Гриньова Наталія В’ячеславівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Сучасні теорії глибинної психології»
 • «Історія психології»
 • «Методика навчання психології»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до аналізу малюнку в діагностико-корекційному процесі»

Основні публікації

Монографії

 1. Професійне становлення майбутніх практичних психологів (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) монографія / Н. В. Гриньова. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 257 с.
 2. Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі, 2013

Посібники

 1. Основи психодіагностики та психокорекції : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гриньова. Умань : 2019. 124 с.
 2. Психологія оцінки персоналу : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. Умань : 2019. 118 с.
 3. Методика навчання психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Т. Д. Перепелюк, Н. В. Гриньова. – Умань : 2017. – 152 с.
 4. Підготовка психолога-практика до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі (психодинамічний підхід) : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2014. –174 с.
 5. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с.
 6. Основи глибинної психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 124 с.
 7. Підготовка психолога-практика до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі (психодинамічний підхід) : навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. –174 с.
 8. Семінарські заняття з «Історії психології». Методичні рекомендації / Уклад. : Н.В. Гриньова – Умань., 2012. –  61 с.
 9. Сучасні теорії глибинної психології. Методичні рекомендації / Умань : РВЦ «Софія», 2009. –  68 с.

Статті

 1. Гриньова Н., Слободян С. Дослідження психотравм особистості та шляхи їх корекції у форматі позитивної психотерапії. Психологічний журнал / ред. Сафін О.Д. та ін., №3. Умань : ВПЦ Візаві, С. 42-50
 2. Гриньова Н.В. Зв’язок захисних механізмів психіки з самооцінкою суб’єкта // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 19. С. 71-84
 3. Osodlo V., Perepeliuk T., Osadcha L., Hrynova N. Features of self-realization of the subject in a military-professional activity. Universidad del Zulia. Venezuela. Оpción. Vol. 35 (2019) Edición Especial Nro. 21. 429-445
 4. Гриньова Н. Конфліктна поведінка студентів-психологів під час навчання у ЗВО / Н. Гриньова, А. Петлюк // Психологічний журнал / [ гол. ред.: Сафін О.Д.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 1. – С. 23-38.
 5. Гриньова Н.В. Психологічна студія «Я-професіонал» як форма удосконалення фахової підготовки майбутніх практичних психологів / Н. В/ . Гриньова // Virtus Scentific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba – October №8, 2016. – P . 36-39
 6. Гриньова Н.В. Особливості професійного відбору абітурієнтів на психологічні спеціальності / Н. В. Гриньова // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “New Trends of Global scientific ideas. 2016.”, the 10th of March, 2016, Geneva (Switzerland). – С. 294-298.
 7. Гриньова Н.В. Особливості фахової підготовки студентів-психологів до роботи з дітьми «груп ризику» в процесі навчання у ВНЗ / Н. В. Гриньова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – 2015. – №2 (15), жовтень. – С. 24–29.
 8. Можливості проективних методів у профвідборі абітурієнтів на психологічні спеціальності, Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 35, Том І (13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 136–143.
 9. Професійний розвиток майбутніх практичних психологів у форматі психодинамічного підходу, Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – №1 (14). – С. 16–20.
 10. ПСИХОКОРЕЦІЯ ЗАСОБОМ МАЛЮНКУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова
 11. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНО-ТЕСТОВИХ МЕТОДИК ТА МЕТОДИКИ ПСИХОАНАЛІЗУ КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ МАЛЮНКІВ, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 45 (69). – С.42-46.
 12. Особливості використання комплексу тематичних малюнків у глибинно-психологічному пізнанні, 2013
 13. Графічні методики в проективних методах діагностики, 2013
 14. Особливості феноменологічного підходу до аналізу малюнку, 2012
 15. Поняття «проекції» в психоаналітичній літературі, 2012
 16. РОЛЬ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОГО ДІАЛОГУ В ПСИХОАНАЛІТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ТЕМАТИЧНИХ ПСИХОМАЛЮНКІВ, 2012
 17. Особливості процесуальної діагностики в психоаналітичній інтерпретації малюнку,  2012
 18. Концепція діалогу у творчості М.М. Бахтіна, 2010
 19. Психодинамічний підхід до аналізу малюнку, 2010
 20. Психокорекційний діалог в психологічній практиці, 2010
 21. Феноменологический подход к анализу визуального материала, 2010
 22. Використання графічних методик в психодіагностиці та психоаналізі, 2010
 23. Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі, 2009
 24. Теоретичні основи проективного підходу та проективних технік в психодіагностиці, 2009
 25. Деякі аспекти застосування малюнкових технік, 2008
 26. Діагностична спроможність проективних малюнкових технік у дослідженні індивідуальної неповторності психіки суб’єкта, 2008
 27. Психологічні труднощі обдарованих учнів, 2008
 28. Вплив виховного середовища на формування несвідомої сфери психіки особистості, 2007
 29. Изучение объектных отношений методом анализа комплекса тематических психорисунков, 2007
 30. Діагностика суїцидальних тенденцій підлітків, 2007
 31. Пізнання Едіпового комплексу методом аналізу психомалюнків, 2006

Тези

 1. Гриньова Н. Поняття оцінки в психології / Н. Гриньова. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні: матеріали VІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 16-17 жовтня 2018 р. / гол. ред. Сафін О. Д. – Умань. – С. 50-55.
 2. До проблеми самовихованння студентів під час навчання у ВНЗ / Н. В. Гриньова // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С. 164-166
 3. Гриньова Н.В. Емоційний стрес та способи його подолання / Н.В. Гриньова. // Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 31 березня 2016 р. / [ред. кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2016 . – С. 41-43.
 4. Гриньова Н.В. Глибинно-психологічна корекція – складова фахової підготовки майбутніх практичних психологів / Н. В. Гриньова // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнародної наукової-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року). К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 74-75.
 5. Гриньова Н.В. Професійна і психологічна культура практичного психолога / Н. В. Гриньова // Научные перспективы – 2016: материалы II (LXVI) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Киев, 26 февраля 2016 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2016. – С. 41-43.
 6. Концептуальні підходи до професійного розвитку практичного психолога, Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІУ Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 21–22.
 7. ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ, Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 23-24 жовтня 2014 р. / гол. ред. Шеленкова Н.Л. – Умань : Візаві, 2014.
 8. Гриньова Наталія Психокорекція майбутніх практичних психологів методом АСПП / Наталія Гриньова // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань 27 березня 2014 р. / ред.кол.: Сафін О.Д. 9гол.ред.) та інші. – Умань, Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”. – 2014.- 162 с.
 9. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ, 2013
 10. Діагностико-корекційні можливості методу психоаналізу комплексу тематичних малюнків у глибинно-психологічному пізнанні, 2013
 11. Проективні методики в роботі практичного психолога, 2012
 12. Діагностична спроможність комплексу тематичних психомалюнків, 2012
 13. Деструктивний вплив сімейного виховання на формування особистості дитини, 2012
 14. Особистісна психокорекція як необхідна складова професіоналізму практичного психолога, 2012

Контакти

e-mail: grineva-n@ukr.net