Кірдан Олена Леонідівна

 

Кірдан Олена Леонідівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія педагогіки

Державні стандарти та якість вищої освіти

Управління та керівництво ЗВО

Менеджмент організацій

Методика викладання у вищій школі

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

У 2017 р. захистила докторську дисертаційну роботу зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Теорія і практика управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття)».

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу: колективна монографія за ред. О.М. Коберника. / Кірдан О.Л., Кудла М.В. Розділ. 2. Формування управлінської компетентності. – Умань : Візаві, 2018. – С. 58 – 72.

Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії та практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О.Кравченко, О.Л. Кірдан та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 406 с.

Кірдан О.Л. Теорія і практика управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кірдан Олена Леонідівна; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2017. – 39 с.

Кірдан О. Л. Управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) : теорія і практика : монографія / О. Л. Кірдан. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 453 с.

Посібники

Історія педагогіки: навчально-методичний посібник Ч.1: Історія зарубіжної педагогіки / уклад. Ткачук Л. В., Ткачук М. М., Кірдан О. Л., Кудла М. В., – Умань: Візаві, 2018. – 258 с.

Менеджмент організації: навчальний посібник / уклад. Богашко О.Л., Кірдан О. Л., Кірдан О.П. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 201 с.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зб. норматив. докум. за 2016 р. Т. 2. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. Л. Кірдан, О. М. Коберник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 114 с.

Сучасна лекція: методика підготовки і проведення : методичний посібник / уклад. О. І. Безлюдний, Н.В. Безлюдна, О. М. Коберник, О. Л. Кірдан – Умань ВПЦ «Візаві», 2017. – 100 с.

Організація освітнього процесу у ВНЗ : імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. норматив. докум. за 2015 р. Т. 1. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. М. Коберник, О. Л. Кірдан – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 212 с.

Положення про кафедру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / укл. Кірдан О. Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 17 с. – (Сер. «Управління навчальним закладом»).

Положення про факультет (навчально-науковий інститут) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / укл. Кірдан О. Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 26 с. – (Сер. «Управління навчальним закладом»).

Статті

Кірдан О.Л. Поняття «медіація» та підходи до його трактування у сучасному науковому дискурсі / О.Л. Кірдан //Педагогічний часопис Волині. – №2 (13). – 2019. – C. 12–20.

Кірдан О.Л. Цифрові компетентності у змісті підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» / О.Л. Кірдан // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Ч.1. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – С. 280.

Кирдан Е.Л. Компетентносный подход в профессиональной подготовке современного менеджера образования // Е.Л. Кирдан / «Қазіргі жағдайда экономика, менеджмент, маркетингтің өзекті мәселері» сырттай халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары: Материалы международной научно-практической заочной конференции «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях»: Materials international scientific-practical conference “Current problems of economy, management and marketing in modern conditions”: 23 января 2019/– Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2019.-586б.-қазақша, орысша, ағылшынша. – С. 318–319.

Кірдан О.Л. Організаційні передумови розвитку вищої освіти в Україні у XVIII столітті. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. № 2 (61). С. 137–143. 

Кірдан О. Л. Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863–1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів). Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. Вип. 23 (33). С. 50–55. 

Кирдан Е.Л. Основные подходы к управлению современными высшими учебными заведениями / Е.Л. Кирдан // Личность. Образование. Общество. Современное образование: теория, методология, практика: материалы межд. науч.-практ. конф., Гродно, 9-10 ноября 2017 г.: в 2 ч. / ред. Кол. : С.А. Сергейко и др. – Гродно : ГУО «Гродненский обласной институт развития образования», 2018. – Ч. 1. – с. 95–97.

Кірдан О.Л. Стандарти та система забезпечення якості в українському просторі вищої освіти / О.Л. Кірдан // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 10 ноября 2017 г. : Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол.: Л.М. Максимук, Н.В. Иванюк. – Брест : БрГУ, 2018. – С.71-74.

Кірдан О.Л. Критерії ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти / О.Л. Кірдан// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами світи на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р.); в 2 ч. Ч.1 / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед.наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; [відп. за вип.: Б.М. Ренькас, Т.Є.Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФОП Левковець, 2018. – С. 192–195.

Кірдан О.Л. Управління закладами вищої освіти України у 1900-1917 рр. (за архівними джерелами)/ О.Л. Кірдан // Український вимір. Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2018. – С. 138–143.

Організація діяльності Миколаївської обласної та міської дитячих комісій у 1936–1938 рр.? Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії та практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О.Кравченко та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 406 с.

Кірдан О. Трансформація традиційної моделі управління вищими навчальними закладами: проблеми, пошуки, рішення. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2017. Вип. 2, Ч. 2. С. 41–50. 

Кірдан О. Л. Виклики та перспективи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2017. Вип. 16. С. 277–283.

Кірдан О.Архівні джерела з питань управління вищими навчальними закладами на українських землях в імперську добу в 1802–1917 рр. Історико-педагогічний альманах. №2. С. 50–58.

 

Тези

Кірдан О.Л. Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти: досвід Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / О.Л. Кірдан // Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеса: ОДЕКУ, 2019. С. 78-80.

Кірдан О.Л. The theory of higher educational institutions management in Ukraine (XIX – beginning of XX century) /О.Л. Кірдан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10 квітня 2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Харків : «Стиль-Издат», 2018. – С. 32–35.

Кірдан О.Л. Внутрішня система забезпечення якості освітньої програми закладом вищої освіти у контексті принципів вдосконалення навчання та викладання / О.Л. Кірдан // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової Інтернет конференції «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (26-27 квітня 2018 р. м. Київ) / Укладач Н.В. Пазюра. Київ: Альфа-ПІК, 2018 – C. 35-37.

Кірдан О.Л. Джерельна база дослідження проблеми управління закладами вищої освіти України (1991–2017) / О.Л. Кірдан // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991– 2017) : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 14-15.

Кірдан О.Л., Кірдан О.П., Кудла М.В. Освітній маркетинг – сучасний механізм управління закладом вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан, М.В. Кудла // International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. – С. 81-84.

Кірдан О.Л. Технологічні аспекти формування магістерської освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» на засадах компетентнісного підходу / О.Л. Кірдан // Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р) / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 191–194.

Кірдан О. Нормативно-правове забезпечення як складник джерельної бази про розвиток національної системи вищої освіти в Україні (1991–2018) / О. Кірдан Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика: матеріли Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 22 травня 2018 р.) : в 2 ч. Ч. 1. / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; [відп. за вип.: Кірдан О.Л.]. – Умань. -УДПУ. – 2018. – C. 17-22

Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Компетентнісний підхід як основа управління якістю вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан // Актуальні проблеми сучасної психодидактики : філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 20-21 квітня 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 61-62.

Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Підготовка конкурентоздатного фахівця та ринок праці: виклики та перспективи освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан //Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 – 26 квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том 2. – С. 81-83.

Кірдан О.Л. Гендерна справедливість чи вища жіноча освіта (до історії питання) / О.Л. Кірдан // Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Тези доповідей. Частина 3. – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 246-249.

Кірдан О. Л. Складники управлінської компетентності керівника закладу вищої освіти / О.Л. Кірдан // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 194-195.

Кірдан О.Л. Україноцентричність та патріотизм – пріоритетні напрями гуманітарної політики та чинники консолідації суспільства / О.Л. Кірдан// Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2018 р. – К. : “Міленіум”, 2018. – 228 с.

Кірдан О.Л. Патріотизм як вектор розвитку культурно-освітнього середовища університету / О.Л. Кірдан // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 192-194.

Кірдан О.Л. Педагогічна система В. О. Сухомлинського у науковому доробку вітчизняних учених / О.Л. Кірдан //Гуманна педагогіка у процесі особистісного розвитку дитини (Лицар гуманної педагогіки – Василь Олександрович Сухомлинський) : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 21 лютого 2018 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О.О., Ткачук Л.В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 . – С. 27 – 29.

Кірдан О.Л. Інформаційно-цифрова компетентність випускника закладу загальної середньої освіти: теоретичний аналіз / О.Л. Кірдан// Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С. – 110-113.

Кірдан О. Розвиток лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр – пріоритетний напрям діяльності науково-методичного центру професійного розвитку викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ О. Кірдан // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : збірник матер. між нар. наук.-практ. інтернет-конф. Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2018. – С. 77 – 78.

 

Стажування за останні 5 років

Підвищувала кваліфікацію за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти НАПН України, тема: «Теоретико-методологічні основи освітньої діяльності з підготовки фахівців спеціальностей 011 та 073 в умовах магістратури» з 18 квітня до 29 квітня 2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1172-17 від 29 квітня 2017 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

kirdan_olena@ukr.net

Google Scholar