Іващенко Катерина Віталіївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Технології соціальної роботи за рубежем»
 • «Технології соціальної роботи за місцем проживання»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка»

Коло інтересів:

 • Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні та за кордоном

Основні публікації

Навчальні посібники:

 1. Технології соціальної роботи за місцем проживання : навч. посібник / укладачі ІващенкоК. В., Коцур І. В. 2-ге вид., оновл. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 114 с.
 2. Технології соціальної роботи за кордоном : навч. посібник / укладач Іващенко К. В., – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 115 с.

Статті:

 1. Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної роботи за місцем проживання / К.В. Іващенко // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія/ авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 200 с.
 2. Іващенко К.В. Соціальна робота в громаді / К.В. Іващенко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.].  – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 61‑64.
 3. Діяльність соціальних служб захисту дітей від насильства в сім’ї: зарубіжний досвід / К.В. Іващенко // // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 36‑40.
 4. Із досвіду усиновлення дитини / К.В. Іващенко // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 36‑40.
 5. Іващенко К.В. Досвід організації соціально-виховної роботи з дітьми за місцем проживання у ІІ половині XX століття К.В. Іващенко // Народна освіта : електрон. наук. фах. вид. / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Ін-т педагогіки АПН України, Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого. – Біла Церква: [б. в.], 2015. – Вип 1 (25). Режим доступу до журн.: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2722
 6. Іващенко К.В. Соціальна робота в громаді / К.В. Іващенко // Матеріали семінару Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 24‑25.
 7. Іващенко К. В. Основні ідеї виховних систем А. С. Макаренка та С. Т. Шацького / К. В. Іващенко // Вісн. Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2011. – Вип. XL. – Ч. 2. – С. 20–24.
 8. Іващенко К. В. Педагогічний зміст поняття «важкі діти» в радянській педагогіці (20–30 роки ХХ століття) / К. В. Іващенко // Історико–педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Умань: Видавець ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 1. – С. 8–12.
 9. Іващенко К. В. Проблеми дитинства й отроцтва в педагогічних поглядах С. Шацького та А. Макаренка / К. В. Іващенко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харьків: ХНПУ, 2011. – Вип. 29 – С. 50–58.

Контакти

email: katerina.ivaschenko@udpu.edu.ua