Соціальна робота

Напрям підготовки 6.130102 Соціальна робота

Кваліфікація, що присвоюється:

Соціальний працівник.

Рівень кваліфікації:

Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування:

ЗНО: Українська мова та література;

Географія;

Історія України.

У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року.

Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2015 році, ЗНО потрібно складати випускникам, які мають повну середню освіту і вступають на навчання до вишів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (денної та заочної форми). Вступні екзамени складають абітурієнти, які: мають диплом молодшого спеціаліста і вступають до вишу на бакалавра за спорідненим напрямом підготовки.

Під час реєстрації на ЗНО з української мови та літератури абітурієнт повинен зазначити, якого рівня складності тестування він бажає проходити: базового чи поглибленого. Правилами прийому університету передбачено тести базового рівня.

Базовий і поглиблений рівні оцінюватимуть від 100 до 200 балів. Для базового рівня визначатиметься поріг – склав/не склав (а не 124 бали, як раніше) (метод Ангоффа). Сертифікати видаватимуть тільки тим, хто склав.

Конкурсний бал – сума балів вступника за: бали кожного сертифіката ЗНО; середній бал атестата; бал за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. Коефіцієнти визначає виш у Правилах вступу. Вага предметів сертифікатів ЗНО:

Українська мова та література – 0,2;

Географія – 0,4;

Історія України – 0,3;

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1.

У 2015, як і в попередні роки, можна подати заяви на вступ у паперовій або в електронній формі не більше ніж до 5 вищих навчальних закладів і не більше ніж на 3 напрями підготовки в кожному з них. Тобто всього вступник може подати 15 заяв, на кожній із яких потрібно зазначити пріоритетність (1-15). Заява з пріоритетом 1 – спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Якщо вступник рекомендований до зарахування на навчання відповідно до 1-го власно обраного пріоритету, він втрачає право участі в подальшому конкурсі за наступними пріоритетами. Якщо вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до 2-го власно обраного пріоритету, він втрачає право участі в подальшому конкурсному відборі за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі в конкурсі за першим. Тобто зараховуються спочатку заяви з найвищим пріоритетом, а всі наступні анульовуються. Процес зарахування проходить в одну хвилю. Вступники, яким анульована рекомендація до зарахування на бюджетні місця, не втрачають права участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб.

Для вступу подаються такі документи: документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього з оцінками; 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см; 2 конверти з марками; сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс. Паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок); копію: ідентифікаційного коду, посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги. Документи вступник пред’являє особисто.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):

немає

Профіль програми

Програма підготовки соціального робітника передбачає, насамперед, розвиток його в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття спеціальних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій адекватних сучасним соціокультурним умовам. Навчальний процес підготовки фахівців вказаного напряму підготовки здійснюватиметься з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Соціальна робота – це універсальна комплексна професія, навчання якої здійснюється в рамках соціальної роботи як навчальної дисципліни, що становить собою систему конкретних положень, загальновизнаних у теорії соціальної роботи.

Слід зауважити, що науково обґрунтованою соціальна робота в Україні стала нещодавно. В системі сучасного наукового знання вона посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже соціальна робота поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та на практичну діяльність з різними клієнтами – з маргінальними дітьми, особами з обмеженою дієздатністю, молоддю, жінками, людьми похилого віку тощо.

Фахівці здатні виступати своєрідним посередником у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних виховних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види самодопомоги, а також здійснювати соціологічні та соціолого-психологічні дослідження, проводити діагностичні виміри у розвитку особистості, а також впливу факторів середовища.

Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 120 кр., дисципліни вибору факультету – 60 кр., дисципліни вільного вибору студента – 60 кр.

Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області

–              Основні напрями організації соціальної роботи.

–              Функції соціального працівника як організатора дозвілля молоді.

–              Поняття соціального виховання.

–              Міждисциплінарні зв’язки соціології та соціальної роботи.

–              Загальні відомості про наукове пізнання.

–              Структура соціологічного дослідження.

–              Поняття методології соціологічного дослідження .

–              Соціальна робота (СР) як суспільний феномен.

–              Теоретичні засади СР.

–              СР як цілеспрямована діяльність.

–              Поняття про професійний імідж.

–              Кодекс етики соціального працівника як основи його етичної професійної діяльності.

–              Документація із питань соціальної опіки.

–              Структура соціальних служб молоді в Україні.

–              Загальні технології соціальної роботи.

–              Міждисциплінарні технології, методи й методики соціальної роботи; їх класифікація.

–              Конкретні технології соціальної роботи.

–              Спілкування, типи спілкування; особливості активної взаємодії зі слухачем.

–              Економічні основи СР.

–              Моделі соціальної роботи з інвалідами.

–              Основи соціально-медичної реабілітації інвалідів.

–              Розвиток соціальної роботи в зарубіжних країнах.

–              Теоретичні основи і передумови психотерапії та психокорекції.

–              Загальна характеристика психотерапевтичної та психокорекційної практики.

–              Напрямки державної молодіжної політики в Україні.

–              Теорія і практика керівництва працівниками соціальними установами

–              Основи управлінської діяльності.

–              Соціологічне дослідження: програма та основні етапи проведення.

–              Право громадян на соціальне забезпечення.

–              Всесвітні джерела юрисдикції з сімейного права.

–              Історія виникнення законодавчої бази щодо трудового права.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області – це здатність фахівця застосовувати отримані професійні знання в практиці своєї діяльності:

гностичні (пошук, сприйняття і відбір інформації);

проективні (постановка цілей і завдань, прогнозування);

конструктивні (підбір і поєднання змісту, методів і засобів);

організаторські (створення умов, які стимулюють цілеспрямовані і природовідповідні зміни учнів);

комунікативні (контактність, спілкування, взаємовідносини);

оцінні (сприйняття і критичний аналіз дій суб’єктів педагогічного процесу);

рефлексивні (самоаналіз власної особистості, діяльності і спілкування).

3. Практичні навички з предметної області

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін у процесах отримання, опрацювання, представлення наукової інформації та її практичного застосування в соціальних технологіях;

Здатність здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя;

Навички роботи із спеціалізованим комп’ютерним обладнанням.

4. Загальні уміння та навички

–              Використовуючи інформацію про допустимий рівень індивідуального ризику та типові рекомендації щодо адекватних дій у разі виникнення ознак небезпечної ситуації, зменшувати ризик до допустимих значень.

–              Розуміти складові професійної взаємодії у соціальній роботі.

–              Організовувати свою діяльність відповідно до завдань взаємодії з метою кращої соціальної адаптації клієнта чи групи клієнтів.

–              Сприяти поступовим позитивним змінам у соціальній ситуації клієнта.

–              Наснажувати на самостійне вирішення клієнтом своїх проблем.

–              Вміти встановлювати, налагоджувати та розвивати стосунки з клієнтами соціальних служб, що ґрунтуються на принципі пошуку та підсилення їх сильних сторін.

–              Пропагувати рівність прав та можливостей людей з функціональними обмеженнями в соціально-економічному та культурному житті суспільства.

–              Сприяти формуванню громадської думки, залучати громаду до різних форм самодопомоги та опіки над тими, хто її потребує.

–              Ефективно засвоювати нові знання та технології в галузі соціальної роботи відповідно до професійних пріоритетів, адаптуючи їх до реальних потреб соціуму та клієнта.

–              Сприяти становленню та розвитку професії соціального працівника в Україні.

–              Володіти навичками психогігієни, психопрофілактики, психотерапії з метою протистояти деформуючим впливам професійної діяльності.

–              Здійснювати організаційно-адміністративні функції: планувати, ефективно організовувати роботу закладів соціальної служби в межах своїх повноважень.

–              Застосовувати різноманітні технології оцінювання ефективності професійного втручання в соціальній роботі.

–              Здійснювати професійний супровід клієнта в межах своїх професійних обов’язків.

Професійні профілі випускників

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Соціальна робота»: соціальна сфера в цілому; спеціалізовані державні і недержавні структури; а також соціальні, вікові, статеві, релігійні і етнічні групи, окремі особи, які потребують соціальної допомоги і захисту; різні форми життєдіяльності людини у відповідних соціокультурних, регіональних і національних умовах.

Бакалавр за освітньо-професійним напрямом «Соціальна робота» підготовлений і може залучатись до таких видів виробничої діяльності:

–              Соціальна допомога з забезпеченням проживання.

–              Соціальна допомога без забезпечення проживання.

–              Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами.

–              Діяльність центрів з нагляду за дорослими, які страждають фізичними чи розумовими вадами.

–              Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб.

–              Благодійна діяльність.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Вимоги до випуску (закінчення навчання):

По закінченні навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» особа, що навчається, має:

завершити навчальну програму обсягом 240 кредитів;

успішно скласти комплексний кваліфікаційний екзамен на засіданні Екзаменаційної комісії.

Форма навчання:

Денна (повна).

Директор програми:

Гоменюк Оксана Олексіївна, кандидат педедагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти

Напрям підготовки: 6.130102 Соціальна робота. Спеціалізація: Практична психологія

 

Напрям підготовки: 6.130102 Соціальна робота  (спеціалізація: “Практична психологія”)