Якимчук Ірина Павлівна

 Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

  • «Загальна психологія»
  • «Психологія»
  • «Основи психологічного консультування»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Вплив мотивації на розвиток творчого мислення в підлітковому віці»

Основні публікації

Колективна монографія:

Індивідуально-професійне становлення майбутніх практичних психологів у процесі навчання у ВНЗ : – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 382 с.

Монографія:

Мотивація творчого мислення підлітків Мотивація творчого мислення підлітків: монографія/ Якимчук Ірина Павлівна. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – 185 с.

Статті:

  1. Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків з клієнтом Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2, том 2. – 2017. – С. 137 – 141.
  2. Формування професійних рис студентів-психологів у період навчання Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2, том 1. – 2014. – С. 284 – 289.
  3. Аналіз проблеми розвитку творчого мислення в підлітковому віці (теоретико-методологічний аспект) Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 403 – 411.
  4. Мотиваційний вплив на мислення в підлітковому віці Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – № 45 (69). – С. 251 – 256.
  5. Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2015. – Т. 10. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 27. – С.815-835.
  6. Формування психологічної готовності старшокласників до майбутньої професійної діяльності у контексті профільного навчання Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2017. – Вип. 1 (48).- С. 253-258.

 

Контакти

e-mail: irina.yakimchuk@udpu.edu.ua