(Українська) Лабораторія педагогічної компетентності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту діє науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (наказ № 01 о/д від 02.01.2009 року).

Завідувач лабораторії: Бойченко Валентина Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

e-mail: lab.ped.compet@udpu.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності працює на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (наказ № 01 від 02.01.2009 року), у зв’язку із актуальністю, визначеною у Законі України «Про освіту» і високою зацікавленістю освітньої громадськості до проблем формування професійної компетентності майбутніх педагогів.

Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності є:

 • проведення ґрунтовних досліджень з окресленої проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами;
 • організація науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти;
 • координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи.

У складі лабораторії працює 30 науковців. Співробітники лабораторії працюють над темою спільного наукового дослідження «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (реєстраційний номер № 0111U007536) з терміном до 12.2020 року.

На базі нуково-дослідної лабораторії відбуваються попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук.

Щорічно у листопаді проводиться Всеукраїнська науково-пракична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», за результатами якої видається збірник. Співробітниками лабораторії проводяться науково-практичні семінари Всеукраїнського та регіонального рівня.

У межах співробітництва відбувається творча співпраця членів кафедри і лабораторії з іншими закладами освіти України і їх підрозділами.

Співробітниками лабораторії проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, декілька років поспіль наші студенти стають переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки.

Співробітники лабораторії здійснюють видавничу діяльність, результатами якої є навчальні посібники, монографії, наукові статті, зокрема:

Монографії:

 1. Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації: колективна монографія / О.Д.Балдинюк, Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. О.О.Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 237с.
 2. Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / [В.В. Бойченко, О.В. Бялик, Н.В. Дудник та ін.]; [за ред. О.М.Коберника]. – Умань : Візаві, 2018. – 330 с.
 3. О.М. Коберник. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій / О. М. Коберник // Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання та технологій: колективна монографія / за ред. С.М. Ящук. – Умань, 2019. – С.106–121.
 4. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика : колективна монографія / [О. М. Коберник, С. М. Прищепа, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. В. В. Бойченко] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 332 с.

Навчальні посібники:

 • Педагогічна конфліктологія: навч. посібн. / автор-упорядник. В.В. Бойченко. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2018. – 166 с.
 • Теорія і методика виховання: сучасні тенденції розвитку : навчальний посібник / О. М. Коберник, В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. –  304 с.; велика кількість статей.
 • Рекомендації до написання кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 073 Менеджмент: метод. посібник / за заг. ред.. О.М. Коберника. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 124 с.
 • Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. Кудла М. В., Коблик В. О.: Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 160 с.
 • Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 133 с.

Видається щорічний збірник матеріалів конференції:

Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Умань, 26 листопада 2020 р.) / гол. ред. Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 164 с.

З метою підвищення професійної компетентності майбутніх педагогів систематично організовуються зустрічі студентів з провідними фахівцями галузі, знаними науковцями. У лабораторії студенти можуть отримати професійну консультацію, допомогу, пораду. Тут проводяться настановчі конференції з практики, інструктажі, захисти наукових проєктів тощо.


Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік