Ольховецький Сергій Миколайович

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Загальна психологія»
 • «Етнопсихологія»
 • «Педагогічна психологія»
 • «Психодіагностика»
 • «Особистість в екстремальних умовах»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці»

Основні публікації

 1. Динаміка розвитку комунікативних вмінь майбутнього учителя в навчально-виховному процесі //Збірник науково-практичних матеріалів всеукраїнської конференції. – Кременець, 1999: Частина 2.- С. 14-18
 2. Комунікативні здібності майбутнього вчителя як успішність навчально-виховного процесу в сучасній школі // Збірник матеріалів всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.- К.: Знання, 1999.- С. 71-72
 3. Вплив страху учня на навчання і на відносини з вчителем //  Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименко С.Д.- Рівне: Волинські обереги, 2000,- Т.2, ч.3.- С. 103-105.
 4. Вплив страху на стосунки з товаришами, колегами та підлеглими у підлітковому та юнацькому віці  //  Актуальні проблеми психології. Том I.: Збірник  наукових   праць  Інституту   психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2003.-Ч.9. – С. 75-78.
 5. Вплив страху на  відношення до сексу та протилежної статі в підлітковому та юнацькому віці  // Збірник наукових праць Інституту психології ім.  Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименко С.Д.- Рівне: Волинські обереги, 2000,- Т.2, ч.2.- С 200-202.
 6. Вплив страху на формування почуття провини і ставлення до себе у підлітковому та юнацькому віці  //Наукові записки: збірник наукових статей Національного      педагогічного університету імені М.П. Драгоманова /Укл. П.В. Дмитренко,  О.Л. Макаренко/.- К.:НПУ, 2000.-Ч.1.- С 110-116.
 7. Вплив страху на  ставлення до матері, батька, сім’ї   у підлітковому та юнацькому віці //Збірник наукових праць інституту психології ім.      Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2003. Т.5, ч.3. –  С. 238 – 242.
 8. Шляхи  подолання страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці //Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців „Психологія сучасності:      наука і практика”.-Одеса.: ПДПУ.- 2004.- Ч.2. – С.38-42.
 9. Психологічні чинники страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці  // Конференція молодих вчених “Науковий часопис: психологічні науки”.- Київ.: НПУ імені  М.П. Драгоманова.- 2004.- Серія 12, ІІ випуск.- С. 92-97.
 10. Комунікативні вміння вчителя в сучасній школі    //Рідна школа. – С.50-51
 11. Психологічні  чинники дитячих страхів //Зб. наукових праць Інституту      психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка.Т. XII. частина 2. – К., 2010.
 12. Корекція страхів, що пов’язані з порушенням особистісних взаємин (соціокультурні та  психологічні передумови) //Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XI. частина 7. – К.,      2009.
 13. Феноменологіс тривоги та страху.  //Зб. Наукових праць Кам’янець – Подільського      національного університену імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.  Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 9. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.
 14. Методичне забезпечення прийомів подолання страхів шляхом психокорекційної роботи. //  Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні      проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т. 12. – Вип. 12. – Житомир:  Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010.
 15. Групова психокорекція страхів.  Науковий      вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського :  збірник наукових праць /  за ред. С.Д.Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип.6. – Миколаїв: МДУ імені      В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 215 -220
 16. Характеристика комунікативних здібностей //Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011.-168
 17. Формування здібностей до різних видів творчості // Проблеми психології творчості: Тези доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 17 березня 2011 року). – Умань: ПП Жовтий,2011.– 120 с.
 18. Психологічна корекція у роботі шкільного психолога //Становлення професійних якостей практичного психолога у різних галузях діяльності : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару , (Умань, 20 січня  2012 р.)  / [ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. –  С. 31-34.
 19. Пробудження доброти серця у дітей засобами сімейного виховання. Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару , (Умань, 21 лютого 2012 р.) : / [ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 43-44.
 20. Психокорекція у роботі практичного психолога   Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, (Умань, 29 березня 2012 р.) : / [ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Візаві, 2012. – С. 77-79.
 21. Психокорекція у роботі практичного психолога   Методи ефективного впливу на розвиток комунікативних здібностей в навчальному процесі //  Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 25 жовтня 2012 р. / гол. ред. Діхтяренко С. Ю. – Умань : Візаві, 2012. – С. 75-77.
 22. Етнопсихологія //Умань: Візаві, 2012. – 164 с.

Контакти

e-mail: serhiy.olhovetskyy@udpu.edu.ua