Кірдан Олена Леонідівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Державні стандарти і якість вищої освіти»
 • «Історія педагогіки»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ – початок ХХ століття)».

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття)»

 Коло наукових інтересів:

Теорія та практика управління вищими навчальними закладами; історія освітньо-виховних систем, реформування системи освіти.

Основні публікації

Монографії

 1. Кірдан О.Л. Теорія і практика управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кірдан Олена Леонідівна; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2017. – 39 с.
 2. Кірдан О. Л. Управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) : теорія і практика : монографія / О. Л. Кірдан. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 453 с.
 3. Кірдан О. Л. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ- початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / О. Л. Кірдан. – К., 2002. – 16 с.

Посібники

 1. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зб. норматив. докум. за 2016 р. Т. 2. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. Л. Кірдан, О. М. Коберник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 114 с.
 2. Сучасна лекція: методика підготовки і проведення / уклад. Н.В. Безлюдна, О.І. Безлюдний, О.Л. Кірдан, О.М. Коберник – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – 100 с.
 3. Організація освітнього процесу у ВНЗ : імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. норматив. докум. за 2015 р. Т. 1. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. М. Коберник, О. Л. Кірдан – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 212 с.
 4. Положення про кафедру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / укл. Кірдан О. Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 17 с. – (Сер. «Управління навчальним закладом»).
 5. Положення про факультет (навчально-науковий інститут) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / укл. Кірдан О. Л. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 26 с. – (Сер. «Управління навчальним закладом»).

Статті

 1. Кірдан О.Л. Цифрові компетентності у змісті підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» / О.Л. Кірдан // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Ч.1. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. – Ч.2. – С. 280.
 2. Кирдан Е.Л. Компетентносный подход в профессиональной подготовке современного менеджера образования // Е.Л. Кирдан / «Қазіргі жағдайда экономика, менеджмент, маркетингтің өзекті мәселері» сырттай халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары: Материалы международной научно-практической заочной конференции «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях»: Materials international scientific-practical conference “Current problems of economy, management and marketing in modern conditions”: 23 января 2019/– Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2019.-586б.-қазақша, орысша, ағылшынша. – С. 318–319.
 3. Кірдан О.Л. Організаційні передумови розвитку вищої освіти в Україні у XVIII столітті / О.Л. Кірдан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 2 (61) травень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 137–143.
 4. Кирдан Е.Л. Основные подходы к управлению современными высшими учебными заведениями / Е.Л. Кирдан // Личность. Образование. Общество. Современное образование: теория, методология, практика: материалы межд. науч.-практ. конф., Гродно, 9-10 ноября 2017 г.: в 2 ч. / ред. Кол. : С.А. Сергейко и др. – Гродно : ГУО «Гродненский обласной институт развития образования», 2018. – Ч. 1. – с. 95–97.
 5. Кірдан О.Л. Стандарти та система забезпечення якості в українському просторі вищої освіти / О.Л. Кірдан // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сборник материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 10 ноября 2017 г. : Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол.: Л.М. Максимук, Н.В. Иванюк. – Брест : БрГУ, 2018. – С.71-74.
 6. Кірдан О.Л. Критерії ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти / О.Л. Кірдан// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами світи на засадах акмеологічного підходу» (16 березня 2018 р.); в 2 ч. Ч.1 / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед.наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; [відп. за вип.: Б.М. Ренькас, Т.Є.Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФОП Левковець, 2018. – С. 192–195.
 7. Кірдан О.Л. Управління закладами вищої освіти України у 1900-1917 рр. (за архівними джерелами)/ О.Л. Кірдан // Український вимір. Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2018. – С. 138–143.
 8. Кірдан О.Архівні джерела з питань управління вищими навчальними закладами на українських землях в імперську добу в 1802-1917 рр. / Олена Кірдан // Історико-педагогічний альманах. – 2017. – Вип. 2. – С. 50–58.
 9. Кірдан О.Л. Виклики та перспективи розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні // О.Л. Кірдан / Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 277 – 283
 10. Кірдан О. Трансформація традиційної моделі управління вищими навчальними закладами: проблеми, пошуки, рішення / О. Кірдан // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 41–50 .
 11. Організація діяльності Миколаївської обласної та міської дитячих комісій у 1936–1938 рр.? Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії та практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, Н.М. Коляда, О.О.Кравченко та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 406 с.
 12. Етапи розвитку теорії і практики управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття), 2014
 13. Кірдан О.Л. Докторський ступінь: вітчизняні традиції університетів України ХІХ – початку ХХ століття / О.Л. Кірдан // Вища освіта в Україні: проблеми і перспективи розвитку : зб. тез доповідей міжнародної науково-методичної коференції з проблем вищої освіти, 26-27 квітня 2013 р., Луцьк. – Л.: РВВ ЛНТУ, 2013. – С. 356-360.
 14. Реформи управління вищими навчальнми закладами Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: дорадянська історіографія, Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІІ: Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”.- К.: Гнозис, 2013. – 388 с.
 15. Погляди професорів університетів на проблему управління вищими навчальними закладами Російської імперії (початок ХХ століття), 2013
 16. Управління вищим навчальним закладом: теоретичний аналіз, Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженко : Зб. наук. праць. Вип 20 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол: О.І. Курок (від. ред.). – Глухів : ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 338 с.
 17. Управлінська діяльність у вітчизняних університетах ХІХ століття, Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск 10. Полтава, 2012. -Серія “Педагогічні науки”. – 370 с.
 18. Управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) як актуальна проблема сьогодення. Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том ІІІ (28), – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» – 546 с.
 19. Історіографія проблеми управління вищими навчальними закладами України ХІХ – початку ХХ століття,Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і пихологія. – Зб. статей : Ялта : РВВ КГУ, 2011. -з Вип. 31. – Ч.1. – 276 с.
 20. Кірдан О.Л. Особливості управління вищими навчальними закладами України у період освітніх реформ (ХІХ ст). / Олена Кірдан // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 58. Частина 2. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. – С. 52-56.
 21. Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира, Історико-педагогічний альманах. – 2010. – №2. – 85 с.

Тези

 1. Кірдан О.Л. Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти: досвід Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / О.Л. Кірдан // Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеса: ОДЕКУ, 2019. С. 78-80.
 2. Кірдан О.Л. The theory of higher educational institutions management in Ukraine (XIX – beginning of XX century) /О.Л. Кірдан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10 квітня 2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Харків : «Стиль-Издат», 2018. – С. 32–35.
 3. Кірдан О.Л. Внутрішня система забезпечення якості освітньої програми закладом вищої освіти у контексті принципів вдосконалення навчання та викладання / О.Л. Кірдан // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової Інтернет конференції «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (26-27 квітня 2018 р. м. Київ) / Укладач Н.В. Пазюра. Київ: Альфа-ПІК, 2018 – C. 35-37.
 4. Кірдан О.Л. Джерельна база дослідження проблеми управління закладами вищої освіти України (1991–2017) / О.Л. Кірдан // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991– 2017) : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – С. 14-15.
 5. Кірдан О.Л., Кірдан О.П., Кудла М.В. Освітній маркетинг – сучасний механізм управління закладом вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан, М.В. Кудла // International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. – С. 81-84.
 6. Кірдан О.Л. Технологічні аспекти формування магістерської освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» на засадах компетентнісного підходу / О.Л. Кірдан // Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р) / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 191–194.
 7. Кірдан О. Нормативно-правове забезпечення як складник джерельної бази про розвиток національної системи вищої освіти в Україні (1991–2018) / О. Кірдан Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика: матеріли Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 22 травня 2018 р.) : в 2 ч. Ч. 1. / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; [відп. за вип.: Кірдан О.Л.]. – Умань. -УДПУ. – 2018. – C. 17-22
 8. Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Компетентнісний підхід як основа управління якістю вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан // Актуальні проблеми сучасної психодидактики : філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 20-21 квітня 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 61-62.
 9. Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Підготовка конкурентоздатного фахівця та ринок праці: виклики та перспективи освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан //Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25  26 квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том 2. – С. 81-83.
 10. Кірдан О.Л. Гендерна справедливість чи вища жіноча освіта (до історії питання) / О.Л. Кірдан // Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Тези доповідей. Частина 3. – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 246-249.
 11. Кірдан О. Л. Складники управлінської компетентності керівника закладу вищої освіти / О.Л. Кірдан // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 194-195.
 12. Кірдан О.Л. Україноцентричність та патріотизм – пріоритетні напрями гуманітарної політики та чинники консолідації суспільства / О.Л. Кірдан// Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2018 р. – К. : “Міленіум”, 2018. – 228 с.
 13. Кірдан О.Л. Патріотизм як вектор розвитку культурно-освітнього середовища університету / О.Л. Кірдан // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 192-194.
 14. Кірдан О.Л. Педагогічна система В. О. Сухомлинського у науковому доробку вітчизняних учених / О.Л. Кірдан //Гуманна педагогіка у процесі особистісного розвитку дитини (Лицар гуманної педагогіки – Василь Олександрович Сухомлинський) : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 21 лютого 2018 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О.О., Ткачук Л.В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 . – С. 27 – 29.
 15. Кірдан О.Л. Інформаційно-цифрова компетентність випускника закладу загальної середньої освіти: теоретичний аналіз / О.Л. Кірдан// Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С. – 110-113.
 16. Кірдан О. Розвиток лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр – пріоритетний напрям діяльності науково-методичного центру професійного розвитку викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ О. Кірдан // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : збірник матер. між нар. наук.-практ. інтернет-конф. Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2018. – С. 77 – 78.
 17. Ліцеї у системі вищої освіти України у першій третині ХІХ століття, Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Ч.2. – 384 с.
 18. Кірдан О.Л. Реформування системи управління вищими навчальними закладами України в 1917-1920 роках / О.Л.Кірдан // Управління в освіті: Збірник матеріалів 6 Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 квітня 2013 р., Львів / відп. ред. Л.Д. Кизименко. – Львів: Видавництво “Тріада Плюс” , 2013. – С. 121-125.;
 19. Кірдан О.Л. Механізм та структура системи центрального управління вищими навчальними закладами України у ХІХ – на початку ХХ століття/ О.Л.Кірдан //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі” / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової – Полтава, 2013. – С.66-68
 20. Організація управління громадськими та приватними вищими навчальними закладами України (остання чверть ХІХ – початок ХХ століття), Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. ]. – м. Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 4. – Частина 2. – 350 с.

Контакти

email:kirdan_olena@ukr.net