Практична психологія

Напрям підготовки 6.030103 Практична психологія

Кваліфікація, що присвоюється:

Практичний психолог у навчальних закладах

Рівень кваліфікації:

Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає

Для вступу подаються такі документи: документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього з оцінками – за особистим вибором оригінал або ксерокопію, завірену вузом або в установленому порядку; медичну довідку за формою 086-о (оригінал або ксерокопію, завірену вузом або в установленому порядку); ксерокопію трудової книжки (особи, які мають стаж роботи), завірену вузом або в установленому порядку (особи, які мають стаж роботи); 6 фотокарток розміром 3*4 см; 2 конверти з марками; сертифікати українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс – за особистим вибором оригінал або ксерокопію, завірену вузом або в установленому порядку. сертифікати, в яких знання абітурієнта оцінено нижче 124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання знань,а з профільного предмету – не нижче 140 балів, не приймаються, паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок), посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток), копію свідоцтва про шлюб та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто.

Вимоги і положення до кваліфікації:

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання в галузі практичної психології та інших суміжних галузей науки. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення методики роботи практичного психолога у закладах освіти, оволодіння сучасними методами психодіагностичних досліджень. Ґрунтовне освоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки (за час навчання на бакалавраті заплановано 30 кредитів ЄКТС практики та навчально-дослідницьких практикумів), методик збору емпіричної інформації, її опрацювання  із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів , методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого психолога-практика.

Фахівці здатні простежити динаміку психологічного розвитку як окремої особистості, так і групи в цілому; визначити реальний стан соціального та психологічного розвитку громадян, рівень їхньої психологічної зрілості та готовності до участі у суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності окремої особистості та певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу становлення і розвитку психологічних явищ особистості.

Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності “Практична психологія” в Уманському державному педагогічному  університеті імені Павла Тичини є спрямованість на вирішення прикладних завдань практичної психології, в тому числі управління психологічними явищами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку, а також ґрунтовна підготовка з формування стійких психологічних установок та громадянських позицій.

Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 36  кр., модулі циклу природничо-наукової підготовки – 25,5  кр., модулі професійної та практичної підготовки –  137  кр., модулі практик – 25,5 кр.

Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області

Ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, дисциплін циклу професійної та практичної підготовки – галузі психологічної науки, психологічної діагностики та консультування, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

Базові уявлення про:

психологічні явища, їх розвиток, формування, становлення;

закономірності психічного розвитку;

основні поняття, категорії психологічної науки;

використання методів психологічного дослідження;

особливості вікового розвитку;

механізми виникнення, формування та прояву девіацій;

надання психологічної допомоги суб’єктам різних вікових категорій;

використання арттерапевтичних методів у вирішенні психологічних проблем;

механізми взаємодії у різних соціальних групах та спільнотах;

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних завдань в галузі досліджень у  сфері фізичного виховання і спорту;

уміння та навички  абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці;

здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел;

навички презентації наукового та практичного матеріалу;

уміння та навички володіння сучасними технологіями у майбутній професійній діяльності.

3. Практичні навички з предметної області:

уміння використовувати  спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення у психодіагностичних досліджень;

здатність використовувати професійні знання й практичні навички з психології у процесах отримання та опрацювання наукової інформації, її практичного застосування у соціально-педагогічних технологіях, навчально-виховному процесі;

вміння застосовувати практичні навички у діагностичному, профорієнтаційному та психокорекційному напрямках майбутньої професійної діяльності.

4. Загальні уміння та навички:

здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні економічні закони, екологічні принципи, навички соціокультурної та психологічної компетенції;

уміння враховувати процеси соціально-політичної ситуації України, правові, етичні та етнічні норми у педагогічній та громадській, суспільно-політичній діяльності; навчально-виховному процесі;

здатність до самовдосконалення та професійного зростання;

вербальні та невербальні навички комунікативної діяльності;

навички взаємодії із іншими людьми, уміння працювати в групах професіоналів різних спеціальностей;

уміння організувати власну діяльність за рахунок розвитку процесів самоконтролю і саморегуляції.

Професійні профілі випускників з прикладами:

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Практична психологія» є сучасні технології збору, опрацювання та аналізу, представлення психологічної, соціально-політичної інформації, комунікативні технології, які застосовуються при спілкуванні у різновікових групах,  у різноманітних соціально-педагогічних ситуаціях.

Професійний профіль – працівник закладів освіти, громадських та державних організацій.

Займається збором та опрацюванням психолого-педагогічної інформації для прийняття професійних рішень, планування та проведення просвітницької, діагностичної, корекційно-розвивальної, профілактичної, профорієнтаційної, консультативної видів діяльності.

Професійний профіль – працівник закладів освіти, соціально-психологічних та реабілітаційних центрів.

Спеціалізується в області планування та проведення емпіричних психологічних досліджень, використання їх результатів для науково-дослідницької роботи та у прикладних психологічних технологіях.

Доступ до подальшого навчання:

По закінченні навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» особа, що навчається, може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівень – спеціаліст), на третьому циклі вищої освіти (рівень – магістр) на конкурсній основі за спеціальністю «Практична психологія». Спеціаліст – 1 рік, магістр – 1 рік  навчання на базі бакалаврату.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Вимоги до випуску (закінчення навчання):

По закінченні навчання за програмою освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» особа, що навчається, має:

завершити навчальну програму обсягом 240 кредитів;

успішно скласти комплексний кваліфікаційний екзамен з теорії та методики практичної психології на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Форма навчання:

Денна (повна), заочна.

Директор програми:

Кравченко Оксана Олексіївна, кандидат педедагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної педагогіки та практичної психології

Напрям підготовки 6.030103 Практична психологія