Албул Ірина Володимирівна

 

Албул Ірина Володимирівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Управління персоналом соціальних служб

Соціальна педагогіка

Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Науково-просвітницька діяльність В.П. Науменка (1852-1919)», 2005 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225. ISBN 978-83-953988-2-7

Албул І.В. Галина Кучер // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.]; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С.213–227. 

Албул Ірина. Держава як суб’єкт реалізації прав осіб з особливими потребами // Соціальна робота : від теорії до практики. Частина 2 ): колективна монографія / авт.кол.: Албул І.В., Балдинюк О.Д., Коляда Н.М. та ін. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017 р. – С.4–7.

Албул Ірина. Періодика початку ХХ століття як відображення соціального запиту: просвітництво та роль особистості // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-х років ХХ століття): колективна монографія / авторський колектив: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О. Кравченко та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.50–64.

Албул Ірина. Соціально–педагогічна робота з сім’єю як напрям сімейної соціальної політики // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авторський колектив: І. В. Албул, О  О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С.89–96.

Албул І. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.

Навчальні посібники

Спеціалізовані служби в соціальній сфері : навчальний посібник / Укладач. І.В. Албул. – Умань, ФОП Жовтий О.О., 2014. – 145 с.

Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / укладач І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.

Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / МОН України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; укладачі: Н. В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : ВІЗАВІ, 2018. – 220 с.

Проблеми лідерства і керівництва в малих групах: Навчальний посібник  / Укладач: І.В. Албул – Умань: «ВІЗАВІ», 2018. – 216 с.

Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно–соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О. та ін.; МОЗ України, КЗ «Черкаський обласний центр медико–соціальної експертизи Черкаської обласної ради», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 564 с.

Статті

у наукових виданнях , включених до переліку фахових видань України:

Albul, I. V. (2019), “Social support for orphans and children deprived of parental care: Ukrainian innovations”, Economies’ Horizons, no. 2(9), pp. 41–48

Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 82. – Херсон, 2018 р. – С.199–204.

Албул І.В. Формування лідерських якостей майбутнього фахівця соціальної сфери як умова становлення професіонала // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 78. – Херсон, 2017 р. – С.192–195.

Албул І.В. Роль Київського університету Св. Володимира у формуванні особистості В.П .Науменка (1852–1919) // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна – Львів, 2017.

Албул І.В. Підготовка фахівців соціальної сфери до надання екстреної допомоги кризовим категоріям населення // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць – К. : Національний авіаційний університет, 2016. – Вип. 2 (грудень). – С.9–13.

Албул І.В., Кабанова О.О. Ідея цілісного підходу вивчення дитини в Харківській педологічній школі в діяльності І. Соколянського // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології // Науковий журнал. – Суми : Сумський державний педагогічний університет А.С. Макаренка, 2015. – С. 59–67. 

Албул І. Роль Володимира Науменка у діяльності «Київського товариства грамотності» // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – С.15–20

у інших виданнях:

Албул І.В. Кабанова О.О. Соціалізація особистості в педагогічному доробку вітчизняного науковця І. Соколянського у 20–30 – ті роки ХХ ст. // Молодий вчений. – 2015. – №4. – С.8–10.

Албул І.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Левченко Н.В. Імідж керівника організації як ефективний елемент управління / І.В. Албул, Н.М. Коляда, В.П. Ісаченко, Н.В. Левченко // Science and Education a New Dimension. – VI (26), Issue 156, 2018 – C. 96 – 99

Албул І.В. Лідерство у соціальній роботі: теоретичний аспект // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2018. – Випуск 1. – С.52–58.

Проблеми соціально-педагогічної теорії та практики на сторінках періодичних видань: бібліографічний покажчик (укладач І.В. Албул) // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2019. – Випуск 2. – С. 97–124.

Албул Ірина. Соціальна робота у сфері соціально-трудових відносин // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2019. – Випуск 3. – С.5-11

Тези

Албул І.В. Підготовка фахівців соціальної роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини: євроінтеграційний підхід // «Управління в освіті» : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 квітня 2019 року) / МОН України, Національний університет «Львівська політехніка», за заг. ред. Ю.М. Козловського. – Львів : Видавництво «Левада», 2019. – С.19–22.

Албул І.В. Соціальна робота з багатодітними сім’ями // «Сучасний рух науки» : матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 7–8 лютого 2019 р). –  «WayScience», 2019. – С.7–11.

Албул І.В. Соціальна робота з безробітною молоддю // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 25 квітня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : Візаві, 2019. – С.7–10.

Албул І.В., Добровольська І.О. Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) / [ред .кол.: Безлюдний О.І. та ін.]. Умань: Візаві, 2019. – С.7-10

Албул І.В. Лідерство як вимога організації та управління в соціальній сфері // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 26–27 січня 2018 року). – Львів, 2018. – С.36–39

Албул І.В. Аутоагресивна поведінка підлітків як соціально–педагогічна проблема // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 2–3 лютого 2018 року). – Київ, 2018. – С.78–80.

Албул І.В. Підліткова аутоагресія // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Алмі», 2018. – С.7–10

Албул І. В. Педагогічна періодика як засіб відображення проблем соціального виховання // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991– 2017) : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / Державна науково–педагогічна бібліотека України ім  В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О  Сухомлинського], 2018. – С.28–30

Албул І. В. Право на якісну соціальну допомогу // «Права дітей: від витоків до сьогодення» : матеріали VII регіонального науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018р. ) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «ВІЗАВІ», 2018. – С.6–9

Албул І.В. Соціальні аспекти ефективності управління персоналом // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11–12 жовтня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «ВІЗАВІ», 2018. – С.7–9

Албул І.В. До питання підтримки осіб з особливими потребами // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vsdelavania a socialnej prace / 10–11 marca 2017 /. – С.193–196

Албул І.В. Соціальна послуга кризового та екстреного втручання // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 лютого 2017 року, м. Суми). – Суми : Видавництво Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 2017. – С.131–133

Албул І. Робота з неповнолітніми правопорушниками в установах пенітенціарної системи як соціально–педагогічна проблема // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С.5–9.

Албул І. Батьки і діти: законодавче забезпечення прав та обов’язків // «Права дітей: від витоків до сьогодення» : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань,  24 травня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С.5–9

Албул І. Особливості  діяльності фахівців  соціальної роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 5–6 жовтня 2017 року) / [ред. кол.: Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 3–5.

Албул Ірина. Робота соціального педагога з  дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.4–6

Албул  І.В. Вирішення проблем вимушених переселенців: місцевий аспект //  Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (Умань, 6–7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.5–7

Албул І.В. Проблеми соціального виховання на шпальтах періодики // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.5–10

Албул Ірина Роль Київського університету Св. Володимира у формуванні особистості В.П. Науменка (1852–1919) // Ідея університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи : Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С.7–8.

 

Стажування за останні 5 років

– Підвищення кваліфікації за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» (Академія праці, соціальних відносин і туризму, 23.01.2017 – 30.06.2017 рр., свідоцтво КВ № 04641405/000042-17).

– Підвищення кваліфікації педагогічних працівників зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 21.10.2019 – 22.11.2019 рр., свідоцтво ПК № 02125639/0000148-19)

 

Контакти викладача (електрона пошта):

albuliv1977@gmail.com

Google Scholar