Коляда Наталія Миколаївна

_DSC4816

 

Коляда Наталія Миколаївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Соціальна політика

Соціальна молодіжна політика

Технології соціальної роботи

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертації: Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ століття – середина 30-х років ХХ століття)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Соціальна політика: навчальний посібник / Уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 125 с. 

Non-formal education in ukraine in early 20th century: aspiring for better life or learning to live in crisis? / Zabolotna O., Koliada N., Koliada T., Panchenko Y. // History of Education & Children’s Literature. – 2016. – V. 11, Issue 1, pp. 237–248 (Scopus, WOS)  

Технології соціальної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. Коляда, Н. В. Левченко – Умань : Візаві, 2018. – 338 с.

Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації: навч. посібник / Уклад. Н. М. Коляда, Л. В. Хоменко – Умань, 2017. – 105 с.

Коляда Н. М. Соціальна молодіжна політика як засіб громадянського виховання молоді: реалії та перспективи / Н. М. Коляда // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул,
О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 1. – 204 с. – С. 75–80.

Коляда Н. М. Молодіжна робота – новий стратегічний напрям соціальної політики в Україні / Н. М. Коляда // Соціальна робота: від теорії до практики: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань, 2017. – Ч. 2. – 210 с. – С. 86–99.

Коляда Н. М. Особливості соціально-педагогічної комунікації крізь призму проблеми дорослого ліде рства / Н. М. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Вип. 56. – С. 280–289. 

Коляда Н. М. Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості підготовки соціальних працівників / Коляда Н. М., Кравченко О. О. // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2017. – № 3. – С. 68–78. 

Коляда Н.М. Молодіжна робота як засіб неформальної громадянської освіти / Н.М. Коляда, О.О. Кравченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Вип. 19. – 2019. – С. 72–79.

Коляда Н.М. Соціально-економічні засади підтримки людей з інвалідністю крізь призму професійної реабілітації / Н.М. Коляда, О.О. Кравченко // Економічні горизонти. – Вип. 1 (8). – 2019. – С. 44–52.

Koliada N., Kravchenko O., Voitovska A. Social and Economic Principles of Single Mothers’ Support in Ukraine. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2019: Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. pp. 293-303 (Scopus)

Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.  [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 110, 151, 169.

Koliada N. Sunday school as a non-traditional educational establishment for children and adults: the history of the issue // History of Education & Children’s Literature. – 2020. – Vol. ХІV/ 2. – Pp. 727‒748 (Scopus, WOS).

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кваліфікація за категорією:

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

19.01.2015 р. – 19.06.2015 р.

 

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра соціології та соціальної роботи

Тема: «Теорія і практика соціального забезпечення»

(грудень 2016 р. – травень 2017 р.)

 

Контакти викладача (електрона пошта)

koliada_n@ukr.net.

 Google Scholar