Албул Ірина Володимирівна

Албул Ірина Володимирівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна педагогіка
 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 • Експертиза якості соціальної роботи

Сфера наукового дослідження:

Теорія та методика соціальної роботи

Список праць:

Монографії

 • Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні : кол. моногр. / І. Албул, І. Карпич, О. Кірдан [та ін.] ; [наук. ред. Н. М. Коляда] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т
  імені Павла Тичини. – Умань : Компринт, 2022. – 332с.
 • Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 176 с.
 • Iryna Albul, Violetta Zagoruiko. Developing the giftedness of student youth in the inclusive environment. Social and educatiol services for children with disabilities history: theory and practice: joint monograph, 2021. P.207-213.
 • Албул І.В. Хелен Перлман // Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття до сьогодення: колективна монографія / Т.В.Семигіна, Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, Т.Д.Кочубей та ін. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 316 с. С.97-105.
 • Iryna V. Albul Social Support For Orphans And Children Deprived of Parental Care, Including Children With Disabilities / Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. 225

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Albul I .V. (2023). FOSTER PARENTHOOD IN THE CONDITIONS OF WAR. sworldjournal.com. Issue 20 / Part 2. Р.76-80
 • Albul Iryna. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILIES AND CHILDREN IN THE COMMUNITY. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E № 9(16) 2022. Str. 401-409.
 • Албул І.В. (2021). Можливості соціальної роботи у підготовція молоді до усвідомленого батьківства. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education. London, UK, 16 April 2021. (pp. 61-71). https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_16.04.2021.pdf
 • Албул І.В. До питання підтримки осіб з особливими потребами // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Inovativny vyskum v oblasti vsdelavania a socialnej prace / 10–11 marca 2017 /. – С.193–196
 • Албул І.В., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Левченко Н.В. Імідж керівника організації як ефективний елемент управління / І.В. Албул, Н.М. Коляда, В.П. Ісаченко, Н.В. Левченко // Science and Education a New Dimension. VI (26), Issue 156, 2018.  C. 96 – 99.

Статті у фахових виданнях України:

 • Албул Ірина. Людські ресурси як критерій оцінювання якості освітньої програми. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2023. №3.
 • Албул Ірина. Експертиза якості соціальної роботи: сутність та завдання. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. Випуск 2 (9).С. 68-77 http://srso.udpu.edu.ua/article/view/267083
 • Албул Ірина. До питання формування компетентності управління проектами у здобувачів PHD програм: практичні рекомендації. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Випуск 2 (7). С.288-299 http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244864
 • Албул Ірина. До питання державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. Випуск 1(4). С.4-10 http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/13053
 • Albul, I. V. (2019), “Social support for orphans and children deprived of parental care: Ukrainian innovations”, Economies’ Horizons, no. 2(9), pp. 41–48, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(9).2019.195658. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/195658
 • Албул І.В. Життєві кризи: сутність, причини виникнення, соціальна допомога // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – № 82. – Херсон, 2018 р. – С.199–204 http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv–vidannya?id=93

Навчальні посібники

 • Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб : навчальний посібник \ Уклад. І.В. Албул : Візаві, 2023. 135 с.
 • Експертиза якості соціальної політики : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І.В.Албул. – Умань : Візаві, 2023. – 136 с.
 • Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І.В.Албул. – Умань : Візаві, 2022. – 150 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб» (ОПП «Психологія», спеціальність 053 Психологія): навч.-метод. вид. / уклад.: Албул І.В.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2023. 33 с.
 • Методичні рекомендації досамостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Експертна оцінка соціальної роботи» (ОПП «Соціальне забезпечення», спеціальність 232 Соціальне забезпечення): навч.-метод. вид. / уклад.: Албул І.В.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2022. 33 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Соціально-психологічні аспекти лідерства і керівництва» (ОНП «Соціальна робота», спеціальність 231 соціальна робота): навч.-метод. вид. / уклад.: Албул І.В.; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи.  Умань : УДПУ, 2022. 33 с.
 • «Державотворець»: програма особистісного та професійного розвитку : (регіональний рівень, м.Умань, 2020) : метод. зб. / МОН Україги, Уманський держ.пед.ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Левченко Н.В., Кравченко О.О., Вдовиченко Н.В., Албул І.В. [та ін.]. – Київ: Компринт, 2021. – 115 с.
 • Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні: навчальний посібник МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти; уклад: Н.М.Коляда, О.О.Кравченко, І.В.Албул та ін. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 156 с.
 • Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О., та ін.; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соціальної експертизи ЧОР», МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 564 с.
 • Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / МОН України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; укладачі: Н.В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : ВІЗАВІ, 2018. – 220 с.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років

 • Міжнародне підвищення кваліфікації  наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (Phd) в країнах європейського союзу та україні» 14.02-21.02.2022 р. (м. Люблін, Республіка Польща) (1,5 кредити) (Cертифікат ES№95300/2022 від 21.02.2022)
 • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних  та науково-педагогічних працівників «Fundraising  and  Organization of Project  Activities in Educational Establishments: European  Experience» Uniwersytet Jagiellonski  w Krakowie, Poland, 2021, 180 годин (Сертифікат SZFL-000227)

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського
 • Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW)

Контакти викладача (електрона пошта):

i.v.albul@udpu.edu.ua

albuliv1977@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації