Коберник Олександр Миколайович

 

Коберник Олександр Миколайович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка вищої школи

Педагогіка

Педагогіка профільної школи

Менеджмент в освіті

Креативні технології навчання

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Коберник О.М. Підготовка вчителя до використання інноваційних педагогічних технологій у початковій школі, 2017

Коберник О.М., Гагарін М.І, Прищепа С.М. Проектування виховної системи загальноосвітньої школи: теорія, історія, практика : монографія. – Умань:ФОП Жовтий, 2016. – 216 с.

Посібники

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зб. норматив. докум. за 2016 р. Т. 2. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. Л. Кірдан, О. М. Коберник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 114 с.

Організація освітнього процесу у ВНЗ : імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. норматив. докум. за 2015 р. Т. 1. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. М. Коберник, О. Л. Кірдан – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 212 с.

Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.

Коберник О. М., Гагарін М. І. Менеджмент в освіті / О. М. Коберник, М. І. Гагарін. – 3 вид. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 242 с.

Коберник О.М. Креативні технології навчання : навчальний посібник. –Умань ВПЦ «Візаві», 2016 – 272 с.

Педагогіка профільної школи: навчальний посібник / Коберник О.М., Гагарін М.І, Бялик О.В. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 145

Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 162с.

Основи сучасного виховання : навчальний посібник / М.В.Гриньова, О.М.Коберник. – Полтава : ПП Астра, 2015. – 345 с.

Статті

Коберник О.М. Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти, 2018

Стеценко Н.М. Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів засобами платформи Moodlе (на прикладі вивчення курсу «Педагогіка») / Коберник О.М., Стеценко Н.М., Бойченко В.В., Прищепа С.М. // Научен вектор на Балканите. –2018. –№1. –С.53-59.

Коберник О.М. Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти, EUROPEAN HUMANITIES STUDIES : State and Society. – 2018. – Issue 4(1). – C. 149–158. Index Copernicus International, Biblioteka Narodova, Polska Bibliografia Naukova, Centrum NUKAT

Сучасна лекція: методика підготовки і проведення, Сучасна лекція: методика підготовки і проведення / уклад. Н.В. Безлюдна, О.І. Безлюдний, О.Л. Кірдан, О.М. Коберник – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – 100 с.

Коберник О.М. Виховання в учнів життєвої активності в процесі позаурочної проектної діяльності, 2017

Коберник О.М. Виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей, 2017

Коберник О.М. Виховання моральних цінностей учнів методом розв’язування життєвих задач, 2017

Білецька І. О., Коберник О. М. Моніторинг як складова управління процесом виховання у закладах загальної середньої освіти / І. О. Білецька, О. М. Коберник // Хуманитарни Балкански изследования. – 2017. – № 1. – С. 9–13.

Коберник О.М. Проектна діяльність у системі національно-патріоиичного виховання учнівської молоді // Рідна школа. – 2016. – № 6. –С.34-37.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2016

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА, 2016

Коберник О.М. Проектування в системі педагогічних категорій і понять //Зб. наукових праць УДПУ . –Умань :ФОП Жовтий, 2016. – С.158-166.

Коберник О.М. Еволюція змісту виховання в українській школі: сутність і структура // Інновації у вихованні: Зб наук.праць РДГУ. Випуск 4. Рівне:РГПУ, 2016. –С.56-62.

Коберник О.М. Проектування як теоретико-прикладна основа та інноваційна технологія управління виховним процесом у школі // Педагогічний альманах. –Херсон:ХАНО, 2016. –Випуск 29. – С.9-16.

Коберник О.М. Методика виконання випускних кваліфікаційних робіт, методичні рекомендації / уклад. О.М.Коберник, В.В. Бербец, С.М.Ящук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015.– 44 с.

Коберник О.М. Моніторинг якості виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, 2015

Коберник О.М. Проектна діяльність як ефективна технологія громадянського виховання учнів, 2015

Коберник О.М. Теоретико-методичні основи моделювання виховної системи школи // Педагогічний альманах: Зб.наук.праць. Випуск 25. -Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 27. – С.16-23.

Коберник О.М. Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб.наук.праць –К.: Педагогічна думка, 2015. Вип.1. – С.72-82.

Коберник О.М. Підготовка майбутніх учителів до застосування проектної технології у професійній діяльності, 2015

Коберник О.М. Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів у процесі розв’язування життєвих задач, 2015

Коберник О.М. Духовний розвиток сучасних школярів результати експериментального дослідження, 2015

Коберник О.М. Еволюція мети виховання в незалежній Україні, 2015

Коберник О.М. Формування ціннісного ставлення майбутніх педагогів до професійної діяльності, 2015

Тези

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 160 с.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

udputpf@meta.ua

Google Scholar