Бялик Оксана Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Освітні технології»
 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи» 

 

Сфера наукових досліджень

 1. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови статевого виховання старших підлітків у позаурочній діяльності»
 2. Статеве виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу.

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

 1. Бялик О. В. Статеве виховання школярів: європейський контекст [монографія] / О. В. Бялик. – РВЦ “Візаві”, 2016. – 369 с.
 2. Бялик О. В. Статеве виховання школярів: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / О. В. Бялик. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 228 с.
 3. Кобеник О. М., Бялик О. В. Інноваційні технології навчання та виховання : навчальний посібник / О. М. Коберник, О. В. Бялик. – Умань: Копіцентр, 2010. – 210 с.

Статті

 1. Бялик О. В. Досвід Євросоюзу щодо статевого виховання учнівської молоді та її підготовка до подружнього життя й відповідального батьківства / О. В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – Вип. 18, кн.1, 2014. – С. 90–98.
 2. Бялик О. В. Статева та сексуальна просвіта учнів в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / О. В. Бялик // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип.5, Том ІУ (55) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2014. – С. 79–85.
 3. Бялик О. В. Стандарти сексуальної освіти в Європі: погляд вітчизняного дослідника / О. В. Бялик // Вісник Черкаського університету, серія Педагогічні науки. – № 3 (336). – 2015. – С. 88–92.
 4. Бялик О.В. Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір / О. В. Бялик // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2015. – Випуск ХІУ. – С. 20–25.
 5. Бялик О.В. Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді / О. В. Бялик // Молодь і ринок, 2015. – № 5. – С. 117–123.
 6. Бялик О. В. Провідні принципи статевого виховання учнів у закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – К. – Вип.19, кн. 1, 2015. – С. 104–113.
 7. Бялик О. В. Історія розвитку системи статевого виховання у країнах Європейського Союзу / О. В. Бялик // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 3. – Додаток 1 : Інтеграція вищої освіти і науки. – К., 2015. – С. 33–39.
 8. Бялик О.В. Мета і завдання статевого виховання учнів у країнах Європейського Союзу / О. В. Бялик // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2015. – С. 278–286.
 9. Бялик О.В. Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 3–12.
 10. Бялик О.В. Засоби статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : збірник наукових праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : “Трек ЛТД”, 2016. – Вип. 7. – С. 154–159.
 11. Бялик О.В. Стан дослідження проблеми статевого виховання учнівської молоді в зарубіжній педагогічній думці / О. В. Бялик // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет” (ДДПУ) / за заг. редакцією проф. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Видавництво НТМТ”, 2016. – № 5 (79). – С. 137–147.
 12. Бялик О.В. Статеве виховання учнів у закладах освіти країн першої хвилі вступу до європейського співтовариства / О. В. Бялик // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал, 2016. – № 2 (28). – С. 31–39.
 13. Бялик О.В. Форми організації статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Science and Education a New D Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016. – С. 16–19.
 14. Бялик О.В. Особенности полового воспитания учащейся молодёжи в школах стран-основателей Евросоюза / О. В. Бялик // Весци БДПУ. Серыя 1. – 2016. – № 3(89). – С. 36–39.
 15. Byalik O. V. Monitoring students sexual education in the family of the European Union/  V.Byalik // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. − pp. 289–292.
 16. Byalik O. V. The problem of tutor training in sexuality education in modern Еuropean society/O .V.Byalik // Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenshaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2016. – pp. 277–
 17. Бялик О.В. Впровадження інтерактивних форм та методів статевого виховання учнів у країнах Євросоюзу / О.В. Бялик // Vysoká Škola Danubius Fakulta sociálnych štúdií. – Sládkovičovo, Slovak Republic, 2016. – pp. 174–177.

 

 Контакти

e-mail: byalikov@gmail.com