Перепелюк Тетяна Дмитрівна

 

Перепелюк Тетяна Дмитрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Вікова та педагогічна психологія

Диференційна психологія

Психологія праці

Основи психосоматики

Методика викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

 

Сфера наукових досліджень

“Прояви егоцентризму молодших школярів у процесі розуміння навчального матеріалу”, 2007 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Психологічні засади оптимізації індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ [Текст ] : монографія / Б. А. Якимчук, О.  А. Демчук, К. Перепелюк, Т.Д.  [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 250 с.

Посібники

Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)] / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка. , 2019. – С. 170-192 с.

Перепелюк Т.Д. Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ : Курс лекцій: Навчальний посібник / Уклад. Т. Д. Перепелюк. – Умань : 2017. –  226с.

Перепелюк Т.Д. Методика навчання психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. Т. Д. Перепелюк, Н. В. Гриньова. – Умань : 2017. – 152 с.

Перепелюк Т.Д. Методика викладання психології У ВНЗ (І ІІ рівня акредитації): Навчальний посібник/ Укладач Т.Д.Перепелюк – Умань, ФПО Жовтий, 2015. – 140 с.

Перепелюк Т. Д., Сидорчук Л. П. Семінарські та лабораторні заняття з вікової та педагогічної психології: Навчальний посібник-практикум для студентів факультету соціальної та психологічної освіти, відділення соціальної і колекційної педагогіки, відділення дошкільної та початкової освіти. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2013. – 112 с. 

Статті

Osodlo V., Perepeliuk T., Osadcha L., Hrynova N. Features of self-realization of the subject in a military-professional activity. Universided del Zulia. Venezuela. Scimago Journal & Country (SCOPUS). Opción, Año 35, Especial No.21 (2019). 429-445.

Perepeliuk, T., Penzai, S., & Pikovets, N. (2019). DETERMINATION AND RESEARCH OF THE MENTAL HEALTH DYNAMICS AMONG TEACHERS OF HIGHER EDUCATION WITH DIFFERENT PLACES OF PROFESSIONAL ACTIVITY. Humanities & Social Sciences Reviews. India. Vol 7 No 4 (2019): July,  1378-1388.  (Scopus)

Перепелюк Т. Д. Подружня психологічна сумісність як чинник стабільності шлюбних стосунків. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2019. Випуск 4. С. 55–61.

Перепелюк Т. Д. Психологічні особливості професійного вигорання вчителя середньої школи / Т. Д. Перепелюк, І. С. Куделя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. – Том ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 364-381.

Перепелюк Т. Д. Вплив типів темпераменту вчителів на рівень успішності учнів / Т. Д. Перепелюк, А. О. Антонюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. – Том ХІ : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 381-395.

Перепелюк Т. Д. Уровень эгоцентризма младшего школьника в процессе понимания текста / Т.Д. Перепелюк // Научный взгляд в будущее : Международное периодическое научное издание (Index Copernicus (ICI 88.47)) – Выпуск 13. Том 2. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, Январь 2019. – С. 93-98.

Perepeliuk T. FEATURES OF THE MANIFESTATION OF PSYCHOCORRECTIONAL FUNCTION AT HOME ANIMALS DURING CHILDHOOD. JURNALUL UMANITAR MODER: Jurnalul științific trimestrială. Tipografie S.R.L. ”Fabrica Disa” MD-2072, Republica Moldova – 2019. p. 42-45.

Перепелюк Т. Д., Терзі Н. М. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОСВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ // ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. К.: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019, – С. 58-66

Перепелюк Т. Д. Тренінг як чинник актуалізації процесу спілкування у ході навчально-професійної діяльності, ВПЦ “Візаві”, «Психологічний журнал», 2018 © Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2018

Перепелюк Т. Д. Формування професійно-особистісного рівня викладача психології / Т.Д. Перепелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Військово-спеціальні науки: наук. видання ‒ К. – 2018. ‒ № 1(38)  – С. 40-43.

Перепелюк Т. Д. Формування професійного рівня викладача психології / Т.Д Перепелюк // Наукове видання «Причорноморські психологічні студії». Випуск 1. –  2017. – Видавничий дім «Гельветика». – Херсон. – С. 33-37.

Перепелюк Т.Д. Підвищення професійної майстерності педігогічних працівників навчальних закладів // Військово-спеціальні науки: Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ “Київський університет”, – 2016. – №1(34). – С. 30-33.

Перепелюк Т. Д. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів, 2016

Перепелюк Т.Д., Харченко Н.А. Взгляды С.Г. Костюка на природу развития способностей учеников/ Т.Д. Перепелюк, Н.А. Харченко // Международная научно-практическая конференция «Технологии XXI века: проблемы и перспективы развития».

Перепелюк Т.Д. Я-концепція особистості як умова професiйного становлення практичного психолога/ Т.Д. Перепелюк // Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ: Ніжин: ПП Лисенко, 2015. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 7. – С.256-261.

Тези

Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Łódź: Nowa nauka, 30 października, 2019.

Перепелюк Т. Д. Мотиваційний компонент навчальної діяльності у вищій школі: сучасні теорії дослідження. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Nowoczesna nauka: teoria i praktyka». – Katowice: Nowa nauka, 2019, 30 kwietnia;

Перепелюк Т.Д. Критерії готовності вчителів до запобігання та розв’язання конфліктів у професійній діяльності. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ :  П`ята Міжнародна науково-практична конференція, м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року.

Перепелюк Т.Д. Розвиток екологічної культури населення. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренінгові  технології для розвитку особистості: еко-тренінги» (30-31 травня 2019 р.).

Перепелюк Т.Д. Психологічний захист учителя у процесі професійної діяльності.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми особистісного зростання». ЖДУ імені Івана Франка. Житомир, 19 квітня 2019 р.

Перепелюк Т.Д. Шляхи відновлення ресурсності особистості педагога. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві» (19 жовтня 2018 р. )

Перепелюк Т.Д. Инновации современной отечественной психологии. Міжнародна науково-практична конференція «Личность. Образование. Общество» (Республика Беларусь, Гродно, 29-30 ноября 2018 г. )

Перепелюк Т.Д. Толерантність як чинник розвитку полікультурного суспільства. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги.  Всеукраїнська науково-практична конференція (Умань, 31 травня 2018 р.).

Перепелюк Т.Д. Психологічні засади комунікативних якостей викладача закладу вищої освіти у контексті педагогіки партнерства. Всеукраїнський науково-практичний семінар-коуч(з міжнародною участю, 11 жовтня 2018 р. )

Перепелюк Т.Д. Психологічні механізми розвитку творчих здібностей підлітків.   Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги» (Умань, 31 травня 2018 р.).

Перепелюк Т.Д. Психолого-педагогічні аспекти використання у закладі вищої освіти інформаційних технологій навчання, Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 року) / Ред. колегія: Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка, соц.-псих. факультет. – 2018. – 155 с.

Перепелюк Т.Д. Форми роботи з попередження та профілактики соціального сирітства, Соціальна профілактика сирітства : матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 20 бер. 2018 р.). Київ, 2018. 94 с.

Перепелюк Т.Д. Використання новітніх інформаційних технологій як засобу підвищення ефективності навчання студентів, МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві»., 2018. – 214 с.

Перепелюк Т.Д. Роль Я-концепції особистості у професійному становлені практичного психолога,  Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності : VІ-та Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція (26-27 жовтня 2017 р.): тези та статті доп. / Відп. Ред. Г.М. Ржевський, Т.Д. Перепелюк. – К. : НУБіП, 2017. – 257 с.

Перепелюк Т.Д. Я-концепція як фактор становлення самосвідомості старшокласників.  VІ-та Всеукраїнська наукова Інтернет-конференції “Актуальні наукові психологічні дослідження сучасності” (Умань.  26-27 жовтня 2017 р.)

Перепелюк Т.Д. Становлення професійної самосвідомості студентів-психологів, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОДИДАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науководослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 85 с

Перепелюк Т.Д. Становлення психології як науки в Києво-могилянській колегії (17 ст.). ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (Умань. 5-6 жовтня 2017 р.)

Перепелюк Т.Д. Комунікативні навички як умова розуміння наукових текстів студентами – психологами. ІV Всеукраїнська науково – практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого – педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Умань, 20-21.04.2016 р.)

Перепелюк Т.Д. Розвиток мислення молодшого школяра (у співавторстві). Всеукр. наук. – практичної конференції «Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежності України» (Умань, 31 березня 2016 р.).  

Перепелюк Т.Д. Психологічна культура як чинник професіоналізму педагога // Всеукраїнська науково – практична конференція «Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування» (Умань, 14 квітня 2016 р.).

Перепелюк Т.Д. Розвиток психологічної теорії в змісті сучасних знань психологічних дисциплін. Зб. матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції «Сучасні тенденції психолого – педагогічної освіти» (Уманський національний університет садівництва, 25 травня 2016 р.).

Перепелюк Т. Д. Вплив ситуативних подій в житті людини на становлення її переконань. Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» ЧНУ ім.. Б. Хмельницького (Черкаси, 26-27.05.2016 р.)

Перепелюк Т.Д., Демчук О.А. Професійне зростання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів // Технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 11 грудня 2015 року // Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти / гол. ред. Осадченко І. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2015 – Вип. 4. – С. 48-50

 

Стажування за останні 5 років

Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний університет післядипломної педагогічної освіти Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/ 1181-17 Від 29 квітня 2017 р. Реєстраційний номер 1169/ 17Ц.

Particited in internship on «Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific – pedagogical development, distance education and internalization of the educational process» organized by Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 2019. № IFC-WSSG/WK/2019-280.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

Perepeluk17@gmail.com

Google Scholar