Балдинюк Олена Дмитрівна

8

 

Балдинюк Олена Дмитрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Ведення професійних документів

Ведення професійних документів та звітність в соціальному забезпеченні

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

Методика організації волонтерського руху

Соціально-педагогічна робота в умовах пенітенціарної системи

Соціальна відповідальність підприємства

Корпоративна соціальна відповідальність

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2011 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Балдинюк О. Д. Культурно-освітня діяльність громадських мистецьких об’єднань (20-30-ті роки ХХ століття) // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : колективна монографія / За загальною редакцією Н. М. Коляди. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 212 с.

Балдинюк О. Д. Сутність та зміст поняття «корпоративна соціальна відповідальність» // Соціальна робота: від теорії до практики : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2016. – Ч. 1. – С. 6–11.

Балдинюк О. Д. Соціальна політика в Україні: сутність, основні завдання та напрямки // Соціальна робота: від теорії до практики : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – С. 14–21.

Балдинюк О. Д. Вирішення соціальних питань на сторінках жіночої преси (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.]; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 137–171.

Навчальні посібники

Ведення професійних документів : Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 150 с.

Соціальна робота у сфері дозвілля : Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.

Художня культура світу : Навчальний посібник // Уклад. О. Д. Балдинюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 117 с.

Статті

Балдинюк О. Д. Пересувні клубні заклади – осередки масово-політичної та культурно-освітньої роботи серед населення (20–30-ті роки ХХ століття) / О. Д. Балдинюк // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету] : Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон: [б. в.], 2016. – Вип. 71(2). – С. 7–11.

Балдинюк О. Д. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до практичної діяльності // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р). / [ред. колегія: Є.М. Потапчук (гол. ред), Т.Л. Левицька, Л.О. Подкоритова, В.К. Гаврилькевич, О.В. Варгата] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. [та ін.] – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 45-47.

Балдинюк Олена Товариства тверезості та їх соціальна роль в організації боротьби з алкоголізмом в Україні (початок ХХ століття – 20-ті роки ХХ століття) / Олена Балдинюк // Історико-педагогічний альманах. Випуск 2. – Умань. – 2016. Частина 2. – С. 11–16.

Балдинюк О. Д. Актуальні проблеми соціального захисту дітей з особливими потребами: документознавчий аспект / Олена Балдинюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 34–41.

Балдинюк О. Д. Готовність майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері дозвілля з молоддю / О. Д. Балдинюк // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету] : Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон: [б. в.], 2017. – № 80 (1) – С. 214–218.

Балдинюк О. Д. Роль жіночої періодичної преси у здійсненні культурно-просвітницької роботи серед населення (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) / О. Д. Балдинюк // Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса: [б. в.], 2018. – № 4. Том 1. – С. 21–27.

Балдинюк Олена Імідж як показник професіоналізму соціального працівника // Kluczowe problemy edukacja i nauka: perspektywy rozwoju dla Ukrainy i Polski: Conference Proceedings (Stalowa Wola, Polska, 20–21 lipca, 2018). – Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – С. 114–117.

Балдинюк О. Д. Нормативно-правове регулювання соціально-правового захисту дітей з інвалідністю в Україні / О. Д. Балдинюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 63. – С. 5–9.

Балдинюк Олена. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми з інвалідністю та їх сім’ями / Олена Балдинюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. 2. – С. 6–15.

 

Стажування за останні 5 років

  1. Підвищення кваліфікації з 01.03.2013 по 01.11.2013 на кафедрі соціальної педагогіки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  2. НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти З 19.01.2015 р. по 19.06.2015 р. Підвищила кваліфікацію за категорією: Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. Тема: Електронний навчальний курс «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями»: призначення, структура і зміст
  3. Пройшла стажування з 22.05.2017 по 22.06.2017 в Маньківському РЦССМ
  4. Пройшла стажування в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 23.01 2017 по 30.06 2017 р. за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота». Тема випускної роботи на тему «Соціальна робота в Україні: сутність, основні завдання та напрямки». КВ № 04641405/000043-17
  5. Стажування на кафедрі соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» з 16 жовтня 2017 по 15 листопада 2017 року

 

Контакти викладача (електрона пошта):

lenabaldyniuk@gmail.com

Google Scholar