(Українська) Лабораторія «Вдосконалення майстерності практичного психолога»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«Вдосконалення майстерності практичного психолога».

Керівник лабораторії: Діхтяренко Світлана Юріївна

e-mail: lab.mayster.psihol@udpu.edu.ua

У жовтні 2011 року на базі кафедри психології було створено наукову лабораторію «Вдосконалення майстерності практичного психолога».

Метою діяльності лабораторії є організація та проведення ґрунтовних досліджень з проблем вдосконалення і розвитку психологічної майстерності; забезпечення фахівців сучасною актуальною науковою інформацією, методичними розробками; організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти; актуалізація та розширення тематики наукових гуртків для вдосконалення майстерності майбутніх психологів та впровадження якісно нових технологій психологічної діяльності; координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами, а також залучення провідних фахівців для забезпечення наукового керівництва.

В рамках лабораторії планується об’єднати наукові інтереси фахівців, початківців та спрямувати їх дослідницьку працю на створення повноцінних психолого-педагогічних досліджень із вдосконалення професійної майстерності майбутніх психологів та викладача вищої школи, який готує психологічні кадри.

Практична цінність результатів НДР. За результатами наукових досліджень захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Опубліковано 10 монографії, 18 посібників, 45 статей у фахових виданнях, 97 тез наукових конференцій, 17публікацій у зарубіжних виданнях, 12 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Розробники дослідження стали організаторами двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 3 семінарів; прийняли участь у 24 Міжнародних та 41 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, захищено 8 магістерських робіт.

Монографії

 1. Шеленкова Н. Л. Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри : монографія. Умань : РА «Акварель», 2014. 194 с.
 2. Б. А. Якимчук, О. А. Демчук, С. Ю. Діхтяренко, І. П. Якимчук, Т. Д. Перепелюк, К. П. Радзівіл. Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ : монографія. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. 275 с.
 3. Міщенко М. С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : монографія. Умань : Візаві, 2016. 236 с.
 4. Шулдик А. В. Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 217 с.
 5. Харченко Н. А. Теоретико-методологічні засади застосування теорії Г. С. Костюка у сучасній освітній практиці : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 188 с.
 6. Гуртовенко Н. В. Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації : монографія. Умань : ВІЗАВІ, 2020. 227 с.
 7. Байда С. П. Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного закладу вищої освіти : монографія. Умань : Візаві, 2020. 162 с.
 8. Сафін О. Д. Інтервізія як засіб підготовки майбутнього психолога до консультативної роботи. Освітні новації в контексті вітчизняного і зарубіжного досвіду: теорія і практика : монографія. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2020. С. 165-181.
 9. Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. Забезпечення збереження психічного здоров’я фахівців інклюзивно-ресурсних центрів : монографія. Умань : видавець «Сочинський М. М.», 2020. 212 с.

Посібники

 1. Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Становлення особистості студента: психологічний аспект : навч. посіб. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. 219 с.
 2. С. Ю. Діхтяренко, А. В. Шулдик, Г. О. Шулдик, Л. А. Данилевич. Загальна психологія. Практичні заняття : навч. посіб. Умань: ВПЦ Візаві, 2016. 254 с.
 3. Т. Д. Перепелюк, Н. В. Гриньова. Методика навчання психології : курс лекцій : навч. посіб. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2017. 152 с.
 4. Міщенко М. С. Психологія особистості : навч. посіб. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. 110 с.
 5. С. Ю. Діхтяренко, А. В. Шулдик, Г. О. Шулдик, Л. А. Данилевич. Загальна психологія. Практичні заняття : навч. посіб. Умань : Візаві, 2018. 254 с.
 6. Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Педагогічна практика студентів : навч. посіб. Умань : Візаві, 2018. 167 с.
 7. Н. В. Гриньова. Основи психодіагностики та психокорекції : навч.-метод. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 124 с.
 8. Н. В. Гриньова. Психологія оцінки персоналу : курс лекцій : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 120 с.
 9. Н. Л. Шеленкова, М. С. Міщенко, О. Р.Поліщук та ін. Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта») : навч.-метод. посіб. / за ред. О. О. Кравченко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 123 с.
 10. Сафін О. Д., Байда С. П. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 197 с.
 11. Н. Л. Шеленкова. Психологія реклами : навч.-метод. посіб. Умань : Візаві, 2020. 257 с.
 12. Н. В. Гриньова. Історія психології : курс лекцій : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань : Візаві, 2020. 174 с.
 13. Н. В. Гриньова. Психологія оцінки персоналу : методичні рекомендації. Умань : Візаві, 2020. 57 с.
 14. Н. А Харченко. Медіапсихологія : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 165 с.
 15. Л. А. Данилевич, С. Ю. Діхтяренко. Курсові роботи з психології : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., доп. Умань : Візаві, 2020. 107 с.
 16. Вахоцька І. О. Психологічна допомога: теорія і практика : навч.-метод. посіб. Умань : Візаві, 2020. 218 с.
 17. О. В. Кобець, Т. Д. Перепелюк. Етнопсихологія : навч.-метод. посіб. Краматорськ : ЦТРІ Видавничий дім, 2020. 258 с.
 18. Якимчук Б. А., Якимчук І. П. Основи психологічного консультування (лекційний курс) : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Психологія». Умань : Візаві, 2020. 219 с.

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 1. Шеленкова Н. Л. Тема: «Розвиток психологічної готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри». Спеціалізована вчена рада в Університеті економіки та права «КРОК». 27 травня 2014 року.
 2. Шулдик А. В. Тема: «Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів». Спеціалізована вчена рада у Київському національному торговельно-економічному університеті. 12 грудня 2014 року.
 3. Харченко Н. А. Тема: «Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г. С. Костюка». Спеціалізована вчена рада в Інституті психології імені Г. С.Костюка НАПН України. 30 березня 2017 року.
 4. Гуртовенко Н. В. Тема: «Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації». Спеціалізована вчена рада Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 12 липня 2018 року.
 5. Радзівіл К. П. «Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі». Спеціалізована вчена рада Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 6 червня 2018 року.
 6. Байда С. П. Тема: «Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача вищого педагогічного навчального закладу». Спеціалізована вчена рада Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 20 грудня  2018 року.
 7. Демчук О. А. Тема: «Безпорадність у структурі  я-концепції особистості». Спеціалізована вчена рада Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки. 12 вересня 2020 року.