Атестаційний екзамен здобувачів початкового (короткого) циклу вищої освіти

23 червня 2022

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей передбачених освітньо-професійною програмою «Психологія» ОС «Молодший бакалавр».

Атестаційний екзамен є кваліфікаційним і призначений для визначення теоретичної і практичної підготовки випускника до виконання професійних завдань. Програма і порядок проведення випускних екзаменів визначається «Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії» та іншими нормативно-правовими актами.

Склад екзаменаційної комісії затверджений наказом ректора університету, до якої увійшли: голова комісії – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Шулдик Анатолій Володимирович; члени комісії  – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко Оксана Олексіївна; кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Гуртовенко Наталія Вікторівна; кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Шулдик Галина Олексіївна. На екзамені були присутні член ради роботодавців, психолог Одеського обласного центру громадського здоров’я, практичний психолог Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Лиманської районної ради Одеської області Гасанова Лейла Ілгарівна та гарант освітньої програми кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Гриньова Наталія В’ячеславівна.

Під час екзамену студент отримує екзаменаційний білет, час для підготовки відповіді відводиться у межах 30 хвилин. Здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати  належний рівень навчально-професійної підготовки, який передбачає: засвоєння знань про психічні явища, закономірності їх виникнення, функціонування та розвиток, поведінку, діяльність, вчинки; взаємодію людей у малих та великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності; здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології.

Під час екзамену здобувачі продемонстрували вміння розв’язувати практичні завдання у сфері психології, застосовуючи провідні теорії та методи психологічної науки.