Дудник Наталка Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогічна етика»
 • «Педагогіка»
 •  «Управління навчальною та виховною діяльністю»
 • «Керівник навчального закладу»
 • «Документознавство в закладах освіти»
 • «Педагогіка і психологія»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Формування сміхової культури українців студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі»

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

 1. Управління змістом робіт: навч. посіб. / авт.-упоряд. Дудник Н. В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. –  121 с. − (Серія «Управління навчальним закладом»).
 2. Дудник Н. В. Педагогічна риторика : навч.-мет. посібник / Н. В. Дудник. – Умань : ПП Жовтий О.О. – 2011. – 164 с.

Статті

 1. Дудник Н. В. Особливості навчання педагогічної риторики за кредитно-модульною системою // Психолого-педагогічі проблеми сільської школи: Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП «Софія», 2009. – Випуск 30. – С. 271–277.
 2. Дудник Н. В. Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогіки в процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з учнями // Проблеми підготовки сучасного вчителя: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий,2012. – Випуск 5. – С. 134–142.
 3. Дудник Н.В. Роль педагогічної культури керівника навчального закладу в управлінській роботі / Н. В.Дудник // Управління в освіті: інтеграція науки і практики : матеріали міжвузівського науково-практичного семінару / ред. кол. : Ткачук Л. В.(гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий, 2013. − С. 37−42.
 4. Дудник Н. В. Формування управлінської компетентності майбутнього менеджера освіти як педагогічна проблема / Н. В. Дудник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016 – Вип.55. – 265 с. С. 246-253.
 5. Дудник Н. В. Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу / Н. В.Дудник // ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Дод 1 до Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.:Гнозис, 2016.-508с. С. 394-402

Контакти

e-mail: natalka.dudnik@udpu.edu.ua