Підвальна Юлія Василівна

 

Підвальна Юлія Василівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Теорія соціальної роботи

Теорія та історія соціальної роботи

Теорія соціального забезпечення

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

«Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902)» : монографія / Умань : ПП Жовтий, 2015. – 214 с.

Підвальна Ю. В. Соціальна робота з людьми похилого віку в сучасному інформаційному суспільстві / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи : колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань ФОП Жовтий, 2015. – С. 138–146.

Підвальна Ю. В. Олексій Андрієвський 1845–1902 – активний громадський діяч, просвітник на теренах України / Ю. В. Підвальна // Педагогічно просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХIХ– початок ХХ століття) : монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань ФОП Жовтий, 2015. – С. 267–281.

Навчально-методичні посібники

Теорія соціальної роботи : навчально-методичний посібник / уклад. Ю. В. Підвальна – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.

Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. І. В. Албул, Ю. В. Підвальна. – Умань ФОП Жовтий О. О., 2016. – 150 с.

Менеджмент соціальної роботи : Навчальний посібник / Укладачі: Н. В. Левченко, І. В. Албул, Ю. В. Підвальна – Умань : «ВІЗАВІ», 2018. – 221 с.

Статті у фаховому науковому виданні

Підвальна Ю.В. «Соціально-педагогічна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами» / Ю. В. Підвальна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017 р. – С. 198–205.

Підвальна Ю.В. «Толерантність як професійно важлива риса майбутнього соціального працівника в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами у процесі інклюзивного навчання» // Педагогічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету / [ред. кол. : Федяєва В. Л. (гол. ред.) та інші]. –Херсон: «Видавничий дім Гельветика», 2017 р. – С. 237–241.

Підвальна Ю. В. «Соціальна робота з сім’ями «групи ризику»  //Наукові записки Серія:Педагогічні науки: збірник наукових праць Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка/ [ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Вип. 167]., 2018 р. – С. 72–76.

Підвальна Ю. В. «Особливості надання соціальних послуг людям з інвалідністю» // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал: «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Одесса 2018 р. Вип. 6 С. 200–203.

Підвальна Ю. В. «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з інвалідністю» / Ю. В. Підвальна / / Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2 / МОН України  Уманський державний педагогічний університет імені Павла тичини  : / [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019 р. – С. 81–88.

Підвальна Ю. В. «Соціально-психологічні чинники як основа для формування поведінки жертви та булера» // //Наукові записки Серія:Педагогічні науки: збірник наукових праць Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Кропивницький:РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка/ [ред. кол. : В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Вип. 185].,2020 р. –  С. 143-146.

Статті

Левченко Н.В., Підвальна Ю.В.  Теоретичний аспект формування іміджу керівника / Н.В. Левченко, Ю.В.  Підвальна // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру [ред. кол.: Безлюдний О.І.  (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2017 р. – С. 107–113

Підвальна Ю. В. Професійне спілкування в соціальній роботі Ю. В. Підвальна // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2017 р.). – Сладковічево (Словацька республіка), 2017 р. – С. 218–221.

Підвальна Ю. В., Дзьонь А. А., Мицик Т. О. Явище одинокого материнства в сучасному суспільстві Підвальна Ю. В., Дзьонь А. А., Мицик Т.  О./ Вісник Україно-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : Візаві, 2018 р. – Вип. 2. Ч. II. – 229 с.

Підвальна Ю. В., Дзьонь А. А. Соціальна підтримка сімей одиноких матерів: вітчизняний і зарубіжний досвід / Юлія Підвальна, Анастасія Дзьонь // Соціальна робота та соціальна освіта. – Вип. 1. – 2018 р. – С. 35–47.

Підвальна Ю. В., Мицик Т. О. Соціальна робота з молодою сім’єю в Україні / Юлія Підвальна, Тетяна Мицик // Соціальна робота та соціальна освіта. – Вип. 2. – 2019 р. – С. 59–65.

Підвальна Ю. В. Альтруїзм – Підвальна Ю. В. // Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму [Лепський В. В., Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін. ] МОЗ України, КЗ «Черкаська обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019 р. – С. 140.

Тези

Підвальна Ю. В.Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами: історичний аспект / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.].  – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 93–95.

Підвальна Ю. В. Правовий аспект та проблеми захисту прав дітей в Україні / Ю. В. Підвальна // Права дітей: від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 25 травня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – 82–83с.

Підвальна Ю. В. Робота соціального працівника з дітьми вулиці / Ю. В. Підвальна // Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини: матеріали ІІІ регіонального круглого столу (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 78–80 с.

Підвальна Ю..В. Волонтер як важлива особистість соціально-педагогічної роботи / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 111–114.

Підвальна Ю.В. Професійне спілкування в соціальній роботі Ю. В. Підвальна // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2017 р.). – Сладковічево (Словацька республіка), 2017. – С. 218–221.

Підвальна Ю..В. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної роботи на сучасному етапі / Ю. В. підвальна // Права дітей: від витоків до сьогодення: матеріали ІV науково-методичного семінару (Умань, 24 травня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С.

Підвальна Ю. В. Компетентність соціального працівника у його професійній діяльності// Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічної конференції (Умань, 5-6 жовтня 2017 р.) / [ред. кол. : КолядаН. М. та ін.]. – Умань , ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 99–103.

Підвальна Ю. В. Компетентність соціального працівника у його професійній діяльності / Ю. В. Підвальна // Збірник наукових праць студентів / за заг. ред. Кравченко О. О. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. – 81–84. 

Підвальна Ю. В. Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами в Україні / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18квітня 2018р. та 26 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 126 – 129.

Підвальна Ю. В. Соціальна робота з обдарованими дітьми / Ю. В. Підвальна // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : КолядаН. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 26–28.

Підвальна Ю. В. Менеджмент соціальної роботи та культура управління / Ю. В. Підвальна // Психологія та педагогіка у ХХI столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 травня – 1 червня 2019 р.). С. 16–18.

Підвальна Ю. В. Вплив взаємопідтримки батьків на соціалізацію дітей з інвалідністю / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 11 жовтня 2019 р.) . Умань, 2019. – С. 100-104.

 

Стажування за останні 5 років

Пройшла навчання в Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Диплом спеціаліста про перепідготовку. Напрям підготовки  спеціальність 7.13010201 «Соціальна робота». Спеціалізація: «Методика підготовки бакалаврів соціальної роботи у вищому навчальному закладі» з 12.06.2012р. – 29.12.2012р. Диплом про перепідготовку ДС № 000574.

Пройшла навчання в Національній академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації за категорією Викладачі тьютори (організатори) ДН ВНЗ III – IV р.а. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 141729., Академія праці, соціальних відносин і туризму. Програма: Соціальна політика держави і соціальна робота. Підвищення кваліфікації з 23.01.2017р. – 30.06.2017 р.. Свідоцтво про підвищення  кваліфікації  КВ № 04641405/000061-17.

 

Контакти викладача (електрона пошта)

pidvalna_u@meta.ua

Google Scholar