Діхтяренко Світлана Юріївна

 

Діхтяренко Світлана Юріївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, заступник завідувача кафедри психології, завідувач науково-дослідної лабораторії «Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк»

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Психологія

Загальна психологія

Вступ до спеціальності

Психологія спілкування

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Захист кандидатської дисертації на тему: “Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень”, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2009 рік.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Діхтяренко С.Ю. Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень: монографія/ С.Ю.Діхтяренко. – Умань:ПП Жовтий, 2013. – 235с. Бібліогр.: с.169-186.

Посібники

Загальна психологія. Практичні заняття : навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 254 с.

Курсові роботи з психології: навчально-методичний посібник / Автори-укладачі: Л. А.Данилевич, С. Ю.Діхтяренко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 107 с.

Статті

Діхтяренко С.Ю. До проблеми кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi студентів-психологів / С.Ю. Діхтяренко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2019. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 25. – С.110–118.

Діхтяренко С.Ю. Формування професіоналізму майбутнього психолога, 2018

Діхтяренко С.Ю. Особливості роботи з гіперактивними дітьми, 2018

Діхтяренко С.Ю. Психологічний клімат у студентській групі, 2018

Діхтяренко С.Ю. Методика роботи шкільного психолога щодо профілактики девіантної поведінки у підлітків, 2018

Діхтяренко С.Ю. Особливості взаємозв’язку між психічним та психологічним здоров’ям учнів, 2018

Діхтяренко С.Ю. Формування патріотичних і громадянських якостей особистості учня, 2018

Діхтяренко С.Ю. Мотивація навчальної діяльності студентів-психологів, 2018

Діхтяренко С.Ю. Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач у навчальній діяльності студентів-психологів / С.Ю.Діхтяренко // Вісник Національного університету оборони України: збірник наукових праць. – К. : НУОУ, 2018. – Вип. № 1 (49). – С.32–38.

Діхтяренко С.Ю. Вивчення комунікативної компетентності майбутніх психологів в освітньому середовищі ВНЗ / С.Ю.Діхтяренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Херсон: Видав. Дім «Гельветика», 2017. – Випуск 2. Том 1. – С.104–108.

Діхтяренко С.Ю. Мотиваційна складова навчального менеджменту у вищій школі / С.Ю.Діхтяренко // Вісник Національного університету оборони України: збірник наукових праць. – К. : НУОУ, 2017. – Вип. № 1 (48). – С.66–71.

Діхтяренко С.Ю. ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ АКТИВНИХ СПОЖИВАЧІВ НАРКОТИКІВ, 2017

Діхтяренко С.Ю. ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ, 2017

Діхтяренко С.Ю. ВИВЧЕННЯ КOМУНIКAТИВНOЇ КOМПEТEНТНOCТI МAЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ, 2017

Діхтяренко С.Ю. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УЧНЯМ У ВИБОРІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2017

Діхтяренко С.Ю. Психологічні труднощі у сімʼях військових, які пережили травматичний стрес, 2016

Діхтяренко С.Ю. Психотехніки публічного виступу, 2016

Тези

Діхтяренко С.Ю. Подолання кризових ситуацій в освітньому просторі, Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 квітня 2015 р. – / [ред. кол.: Сафін О.Д. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – 180 с.

Діхтяренко С.Ю. Робота практичного психолога з дітьми в умовах травматичної кризи / С.Ю.Діхтяренко // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного семінару (Умань, 31 березня 2015 року) / ред. кол.: Сафін О.Д. та інші. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 120-122.

Діхтяренко С.Ю. Психологія мудрості (ескіз до портрету В.О.Моляко) // Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (26-27 жовтня 2015 року) / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 22-25.

 

Стажування за останні 5 років

Підвищення кваліфікації, свідоцтво СП 35830447/0521-17 від 29.04.2017 р. НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: Психологічні особливості публічних виступів (18.04–29.04.2017 р.)

Підвищення кваліфікації, свідоцтво СП 35830447/1228-19 від 22.06.2019 р. НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.  Тема: Коучингові  технології у діяльності психолога (21.01–22.06.2019 р.)

 

Контакти викладача (електрона пошта):

sadova32bb@gmail.com

Google Scholar