Шулдик Галина Олексіївна

Шулдик

 

Шулдик Галина Олексіївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Психологія

Загальна психологія

Психологія вищої школи

Психодрама

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості формування узагальнених способів дій різними засобами моделювання”, 1991 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Чудаєва, Н.В., Шулдик Г.О. Психодрама. Курс лекцій : навчальний посібник. Умань: ПП Жовтий, 2020. 158 с.

Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. – Умань: “Візаві”, 2018. – 167 с.

Шулдик Г.О. Ефективність управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / Г.О.Шулдик, А.В.Шулдик. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 224 с. (9,5 д.а.,особистий внесок,5 д.а.).

Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Фізілогічні механізми психіки: Методичні рекомендації для студентів закладів вищої освіти / Шулдик А.В., Шулдик Г.О. – Умань: «Візаві», 2018. – 30 с.

Чудаєва Н.В. Емоційний світ людини : навчально-методичний посібник /Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик. – Умань, ФОП Жовтий, 2017. – 156 с.

Діхтяренко, С.Ю. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 254 с.

Шулдик, А.В. Становлення особистості студента: психологічний аспект : навчальний посібник / А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик. – Умань : ФОП Жовтий ОО, 2015. – 219 с.

Статті

Шулдик А.В., Шулдик Г.О. Діагностика емоційного інтелекту студентів-психологів. Психологічний журнал. 2019. Вип.2.

Шулдик А.В., Шулдик Г.О., Бахрамова Н., Чайиргулиєва А. Психологічні особливості фаз та криз розвитку сім’ї / Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. –Вип.2, Ч.1. м.Умань, 2018. – С199-205.

Шулдик Г.О. Механізми психологічних захистів у студентів/Г.О.Шулдик//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Вип.2,Т.2.2017. – С.127-131.

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ, 2016

Шулдик Г.О. Ткачук Л.В. Психолого-педагогічні особливості адаптації викладача-початківця до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Збірник наукових праць. Випуск 3., 2016. С.224 -232.

Тези

Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Діагностика соціальних страхів студентів. Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві / збірник тез ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) / упор. Н. М. Бамбурак. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 428-432.

СОЦІАЛЬНІ СТРАХИ СТУДЕНТІВ ТА СПОСОБИ ОПАНУВАННЯ НИМИ, 2018

Шулдик А.В. Шулдик Г.О. Причини та симптоми стресу / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 30-31 березня, 2017. С.139-140.

Шулдик А.В. Діагностика ірраціональних установок особистості / А.В.Шулдик, Г.О.Шулдик / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 20-21 квітня, 2016. – С35-37.

Шулдик Г.О., Базилюк О.А. Діагностика особистісних конфліктів студентів засобами психомалюнку // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет –конференції, 27-28 жовтня 2016, Умань. – С.56-57.

Шулдик Г.О. Розпізнавання практичним психологом суїцидальних намірів підлідків / Г.О.Шулдик // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти : матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. – Умань : Видавничо-поліграфічний цент “Візаві”, 2015. С.66-68.

Шулдик Г.О. Ознаки дисфункціонального мислення особистості /Г.О.Шулдик : Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні //Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 26-27 жовтня 2015 року). – С.51-53.

 

Стажування за останні 5 років

Пройшла стажування на кафедрі педагогіки та психології Київского національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Керівник стажування – доктор психологічних наук – Грись Антоніна Михайлівна.  (Довідка 07-10 / 1073 від 21.05.15 р.). Тема стажування: Становлення особистості студента: психологічний аспект. Кількість лекційних годин на 2015/16 н.р. – 232 (1 семестр – 136 год., 2 семестр – 96 год).

Отримала свідотство  № 64278 про реєстрацію авторського права на твір: Навчальний посібник «Становлення особистості студента: психологічний аспект». Дата реєстрації 29.02.2016 р. Рішення про реєстрацію авторського права на твір. Державна служба інтелектуальної власності розглянула заявку від 29.12.2015 р  № 64764.

Також отримала свідоцтва на п’ять посібників і дві статті.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

shuldikgo@meta.ua

Google Scholar