Підвальна Юлія Василівна

Підвальна Юлія Василівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • «Теорія соціальної роботи»
 • «Теорія соціального забезпечення»
 • «Супервізія в соціальній роботі»
 • «Соціальна терапія проблем індивіда та групи»

Сфера наукового дослідження:

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Список праць:

Монографії:

в Україні:

 1. Підвальна Ю. В. «Психолого-педагогічні умови адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти: особливості та проблеми» Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, В.П. Ісаченко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – С. 27-35.
 2. Підвальна Ю. В. «Соціальна допомога та соціальний захист молодих сімей в Україні» / Ю. В. Підвальна  / / Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – С. 157–166.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Kravchenko  O., Pyzhianova , N., Pidvalna , U., Reznichenko , I. Educational activity of P. Kulish: book publishing and folklore preservation  / Amazonia Investiga9 (26),  Febrero 2020  Рр 282-290. https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32 Web of Science

Статті у фахових виданнях України:

 1. Підвальна Ю.В. «Соціально-педагогічна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами» / Ю. В. Підвальна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017 р. – С. 198–205.
 2. Підвальна Ю.В. «Толерантність як професійно важлива риса майбутнього соціального працівника в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами у процесі інклюзивного навчання» // Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету / [ред. кол. : Федяєва В. Л. (гол. ред.) та інші]. –Херсон: «Видавничий дім Гельветика», 2017 р. – С. 237–241.
 3. Підвальна Ю. В. «Соціальна робота з сім’ями «групи ризику»  //Наукові записки Серія:Педагогічні науки:збірник наукових праць Центральноукраїнський державний педагогічний університет
  імені Володимира Винниченка Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка/ [ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Вип. 167]., 2018 р. – С. 72–76.
 4. Підвальна Ю. В. «Особливості надання соціальних послуг людям з інвалідністю» // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал: «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Одесса 2018 р. Вип. 6 С. 200–203. http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9618
 5. Підвальна Ю. В. «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з інвалідністю» / Ю. В. Підвальна / / Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2 / МОН України Уманський державний педагогічний університет імені Павла тичини  : / [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019 р. – С. 81–88.
 6. Підвальна Ю. В. «Соціально-психологічні чинники як основа для формування поведінки жертви та булера» // //Наукові записки Серія:Педагогічні науки:збірник наукових праць Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Кропивницький:РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка/ [ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Вип. 185].,2020 р. –  С. 143-146.
 7. Підвальна Ю. В. «Соціальні проблеми безробіття молоді на сучасному Українському ринку праці» Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, Випуск №5. – 2020. – С. 38–47.
 8. Підвальна Ю. В. «Соціально-педагогічна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивного навчання» Науковий часопис  «Педагогічні науки: реалії та перспективи». Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 2. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 48-52.
 9. Підвальна Юлія, Павелків Ольга. Адаптація молоді на ринку праці: вітчизняний і зарубіжний досвід Соціальна робота та соціальна освіта. Умань, Випуск 2 (7). – 2021. – С. 185–195.

Навчальні посібники:

 1. Менеджмент соціальної роботи : навч. посіб. / Укладачі: Н. В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна  – Умань : Візаві, 2018. – 221 с.
 2. Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні : навчальний посібник МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені павла Тичини, Ф-т соціальної та психологічної освіти ; уклад.: Н.М. Коляда, О.О. Кравченко, І.В.  Албул, Ю.В. Підвальна, Ю.Ю. Песоцька – Умань: Видавець «Сочінський М. М.» 2020. –156 с.

Google Scholar

Стажування за останні 5 років:

 • з 18 квітня по 29 квітня 2017 р., підвищила кваліфікацію з категорії «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни» на базі Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, виконала випускову роботу на тему: «Шляхи формування іміджу керівника навчального закладу» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1175-17 від 29.04.2017 р.)
 • з 23 січня по 30 червня 2017 р., пройшла навчання за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» в Академії праці, соціальних відносин і туризму, виконала випускну роботу на тему: «Особливості запобігання та протидія корупції в Україні» (свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000061-17 від 30 червня 2017 р.)
 • У 2018 р. пройшла наукове стажування в Люблянському університеті (м. Словенія, Польща) в обсязі 4 кредитів, 120 годин (2018 р.).

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю:

 • Всеукраїнська асоціація імені В.О. Сухомлинського.
 • Міжнародна Асоціації шкіл соціальної роботи (IFSW) International Association of Schools of Social Work  (Австралія, Мельбурн).

Контакти викладача (електрона пошта)

pidvalna_u@meta.ua

Підтвердження академічної та професійної кваліфікації