Балдинюк Олена Дмитрівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями»
 • «Ведення професійних документів»
 • «Корпоративна соціальна відповідальність»
 • «Методика організації волонтерського руху»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативного досвіду молодших школярів засобами мистецтва»

Основні публікації

Монографії: 

Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.

Навчальні посібники:

 1. Стажерська діагностико-психокорекційна практика : навчальний посібник / уклад. О. Д. Балдинюк, С. О. Роєнко. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – 202 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-432 від 13.01.2012 р.)
 2. Робота соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями: Словник-довідник // Уклад. О.Д. Балдинюк. – 2-е вид., переробл. та доповн. –Умань: ВПЦ «Візаві», 2012 – 115 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-6969 від 28.07.2010 р.)
 3. Розвиток дитячого і молодіжного руху: історія та сучасність: Словник-довідник // Уклад. О.Д. Балдинюк, Н. М. Коляда. –Умань : ПП Жовтий, 2014. – 120 с.
 4. Ведення професійних документів: Навчальний посібник // Уклад. О.Д. Балдинюк. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 150 с.

Статті та матеріали конференцій

 1. Балдинюк О.Д. Соціальна допомога жертвам домашнього насильства / О.Д. Балдинюк // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Одеса, 15 січня 2013 р./ гол. ред. В.В Корнещук. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 139-141.
 2. Балдинюк О.Д. Роль соціального педагога у формуванні толерантності при роботі з молодіжними громадськими об’єднаннями // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності: Матеріали VII Міжнародних та ХХІ Всеукраїнських читань (м. Миколаїв, 25-26 вересня 2014р.). – Миколаїв, 2014. – С. 28-34.
 3. Балдинюк О.Д. Ведення професійної документації як важлива складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / О.Д. Балдинюк //Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В.Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 16-18.
 4. Балдинюк О. Д. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на прикладі обласного міжрегіонального Центру соціально-психологічної реабілітації дітей / О.Д. Балдинюк // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 17 листопада 2015 р. / гол. ред. В.В Корнещук. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. –С. 140-142.
 5. Балдинюк О.Д. Соціальний захист населення як одна з ключових категорій соціальної політики // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 8-10.
 6. Балдинюк О.Д. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до практичної діяльності // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р). / [ред. колегія: Є.М. Потапчук (гол. ред), Т.Л. Левицька, Л.О. Подкоритова, В.К. Гаврилькевич, О.В. Варгата] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. [та ін.] – Хмельницький: ХНУ, 2016. – С. 45-47.
 7. Балдинюк О.Д.  Проблеми соціально-економічної адаптації внутрішньо переміщених осіб // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) [заг. ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму. 2017. – С. 100-103.

Контакти

e-mail: lenabaldyinuk@gmail.com