Якимчук Ірина Павлівна

 

Якимчук Ірина Павлівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Психологія

Психологія профільної школи

Основи психологічного консультування

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Вплив мотивації на образне мислення в підлітковому віці», 2012 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ: монографія / Б. А. Якимчук, О. А. Демчук, С. Ю. Діхтяренко, І. П. Якимчук, Т. Д. Перепелюк, К. П. Радзівіл – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 275 с..

Статті

Borys A. Yakymchuk, Iryna P. Yakymchuk, Iryna O. Vakhotska and other
The Impact of Creativity and Intelligence on the Social Adaptation of the Students of the Faculty of Physical Education / Borys A. Yakymchuk, Iryna P. Yakymchuk, Iryna O. Vakhotska and other // Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment. – 2019. – Vol 7, №3. – pages 188–199.

Мотиваційний вплив на мислення в підлітковому віці / І. П. Якимчук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – № 45 (69). – С. 251–256. 

Пcиxoлoгiчнi cтрaтeгiї caмocтвeрджeння дітей у дoшкiльнoму вiцi / І. П. Якимчук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2019. – Вип. 1. 

Особистісна зрілість майбутніх психологів у контексті їхньої професійної підготовки: Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – С. 124–130. 

Аналіз проблеми розвитку в майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків з клієнтом: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2, том 2. – 2017. – С. 137–141.

Формування психологічної готовності старшокласників до майбутньої професійної діяльності у контексті профільного навчання: Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук.праць. – К.:НУОУ, 2017. – Вип.1 (48). – С.253–258.

Медіація як складова професійної діяльності психолога при вирішенні конфліктних ситуацій: Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки/ гол.ред. О.Ф.Волобуєва. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017– №(8). – С. 275–289. 

Аналіз проблеми розвитку творчого мислення в підлітковому віці (теоретико-методологічний аспект)  / І. П. Якимчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 403 – 411.

Програма розвитку мотиваційної сфери особистості в підлітковому віці / І. П. Якимчук // Технології розвитку інтелекту. – 2015. – Т. 1. – № 8.

Мотиваційний аспект мисленнєвої діяльності підлітків / І. П. Якимчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2015. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. – 27. – С. 721 –732. 

 

Стажування за останні 5 років

Проходила підвищення кваліфікації за категорією: Науково-педагогічні працівники академій, університетів, інститутів які викладають психолого-педагогічні дисципліни, за напрямом: Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти.

Стажування проходила на базі Національної академії педагогічних наук України,  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центрального інституту післядипломної освіти. Термін стажування – з 21 січня 2019 р. по 22 червня 2019 р. Виконала випускну роботу на тему: «Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетенції студентів».

 

Контакти викладача (електрона пошта):

irinayakimchuk70@gmail.com

Google Scholar