Коберник Олександр Миколайович

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогіка вищої школи»
 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи»
 • «Менеджмент в освіті»
 • «Креативні технології навчання»

 

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі»

 

Основні публікації

Монографії

 1. Підготовка вчителя до використання інноваційних педагогічних технологій у початковій школі, 2017
 2. Коберник О.М., Гагарін М.І, Прищепа С.М. Проектування виховної системи загальноосвітньої школи: теорія, історія, практика : монографія. – Умань:ФОП Жовтий, 2016. – 216 с.

Посібники

 1. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зб. норматив. докум. за 2016 р. Т. 2. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. Л. Кірдан, О. М. Коберник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 114 с.
 2. Організація освітнього процесу у ВНЗ : імплементація положень Закону України «Про вищу освіту» у діяльність Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. норматив. докум. за 2015 р. Т. 1. / уклад. О. І. Безлюдний, А. М. Гедзик, О. М. Коберник, О. Л. Кірдан – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 212 с.
 3. Методика навчання педагогіки : практико-орієнтований аспект : навч. посібн. // За заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ПВКП «АЛМІ» – 2017. – 152 с.
 4. Коберник О. М., Гагарін М. І. Менеджмент в освіті / О. М. Коберник, М. І. Гагарін. – 3 вид. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 242 с.
 5. Коберник О.М. Креативні технології навчання : навчальний посібник. –Умань ВПЦ «Візаві», 2016 – 272 с.
 6. Педагогіка профільної школи: навчальний посібник / Коберник О.М., Гагарін М.І, Бялик О.В. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 145
 7. Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 162с.
 8. Основи сучасного виховання : навчальний посібник / М.В.Гриньова, О.М.Коберник. – Полтава : ПП Астра, 2015. – 345 с.

Статті

 1. Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти, 2018
 2. Стеценко Н.М. Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів засобами платформи Moodlе (на прикладі вивчення курсу «Педагогіка») / Коберник О.М., Стеценко Н.М., Бойченко В.В., Прищепа С.М. // Научен вектор на Балканите. –2018. –№1. –С.53-59.
 3. Проектування виховної системи закладу загальної середньої освіти, EUROPEAN HUMANITIES STUDIES : State and Society. – 2018. – Issue 4(1). – C. 149–158. Index Copernicus International, Biblioteka Narodova, Polska Bibliografia Naukova, Centrum NUKAT
 4. Сучасна лекція: методика підготовки і проведення, Сучасна лекція: методика підготовки і проведення / уклад. Н.В. Безлюдна, О.І. Безлюдний, О.Л. Кірдан, О.М. Коберник – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – 100 с.
 5. Виховання в учнів життєвої активності в процесі позаурочної проектної діяльності, 2017
 6. Виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей, 2017
 7. Виховання моральних цінностей учнів методом розв’язування життєвих задач, 2017
 8. Білецька І. О., Коберник О. М. Моніторинг як складова управління процесом виховання у закладах загальної середньої освіти / І. О. Білецька, О. М. Коберник // Хуманитарни Балкански изследования. – 2017. – № 1. – С. 9–13.
 9. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2016
 10. ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА, 2016
 11. Коберник О.М. Проектування в системі педагогічних категорій і понять //Зб. наукових праць УДПУ . –Умань :ФОП Жовтий, 2016. – С.158-166.
 12. Коберник О.М. Еволюція змісту виховання в українській школі: сутність і структура // Інновації у вихованні: Зб наук.праць РДГУ. Випуск 4. Рівне:РГПУ, 2016. –С.56-62.
 13. Коберник О.М. Проектування як теоретико-прикладна основа та інноваційна технологія управління виховним процесом у школі // Педагогічний альманах. –Херсон:ХАНО, 2016. –Випуск 29. – С.9-16.
 14. Методика виконання випускних кваліфікаційних робіт, методичні рекомендації / уклад. О.М.Коберник, В.В. Бербец, С.М.Ящук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015.– 44 с.
 15. Моніторинг якості виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, 2015
 16. Проектна діяльність як ефективна технологія громадянського виховання учнів, 2015
 17. Коберник О.М. Теоретико-методичні основи моделювання виховної системи школи // Педагогічний альманах: Зб.наук.праць. Випуск 25. -Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 27. – С.16-23.
 18. Коберник О.М. Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб.наук.праць –К.: Педагогічна думка, 2015. Вип.1. – С.72-82.
 19. Підготовка майбутніх учителів до застосування проектної технології у професійній діяльності, 2015
 20. Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів у процесі розв’язування життєвих задач, 2015
 21. Духовний розвиток сучасних школярів результати експериментального дослідження, 2015
 22. Еволюція мети виховання в незалежній Україні, 2015
 23. Формування ціннісного ставлення майбутніх педагогів до професійної діяльності, 2015
 24. Коберник О. М. Проектна технологія: можливості застосування в освіті / О. М.Коберник // Педагогіка середньої і вищої школи : зб. наук. праць. – Випуск 36. Кривий Ріг : КПІДНЗН КНУ, 2012. – Вип. 36. – С. 11-18.
 25. Коберник О.М. Проектування особистісного професійного становлення школяра в системі роботи класного керівника // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – Хмельницький: ХНУ, 2011.
 26. Проектна технологія як модель особистісно-розвивального виховного процесу/ Коберник О.М.// Вища освіта України.- 2008. – № 3. – С. 78-85
 27. Коберник О.М. Проектна діяльність у системі національно-патріоиичного виховання учнівської молоді // Рідна школа. – 2016. – № 6. –С.34-37.

Тези

 1. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 160 с.

Контакти

email:udputpf@meta.ua