Бялик Оксана Василівна

 

Бялик Оксана Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Педагогіка профільної школи

Освітні технології

Професійно-педагогічна компетентність викладача

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема докторської дисертації «Сучасні тенденції статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу» (2017)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Byalik Oksana. Peculiarities of sex education to young people in the institutions of higher education / Oksana Byalik // Topical issues of education : Collective monograph. – Pegasus publishing, Lisbon, Portugal, 2018. – 220 р. (РP. 191−211).

Бялик О. В. Статеве виховання школярів: європейський контекст [монографія] / О. В. Бялик. – РВЦ “Візаві”, 2016. – 369 с.

Посібники

Бялик Оксана Статеве виховання школярів: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / О.В.Бялик. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 241 c.

Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. / – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284 с.

Бялик О. В. Статеве виховання школярів: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / О. В. Бялик. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 228 с.

Статті

Бялик О.В. Система підвищення кваліфікації вчителів зі статевого виховання учнів: європейський досвід / О.В.Бялик // Український педагогічний журнал, 2019. – № 1. – С. 16–22.

Byalik O. The experience of the education union on the preparation youth to human life and the responsible family in the conditions of unpredictable war / Oksana Byalik // Posttraumatic Stress Disorder : adults, children and families in a war situation – International scientific and practical edition / edit. : I. Manoha, H. Sobchuk. – Vol. II – Warsawa – Kyiv : PAN – Gnosis, 2018. – PP.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ, 2017

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ, 2017

Мониторинг полового воспитания учащейся молодежи в семье стран Евросоюза, 2017

Проблема подготовки воспитателя полового воспитания в современном европейском обществе, 2017

Бялик О.В. Форми організації статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Science and Education a New D Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016. – С. 16–19.

Бялик О.В. Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 3–12.

Бялик О.В. Статеве виховання учнів у закладах освіти країн першої хвилі вступу до європейського співтовариства / О. В. Бялик // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал, 2016. – № 2 (28). – С. 31–39.

Бялик О.В. Особенности полового воспитания учащейся молодёжи в школах стран-основателей Евросоюза / О. В. Бялик // Весци БДПУ. Серыя 1. – 2016. – № 3(89). – С. 36–39.

Бялик О.В. Засоби статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : збірник наукових праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : “Трек ЛТД”, 2016. – Вип. 7. – С. 154–159.

Бялик О.В. Стан дослідження проблеми статевого виховання учнівської молоді в зарубіжній педагогічній думці / О. В. Бялик // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет” (ДДПУ) / за заг. редакцією проф. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Видавництво НТМТ”, 2016. – № 5 (79). – С. 137–147.

Byalik O. V. Monitoring students sexual education in the family of the European Union/  V.Byalik // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. − pp. 289–292.

Byalik O. V. The problem of tutor training in sexuality education in modern Еuropean society/O .V.Byalik // Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenshaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2016. – pp. 277–

Бялик О.В. Впровадження інтерактивних форм та методів статевого виховання учнів у країнах Євросоюзу / О.В. Бялик // Vysoká Škola Danubius Fakulta sociálnych štúdií. – Sládkovičovo, Slovak Republic, 2016. – pp. 174–177.

АНАЛІЗ ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРАЇН ЄС, 2016

Бялик О.В. Мета і завдання статевого виховання учнів у країнах Європейського Союзу / О. В. Бялик // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2015. – С. 278–286.

Бялик О.В. Концепции полового воспитания учащейся молодёжи стран Европейского Союза / О. В. Бялик // материалы Международной научно- практической интернет-конференции « Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: задачи, проблемы, риски » (8- 10 июня 2015 года); М., 2015. – С. 22-26.

Бялик О. В. Провідні принципи статевого виховання учнів у закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – К. – Вип.19, кн. 1, 2015. – С. 104–113.

Бялик О.В. Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір / О. В. Бялик // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2015. – Випуск ХІУ. – С. 20–25.

Бялик О.В. Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді / О. В. Бялик // Молодь і ринок, 2015. – № 5. – С. 117–123.

Бялик О. В. Історія розвитку системи статевого виховання у країнах Європейського Союзу / О. В. Бялик // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 3. – Додаток 1 : Інтеграція вищої освіти і науки. – К., 2015. – С. 33–39.

Бялик О. В. Стандарти сексуальної освіти в Європі: погляд вітчизняного дослідника / О. В. Бялик // Вісник Черкаського університету, серія Педагогічні науки. – № 3 (336). – 2015. – С. 88–92.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

byalikov@gmail.com

Google Scholar