Безлюдна Наталія Валентинівна

безлюдна

 

Безлюдна Наталія Валентинівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Теорія прийняття рішень

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

«Ідеї розвивального навчання  молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського», 1998 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Професійна підготовка майбутніх менеджерів на основі компетентісного підходу: кол.монографія / за заг.ред. О. М. Коберника. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 330 с.

Дитинство: радість пізнання (за ідеями В. О. Сухомлинського): монографія / Н. В. Безлюдна, Т. Д. Кочубей, Л. В. Ткачук. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. –   220 с.

Посібники

Теорія і методика виховання: сучасні тенденції розвитку: навч.посіб. / О. М. Коберник, Н. В. Безлюдна, Н. В. Бойченко – Умань, Візаві, 2018. – 297 с.

Методика навчання педагогіки: практико-орієнтований аспект: навч. посібн. / [О.М. Коберник, Н.В. Безлюдна, І.І. Осадченко, В.В. Бойченко та ін. ]. – Умань: ПВКП «АЛМІ» – 2017. -152 с.

Сучасна лекція: методика підготовки і проведення : методичний посібник / уклад. О. І. Безлюдний, Н.В. Безлюдна, О. М. Коберник, О. Л. Кірдан – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 100 с.

Навчай розвиваючи: навчально-методичний посібник / Н. В. Безлюдна. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Умань: РВЦ «Софія». – 2016. – 182 с.

Загальна та мистецька педагогіка. Начальний посібник // Уклад.: Безлюдна Н. В., Макарчук В. В. – Умань, 2016. – 147 с.

Етнопедагогіка: навчально-методичний посібник / [упорядники Безлюдна Н. В., Макарчук В. В.] – 4-е вид., переробл. і доповн. – Умань: РВЦ «Софія». – 2016. – 200 с.

Комплексний кваліфікаційний іспит з педагогіки та методик початкової освіти: навчально-методичний комплекс до державної атестації / уклад., : Н.В. Безлюдна, Л. М. Роєнко, О. А. Комар, І. В. Шевчук, О. В. Кравчук. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 249 с.

Статті

Безлюдна Н.В., Дудник Н. В. Портфоліо як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти  /Н. В. Безлюдна, Н. В. Дудник // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. 20.

Безлюдна Н.В., Кірдан О.Л. Нормативно-правове забезпечення управління закладами вищої освіти / Н.В. Безлюдна, О.Л. Кірдан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 3 (62) вересень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.83-87. (0,16 д.а).

Безлюдна Н.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі використання методу кейс-стаді // Н. В. Безлюдна Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 17. – 322 с. – С.150-156.(0,25 д.а).

Безлюдна Н. В. Дудник Н. В.. Інтерактивні технології навчання як засіб формування етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти Н. В. Безлюдна. Н. В. Дудник // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 18.

Безлюдна Н.В. Лабораторні заняття як умова підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в середовищі загальноосвітнього закладу / Н.В. Безлюдна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи збірник наукових праць УДПУ. – Вип. – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2017. – 8–15 с.

Безлюдна Н.В. Теорія і практика розвивального навчання / Н.В. Безлюдна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи збірник наукових праць УДПУ. – Вип. – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2016. – 78–83 с.

Безлюдна Н.В. Самоосвіта в процесі професійної діяльності майбутнього педагога / Н. В. Безлюдна, Н. В. Дудник // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2015. – С. 119–124.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

natashabezl@gmail.com

Google Scholar