Бондаренко Галина Василівна

 

Бондаренко Галина Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи соціально-правового захисту особистості

Правове регулювання соціального забезпечення

Охорона праці в соціально-педагогічній сфері

Соціальний аудит та інспектування

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.)»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Навчальні посібники

Соціальний аудит та інспектування: Навчальний посібник / Уклад.: Г. В. Бондаренко. – 2–е вид., переробл. та доповн. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 165 с.

Статті

Бондаренко Г. В. Реорганізація реальних гімназій в реальні училища практичного напряму (1866-1872 рр.) / Бондаренко Г. В. // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. № 10 (2017). – С. 24–37. 

Бондаренко Г. В. До питання розвитку здібностей дитини / Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21–22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 8–9. 

Бондаренко Г. В. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: до питання роботи з прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2019. 

Тези

Безробіття як соціальна проблема, Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – 864 с. https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10992.

Проблема працевлаштування колишніх ув’язнених, Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2017 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 232 с. https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10990.

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей, Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 24 травня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – 108 с. 

Бондаренко, Г.В. Соціальний аудит та інспектування: робота з людьми похилого віку / Г.В. Бондаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали П’ятої наукової міжнародної науково-практ. конф., 2015 р. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – С. 109–111. https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/3301.

 

Стажування за останні 5 років

У 2017 році на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму пройшла навчання за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» (свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000045-17)

Контакти викладача (електрона пошта):

 bondarenkohv@gmail.com

Google Scholar