Пащенко Дмитро Іванович

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

  • «Педагогіка вищої школи»
  • «Історія освітньо-виховних систем»
  • «Історія педагогіки»
  • «Теорія і практика вищої професійної освіти»

Сфера наукових досліджень

Тема докторської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів»

Основні публікації

Монографії

  1. Пащенко Д. І. Формування виховних аспектів професійної компетентності майбутнього вчителя-гуманіста для початкової школи / Д. І. Пащенко // Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації : колективна монографія / О. Д. Балдинюк, Г.О. Бондар, Д. І. Пащенко та ін.; за заг. ред. О. О. Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Розділ 2. – С. 36−89.

Навчальні посібники та підручники

  1. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : навч. посіб. / авт.-упоряд. Пащенко Д. І. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 119 с. – (Серія «Педагогіка вищої школи»).
  2. Історія освітньо-виховних систем : навч. посіб. / авт.-упоряд. Пащенко Д. І. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 109 с. − (Серія «Педагогіка вищої школи»).

Статті

  1. Пащенко Д. І. Педагогічна освіта: історія становлення та розвиток // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред.. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол.: А. І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С.129–207.
  2. Пащенко Д. І. Педагогічне покликання та майстерність учителя як складові його готовності до професійної діяльності // Наукова сесія, присвячена 175-річчю НПУ ім. М. Драгоманова: у двох книгах / упор.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Кн. 1. – С. 107–116.
  3. Пащенко Д. І. Шляхи забезпечення професійної майстерності викладача педагогічного університету // Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наук. праць / Ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6, Вип. 6, ч. 3. – С. 63–72.

Контакти

e-mail:dmpaschenko@ukr.net

Блог викладача