Бялик Оксана Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Освітні технології»
 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи» 

 

Сфера наукових досліджень

 1. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови статевого виховання старших підлітків у позаурочній діяльності»
 2. Статеве виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу.

Основні публікації

Посібники

 1. Бялик О. В. Статеве виховання школярів: європейський контекст [монографія] / О. В. Бялик. – РВЦ “Візаві”, 2016. – 369 с.
 2. Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. / – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284 с.
 3. Бялик О. В. Статеве виховання школярів: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / О. В. Бялик. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 228 с.
 4. Кобеник О. М., Бялик О. В. Інноваційні технології навчання та виховання : навчальний посібник / О. М. Коберник, О. В. Бялик. – Умань: Копіцентр, 2010. – 210 с.

Статті

 1. PECULIARITIES OF SEX EDUCATION TO YOUNG PEOPLE IN THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, 2018
 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ, 2017
 3. РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ, 2017
 4. Мониторинг полового воспитания учащейся молодежи в семье стран Евросоюза, 2017
 5. Проблема подготовки воспитателя полового воспитания в современном европейском обществе, 2017
 6. Бялик О.В. Форми організації статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Science and Education a New D Pedagogy and Psychology, IV (46), Issue: 97, 2016. – С. 16–19.
 7. Бялик О.В. Методи статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 3–12.
 8. Бялик О.В. Статеве виховання учнів у закладах освіти країн першої хвилі вступу до європейського співтовариства / О. В. Бялик // Порівняльно-педагогічні студії. Науково-педагогічний журнал, 2016. – № 2 (28). – С. 31–39.
 9. Бялик О.В. Особенности полового воспитания учащейся молодёжи в школах стран-основателей Евросоюза / О. В. Бялик // Весци БДПУ. Серыя 1. – 2016. – № 3(89). – С. 36–39.
 10. Бялик О.В. Засоби статевого виховання учнівської молоді в закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Молодіжна політика : проблеми та перспективи : збірник наукових праць / Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Жешув : “Трек ЛТД”, 2016. – Вип. 7. – С. 154–159.
 11. Бялик О.В. Стан дослідження проблеми статевого виховання учнівської молоді в зарубіжній педагогічній думці / О. В. Бялик // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет” (ДДПУ) / за заг. редакцією проф. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Видавництво НТМТ”, 2016. – № 5 (79). – С. 137–147.
 12. Byalik O. V. Monitoring students sexual education in the family of the European Union/  V.Byalik // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. − pp. 289–292.
 13. Byalik O. V. The problem of tutor training in sexuality education in modern Еuropean society/O .V.Byalik // Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenshaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2016. – pp. 277–
 14. Бялик О.В. Впровадження інтерактивних форм та методів статевого виховання учнів у країнах Євросоюзу / О.В. Бялик // Vysoká Škola Danubius Fakulta sociálnych štúdií. – Sládkovičovo, Slovak Republic, 2016. – pp. 174–177.
 15. АНАЛІЗ ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРАЇН ЄС, 2016
 16. Бялик О.В. Мета і завдання статевого виховання учнів у країнах Європейського Союзу / О. В. Бялик // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2015. – С. 278–286.
 17. Бялик О.В. Концепции полового воспитания учащейся молодёжи стран Европейского Союза / О. В. Бялик // материалы Международной научно- практической интернет-конференции « Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: задачи, проблемы, риски » (8- 10 июня 2015 года); М., 2015. – С. 22-26.
 18. Бялик О. В. Провідні принципи статевого виховання учнів у закладах освіти країн Євросоюзу / О. В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – К. – Вип.19, кн. 1, 2015. – С. 104–113.
 19. Бялик О.В. Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір / О. В. Бялик // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : ФО-П Однорог Т. В., 2015. – Випуск ХІУ. – С. 20–25.
 20. Бялик О.В. Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді / О. В. Бялик // Молодь і ринок, 2015. – № 5. – С. 117–123.
 21. Бялик О. В. Історія розвитку системи статевого виховання у країнах Європейського Союзу / О. В. Бялик // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 3. – Додаток 1 : Інтеграція вищої освіти і науки. – К., 2015. – С. 33–39.
 22. Бялик О. В. Стандарти сексуальної освіти в Європі: погляд вітчизняного дослідника / О. В. Бялик // Вісник Черкаського університету, серія Педагогічні науки. – № 3 (336). – 2015. – С. 88–92.
 23. Бялик О. В. Статева та сексуальна просвіта учнів в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / О. В. Бялик // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип.5, Том ІУ (55) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2014. – С. 79–85.
 24. Бялик О. В. Досвід Євросоюзу щодо статевого виховання учнівської молоді та її підготовка до подружнього життя й відповідального батьківства / О. В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – Вип. 18, кн.1, 2014. – С. 90–98.
 25. СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ, 2013
 26. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЛОВОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НЕКОТОРЫХ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 2013
 27. СУЧАСНІ МОДЕЛІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ ІТАЛІЇ, ДАНІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ, ПОЛЬЩІ), 2013
 28. Бялик О.В. Особливості становлення системи статевого виховання учнівської молоді у країнах Євросоюзу / О.В.Бялик // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : ФО-П Однорог Т.В., 2013. – Випуск ХІ. – С. 31-36.

 Контакти

e-mail: byalikov@gmail.com