Кравченко Оксана Олексіївна

Кравченко Оксана Олексіївна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає:

 • Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи
 • Актуальні проблеми соціального забезпечення
 • Психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивної освіти
 • Науковий семінар
 • Методологія наукових досліджень у соціальній роботі

Сфера наукових досліджень:

Тема докторської дисертації: «Освітньо-просвітницька діяльність Пролеткульту в Україні у контексті суспільно-політичних змін (1917-1932)»..

Тема держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.). Державний реєстраційний номер: 0119U103978

Список праць:

Монографії 

за кордоном:

в Україні:

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 • Social and Economic Principles of Single Mothers’ Support in Ukraine. Advances in Intelligent Systems and Computing 961, pp. 293–303 (Scopus).
 • Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (3), Art 230 pp. 1585–1590, 2019 (web of science)
 • Gender socialization of students with disabilities: Ukrainian practicies. Amazonia Investiga. 2020. Vol 9 No 27 (Scopus).
 • Educational activity of P. Kulish: book publishing and folklore preservation. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9 Nо. 26 (Scopus).
 • Development of Psychological Readiness of the High School Students to Enter Higher Educational Institutions. Advances in Intelligent Systems and Computing (2020) 1209 AISC. (Scopus).
 • Youth Workers and Innovative Development of Social Work. Advances in Intelligent Systems and Computing (2020) 1209 AISC. (Scopus).
 • Oksana Kravchenko, Olha Svyrydiuk, Iryna Karpych, Olha Boiko. Gender approach to studying history of social work of Ukraine. IHIET-AI 2021: Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV pp 678-685. (Scopus)
 • Kravchenko O., Shelenkova N., Mishchenko M., Boichevska I. Computer-based testing complex “Profvybir”: Occupational guidance diagnostics. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1828, Issue 1, 4 March 2021, Article number 012125 (Scopus)
 • Kravchenko O., Mishchenko M., Klymenko Y., Kuzmenko M., Potapchuk N. Inclusive-Resource Center Specialists’ Mental Health/ Lecture Notes in Networks and Systems/ July 2021, Volume 263, Pages 40 – 47. (Scopus)
 • Kravchenko O., Chupina K., Koliada N., Safin O., Bondarenko H. Psychological and Pedagogical Support of Students with Special Educational Needs in a Higher Education Institution Lecture Notes in Networks and Systems July 2021, Volume 263, Pages 299 – 306. (Scopus)
 • Safin O., Kravchenko O., Mishchenko M., Potapchuk Y. Peculiarities of Psychologists’ and Social Pedagogues’ Work in Terms of Quarantine/ Lecture Notes in Networks and Systems/ 2021, 267, pp. 149-157. (Scopus)
 • Koliada, N., Kravchenko, O., Berezivska, L., …Herasymenko, O., Shevchuk, O. Youth Policy: From Educational Subject to Scientific and Practical Developments. Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled, 2022, 319, стр. 1235–1241. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199172551 (Scopus).
 • Kravchenko O., Albul I. Social and cultural activity of Ukrainian progressive intellectuals of the late 19th-early 20th centuries. Second international conference on history, theory and methodology of learning. 2021, Volume 104, Article Number 01001 (Web of Science)

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Соціальна реабілітація студентів з інвалідністю як ключове завдання для ВНЗ. Inovache vyskum v oblasti sociologie, psychologie a politologie / Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia. – Sladkovico, Slovenska republika, 2017. – С. 31–34.
 • Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю: погляд у минуле та перспективи сьогодення. European humanities studies : State and Society. – 2017. – № 2. – S. 130–142.
 • Інклюзивний туризм як вид соціально-психологічної реабілітації студентів з інвалідністю. European Humanities Studies: State and Society. – 2019. – Issue 1(I). – S. 222–233.
 • Innovative forms of social and psychological rehabilitation of persons with disabilities. European Humanities Studies: State and Society. – 2019. – Issue 1(IІ). – S. 115–128.
 • До питання задоволення потреб населення у соціальних послугах (з досвіду міста Умань). East European Scientific Journal (Warshaw, Poland). – 2019. – part 5. – S. 40–45.
 • Nationality Issue in Proletkult Activities in Ukraine. Аnnales universitat is Mariae Curie – Skłodowska. Lublin – Polonia. – 2019. – Vol. XXXII, 1. S. 77–88.
 • Соціально-психологічна реабілітація людей з інвалідністю: можливості надомної праці. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» : Conference Proceedings, 23 February. – Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – S. 107 – 110.
 • Quality of social workers’ training: the essence of the issue. Zeszycie Naukowym PWSZ im. Witelona w Legnicy. 2020. – 35 (2). – S. 37–53.
 • Кравченко О.О. Соціальна робота з жінками із сільської місцевості, які зазнали насилля: до питання підготовки фахівців. Universytet Humanistyczno-PRZYRODNICZY IM. JANA Dlugosza. Pedagogika. Studia i Rozprawy 2020, t. XXIX, s. 175 190. (Index Copernicus)
 • Oksana Kravchenko Pavlo Tychyna Role of parents in the education of students under pandemic conditions. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. nr 39(2) / 2021
 • Galina M. Kucher, Oksana O. Kravchenko. Inclusive rehabilitation and social tourism as a social service for people with disabilities: the experience of implementation in the town of Uman (Ukraine). Revista Inclusiones. 8 Num Esp. Abril-Junio 2021 Homenaje Christian Daniel Cwik
 • Кравченко О.О., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Гончар І.Г. Social activity of student youth: experience of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Intelligent Human Systems Integration 2021. Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2021): Integrating People and Intelligent Systems, February 22-24, 2021, Palermo, Italy.

Статті у фахових виданнях України:

 • Кравченко О.О. Професійна підготовка соціальних працівників: досвід Скандинавських країн // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 1 (350). – С. 150–158.
 • Коляда Н.М., Кравченко О.О. Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості підготовки соціальних працівників // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2017. – № 3. – С. 68–78.
 • Кравченко О.О. Ґендерна експертиза навчальної літератури з історії соціальної роботи // Socioпростір : міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – 2018. – № 7.
 • Кравченко О.О. Соціально-психологічний театр в умовах реалізації соціально-виховної практики: з досвіду впровадження // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Випуск 3. – С. 215–220.
 • Кравченко О.О. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» – інноваційна форма виховання в умовах закладу вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 1. – С. 140–151.
 • Кравченко О.О. Освітній компонент «Історія соціальної роботи» у процесі професійного становлення майбутніх соціальних працівників // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (І том) – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 182–192.
 • Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основі форми надання соціальних послуг // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 1 (11). – С. 67–72.
 • Кравченко О.О. Problematyka wdrażania podejścia płci w procesie szkolenia pracowników społecznych // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Том 2 / упоряд. О.Б. Петренко ; ред. кол. : О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. – Рівне : РДГУ, 2018. – С. 17–25.
 • Koliada, N. M. and Kravchenko, O. O. (2019), “Social and economic principles of supporting people with disabilities through the perspective of professional rehabilitation”, Economies’ Horizons, no. 1(8), pp. 44–52.
 • Кравченко О.О. До питання соціально-психологічного супроводу студенток із сільській місцевості в умовах закладу вищої освіти // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 10. – С. 148–154.
 • Безлюдний О.І, Кравченко О.О., Войтовська А.І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності // Народна освіта. – Випуск №2(38), 2019 р.
 • Кравченко О.О., Кучер Г.М. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова соціальної роботи у громаді (на прикладі м.Умань) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Випуск 2 (45).
 • Кравченко О.О. До питання надання соціальних послуг одиноким матерям в Україні // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (12). – С. 58–64.
 • Кравченко О.О. Інклюзивний туризм як вид соціально-психологічної реабілітації студентів з інвалідністю  // European Humanities Studies: State and Society, Issue 1(I), 2019.
 • Кравченко О.О., Кучер Г.М. Соціальний захист учасників АТО\ООС та сімей загиблих на рівні громади. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2019. № 18. С. 91-97.
 • Гендерний центр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини // Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 27–32.
 • Молодіжний фестиваль соціально-психологічної драми «Почуй! Побач!» // Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 74–80.
 • Молодіжний центр «START» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини // Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. – Вип. 2. – С. 80–84.
 • Кравченко О.О. Гендерний підхід у процесі вивчення навчальної дисципліни «Історія соціальної роботи» // Соціальна робота та соціальна освіта. – 2018. – № 1. – С. 58–67.
 • Кравченко О.О. Соціально-психологічна реабілітація студентів з інвалідністю // Соціальна освіта та соціальна робота. – 2019. – № 2.
 • Кравченко О.О., Кучер Г.М. Innovative forms of social and psychological rehabilitation of persons with disabilities  // European Humanities Studies: State and Society”, Issue 1(IІ), 2019.
 • Кравченко О.О., Кучер Г.М. До питання задоволення потреб населення у соціальних  послугах (з досвіду міста Умань) // East European Scientific Journal (Warshaw, Poland). – 2019, part 5.
 • Коляда Н.М., Кравченко О.О. Практичний досвід формування «soft-skills» в умовах закладу вищої освіти. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – 2020. – Том 6, № 27.
 • Кравченко О.О., Кучер Г.М. Захист прав жінок на рівні громади: досвід міста Умань. Інноватика у вихованні. –2020. – Том 2 № 11.
 • Кравченко О.О., Міщенко М.С. Дослідження психологічного стану в умовах ізоляції. Габітус. – 2020. – № 13.
 • Кравченко О.О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. – 2020. – № 1. – С. 95-104.
 • Кравченко О.О. Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць: вип. 16. Том. 1 \ за ред. М.К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. – С.186-197.
 • Кравченко О.О. Організаційно-змістові засади дистанційного навчання у ЗВО України в умовах карантинних обмежень. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство» № 1(9) (2020).
 • Кравченко О.О. Нормативно-правові засади впровадження інклюзивного туризму як засобу реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Збірник наукових праць педагогічні науки Національної академії Державної прикордонної служби України. 2020, № 1(20)
 • Коляда Н., Кравченко О., Чупіна К. Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. Вип. 2, ч. 2. С. 95 ‒ 104.
 • Кравченко О.О. Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: стан та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. 2020. 1(6). С. 13 – 18.
 • Кравченко О.О. Природотерапія як інноваційна технологія реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2020. Вип. 2 (47). С. 73 – 77.
 • Кравченко Оксана, Коляда Наталія, Салата Назар. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами в Україні. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. № 2.
 • Кравченко Оксана, Коляда Наталія, Чупіна Катерина. З досвіду соціальної роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Соціальна робота та соціальна освіта. 2020. № 4. С. 121-141.
 • Кравченко О.О., Міщенко М. С. До проблеми фізичного супроводу осіб з інвалідністю. Наука і освіта. 2021. №1.
 • Kravchenko Oksana. Physical Support Of People With Disabilities: Professionals’ Training. Social Work and Education. Vol. 8 No. 1 (2021).
 • Кравченко О., Коляда Н. Підготовка PHD здобувачів до управління науковими проєктами: з досвіду реалізації ОНП «соціальна робота». Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 2 (7). С. 304-313.
 • Кравченко О.О. Соціальна робота з жінками із сільської місцевості, які зазнали насилля: до питання підготовки фахівців. Universytet Humanistyczno-przyrodniczy im. Jana Dlugosza. Pedagogika. Studia i Rozprawy. 2020, t. XXIX, s. 175–190. (Index Copernicus)
 • Oksana Kravchenko. Role of parents in the education of students under pandemic conditions. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. nr 39(2) / 2021. S. 109–118. (Index Copernicus)
 • Кравченко О.О., Коляда Н.М., Ісаченко В.П., Гончар І.Г. Social activity of student youth: experience of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Intelligent Human Systems Integration 2021. Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2021): Integrating People and Intelligent Systems, February 22–24, 2021, Palermo, Italy.
 • Кравченко О.О., Балдинюк О.Д. Вплив соціальної реклами на адаптацію студентів: з досвіду факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. 2 (7). С. 177-127.
 • Кравченко О.О., Кулик М., Скочко М. Недержавні організації як суб’єкти соціального розвитку громад: досвід міжнародного благодійного фонду «НЕБАЙДУЖІ». Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. 1 (6). С. 105-111.
 • Кравченко О.О., Матрос О.О., Біленко А. Студентське наукове товариство як осередок підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. 2 (7). С. 163–173.
 • Кравченко О.О., Карпич І.О. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти: з досвіду факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2021. № 1(11). С. 61–72.
 • Кравченко О.О., Песоцька Ю.Ю. З досвіду впровадження інклюзивного туризму серед студентської молоді. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2021. Вип. 2. С. 44–50.
 • Кравченко О.О. Каністерапія як інноваційний напрям соціально-психологічної реабілітації. Інноватика у вихованні. 2021. Том 1. № 13. С. 28–38.
 • Кравченко О.О., Міщенко М.С. Соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. № 8.
 • Кравченко Оксана, Міщенко Марина, Скочко Максим. Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Випуск 2 (7). С. 127–134.
 • Kravchenko, O., Skochko, M., Molochenko, I.,Shapovaliuk, K. (2021). Cooperation of the higher education institution with non-governmental organizations as a subject of social development of communities. Social Work and Education, Vol. 8, No. 4. pp. 472-480. DOI: 10.25128/2520-6230.21.4.4 (категорія Б)
 • Кравченко О. О., Кучер Г. М. Соціальна робота на рівні громади в умовах пандемії. Університетські наукові записки. 2021. № 4 (82). С. 21-30.
 • Kravchenko О, Kucher G. Social work with women in the community. Pedagogika. Studia i Rozprawy. 2021 (Opublikowane: 2022-05-14), t. XXX, s. 91–99. URL: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika/article/view/1557/1300

Навчальні посібники:

 • Актуальні проблеми соціальної роботи з жінками: навч.-мет. Посіб [уклад. : А. І. Войтовська, О. О. Кравченко]. – Умань: Візаві, 2018. – 230 с.
 • Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І – VІІІ зміни) : навч. посіб. [уклад. О. І. Безлюдний, О. О. Кравченко]. – Умань, 2018. – 220 с.
 • Соціально-психологічний театр «ПОЧУЙ! ПОБАЧ!»: навч. посіб. [уклад.: Н. В. Вдовиченко, О. О. Кравченко, Н. В. Круглій та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 159 с.
 • Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: навч. посіб.[уклад. : О. О. Кравченко]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 358 с.
 • Навчально-методичний посібник «ВІД АБІТУРІЄНТА ДО СТУДЕНТА» (з досвіду роботи «Студії успішного абітурієнта» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини): навч. посіб. Умань, 2019. – 258 с.
 • Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні : навчальний посібник МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т соціальної та психологічної освіти ; уклад.: Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, І. В. Албул та ін. – Умань: Візаві, 2020. – 158 с.
 • Рослинотерапія в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / [Коляда Н. М., Кравченко О. О., Перфільєва Л. П. та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 438 с.
 • Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-оздоровчі об’єкти Черкащини крізь призму інклюзивного туризму : довідник / Кравченко О. О., Міщенко М. С., Резніченко І. Г. та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві. – 227 с.
 • Доступність об’єктів соціокультурної інфраструктури для дітей та молоді з особливими освітніми потребами : навч.-метод. довід. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. Г. Резніченко, К. О. Чупіна та ін. Умань : Візаві, 2020. 153 с.
 • Кравченко О. О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. Від різноманітності – до рівності : довідник професій крізь призму профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю. Умань : Візаві, 2020. 281 с.
 • Супроводжувач осіб з інвалідністю : навч.-метод. посіб. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, Н. В. Левченко та ін. Умань : Візаві,  2020. 110 с.
 • Соціальна інклюзія дистанційного освітнього процесу : навч.-метод. довід. / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. Г. Резніченко [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : Компринт, 2021. – 173 с.
 • Ігри для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму : навч.-метод. довідник / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, І. А. Молоченко [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2021. 157 с.
 • Трояндотерапія в умовах закладу освіти : навч.-метод. довідник / Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, П. В. Дячук, Л. П. Перфільєва; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. 2-ге вид., випр. і допов. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2021. 289 с.
 • Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: досвід м. Умані : навч.-метод. довідник / О. О. Кравченко, Г. М. Кучер,  І. Г. Резніченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 242 с.
 • Гендерний паспорт міста Умань: навч.-метод. довідник / Кучер Г.М.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 176 с.
 • Інклюзивні історико-культурні туристичні маршрути : навч.-метод. довідник / кол. авт.: О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, М. О. Скочко [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : ЦП Компринт, 2021. 75 с.
 • Подорожуємо разом : метод.           рекомендації / кол.        авт.: Кравченко О. О., Міщенко М. С., Скочко М. О. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : ЦП Компринт, 2021. 24 с.
 • Культурно-рекреаційно-соціальна Черкащина : довідник / О.О. Кравченко, М.С. Міщенко, Н.В. Бєлоусова [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2021. 305 с.
 • Інклюзивний оздоровчий літній табір: навч.-метод. довідник / Кравченко О.О., Міщенко М.С., Резніченко І.Г. [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ: ЦП Компринт, 2021. 311 с.
 • Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня «доктор філософії» спеціальності 231 Соціальна робота / Уклад. Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, С. О. Роєнко. К. : ЦП Компринт, 2021. 87 с.
 • Підготовка та захист дисертації доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота (методичні рекомендації) / Уклад. Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Н.В. Левченко. Київ, 2021. 87 с.
 • Методологія наукових досліджень у соціальній роботі: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Н.  М. Коляда, Т. Д. Кочубей, О. О. Кравченко, М. О. Скочко. – К. : ЦП Компринт, 2021. – 341 с.
 • Організаційно-кадрова робота в соціальній сфері: навчальний посібник /  Уклад.: Г. В. Бондаренко, О. О. Кравченко. Умань: Візаві, 2021. – 120 с.
 • Інновації в соціальній роботі (Науковий семінар)  : навч. посібник / О. О. Кравченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2021.
 • Соціальний захист учасників АТО/ООС: з досвіду Уманської міської територіальної громади : навч.-метод. довід. / Г. М. Кучер, О. О. Кравченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2022. – 103 с.

Google Scholar

Стажування за останні роки

 • З 23 по 30 листопада 2019 р. наукове закордонне стажування у Латвії. Мета – проходження наукового стажування у галузі освіти та інновацій, проведення досліджень у соціальній та гуманітарній сферах, а також вивчення деяких питань в освіті (управління людськими ресурсами, європейські проекти та розвиток ЗВО у сучасному світі). Завдання: ознайомлення з інфраструктурою університету та його розробками у сфері трансферу знань та інновацій; аналіз особливостей розвитку вищої освіти Латвії; вивчення ефективних форм забезпечення академічної доброчесності; дослідження змісту підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (в обсязі 180 годин і отримала сертифікат № 6-2.7/05-19).
 • 17-20 лютого 2020 р. – участь у науково-практичному семінарі «Фестиваль освітніх інновацій «Нова українська школа»». Кількість кредитів 1 ЄКТС.
 • 1.10.2020 р. – 31.10.2020 р. – підвищення кваліфікації зі спеціальності 073 Менеджмент за напрямом «Керівник закладу освіти. Застпуник керівника закладу освіти» в обсязі 180 год. (6 кредитів ЄКТС)
 • Грудень 2020 р. – учасниця вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (сертифікат № 1847.20) в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС)
 • 23-28 серпня 2021 р. – участь у Всеукраїнському науково-практичному симпозіумі «Становлення інклюзивих процесів в Україні: поступ, досвід, перспективи» та підвищення кваліфікації за напрямом: особливості інклюзивного навчання в обсязі 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС)
 • УДПУ імені Павла Тичини, підвищення кваліфікації зі спеціальності 231 Соціальна робота за напрямом «Особливості викладання у вищій школі (ОС «Доктор філософії»)», 15.11.21-19.11.2021 р., Сертифікат № 02125639\004799-21 (30 годин)

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського;
 • Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work, IFSW);
 • Товариство істориків освіти Великої Британії (History of Education Society UK, HES);
 • Всеукраїнська асоціація інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму

Нагороди та відзнаки:

 • – 2015 р. – присуджено премію для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в Черкаській області (протокол № 5 засідання комісії з розгляду клопотань, поданих на здобуття обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області від 18.06.2015);
 • – 2017 р. – Почесна грамота Черкаської обласної ради за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної науки, запровадження сучасних технологій навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня науки;
 • – 2017 р. – Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у творення та виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда та з нагоди Міжнародного Дня інвалідів;
 • – 2017 р. – Грамота Національної академії педагогічних наук України;
 • – 2018–2020 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
 • – 2018 р. – медаль «За наукові досягнення» від громадських організацій осіб з інвалідністю та ЧАЕС за вагомий внесок та активну участь у реалізації державної політики з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю
 • – 2018 р. – грамота за активну співпрацю з громадськими організаціями осіб з інвалідністю, АТО, ЧАЕС щодо впровадження нового виду соціальної реабілітації -Інклюзивного реабілітаціонного соціального туризму в Черкаській області;
 • – 2019 р. – Срібний орден Чорнобильського спасу;
 • – 2019 р. – ІІІ місце у номінації «наукова діяльність» в рамках конкурсу «Кращі ініціативи жінок для демократичного розвитку місцевих громад», який проводила City Council Women’s European Assembly разом із Конгресом Офісу Ради Європи в Україні та Асоціацією міст України;
 • – 2019 р. – грамота Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського;
 • – 2020 р. – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у розвитку педагогічної науки і багаторічну співпрацю з науковими установами НАПН України;
 • – 2021 р. – Почесна грамота виконавчого комітету Уманської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної педагогічної науки, запровадження сучасних технологій навчання і виховання студентської молоді, в тому числі з інвалідністю, реалізація державної політики з питань соціального захисту осіб з обмеженими можливостями та з нагоди Дня науки;
 • – 2021 р. – нагрудний знак «Ушинський К.Д» Національної академії педагогічних наук України;
 • – 2021 р. – Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації;
 • – 2021 р. – стипендіат Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук;
 • – 2021 р. – І місце у номінації «Кращий молодий учений серед докторів наук» УДПУ імені Павла Тичини;
 • – 2021 р. – лауреат премії молодим науковцям Черкаської облдержадміністрації.

Додаткова інформація

 • Керівник держбюджетної теми для молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (2020-2022 рр.).
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності «231 Соціальна робота».
 • Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (НМК 11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення).
 • Член секції МОНУ «Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство».
 • Член національної експертної команди консультантів для фахівців ІРЦ

Контакти викладача (електрона пошта):

okskravchenko@ukr.net

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації