Данилевич Лариса Арсеніївна

 

Данилевич Лариса Арсеніївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна психологія

Вікова та педагогічна психологія

Вікова психологія

Психологія впливу

Психологія статі та сім’ї

Гендерна психологія

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів», 2010 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Данилевич Л.А. Перфекціонізм та академічна обдарованість студентів. Монографія /Л.А.Данилевич. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 225 с.

Посібники

Загальна психологія. Практичні заняття. Навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 256 с.

Статті

Данилевич Л.  Психологічні особливості соціально-психологічної компетентності  майбутніх психологів. Психологічний журнал / ред. О. Д. Сафін та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. №3. С. 50-57.

Данилевич Л.А. Проблема розвитку творчого потенціалу в студентському віці / Л.А. Данилевич // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2019. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 25. – С.93-102.

Данилевич Л.А., Про залежність системи мотивів учіння майбутніх психологів від активних форм психолого-педагогічного впливу викладача // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1(49). –  С.26-32.

Данилевич Л.А. Чинники формування психологічної готовності до батьківства //Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1. –  С.72-77.

Данилевич Л.А. Психологічні аспекти розвитку соціально-психологічної компетентності студентів-психологів: зб. наук. праць // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Херсон: Видав. Дім «Гельветика», 2017. – Випуск 2.Том 1. – С. 89 – 93.

Тези

Данилевич Л.А. Психологічні чинники подолання кризового стану студентами з різним рівнем самооцінки // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях: матеріали ІV Міжнародної науково-практична конференція, (Суми, 22-23 лютого 2018 р.) – Суми, 2018. – С.128-129.

Данилевич Л.А. Розвиток креативності у студентському віці //Актуальні наукові психологічні дослідження сучасності: матеріали VI Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція (Умань, 26-27 жовтня 2017 р.)

Данилевич Л.А. Особливості впливу засобів масової інформації на психологічне здоров’я особистості сучасної молоді / Л.А.Данилевич // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2017 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. –– С. 149-151.

Данилевич Л.А. Становлення образу майбутнього фахівця у студентів / Л.А.Данилевич // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 30-31 березня 2017  р.). Хмельницький: ХНУ, 2017. –– С. 11-12.

Данилевич Л.А. Психологічні особливості становлення соціальної зрілості особистості /Л.А.Данилевич //Збірник матеріалів V Всеукраїнської Інтернет-наукової конференції «Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні» (27-28 жовтня 2016 р.). – Умань. – 2016. – С. 13-14.

Данилевич Л.А. Психологічні особливості посттравматичного стресового розладу учасників бойових дій / Л.А.Данилевич // Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 31 березня 2016 року) / ред. кол.: Сафін О.Д. та інші. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 51-55.

Данилевич Л.А. Психологічні особливості перфекціонізму академічно обдарованих студентів // Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 26-27 жовтня 2015 р.)

Данилевич Л.А. Діяльність практичного психолога по формуванню психологічної готовності школярів до шлюбу // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного семінару (Умань, 31 березня 2015 р.)

Данилевич Л.А. Взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх факторів обдарованості в студентському віці  // Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2015 р.)

 

Стажування за останні 5 років

Стажування проходила на базі Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центрального інституту післядипломної освіти. Термін стажування – з 21 січня 2019 р. по 22 червня 2019 р. Виконала випускну роботу на тему:«Коучингові ттехнології у розвитку особистості майбутніх психологів»

 

Контакти викладача (електрона пошта):

lar62ko@gmail.com

Google Scholar