Клименко Юлія Анатоліївна

 

Клименко Юлія Анатоліївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи консультування

Ділове спілкування менеджера соціальної роботи

Самоменеджмент ділової кар’єри

Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах

Технології соціально-реабілітаційної роботи в інклюзивному середовищі

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема докторської дисертації: «Соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху в Україні в кінці ХІХ – в середині 30-х років ХХ століття», рік захисту – 2018 рік.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Клименко Ю.А. Розвиток есперанто-руху в Україні (кінець ХІх – середина 30-х років ХХ століття) : моногр. / Ю.А. Клименко. – Умань : Видавець “Сочінський М.М.”, 2017. – 456 с.”)

Клименко Ю.А. / Ю.А. Клименко Технологія роботи з суїцидальними клієнтами у методі транзакційного аналізу // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – Ч. с. 123-134.

Статті

Клименко Ю. А. Есперанто-рух як соціально-педагогічний феномен. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. Вип. 14, Том 2. С. 51-55.

Клименко Ю. А. Розвиток есперанто-руху в Україні як соціокультурного феномену: історіографія проблеми. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 2 (20) / МОН України, Уманський держ. Пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. Ред. І. І. Демченко]. – Умань : Візаві, 2019. С. 74 – 82.

Клименко Ю.А. Професія соціального працівника: творча та наукова складові / Ю.А. Клименко // Соціальна робота та соціальна освіта. Частина 1. – Умань: ВПЦ «Візаві». Умань – 2018 р.

Клименко Ю.А. Єдність людини та професії у соціальній роботі на прикладі досвіду США, 2017

Клименко Ю. А. Соціальна активність вітчизняних есперантистів у першій третині ХХ століття / Ю. А. Клименко // «The scientific heritage» (Budapest, Hungary), Выпуск №11 (11) от 25.04.2017. – 85 c.

Клименко Ю. А. До історії започаткування та розвитку есперанто-просвіти в Україні / Ю. А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон – 2017. – № 75. – С. 44 – 50.

Клименко Ю. А. Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті – початок 30-х років ХХ століття). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 159. С. 84–89.

Клименко Ю. А. Роль есперанто-бюро в розвитку міжнародного кореспондентського руху (1924–1937 рр.). Історико-педагогічний альманах. Умань: Візаві, 2017. Вип. 2 (25). С. 21–26. 

Клименко Ю. А. Есперанто-рух як соціокультурний феномен: від минулого до сучасності. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон:  Вид-во ХДУ, 2017. Вип. LXХVІІІ. С. 19–26. 

Клименко Ю. А. Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / Ю. А. Клименко // Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – с. 128 -134.

Клименко Ю. А. Методичне забезпечення просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів: до історії питання / Ю. А. Клименко // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – №2 (5). – 163 с.

Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто» Людвіка Заменгофа / Ю. А. Клименко // Міжнародний науковий журнал «SMART AND YOUNG». – 2016. – № 9 (серпень). – С. 16–22.

Клименко Ю. А. Про радіомовлення мовою есперанто в Україні (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Історико-педагогічний альманах (Умань) – 2016. – №1.

Клименко Ю. А. Міжнародні мови як соціально-культурний та інтерлінгвістичний феномен (з історії створення). Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2016. № 3. С. 72–79.

Клименко Ю.А. До історії діяльності Київського товариства есперантистів “Зеленая звезда”, 2016

Клименко Ю.А. До історії есперанто-з”їздів у розвитку есперанто-руху (початок ХХ століття), 2016

Клименко Ю. А. Роль бюро есперкорів у розвитку міжнародного кореспондентського руху (1924–1937 рр.) / Ю.А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : МОН України, Херсонський державний університет, 2016. – 257 с. – С. 49 – 54.

Клименко Ю. А. Мова «волапюк» в історії виникнення міжнародних планових мов / Ю. А. Клименко // Вісн. Черкас. нац. ун-ту імені Б. Хмельницького. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : Вид. ЧНУ, 2016. – №3. – 152 с. – С. 72 – 79.

Клименко Ю. А З історії створення радіогазет як основної форми радіомовлення міжнародною мовою есперанто (1927–1937 рр.) / Ю. А. Клименко // Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Вип. 149. – Серія: Педагогічні науки. –Кропивницький : РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2016. – 174 с. – С.  111–116.

Клименко Ю. А. Второй всероссийский съезд эсперантистов (Киев, 1913) в истории эсперанто-движения / Ю. А. Клименко // Естественно-гуманитарные исследования. – 2016. – № 14(4). – С. 21–26.

Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто» Людвика Заменгофа (1859 – 1917) / Ю.А. Клименко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : МОН України, Херсонський державний університет, 2015. – 239 с. – С. 36 – 41.

Тези

Клименко Ю.А., Наконечний О.О. Особистість консультанта у соціальній роботі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 12 жовтня 2018) [ред. кол.: Коляда Н.М. та ін.]. – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 1116-119.

Клименко Ю. А. Форми освітньо-просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ [ред. кол. Безлюдний О.І. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – 335 с.

Клименко Ю. А. Єдність людини та професії у соціальній роботі: досвід США / Ю. А. Клименко // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери». – Умань, 27 квітня 2017 р.

Клименко Ю. А. Мова есперанто як засіб міжкультурного діалогу та людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі / Ю. А. Клименко // Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – 152 с.

Клименко Ю. А. Становлення та розвиток педагогічної есперанто-періодики в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи : Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 100 с. – С. 34–36.

Клименко Ю. А. Становлення та розвиток есперанто-руху в Україні / Ю. А. Клименко // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріаліми ІІ Міжнародної науково-практичної «Инновации в современной науке», м. Київ (31 серпня 2016 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2016. – 180 с. – С. 80–84.

Клименко Ю. А. Міжнародна мова «есперанто»: до історії створення «Першої книги» Людвіка Заменгофа // Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 вересня 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – 104 с. – С. 6–10.

Клименко Ю. А. Міжнародна мова есперанто як засіб спілкування багатомовного людства / Ю. А. Клименко // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2016 р., м. Одеса). – – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 104 с. – С. 56–58.

Клименко Ю. А. Педагогічна есперанто-періодика в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) / Ю. А. Клименко // Психлогія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 вересня 2016 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – 104 с. – С. 50–54.

Клименко Ю. А. Розвиток міжнародної мови «есперанто» як психолого-педагогічна проблема / Ю. А. Клименко // Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 9-10 вересня 2016 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. –104 с. – С. 32–35.

“Перша книга” міжнародної мови есперанто Людвіка Заменгофа, Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Державна наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка; редкол.: О.В. Сухомлинська, Л.Л. Хоружа, В.В. Прошкін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – с. 238-246

 

Стажування за останні 5 років:

1) Національна Академія Педагогічних Наук України, Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи, Українська Асоціація Транзакційного Аналізу.

Сертифікат № 1541958 від 13.07.2017 р.

«Теорія та практика психологічного консультування в концепціях транзакційного аналізу».

400 годин.

2) Університет фінансів, бізнесу та підприємництва, Софія, Болгарія. Стажування за навчальною програмою «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та світові тенденції». Сертифікат № BG/VUZF/481-2019. Термін: 1 вересня 2019 р. – 1 грудня 2019 р.

 

Контакти викладача (електронна пошта)

klymenkoudpu@gmail.com

Google Scholar