Дудник Наталка Василівна

 

Дудник Наталка Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Педагогіка профільної школи

Документознавство в закладах освіти

Педагогічна етика

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Формування сміхової культури українців студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі», 2006 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Професійна підготовка майбутніх менеджерів на основі компетентісного підходу: кол.монографія / за заг.ред. О. М. Коберника. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 330с.

Посібники

Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.

Н. Дудник. Педагогічна етика: навч. посібник / авт.-укл. Дудник Н.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 120 с.

Дудник Н.В. Педагогіка профільної школи: навч.посібн. // за заг.ред. О. М. Коберника / Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284с.

Статті

Безлюдна Н.В., Дудник Н.В. Портфоліо як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 20.

Безлюдна Н.В., Дудник Н.В. Інтерактивні технології навчання як засіб формування етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 18.

Дудник Н.В. Коуч-технологія як засіб формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С.175–182.

Дудник Н.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення спецкурсу «Комунікативний тренінг». // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип.  Том ІХ (60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору». К.Гнозис, 2016. С.90–97.

Дудник Н.В. Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу. // ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Дод 1 до Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього  простору”. К.:Гнозис, 2016.-.С. 394-402.

Дудник Н.В. Формування управлінської компетентності майбутнього менеджера освіти як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. Вип.55. С. 246-253.

Дудник Н.В. Теоретико-методичні засади організації педагогічної практики студентів економічного факультету :Пащенко Д. І., Дудник Н. В., Кірдан О.Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 114 с.

 

Стажування за останні 5 років

У 2019 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Управління навчальним закладом»

 

Контакти викладача (електрона пошта):

natalkadudnik@gmail.com

Google Scholar