Коберник Олександр Миколайович

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогіка вищої школи»
 • «Педагогіка»
 • «Педагогіка профільної школи»
 • «Менеджмент в освіті»
 • «Креативні технології навчання»

 

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі»

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

 1. Основи сучасного виховання : навчальний посібник / М.В.Гриньова, О.М.Коберник. – Полтава : ПП Астра, 2015. – 345 с.
 2. Коберник О.М. Креативні технології навчання : навчальний посібник. –Умань ВПЦ «Візаві», 2016 – 272 с.
 3. Педагогіка профільної школи : навчальний посібник / Коберник О.М., Гагарін М.І, Бялик О.В. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 145

Монографії

 1. Коберник О.М., Гагарін М.І, Прищепа С.М. Проектування виховної системи загальноосвітньої школи: теорія, історія, практика : монографія. – Умань:ФОП Жовтий, 2016. – 216 с.

Статті

 1. Коберник О.М. Теоретико-методичні основи моделювання виховної системи школи // Педагогічний альманах: Зб.наук.праць. Випуск 25. -Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 27. – С.16-23.
 2. Коберник О.М. Проблема цілеутворення в теорії і методиці виховання // Педагогічний альманах: Зб.наук.праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 27. –С.34-41.
 3. Коберник О.М. Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб.наук.праць –К.: Педагогічна думка, 2015. Вип.1. – С.72-82.
 4. Коберник О.М. Проектування в системі педагогічних категорій і понять //Зб. наукових праць УДПУ . –Умань :ФОП Жовтий, 2016. – С.158-166.
 5. Коберник О.М. Проектування як теоретико-прикладна основа та інноваційна технологія управління виховним процесом у школі // Педагогічний альманах. –Херсон:ХАНО, 2016. –Випуск 29. – С.9-16.
 6. Коберник О.М. Еволюція змісту виховання в українській школі: сутність і структура // Інновації у вихованні: Зб наук.праць РДГУ. Випуск 4. Рівне:РГПУ, 2016. –С.56-62.
 7. Коберник О.М. Проектна діяльність у системі національно-патріоиичного виховання учнівської молоді // Рідна школа. – 2016. – № 6. –С.34-37.

Контакти

email:udputpf@meta.ua