Якимчук Ірина Павлівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Загальна психологія»
 • «Психологія»
 • «Основи психологічного консультування»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Вплив мотивації на розвиток творчого мислення в підлітковому віці»

Основні публікації

Монографії

 1.  Мотивація творчого мислення підлітків: монографія/ Якимчук Ірина Павлівна. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 185 с.
 2. Індивідуально-професійне становлення майбутніх практичних психологів у процесі навчання у ВНЗ : – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 382 с.

Посібники

 1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ, 2013

Статті

 1. Особистісна зрілість майбутніх психологів у контексті їхньої професійної підготовки, 2018
 2. ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПЕРІОД ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ, 2018
 3. МEДIAЦIЯ ЯК CКЛAДOВA ПРOФECIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПCИXOЛOГA ПРИ ВИРIШEННI КOНФЛIКНИX CИТУAЦIЙ, 2018
 4. Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків з клієнтом Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2, том 2. – 2017. – С. 137 – 141.
 5. Формування психологічної готовності старшокласників до майбутньої професійної діяльності у контексті профільного навчання Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2017. – Вип. 1 (48).- С. 253-258.
 6. Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2015. – Т. 10. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 27. – С.815-835.
 7. Аналіз проблеми розвитку творчого мислення в підлітковому віці (теоретико-методологічний аспект) Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 403 – 411.
 8. Мотиваційний вплив на мислення в підлітковому віці, 2014
 9. ФOРМУВAННЯ ПРOФЕСІЙНИХ РИС СТУДЕНТІВ-ПСИХOЛOГІВ У ПЕРІOД НAВЧAННЯ, 2014
 10. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ: МОДЕЛІ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРОЦЕСУ, 2013
 11. ВПЛИВ МОТИВІВ НА ХАРАКТЕР І ПРОДУКТИВНІСТЬ МИСЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ, 2013
 12. ОСНОВНІ ЗАПИТИ В СФЕРІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ РІЗНОГО ВІКУ, 2013
 13. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, 2013
 14. ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ, 2013
 15. МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ, 2013
 16. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ, 2012

Тези

 1. Цінності як фактори морального становлення особистості в юнацькому віці, 2016
 2. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ, 2016
 3. Шляхи подолання життєвих труднощів особистості, 2016
 4. Цінності як фактори морального становлення особистості в юнацькому віці, 2014
 5. Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності, 2014
 6. Особистісне самоутвердження підлітка в сучасній сім’ї, 2014

Контакти

e-mail: irina.yakimchuk@udpu.edu.ua