Албул Ірина Володимирівна

Албул Ірина Володимирівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна педагогіка;
 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб;
 • Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту.

Сфера наукового дослідження:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Науково-просвітницька діяльність В.П. Науменка (1852-1919)», 2005 р.

Соціальна робота, соціальна педагогіка, історія педагогіки.

Список праць:

Монографії:

за кордоном:

 1. Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7. р.199-213

в Україні:

 1. Албул І.В. Хелен Перлман // Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 316 с. С.97-105.
 2. Албул Ірина. Вектори реформування системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.     Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 234 с. С.8-18
 3. Албул І.В. Галина Кучер // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.]; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С.213–227.
 4. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно–соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О. та ін.; МОЗ України, КЗ «Черкаський обласний центр медико–соціальної експертизи Черкаської обласної ради», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 564 с.
 5. Албул Ірина. Держава як суб’єкт реалізації прав осіб з особливими потребами // Соціальна робота : від теорії до практики. Частина 2 ): колективна монографія / авт.кол.: Албул І.В., Балдинюк О.Д., Коляда Н.М. та ін. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017 р. – С.4–7.
 6. Албул Ірина. Періодика початку ХХ століття як відображення соціального запиту: просвітництво та роль особистості // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-х років ХХ століття): колективна монографія / авторський колектив: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О. Кравченко та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.50–64.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Kravchenko O., Oksom P., Voitovska A., Albul I. Gender socialization of students with disabilities: Ukrainian practicies AMAZONIA INVESTIGA Web of Science MAR 2020 Том: 9 Вып. 27, С. 260-267

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Албул І.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Левченко Н.В. (2018) Імідж керівника організації як ефективний елемент управління. Science and Education a New Dimension.  VI (26), Issue 156. C. 96–99

Статті у фахових виданнях України:

 1. Albul, I. V. (2019), “Social support for orphans and children deprived of parental care: Ukrainian innovations”, Economies’ Horizons, no. 2(9), pp. 41–48, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(9).2019.195658.
 2. Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 82. – Херсон, 2018 р. – С.199–204
 3. Албул І.В. Формування лідерських якостей майбутнього фахівця соціальної сфери як умова становлення професіонала // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 78. – Херсон, 2017 р. – С.192–195.
 4. Албул І.В. Роль Київського університету Св. Володимира у формуванні особистості В.П .Науменка (1852–1919) // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна – Львів, 2017.
 5. Албул І.В. Підготовка фахівців соціальної сфери до надання екстреної допомоги кризовим категоріям населення // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць – К. : Національний авіаційний університет, 2016. – Вип. 2 (грудень). – С.9–13
 6. Албул Ірина. До питання державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. «Соціальна робота та соціальна освіта». 2020. Випуск 1(4). С.4-11.

Навчальні посібники

 1. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул та ін. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с.
 2. Проблеми лідерства і керівництва в малих групах: Навчальний посібник / Укладач: І.В. Албул – Умань: «ВІЗАВІ», 2018. – 216 с.
 3. Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / МОН України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; укладачі: Н.В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : ВІЗАВІ, 2018. – 220 с.
 4. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / укладач І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.
 5. Спеціалізовані служби в соціальній сфері : навчальний посібник / Укладач. І.В. Албул. – Умань, ФОП Жовтий О.О., 2014. – 145 с.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років

 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 «Соціальна робота» 21.10.2019 р. – 22.11.2019р, Наказ №863 о/д від 18.10.2019 Свідоцтво  про підвищення кваліфікації ПК №02125639/0000 148-19
 • Національний університет «Львівська політехніка», кафедра соціології та соціальної роботи, Тема: «Теорія і практика соціального забезпечення», 2017 р, Наказ № 3766-3-10 від 26.10.2017 р.
 • Академія праці, соціальних відносин і туризму, Програма: Соціальна політика держави і соціальна робота, підвищення кваліфікації з 23.01.2017р. – 30.06.2017 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000042-17

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського.
 • Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW).

Контакти викладача (електрона пошта):

albuliv1977@gmail.com