Пащенко Дмитро Іванович

пащенко

 

Пащенко Дмитро Іванович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка вищої школи

Історія освітньо-виховних систем

Історія педагогіки

Теорія і практика вищої професійної освіти

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема докторської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів»

 

Основні наукові публікації (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Пащенко Д. І. Формування виховних аспектів професійної компетентності майбутнього вчителя-гуманіста для початкової школи / Д. І. Пащенко // Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації : колективна монографія / О. Д. Балдинюк, Г.О. Бондар, Д. І. Пащенко та ін.; за заг. ред. О. О. Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Розділ 2. – С. 36−89.

Посібники

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : навч. посіб. / авт.-упоряд. Пащенко Д. І. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 119 с. – (Серія «Педагогіка вищої школи»).

Історія освітньо-виховних систем : навч. посіб. / авт.-упоряд. Пащенко Д. І. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 109 с. − (Серія «Педагогіка вищої школи»).

Статті

Пащенко Д. І. Педагогічна освіта: історія становлення та розвиток // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред.. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол.: А. І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С.129–207.

Пащенко Д. І. Педагогічне покликання та майстерність учителя як складові його готовності до професійної діяльності // Наукова сесія, присвячена 175-річчю НПУ ім. М. Драгоманова: у двох книгах / упор.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Кн. 1. – С. 107–116.

Пащенко Д. І. Шляхи забезпечення професійної майстерності викладача педагогічного університету // Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наук. праць / Ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6, Вип. 6, ч. 3. – С. 63–72.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

dmpaschenko@ukr.net

Google Scholar