Гагарін Микола Іванович

 

Гагарін Микола Іванович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Педагогіка профільної школи

Зарубіжна система вищої освіти

Моніторинг якості освіти

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки», 2007 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Гагарін М. І., Коберник О. М., Прищепа С. М., Ткачук М. М. Проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу: теорія, історія, практика: монографія // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 338 с.

Навчальні посібники та підручники

Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.

Зарубіжна система вищої освіти: навч. посібн. / авт. – упоряд. М. І. Гагарін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 102 с.

Коберник О. М., Гагарін М. І. Менеджмент в освіті / О. М. Коберник, М. І. Гагарін. – 3 вид. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 242 с.

Педагогіка профільної школи: навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника / Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284 с.

Статті

Гагарін М. І. Особливості етапів розвитку виховної системи закладу загальної середньої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019 С. 37–42.

Гагарін М. І. Виховна система школи: управлінський аспект Хуманитарни Балкански изследвания. «Научен хронограф» ЕООД, 2019. Т. 3. № 2(4) С. 19–21. 

Коберник О. М., Білецька І. О., Гагарін М. І., Прищепа С. М. Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти. European humanities studies: State and Society. Issue 4(І), 2018. (Poland – Ukraine) P. 149–161.

Гагарін М. І. Управління процесом становлення та розвитку виховної системи школи / М. І.Гагарін / Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 10 ноября 2017 г. : Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; редкол.: Л. М. Максимук, Н. В. Иванюк.– Брест : БрГУ, 2018. – С. 28–32

Гагарін М. І. Потенціал виховної системи школи щодо формування міжособистісних гуманних стосунків / М. І. Гагарін // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2, Ч.1. – С. 108–115

Гагарін М. І. Проектування та його сутність: історико-педагогічний аспект / М. І. Гагарін // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» . – Вип. 21. – Кн. 3. – Том І (75). – К. : – Гнозис, 2017. – С. 42–49

Гагарін М. Особливості управління виховною системою школи на основних етапах її становлення та розвитку // Medzinárodná vedecká konferencia«Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty» (Sládkovičovo, Slovak Republic 28–29 októbra, 2016). – Sládkovičovo. –Vysoká Škola Danubius, 2016. – С. 7 –10.

Гагарін М. Етапи розвитку виховної системи та критерії ефективності / М. Гагарін Актуальные научные исследования в современном мире: XVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 сентабря 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов Переяслав-Хмельницкий 2016. – Вып. 9 (17), ч. 4 – С. 23-29.

Гагарін М.І. Потенціал виховної системи пришкільного літнього оздоровчого табору / М.І. Гагарін // Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: зб. наук. праць за матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 5 травня 2016, Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 19 – 22.

Гагарін М.І. Виховна система школи: сутність та структура / М.І Гагарін //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О. 2016. – В.1. С. 45-52

Гагарін М. Виховна система школи як об’єкт проектування. Science and Education a New Dimension: Philology. Budapest 2016. ІV (25). Is. 105. P. 16–20.

Гагарін М. І. Формування морально-етичних цінностей студентської молоді у проектній діяльності. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. Вип. 1 (12). Херсон: Грінь Д. С., 2015. Т.3. С. 14–17.

Гагарін М. Морально-етичне виховання майбутніх менеджерів освіти / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – В 1. – С.79-8

Тези

Гагарін М. Використання освітніх вимірювань у професійній підготовці майбутніх педагогів // матеріали третьої Міжнародна науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», м. Умань, 16-17 травня 2019 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2019. – С. 46–48.

Гагарін М. Моральна вихованість майбутніх менеджерів освіти як одна з передумов ефективної професійної діяльності / М. Гагарін // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (11-12 жовтня 2018 р.) // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2018. – С. 34–37.

Гагарін М. Рижак Д. Підготовка майбутніх вчителів до педагогічного спілкування // матеріали другої Міжнародна науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», м. Умань, 20-21 квітня 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2018. – С. 39–42.

Гагарін М. Підготовка майбутніх педагогів до проектування виховної системи школи / М. Гагарін // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (16-17 лютого 2018 р.) // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2018. – С. 92–94.

Гагарін М. Формування міжособистісних гуманних стосунків в умовах виховної системи школи / М. Гагарін // Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (5-6 жовтня 2017 р., м. Умань). – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2017. – С. 40–42.

Гагарін М. І. Виховний простір освітньої системи: основи проектування / М. І. Гагарін // Психологічне забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі вишу: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару (19 травня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017. – С. 13–14.

 

Стажування за останні 5 років

04. – 29. 04. 2017 р., НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: «Проектування виховної системи школи: управлінський аспект». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1167-17 від 29 квітня 2017 р.

2017– 2018 рр. здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «073 Менеджмент», освітня програма Управління закладом освіти, професійна кваліфікація Керівник закладу освіти. Диплом М18 № 190391

 

Контакти викладача (електрона пошта):

nikua08@rambler.ru

Google Scholar