul I. Gender socialization of students with disabilities: Ukrainian practicies AMAZONIA INVESTIGA Web of Science MAR 2020 Том: 9 Вип. 27, С. 260-267 DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.28,    https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1235

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Албул І.В. (2021). Можливості соціальної роботи у підготовція молоді до усвідомленого батьківства. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education. London, UK, 16 April 2021. (pp. 61-71). https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_16.04.2021.pdf
 2. Албул І.В. До питання підтримки осіб з особливими потребами // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vsdelavania a socialnej prace / 10–11 marca 2017 /. – С.193–196
 3. Албул І.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Левченко Н.В. Імідж керівника організації як ефективний елемент управління / І.В. Албул, Н.М. Коляда, В.П. Ісаченко, Н.В. Левченко // Science and Education a New Dimension. VI (26), Issue 156, 2018.  C. 96 – 99.

Статті у фахових виданнях України:

 • Албул Ірина. До питання формування компетентності управління проектами у здобувачів PHD програм: практичні рекомендації. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Випуск 2 (7). С.288-299.

Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244864

 • Албул Ірина. До питання державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. Випуск 1(4). С.4-10

Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/13053

 • Albul, I. V. (2019), “Social support for orphans and children deprived of parental care: Ukrainian innovations”, Economies’ Horizons, no. 2(9), pp. 41–48, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(9).2019.195658.

Режим доступу: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/195658

 • Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 82. – Херсон, 2018 р. – С.199–204

Режим доступу: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv–vidannya?id=93

 • Албул І.В. Формування лідерських якостей майбутнього фахівця соціальної сфери як умова становлення професіонала // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 78. – Херсон, 2017 р.С.192–195.

Режим доступу: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv–vidannya?id=75

 • Албул І.В. Роль Київського університету Св. Володимира у формуванні особистості В.П. Науменка (1852–1919) // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна – Львів, 2017. DOI:http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2017.32.9492

Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/view/314

 • Албул І.В. Підготовка фахівців соціальної сфери до надання екстреної допомоги кризовим категоріям населення // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2016. – Вип. 2(грудень). – С.9–13

Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/issue/view/636

Навчальні посібники

 1. «Державотворець»: програма особистісного та професійного розвитку : (регіональний рівень, м.Умань, 2020) : метод. зб. / МОН Україги, Уманський держ.пед.ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н.В., Кравченко О.О., Вдовиченко Н.В., Албул І.В. [та ін.]. – Київ: Компринт, 2021. – 115 с.
 2. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул та ін. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с.
 3. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О., та ін.; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соціальної експертизи ЧОР», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 564 с.
 4. Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / МОН України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; укладачі: Н.В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : ВІЗАВІ, 2018. – 220 с.
 5. Проблеми лідерства і керівництва в малих групах : Навчальний посібник / Укладач: І.В.Албул – Умань: «ВІЗАВІ», 2018. – 216 с.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років

 • Підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2021 р. Спеціальність 231 «Соціальна робота», напрям «Інноваційні технології викладання дисциплін соціального циклу», тема «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії», спеціальність 231 Соціальна робота)». Свідоцтво ПК №02125639/004791-21
 • Участь у проекті: міжнародне стажування «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» (Польща – Україна)(12.06. -18.07.2021) Amount: 180 hours / 6 ECTS credits Internship period: from June 12 to July 18, 2021 Learning result: development of professional competencies Series and registration number: SZFL-000227
 • Підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2019 р. Спеціальність 073 «Менеджмент», напрям «Інноваційні технології в діяльності керівника та заступника керівника закладу освіти» (з 01.03.21 по 05.03.21). Сертифікат ПК №02125639/002864-21
 • Підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2019 р. Спеціальність 231 «Соціальна робота» Свідоцтво ПК №02125639/0000148-19
 • Участь у проекті ОБСЄ: тренінг «Жінки, мир, безпека» м. Київ (30листопада – 1 грудня 2018 р.)
 • Підвищення кваліфікації в Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ)., 2017 р. Навчання за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота». Свідоцтво КВ №04641405/000042-17.

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 1. Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського
 2. Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW)

Контакти викладача (електрона пошта):

i.v.albul@udpu.edu.ua

albuliv1977@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації