Ткачук Лариса Василівна

Дисципліни, які викладає

  • Історія педагогіки
  • Соціальна педагогіка
  • Соціальна робота в Україні

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації:

Тема кандидатської дисертації:

«Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського»

Основні публікації

1.Колективні монографії:

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред. рад. вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол.: А.І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 351 с.

Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності / за заг. ред. Побірченко Н.С. – ПП Жовтий, 2010.

2.Навчальні посібники:

Технологія професійного відбору майбутніх педагогів / Навчальний посібник/ Укл. Коберник О.М., Михайличенко М.В., Пащенко Д.І., Ткачук Л.В. – К.: Міленіум, 2006. – 78 с.

3.Методичні рекомендації

Педагогічна профорієнтація учнів загальноосвітніх шкіл та механізм їх відбору на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів / Методичні рекомендації. / Укл. Кузь В.Г., Коберник О.М., Мішкурова В.Ф., Пащенко Д.І., Ткачук Л.В.– К.: Науковий світ, 2004. – 44 с.

4.Статті

 «Науково-дослідницька робота студентів – умова формування їх професійної компетентності» /Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу» 18-19 квітня 2013 р. – Донецьк: ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Промінь», 2013. – 220 с. С.184-188.

 «Науково-дослідна робота студентів: національні та європейські виміри» / Цілі та результати освітніх реформ : українсько-польський діалог»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2013 р. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2013. – 204 с. – С.182-188.

  «Компетенції соціального працівника у наданні психологічної допомоги різним групам клієнтів» // Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 24 квітня 2013 р. ) / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 168 с. –  С.139-143.

Контакти

e-mail: larysa.tkachuk.2011@gmail.com