Філатова Тетяна Сергіївна

Філатова

 

Філатова Тетяна Сергіївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри психології

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Загальна психологія

Вступ до спеціальності

Психологія спорту

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів»

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

Філатова Т. С. Особливості і закономірності розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів в процесі навчання. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць – К.: НУОУ, 2019. – Вип. 3 (53). С. 141–148.

Філатова Т.С. Просоціальні мотиви в структурі мотиваційної сфери майбутніх психологів / Філатова Т.С. // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – C. 115 – 117.

Філатова Т.С. Навчально-професійна мотивація студентів як предмет психологічних досліджень / Філатова Т.С. // Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2019 р. / гол. ред. Сафін О.Д. Умань. – С. 42 – 44.

Філатова Т.С. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери майбутніх психологів//Т.С. Філатова//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 2, Том 2. – 2017.- С.111-115

Філатова Т.С. Психологічні особливості розвитку дитини з девіантною поведінкою, 2015

 

Контакти викладача (електрона пошта):

tatjana_filatova@ukr.net