Бондаренко Галина Василівна

Бондаренко Галина Василівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Правове регулювання соціального забезпечення;
 • Основи соціально-правового захисту особистості;
 • Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб;
 • Організаційно-кадрова робота в соціальній сфері;
 • Пенсійне забезпечення в Україні

Сфера наукового дослідження:

Тема кандидатської дисертації: «Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.)».

Соціальна педагогіка, соціальна робота, історія соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Список праць:

Монографії 

 1. Бондаренко Г. В. Міщик Л. І. // Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 186.
 2. Кирилова Г. Виховання і перевиховання педагогічно занедбаних дітей (публікація Галини Бондаренко) // Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – С. 218-233.
 3. Бондаренко Г.В. Підготовка до самостійного життя випускників інтернатних закладів: погляд у минуле. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – С. 161-171.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, WebofScience:

 • Mozol S., Sukhomlyn Y., Khakhutsiak O., Bondarenko H., Kalinina I. Prevention of economic crimes in Ukraine: Problems of management and coordination of law enforcement agencies. International Journal of Management (IJM) Scopus Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 665-674.
 • Kravchenko O., Chupina K., Koliada N., Safin O., Bondarenko H. «Psychological and Pedagogical Support of Students with Special Educational Needs in a Higher Education Institution Lecture Notes in Networks and Systems July 2021, Volume 263, Pages 299 – 306

Статті у фахових виданнях України:

 1. Бондаренко Г. В. Реорганізація реальних гімназій в реальні училища практичного напряму (1866-1872 рр.) / Бондаренко Г. В. // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. № 10 (2017). – С. 24–37.
 2. Бондаренко Г. В. Організаційні засади діяльності реальних училищ (1872–1917 рр.) / Бондаренко Г. В. // Історико-педагогічний альманах. № 1 (2017). – С. 55–62.
 3. Бондаренко Г. В. Виховання чесності і правдивості у дітей молодшого шкільного віку / Підготовка до публікації і вступна стаття Галини Бондаренко// Історико-педагогічний альманах. Вип. 2 (2019). – С. 41–44.
 4. Бондаренко Г. В. Організація навчальної роботи у спеціальному дитячому будинку. / Г. В Бондаренко. // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2019. – Випуск № 3. – С. 149-162.
 5. Андрійченко Д. В. Оздоровлення вихованців дитячого будинку під час літніх канікул (публікація Галини Бондаренко/ Г. В Бондаренко. // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2020. – Випуск № 2. – С. 89-94.

Навчальні посібники:

 1. Соціальний супровід сім’ї: навчальний посібник / Уклад.: Г.В.Бондаренко. – 3–е вид., переробл. та доповн. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 113 с.
 2. Соціальний аудит та інспектування: навчальний посібник / Уклад.: Г. В. Бондаренко. – 2–е вид., переробл. та доповн. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 165 с.
 3. Організаційно-кадрова робота в соціальній сфері: навчальний посібник /  Уклад.: Г. В. Бондаренко, О. О. Кравченко. Умань: Візаві, 2021. – 120 с.

Google Scholar

Стажування за останні роки

 • Академії праці, соціальних відносин і туризму. Навчання за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» (свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000045-17) (2017 р.).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02125639/0000 151-19) (2019 р.).

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського;
 • Міжнародна Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW).

Контакти викладача (електрона пошта):

 bondarenkohv@gmail.com

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації