Студентські наукові гуртки

Гуртки кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки

Назва наукового гуртка

Керівник гуртка

Кількість студентів

1.

Педагогічне краєзнавство Черкащини

Побірченко Н.С. (д. пед.. наук, проф., член-кор. НАПН України)

11

2.

Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні

Коляда Н.М. (к. пед.. наук, доц.)

7

3.

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів

Албул І.В. (к. пед.. наук, доц.)

7

4.

Історія соціальної педагогіки в іменах

Кравченко О.О. (к. пед.. наук, доц.)

9

5.

Взаємодія соціального педагога з сім`єю

Заєць С.С. (к. пед.. наук, доц.)

8

6.

Людина в сучасному соціумі

Войтова Л.В. (к. пед.. наук, доц.)

10

7.

Робота з дитячими та молодіжними організаціями

Балдинюк О.Д. (к. пед.. наук, доц.)

8

Гуртки кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи та управління

Тема наукового гуртка

ПІБ керівника

Час і день проведення

Аудиторія

Актуальні проблеми розвитку педагогічної науки та практики в контексті сучасних педагогічних технологій

Ярошинська О.О.

14.20 вівторок

401 ауд, корпус № 2

Актуальні проблеми теорії і практики трудового навчання

Коберник О.М.

15.50 вівторок

310 ауд,

 корпус № 3

Методологія наукових досліджень

Радченко І.А.

14.20

четвер

332 ауд, корпус № 2

Сучасні технології навчання та виховання

Безлюдна Н.В.

15.50

 четвер

213 ауд, корпус № 2

Педагогіка я к наука та мистецтво

Бялик О.В.

14.20

 середа

310 ауд,

 корпус № 3

Новітні технології як засіб формування творчої особистості

Пащенко М.І.

14.00

середа

106 ауд, корпус № 1

 

Гуртки кафедри психології

№ п/п

Форма роботи (гурток,

проблемна група)

Керівник

 

День тижня, час роботи

Аудиторія

1.

Розвиток мислення у  підлітків

Шулдик Г.О.

к.психол.н., доцент

Середа

14.20

№ 315

корпус №3

2.

Психологія спілкування

Діхтяренко С.Ю.

к.психол.н., доцент

Четвер

15.50

№ 232

корпус №3

3.

Психологічні особливості розвитку особистості в онтогенезі.

Данилевич Л.А.

к.психол.н., доцент

Четвер

14.20

№ 315

корпус №3

4.

Формування професійних якостей майбутнього практичного психолога.

Перепелюк Т.Д.

к.психол.н., доцент

Вівторок

14.20

№ 315

корпус №3

5.

Використання СПТ для розвитку комунікативних здібностей студентів.

Вахоцька І.О.

к.психол.н., доцент

Вівторок

14.20

№ 217

корпус №3

6.

Техніки консультативної взаємодії

Чудаєва Н.В.

к.психол.н., доцент

Вівторок

14.20

№ 106

корпус №1

7.

Психологія творчості

Якимчук Б.А.

к.психол.н., доцент

Середа

14.20

№ 213

корпус №3

8.

Сучасні проблеми педагогічної психології

Ольховецький

С.М.

Середа

14.20

№ 232

корпус №3

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ТА ПРОБЛЕМНУ ГРУПУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

1. 1.  Загальні положення

1.1. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські наукові гуртки та проблемні групи.

1.2. Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямом наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

1.3. Проблемна група – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є найбільш здібні і талановиті в науковій роботі студенти за основними науковими проблемами наукової діяльності кафедр, рекомендовані керівниками наукових гуртків.

1. 2. Мета і завдання студентського наукового гуртка та проблемної групи

2.1. Метою роботи студентського наукового гуртка та проблемної групи є:
2.1.1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.

2.1.2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.

2.1.3. Придбання навичок наукової роботи.

2.1.4.  Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

2.2. Основними завданнями студентського наукового гуртка та проблемної групи є:

2.2.1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.

2.2.2. Організація науково-дослідної роботи студентів.

2.2.3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

 1. 3. Організація і керівництво студентським науковим гуртком і проблемною групою

3.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка та проблемної групи здійснює завідувач кафедрі.

3.2. Поточну роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи організовує і контролює науковий керівник, що призначається завідувачем кафедри з числа науково-педагогічних співробітників кафедри.

3.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка та проблемної групи може здійснювати тільки викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук.

3.4. Засідання студентського наукового гуртка та проблемної групи проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

3.5. Членом студентського наукового гуртка та проблемної групи може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з предмету і набути навичок дослідницької роботи.

3.6. Організаційна робота студентського наукового гуртка та проблемної групи здійснюється старостою, який обирається відкритим голосуванням на засіданні і затверджується науковим керівником гуртка.

3.7. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи наукового студентського гуртка та проблемної групи, який розробляється відповідно до науково-дослідної тематики даної кафедри.

3.8. Організовуються між кафедральні наукові конференції.

3.9. Кількість членів студентського наукового гуртка та проблемної групи визначається науковим керівником.

1. 4. Права і обов’язки членів студентського наукового гуртка та проблемної групи

4.1. Бути присутнім і виступати з доповідями і науковими повідомленнями на засіданнях студентського наукового гуртка та проблемної групи.

4.2. Виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника кафедри.

4.3. Публікувати свої роботи в загально університетських та інших наукових виданнях.

4.4. Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах різного рівня.

4.5. Переходити за власним бажанням з одного студентського наукового гуртка та проблемної групи в інший.

4.6. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності студентського наукового гуртка та проблемної групи.

4.7. Сприяти залученню до гуртка або дискусійного клубу нових членів.

4.8. Обирати і бути обраним до керівних органів студентського наукового гуртка та проблемної групи.

4.9. Користуватися перевагою при відборі в магістратуру та аспірантуру (за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідній роботі).

1. 5.  Обов’язки старости студентського наукового гуртка та проблемної групи

5.1. Складання спільно з науковим керівником планів і звітів про роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи і своєчасне представлення їх до Ради студентського наукового товариства факультету.

5.2. Систематичне проведення організаційної роботи

5.3. Сприяння своєчасному виконанню плану наукових робіт членами студентського наукового гуртка та проблемної групи.

5.4. Систематичне інформування Ради студентського наукового товариства факультету про роботу студентського наукового гуртка та проблемної групи.

5.5. Періодичний звіт про роботу на засіданнях студентського наукового гуртка та проблемної групи і Ради студентського наукового товариства факультету.

5.6.  Забезпечення зв’язку студентського наукового гуртка та проблемної групи з Радою студентського наукового товариства факультету.

5.7. Представлення інтересів студентського наукового гуртка та проблемної групи в Раді студентського наукового товариства факультету та університету.