Гриньова Наталія В’ячеславівна

Гриньова

 

Гриньова Наталія В’ячеславівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія психологія

Психологія оцінки персоналу

Методика навчання психології

Основи психодіагностики та психокорекції

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

«Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі», 2013 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Психологія оцінки персоналу : курс лекцій : навчальний посібник / уклад.  Н. В. Гриньова. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 120 с.

Основи психодіагностики та психокорекції : навчально-методичний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 124 с.

Методика навчання психології : курс лекцій: навчальний посібник / уклад. Т. Д. Перепелюк, Н. В. Гриньова. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2017. 152 с.

Статті

Osodlo V., Perepeliuk T., Osadcha L., Hrynova N. Features of self-realization of the subject in a military-professional activity. Edición Especial. Оpción. Universidad del Zulia. Venezuela. 2019. 35. (21). Р. 429-445  (Scopus)

Гриньова Н. В. Зв’язок захисних механізмів психіки з самооцінкою суб’єкта. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 19. 17-

Гриньова Н., Слободян С. Дослідження психотравм особистості та шляхи їх корекції у форматі позитивної психотреапії. Психологічний журнал / ред. О. Д. Сафін та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. №3. С. 41-

Гриньова Н. Конфліктна поведінка студентів-психологів під час навчання у ЗВО. Психологічний журнал / гол. ред.: Сафін О.Д. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1. С. 23-

Гриньова Н. В. Психологічна студія «Я-професіонал» як форма удосконалення фахової підготовки майбутніх практичних психологів. Virtus Scentific Journal. Editor-in-Chief M. A. Zhurba. October №8, 2016. С. 36-

Гриньова Н. В. Глибинно-психологічна корекція – складова фахової підготовки майбутніх практичних психологів. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати 2016 : матеріали міжнародної наукової-практичної конференції. Братислава, 15-18 березня 2016 р. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. 74-

Гриньова Н. В. Особливості професійного відбору абітурієнтів на психологічні спеціальності. International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “New Trends of Global scientific ideas. 2016.”, the 10th of March, 2016, Geneva (Switzerland). Р. 294-

Гриньова Н. В. До проблеми самовихованння студентів під час навчання у ВНЗ. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії  : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2016 р. С. 164-

Гриньова Н. В. Професійний розвиток майбутніх практичних психологів у форматі психодинамічного підходу. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць. 2015. № 1 (14), травень. С. 16–20.

Гриньова Н. В. Можливості проективних методів у профвідборі абітурієнтів на психологічні спеціальності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 2 до Вип. 35, Том І (13). С. 136–143.

Гриньова Н. В. Особливості фахової підготовки студентів-психологів до роботи з дітьми «груп ризику» в процесі навчання у ВНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць. 2015. №2 (15), жовтень. С. 24–29.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

grineva-n@ukr.net

Google Scholar