Кравченко Оксана Олексіївна

 

Кравченко Оксана Олексіївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія соціальної роботи

Актуальні проблеми соціальної роботи

 

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту в Україні у контексті суспільно-політичних змін (1917-1932)»

Тема держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 225. ISBN 978-83-953988-2-7

Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму \ [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.] ; МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – 562 с.

Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2.

Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології: [монографія] / Колектив авторів. – Вінниця, 2018. – 200 с.

Жінки в історії соціальної роботи : колективна монографія / [Коляда Наталія, Кочубей Тетяна, Кравченко Оксана [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц. роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 252 с.

Всеукраїнський Пролеткульт : освітньо-просвітницька та культуротворча діяльність (1917‒1932) : монографія / О.О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 386 с.

Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.

Навчальні посібники

Навчально-методичний посібник «ВІД АБІТУРІЄНТА ДО СТУДЕНТА» (з досвіду роботи «Студії успішного абітурієнта» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини). – 2019 р.

Молодіжний фестиваль соціально-психологічної драми «Почуй! Побач!» \\ Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 74-80.

Молодіжний центр «START» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини \\ Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 80-84.

Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками : навчальний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення (Галузь знань 23 Соціальна робота) / [уклад.: А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: Візаві, 2018. – 229 с.

Національно-патріотичний табір для студентської молоді “Дія” (І – VIII зміни): навч. посіб. \ [уклад. О.І. Безлюдний, О.О. Кравченко]. – Умань, 2018. – 220 с.

Історія соціальної роботи: навчальний посібник / [уклад.: О.О. Кравченко, О.О. Матрос]. – Умань, 2016. – 68 с.

Статті

Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності / О. І. Безлюдний, О. О.Кравченко, А. І. Войтовська // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2019. – №2 (38)

Гендерний центр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини \\ Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 27-32.

Кравченко О.О. Innovative forms of social and psychological rehabilitation of persons with disabilities  // European Humanities Studies: State and Society”, Issue 1(IІ), 2019.

Кучер Г.М., Кравченко О.О. До питання задоволення потреб населення у соціальних  послугах (з досвіду міста Умань) \\ East European Scientific Journal (Warshaw, Poland). – 2019, part 5.

Nationality Issue in Proletkult Activities in Ukraine \\ АNNALES UNIVERSITAT IS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA. LUBLIN – POLONIA. VOL. XXXII, 1. 2019.

Koliada, N. M. and Kravchenko, O. O. (2019), “Social and economic principles of supporting people with disabilities through the perspective of professional rehabilitation”, Economies’ Horizons, no. 1(8), pp. 44–52.

Кравченко О.О. До питання соціально-психологічного супроводу студенток із сільській місцевості в умовах закладу вищої освіти \\ Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 10. – С. 148-154.

Кучер Г.М., Кравченко О.О. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова соціальної роботи у громаді (на прикладі м.Умань) \\ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Випуск 2 (45).

Кравченко О.О. Соціально-психологічна реабілітація студентів з інвалідністю \\ Соціальна освіта та соціальна робота. – 2019. – № 2.

Коляда Н.М., Кравченко О.О. Молодіжна робота як засіб неформальної громадянської освіти \\ Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 19. 2019.

Безлюдний О.І., Кравченко О.О., Войтовська А.І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності \\ Народна освіта. – Випуск №2(38), 2019 р.

Коляда Н. М., Кравченко О. О., Войтовська А. І. Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів». Неформальна освіта: кращі практики і проекти :  журнал  / [гол. ред. Н. П. Павлик, відп. ред. К. А. Марчук]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. С. 117–121

Kravchenko O., Voitovska A., Koliada N. , Social and Economic Principles of Single Mothers’ Support in Ukraine/ Advances in Intelligent Systems and Computing 961, pp. 293-303 (Scopus). (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20154-8_27)

Bezliudnyi О., Kravchenko О., Mishchenko М., Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators/ Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (3), Art 230 pp. 1585 – 1590, 2019

Кравченко О.О. Інклюзивний туризм як вид соціально-психологічної реабілітації студентів з інвалідністю // European Humanities Studies: State and Society, Issue 1(I), 2019

Кравченко О.О. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОБОТИ З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ, Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Гавва О. В., Казаков М. А., Колотило М. О., Новіков Б. В., Покулита І. К.

Кравченко О.О. // ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЛЕТКУЛЬТУ В УКРАЇНІ (1917 – 1932 рр.) Історико-педагогічний альманах.2018.№2

Коляда Н. М., Кравченко О. О. // Неформальна громадянська освіта молоді: Досвід та перспективи розвитку // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Права дитини». – Умань, 2019. – С. 33–36.

Коляда Н. Гендерне виховання в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Н. Коляда, О. Кравченко, А. Войтовська // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 3. – С. 157-160

Кравченко О.О. До питання надання соціальних послуг одиноким матерям в Україні // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (12). – С. 58-64.

Кравченко О.О. Гендерний підхід у процесі вивчення навчальної дисципліни «Історія соціальної роботи» \\ Соціальна освіта та соціальна робота. – 2018. – № 1. – С. 58-67.

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ: З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ. – 2018. – № 1. – С

Кравченко О.О. Освітньо-виховна та культуротворча діяльність Пролеткульту в Україні \\ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 61 : збірник наукових праць \ М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 159–164.

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СИСТЕМІ СЛУЖБ ПРОБАЦІЇ, 18-січ-2018

Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основі форми надання соціальних послуг: зміст, спрямованість та види / О.О. Кравченко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2018. – № 1. – С.

Кравченко О.О. ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД, 2018

Кравченко О.О. ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, 2018

Кравченко О.О. ҐЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2018

Кравченко О.О. ОСНОВІ ФОРМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, 2018

Кравченко О.О. ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЯКА ОПИНИЛАСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, 2018

Кравченко О.О. ПРАКТИЧНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ, ЯКА ОПИНИЛАСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, 2018

Кравченко О.О. ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ «ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, УДК;364, 2018

Кравченко О.О. ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 2018

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, 2018

Кравченко О.О. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ПИТАННЯ ГЕНДЕРУ, 2018

Кравченко О.О. НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, 2018

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ, 2018

Кравченко О.О., Коляда Н.М. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2018

Кравченко О.О. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО, 2018

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЬОГОДЕННЯ, 12-тра-2017

Кравченко О.О. Професійна підготовка соціальних працівників: досвід Скандинавських країн, 25-кві-2017

Кравченко О.О. ПРОЛЕТКУЛЬТ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ВІД СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ДО НОВАТОРСТВА, 11-лют-2017

Кравченко О.О. ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЛЕТКУЛЬТУ УКРАЇНИ У СТРУКТУРІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ЗМІН (1917–1932 рр.), 2017

Кравченко О.О. ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ У СТРУКТУРІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ, 7-лис-2016

Кравченко О.О. НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЛЕТКУЛЬТІВСЬКИХ УСТАНОВ (ГУРТОК, СТУДІЯ, РОБОЧИЙ КЛУБ, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ)

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, 21-сер-2016

Кравченко О.О. ДО ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ПРОЛЕТКУЛЬТУ, 3-сер-2016

Кравченко О.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ, 21-чер-2016

Кравченко О.О. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЛЕТКУЛЬТУ ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ В УКРАЇНІ У 20-Х РР. ХХ СТ., 6-тра-2016

Кравченко О.О. // Освітній потенціал діяльності пролеткульту (1917-1932) (Умань, 27 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 64-66.

Кравченко О.О. // Педагогічна культурологія у структурі гуманітарного знання (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 54-57.

Kravchenko Oksana. NATIONALITY ISSUE IN PROLETKULT ACTIVITIES IN UKRAINE// GLOKALde is the official e-Journal of UDEEEWANA. – April 2016, Volume: 2 Number: 2

Kravchenko Oksana. Education and cultural activities of Proletkult (1917–1932): conceptual and categorical analysis// Scientific papers of the Wileton State University of Applied Sciences in Legnica. – 21 (4) \ 2016. – P. 41–53.

Кравченко О.О. Історіографія проблеми дослідження Пролеткульту в Україні, 9-тра-2015

Кравченко О. О. Сучасні підходи до забезпечення освітньої інтеграції дітей з аутизмом / О. О. Кравченко // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 29–31.

Тези

Кравченко О.О., Чупіна К.О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТОК З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – 278 с.

Кравченко О.О., Войтовська А. І. Стратегія впровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти / А. І. Войтовська, О. О. Кравченко // Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 23 травня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 21-24.

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 1-тра-2018

Кравченко О.О., Войтовська А. І. Соціалізація ВПО: гендерний вимір / А. І. Войтовська, О. О. Кравченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 94-96.

Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основі форми надання соціальних послуг: зміст, спрямованість та види / О.О. Кравченко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2018. – № 1. – С.

Кравченко О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до надання соціальних послуг видами інклюзивного туризму, 2018

Кравченко О.О. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВНЗ, 2018

Кравченко О.О. ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 2018

Кравченко О.О. Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Умань, 20 жовтня 2016 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., Кравченко О. О., Бойченко В.В. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2016. – 162с.

Кравченко О.О. ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ І МОЛОДІ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, 12-сер-2016

Кравченко О. О. Громадянська соціалізація студентської молоді в умовах ВНЗ / О. О. Кравченко // International Scientific-Practical Conference Actual question and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016, Kielce: Holy Cross University.200 p.

Кравченко О.О., Войтовська А. І. Підготовка викладацького складу до співпраці у інклюзивному середовищі для гендерної соціалізації / А. І. Войтовська, О. О. Кравченко/ Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. – 23-24 листопада 2016 р.). Частина 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С.76-78.

 

Стажування за останні 5 років

З 23 по 30 листопада 2019 р. наукове закордонне стажування у Латвії. Мета – проходження наукового стажування у галузі освіти та інновацій, проведення досліджень у соціальній та гуманітарній сферах, а також вивчення деяких питань в освіті (управління людськими ресурсами, європейські проекти та розвиток ЗВО у сучасному світі). Завдання: ознайомлення з інфраструктурою університету та його розробками у сфері трансферу знань та інновацій; аналіз особливостей розвитку вищої освіти Латвії; вивчення ефективних форм забезпечення академічної доброчесності; дослідження змісту підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (в обсязі 180 годин і отримала сертифікат № 6-2.7/05-19).

 

Контакти викладача (електрона пошта):

okskravchenko@ukr.net

Google Scholar