Соціальна робота

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

другого рівня вищої освіти (магістр) 

Освітня кваліфікація – Магістр освіти

Спеціальність: 231 Соціальна робота з предметною спеціалізацією: Психологія

Професійна кваліфікація: Викладач дисциплін соціальної роботи, соціальний працівник. Психолог

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації

 

Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень
а Мета програми
Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що належать до галузей соціальної роботи, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно.

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників (О-лінія), експертів у галузі комунікації (С-лінія), викладачів (Е-лінія), наукових менеджерів у бізнес структурах (МТ-лінія).

б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Соціальна робота з предметною спеціалізацією: Психологія

 

Обовязкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 30 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 9 кредитів.

1.2. Фундаментальна підготовка – 21 кредит.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 19 кредитів.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 10 кредитів.

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни предметної спеціалізації «Соціальна педагогіка» – 24 кредити

Практична підготовка – 9 кредитів

Атестація – 8 кредитів

2 Фокус програми: загальна/

спеціальна

Дослідницька лінія програми має спеціалізацію: психологія.
3 Орієнтація програми Дослідницька лінія є науково орієнтована, викладацька лінія є практично орієнтована, інші лінії є практично орієнтовані
4 Особливості програми Студенти можуть робити акцент на питаннях психології
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлашту-вання Посади (за наявності диплома магістра):

магістр соціальної роботи (психології) призначений для роботи в науково-дослідних інститутах, які займаються соціальною проблематикою; Міністерстві праці та соціальної політики України, інших профільних міністерствах; органах праці та соціального захисту населення; у державних службах зайнятості; у підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді; в пенсійному фонді України; в закладах та установах громадсько-політичних організацій і партій; в науково-дослідних установах; керівником будинків-інтернатів; директором або завідуючим секретарем страхової фірми; директором центру професійної орієнтації молоді; завідувачем або консультантом психолого-медико-педагогічної консультації; керівником підрозділу у галузі освіти; в навчально-освітніх закладах, спеціальних закладах, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування; менеджером соціальної сфери; в центрах вивчення громадської думки.

2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту обирати предмет та організовувати час. Курси проводяться у формі семінарів, з методологічними робочими зустрічами для студентів, які працюють у цей самий період або над темою діахронії. Під час першого року навчання студент обирає напрям дослідження, включаючи курси (дисципліни, які потрібно прослухати) та обговорює свій вибір на колоквіумі. Впродовж останнього року більшу частину часу присвячує написанню дипломної роботи, яку презентують та захищають перед комісією науковців.
2 Система оцінювання  

Іспити (усні для концептуальних частин та письмові – для перевірки основних знань з теорії і методів соціальної роботи), заліки, захисти практики, курсових та кваліфікаційних робіт.

Атестація зідйснюється у формі захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

Програмні компетентності

 

1 Загальні – Обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації й інтернаціоналізації;

– Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності;

– Опанування навичок проведення аналітичної та експериментальної наукової діяльності; організація, планування та прогнозування результатів наукових досліджень;

– Ініціювання та виконаннянаукових досліджень, результатом яких є одержання нових знань.

– Генерування нових ідей (креативність), абстрактне мислення, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій;

– Досконале володіння українською та іноземними мовами з метою здійснення наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів;

– Здатність спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми;

– Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації;

– Набуття ораторської майстерності для публічного представлення і захисту наукових результатів, публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах;

– Удосконалення педагогічної майстерності, педагогічної техніки, професійних вмінь майбутніх вчених, викладачів вищої школи.

2 Фахові – Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження фундаментального та/або прикладного спрямування з проблем соціальної роботи;

– Спроможність аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації;

– Здатність формулювати та вирішувати сучасні наукові й практичні проблеми, організовувати і проводити науково-дослідну та експериментально-дослідницьку діяльність за обраним напрямом;

– Пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізація значного обсягу наукової інформації з різних джерел, інтерпретація результатів наукових досліджень;

– Виконання оригінальних наукових досліджень з питань соціальної роботи на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, з акцентом на актуальних загальнодержавних проблемах з використанням новітніх методів наукового пошуку.

 

е

 

Програмні результати навчання

Магістр освіти повинен знати:

–                    основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, які необхідні для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань;

–                    закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах;

− концепції, теоретичні та методичні засади вивчення дисциплін педагогічного циклу в їх спрямуванні на вищу школу;

− історію розвитку та сучасний стан наукових знань з соціальної  роботи, необхідних для проведення науково-дослідної роботи;

− найновіші дослідження в галузі освіти та педагогічної науки;

− термінологію соціально-педагогічної науки;

− основи організаційно-методичної, навчально-методичної  та інших видів професійної діяльності у вищій школі;

− досвід реалізації кредитно-трансферної системи навчання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці вищої школи;

− методологічні засади науково-педагогічної діяльності, процедуру наукового дослідження та сучасні наукові методи, необхідні для проведення соціально-педагогічних досліджень;

− основи професійної етики, культури професійного спілкування;

− нормативно-правову базу діяльності викладача вищого навчального закладу;

− закономірності стандартизації освіти, процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової і професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства.

Магістр освіти повинен уміти:

–                    аналізувати з наукових позицій соціально-педагогічні процеси в країні та за її межами, вільно знаходити  та використовувати іншомовну інформацію, необхідну для організації та проектування професійної та науково-дослідницької діяльності;

– виробляти власну позицію в оцінці соціально-педагогічних процесів та подій на підставі історичного контексту їх розвитку, бути здатним до діалогу як засобу ставлення до культури особистості та культури суспільства.

– уміти аналізувати з наукової точки зору соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми та процеси, використовувати методи цих наук у різних видах професійної діяльності;

− творчо застосовувати набуті знання для оптимального  розв’язування науково-педагогічних завдань;

−  організовувати та здійснювати ефективну навчально-виховну роботу із вивчення педагогічних дисциплін у вищій школі;

− застосовувати різноманітні форми, методи і засоби навчання, володіти сучасними технологіями навчання та прогресивними методами керівництва навчальною, виховною, дослідницькою та іншими видами діяльності студентів;

− презентувати засобами усного та писемного мовлення результати власного наукового дослідження українською та іноземною мовами;

–                    продукувати нові ідеї та проводити науково-педагогічні дослідження, впроваджувати їх результати в практику, володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень;

–                    використовувати методи математичної статистики для узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи;

–                    вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати вітчизняний та зарубіжний інноваційний науково-педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;

− реєструвати права інтелектуальної власності, подавати наукові проекти на конкурс;

− реалізовувати іншомовні компетентності для представлення та обговорення своїх наукових результатів в усній та писемній формах; розуміти іншомовні наукові тексти з педагогіки;

–                    володіти комп’ютерними технологіями, використовувати можливості мереж вищого навчального закладу та інтернет-технології в освітній та науковій діяльності.

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій здобувач ступеня доктора філософії  має набути таких компетентностей:

1) здобути глибинні знання зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоїти основні концепції, розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму;

2) оволодіти загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;

3) набути універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо;

4) здобути мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення своїх наукових результатів іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формах, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 8 червня 2016 р.).

        

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) –       

Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розробники:

          Коляда Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

        Сафін Олександр Джамільович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Спеціальність: 8.01010601 Соціальна педагогіка (спеціалізація “Практична психологія”)