Перепелюк Тетяна Дмитрівна

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологія праці
 • Методика викладання психології у ВНЗ
 • Диференціальна психологія

  Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження у галузі вікової та педагогічної психології та історії психології»

Основні публікації

 1. М.С. Корольчук, В.І. Осьодло, К.С. Максименко, О.Ф. Хміляр, Т.Д. Перепелюк. Психологія сімейних взаємин: Навч. посібник / за заг. ред. М.С.Корольчука. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 296 с.
 2. Перепелюк Т.Д. Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра функціями навчальної діяльності (уроку). Збірник наукових праць № 64. Серія: педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького: [гол. Ред.. Потапчук Є. М.] – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. – С. 157-161.
 3. Методика викладання психології в училищі (коледжі) / Укл.: Перепелюк Т.Д.- Умань: ПП Жовтий, 2012.- 76 с.
 4. Перепелюк Т.Д. Об’єктивно – суб’єктивні детермінанти психології праці // Психология труда и профессиональное развитие педагога: актуальное состояние, проблемы и перспективы. Материалы I Международной научно-практической конференции (16 ноября 2012 года, г. Бирск) / Под ред. к.психол.н., доцента К.В. Сапегина и к.психол.н. О.С. Батуриной. – Бирск: Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 2012. – Ч 3. – С.165-169.
 5. Перепелюк Т.Д. Загальна технологія підготовки практичного психолога до тренінгової роботи. // Становлення особистості психолога в системі професійної діяльності: матеріали Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференції, (Умань, 22 березня 2012р.) : [ред. кол.: Ткачук Л. В.(гол. ред.) та інш. )]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С.77-79.
 6. Перепелюк Т.Д. Розвиток професійних здібностей практичного психолога. // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару,(Умань, 29 березня 2012 р ) /гол.ред. Шимко В. А. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр « Візаві», – 2012.- С.43-47.
 7. Перепелюк Т. Д., Сидорчук Л. П. Семінарські та лабораторні заняття з вікової та педагогічної психології: Навчальний посібник-практикум для студентів факультету соціальної та психологічної освіти, відділення соціальної і колекційної педагогіки, відділення дошкільної та початкової освіти. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. – 112 с. 
 8. Ільченко І.С., Перепелюк Т.Д.  Організація і методика соціально-психологічних тренінгів: навчальний підручник / І.С. Ільченко, Т.Д. Перепелюк. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012 – 255 с.

Контакти:

e-mail:  tetyana.perepeluk@udpu.edu.ua