Клименко Юлія Анатоліївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Самоменеджмент менеджера ділової кар’єри»
 • «Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах»
 • «Ділове спілкування менеджера соціальної роботи»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу»

Основні публікації

Монографії

 1. Клименко Ю.А. Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець ХІх – середина 30-х років ХХ століття) : моногр. / Ю.А. Клименко. – Умань : Видавець “Сочінський М.М.”, 2017. – 456 с.”)
 2. Клименко Ю.А. Професійна мобільність майбутніх учителів у країнах Євросоюзу: монографія / Ю.А. Клименко. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 215 с.
 3. Клименко Ю.А. / Ю.А. Клименко Технологія роботи з суїцидальними клієнтами у методі транзакційного аналізу // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – Ч. с. 123-134.

Статті

 1. Клименко Ю.А. Професія соціального працівника: творча та наукова складові / Ю.А. Клименко // Соціальна робота та соціальна освіта. Частина 1. – Умань: ВПЦ «Візаві». Умань – 2018 р.
 2. Єдність людини та професії у соціальній роботі на прикладі досвіду США, 2017
 3. Клименко Ю. А. Соціальна активність вітчизняних есперантистів у першій третині ХХ століття / Ю. А. Клименко // «The scientific heritage» (Budapest, Hungary), Выпуск №11 (11) от 25.04.2017. – 85 c.
 4. Клименко Ю. А. До історії започаткування та розвитку есперанто-просвіти в Україні / Ю. А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон – 2017. – № 75. – С. 44 – 50.
 5. Клименко Ю. А. Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / Ю. А. Клименко // Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – с. 128 -134.
 6. Клименко Ю. А. Методичне забезпечення просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів: до історії питання / Ю. А. Клименко // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – №2 (5). – 163 с.
 7. Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто» Людвіка Заменгофа / Ю. А. Клименко // Міжнародний науковий журнал «SMART AND YOUNG». – 2016. – № 9 (серпень). – С. 16–22.
 8. Клименко Ю. А. Про радіомовлення мовою есперанто в Україні (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Історико-педагогічний альманах (Умань) – 2016. – №1.
 9. До історії діяльності Київського товариства есперантистів “Зеленая звезда”, 2016
 10. До історії есперанто-з”їздів у розвитку есперанто-руху (початок ХХ століття), 2016
 11. Клименко Ю. А. Роль бюро есперкорів у розвитку міжнародного кореспондентського руху (1924–1937 рр.) / Ю.А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : МОН України, Херсонський державний університет, 2016. – 257 с. – С. 49 – 54.
 12. Клименко Ю. А. Мова «волапюк» в історії виникнення міжнародних планових мов / Ю. А. Клименко // Вісн. Черкас. нац. ун-ту імені Б. Хмельницького. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : Вид. ЧНУ, 2016. – №3. – 152 с. – С. 72 – 79.
 13. Клименко Ю. А З історії створення радіогазет як основної форми радіомовлення міжнародною мовою есперанто (1927–1937 рр.) / Ю. А. Клименко // Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Вип. 149. – Серія: Педагогічні науки. –Кропивницький : РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2016. – 174 с. – С.  111–116.
 14. Клименко Ю. А. Второй всероссийский съезд эсперантистов (Киев, 1913) в истории эсперанто-движения / Ю. А. Клименко // Естественно-гуманитарные исследования. – 2016. – № 14(4). – С. 21–26.
 15. Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто» Людвика Заменгофа (1859 – 1917) / Ю.А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : МОН України, Херсонський державний університет, 2015. – 239 с. – С. 36 – 41.
 16. Клименко Ю. А. До історії розвитку есперанто-руху в Україні / Ю. А. Клименко // Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. LXVІ. – С. 75–80.
 17. Клименко Ю. А. З історії створення міжнародних мов / Ю. А. Клименко // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Ч. 15. – С. 118 – 125.
 18. Клименко Ю. А. До історії виникнення і розвитку міжнародної  мови «волапюк» / Ю. А. Клименко //  Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2014. – Вип. 9. – С. 184 – 198.
 19. Клименко Ю. А. Людвік Заменгоф – творець міжнародної планової мови «есперанто»  / Ю. А. Клименко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань : РВЦ „Софія”, 2014. – Вип. 37. – С. 135 –140.
 20. Клименко Ю. А. Розвиток есперанто-руху в Україні: від історії до сучасності // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – Вип. 8 (Ч. 2). – С. 253–259.

Тези

 1. Клименко Ю.А., Наконечний О.О. Особистість консультанта у соціальній роботі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 12 жовтня 2018) [ред. кол.: Коляда Н.М. та ін.]. – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 1116-119.
 2. Клименко Ю. А. Форми освітньо-просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [ред. кол. Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – 335 с.
 3. Клименко Ю. А. Єдність людини та професії у соціальній роботі: досвід США / Ю. А. Клименко // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери». – Умань, 27 квітня 2017 р.
 4. Клименко Ю. А. Мова есперанто як засіб міжкультурного діалогу та людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі / Ю. А. Клименко // Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – 152 с.
 5. Клименко Ю. А. Становлення та розвиток педагогічної есперанто-періодики в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи : Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 100 с. – С. 34–36.
 6. Клименко Ю. А. Становлення та розвиток есперанто-руху в Україні / Ю. А. Клименко // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріаліми ІІ Міжнародної науково-практичної «Инновации в современной науке», м. Київ (31 серпня 2016 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2016. – 180 с. – С. 80–84.
 7. Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто»: до історії створення «Першої книги» Людвіка Заменгофа // Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 вересня 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 104 с. – С. 6–10.
 8. Клименко Ю. А. Міжнародна мова есперанто як засіб спілкування багатомовного людства / Ю. А. Клименко // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2016 р., м. Одеса). – – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 104 с. – С. 56–58.
 9. Клименко Ю. А. Педагогічна есперанто-періодика в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Психлогія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 вересня 2016 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 104 с. – С. 50–54.
 10. Клименко Ю. А. Розвиток міжнародної мови «есперанто» як психолого-педагогічна проблема / Ю. А. Клименко // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 9-10 вересня 2016 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. –104 с. – С. 32–35.
 11. “Перша книга” міжнародної мови есперанто Людвіка Заменгофа, Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Державна наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка; редкол.: О.В. Сухомлинська, Л.Л. Хоружа, В.В. Прошкін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – с. 238-246

Контакти

e-mail: klymenkoudpu@gmail.com