Науково-дослідний інститут

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

ІСТОРІЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Метою діяльності інституту є визначення пріоритетних напрямків історико-педагогічних досліджень в університеті з проблем історії освіти та педагогічної думки Наддніпрянщини.

У відповідності з поставленою метою інститут вирішує наступні завдання:

 • Розробляє концептуальні основи наукових досліджень історико-педагогічного спрямування.
 • Забезпечує організацію науково-дослідної роботи для одержання нових наукових знань, формування потужного корпусу наукових кадрів.
 • Організовує апробацію і застосування наукових результатів. Встановлює контакти та розвиває співробітництво з органами влади, місцевого самоврядування, академічними науковими інституціями та провідними вченими, науковими та загальноосвітніми закладами.
 • Встановлює та розвиває міжнародні наукові контакти.
 • Готує до друку матеріали, що відображають результати наукових досліджень.
 • Участь у підготовці науковців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
 • Залучення студентів, обдарованої молоді, магістрантів, аспірантів, докторантів, дослідників-аматорів, учителів загальноосвітніх шкіл до наукових досліджень.
 • Забезпечення наукового консультування, рецензування, надання методичної допомоги.
 • Організація та проведення наукових конференцій, читань, семінарів, впорядкування та редагування фахових збірників, збірників наукових статей, матеріалів наукових форумів.
 • Сприяє створенню науково-проблемних студентських груп, гуртків, секцій тощо, діючих у межах статуту і напрямів роботи Науково-дослідного інституту історії освіти та педагогічної думки Наддніпрянщини.

Структура інституту

Основними структурними підрозділами Науково-дослідного інституту історії освіти та педагогічної думки Наддніпрянщини є:

 • науково-дослідний Центр педагогічного краєзнавства Черкащини (подвійного підпорядкування – МОН та АПН України);
 • науково-дослідна лабораторія „Педагогічне краєзнавство Черкащини”;
 • лабораторія „В.О. Сухомлинський і школа XXI століття”;
 • лабораторія „Педагогічна компаративістика”;
 • наукові школи проф. Побірченко Н.С., доц. Кочубей Т.Д., проф. Пащенко Д.І.;
 • кафедра соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки;
 • кафедра виховних технологій та педагогічної майстерності.

Контактна інформація

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2, корп. №1

Тел.: (04744) 5-20-92

Е-mail: nauka@udpu.org.ua