Видавнича діяльність викладачів випускової кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи за 2015 – 2016 роки

 

2015 р.

Монографії

 1. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / І. В. Албул, О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 202 с.
 2. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. В. Албул, О.О. Гоменюк, Н. М. Коляда та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 417 с.
 3. ГребіньЛ. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Л. О. Гребінь. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 301 с.
 4. Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – монографія / Т. В. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 315 с.
 5. Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександролвича Андрієвського (1845-1902) : монографія. – ФОП Жовтий, 2015 р. – 204с.
 6. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія. – ФОП Жовтий, 2015 р. – 214с.

 

Навчальні посібники

1.Кочубей Т.Д. Філософія дитинства: соціально-педагогічний аспект: навч. посіб. / Т.Д. Кочубей. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 185 с.

 1. Системний підхід у вищій школі : навч. посіб. / автори-упоряд.: Кочубей Т.Д., Іващенко К.В. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 131 с.
 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом: навч. посіб. / укл.: Кочубей Т.Д., Полєхіна В.М. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 109 с.
 3. Основи соціально-правового захисту. Навчальний посібник // Уклад.: Г.В.Бондаренко, – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 124 с.
 4. Охорона праці в соціально-педагогічній сфері. Навчальний посібник // Уклад.: Г.В.Бондаренко, – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 118 с.
 5. Практикум з соціальної роботи : Навчально-методичний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 100 с.
 6. Соціально-педагогічне проектуваня : навчально-методичний посібник / уклад.: М. В. Перфільєва. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 151 с.
 7. Технології соціальної роботи за рубежем : навч. посіб. / Уклад. Іващенко К.В. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 145 с.
 8. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 60 с.
 9. Технології соціально-педагогічної роботи за місцем проживання : навч. посіб. / Уклад. Іващенко К.В. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 124 с.

 

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо)

 1. «Пам’яті Андрія Васильовича Царюка» художньо-документальне видання              Укл. Полєхіна В.М. Нестругіна Л.М. – Умань: Видавництво УДПУ, друк  ПП Мороз, 2015. – 150 с.
 2. Карпич І. О. Періодичні видання України 20-х – початку 30-х років ХХ століття як засіб популяризації теорії та практики дитячого руху: наукове видання / І. О. Карпич. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 98 с.
 3. Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія» (І-ІІ зміни) / уклад.: О.О. Гоменюк, М.В. Горенко, Н.М. Коляда, О.Ю. Мазур. – Умань, 2015. – 100 с.
 4. Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.). Збірник / уклад. Н. М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 228 с.

 

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

 1. Oksana Gomenuk. Club work – basic direction of educationally-elucidativeactivity of Proletkult // Cambridge Journalof Education and Science, “Cambridge University Press”, 2015, № 2(14). – P. 279-286.
 2. Oksana Kravchenko. Key principles of formation the concept of proletarian culture( 20-ies. XX century) // Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). – P. 539-547.
 3. Албул І.В. Кабанова О.О. Соціалізація особистості в педагогічному доробку вітчизняного науковця І.Соколянського у 20-30 – ті роки ХХ ст. // Молодий вчений. – 2015. – №4. – (включено до міжнародних каталогів наукових видань і науко метричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ReserchBible, Index Copernicus )
 4. Албул І.В., Кабанова О.О. Ідея цілісного підходу вивчення дитини в Харківській педологічній школі в діяльності І.Соколянського // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / Науковий журнал. – Суми: СумДПУ А.С.Макаренка, 2015 .– С. 59-67 (Index Copernicus international)
 5. Бойко О.Н. Этап становления ликвидации неграмотности (1919 – середина 1921 гг. ХХ века на территории Украины)» / О.Н. Бойко // Естественно-гуманитарные исследования. – Международный журнал №8(2). – ООО «Академия знаний». – Краснодар. – 2015. – 120 с. – С.44-49. (РИНС).

 

Статті в інших закордонних виданнях

 1. Кочубей Т. Д. «Влекомый жаждою научной…»: к вопросу об обучении М.В. Ломоносова в Киево-Могилянской академии / Т.Д. Кочубей // «Знатным украшением Отечеству послуживший…». Творчество М.В. Ломоносова и культура России Нового времени: сборник / Отв. ред. А.К. Гладков. – М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – С. 74 – 85.
 2. Коляда Н. Недільні школи як центр залучення дітей та молоді до надбань української культури (60-ті рр. ХІХ ст.) / Н. Коляда // Соціально-педагогічне творення реальності : збірник наукових праць. – Варшава, 2015. – С.
 3. Коляда Н. Н. Культурно-исторические особенности формирования украинского стиля социализации / Заболотная О. А., Коляда Н. Н. // Конференциум АСОУМ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций / Науч. ред. Л.Н. Горбунова. Ч. 1. – М. : АСОУ,  – С. 1858–1871.
 4. Гоменюк О.О. Концепція пролетарської культури як ідеологічне підгрунття діяльності культурно-просвітницьких організацій 20-х рр. ХХ ст. // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2015. – № 1(10). – С. 27-30.

 

Статті у фахових виданнях України

 1. БойкоО.М. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) / О.М. Бойко // Історико-педагогічний альманах. – Умань. – Випуск 1(20). – 2015. – С. 79-84.
 2. БойкоО.М. Становлення форм навчання у процесі ліквідації неписьменності в Україні 1920–1927 рр. / О.М. Бойко// Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. Мелітополь. – 1(14). – 2015 – С. 320-324.
 3. Досвід організації соціально-виховної роботи з дітьми за місцем проживання у ІІ половині XX століття / К.В. Іващенко // Народна освіта: електрон. наук. фах. вид. / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Ін-т педагогіки АПН України, Міжнар. освітній фонд ім. Ярослава Мудрого. – Біла Церква: [б. в.], 2015. – Вип 1 (25). Режим доступу до журн. : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2722
 4. Ісаченко В. П. Особливості використання інтегрованого підходу у наданні соціальних послуг в умовах села (селища) / В. П. Ісаченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Серія: педагогічні науки). – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 45–49.
 5. Ісаченко В. П. Супервізорство як один із атрибутів професіоналізму у соціальній роботі / В.П. Ісаченко // Вісник Запорізького національного університету (Серія: педагогічні науки). – Запоріжжя, 2015. –
  С. 24–28.
 6. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках журналів «Дитячий рух» та «Вожатый» (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / І. О. Карпич // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. Вип. 734. – С. 56–62.
 7. Коляда Н. М. Позашкільна піонерська робота в Україні (перша половина 30-х років ХХ ст.) / Н. М. Коляда // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 66. – Херсон : ХДУ, 2015. – С. 20–26.
 8. Коляда Н. М. Організатор соціального виховання в Україні Арнаутов Василь Олексійович (1881 – 1938) / Н. М. Коляда // Історико-педагогічний альманах. – Вип.2. – 2015. – С. 48–53.
 9. Кочубей Т. Д. Курс етики Якова Козельського – видатна пам’ятка української педагогічної думки      / Т.Д. Кочубей // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – Вип. 135. – С. 7–12.
 10. Кочубей Т. Д. Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського / Т.Д. Кочубей // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Серія: Педагогічні науки. – Херсон, 2015. –
  С. 118–126.
 11. Кочубей Т.Д. Вплив Феофана Прокоповича на розвиток вітчизняного шкільництва у XVIII ст. / Т.Д. Кочубей // Історико-педагогічний альманах. – Вип. 2, 2015. – С. 54–61.
 12. Кочубей Т.Д. До проблеми соціалізації дитинства / Т.Д. Кочубей // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 24 (34). –
  С. 118 – 122.
 13. Кочубей Т.Д. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т.Д. Кочубей // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. О.М. Пєхоти. – № 1 (48), лютий 2015. – Миколаїв : МНУ імені
  В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 173 – 178.
 14. Гоменюк О.О. Першоджерела до історії діяльності Пролеткульту\\ Історико-педагогічний альманах. – 2015. – № 1. – С. 97-110.
 • Гоменюк О.О. Пролеткульт у системі пролетарських літературно-просвітницьких організацій \\ Вип. 735. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. У-т. – С. 71-77(Серія: педагогічні науки). – Запоріжжя,
  – С. 24–28.
 • Перфільєва М. В. Освіта як інститут соціального виховання дітей та молоді з особливими потребами у Польщі / М. В. Перфільєва // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань : ФОП Жовтий, – С. 68–72.
 1. Перфільєва М. В. Соціальне проектування як один з найбільш актуальних напрямів у практиці соціальної роботи / М. В. Перфільєва // Вісник Черкаського університету, серія Педагогічні науки № 21. – Черкаси: ЧНУ
  ім. Б. Хмельницького, 2015. – с. 132
 2. Полєхіна В. М. Медико-соціальна робота: передумови становлення і сучасний стан розвитку / В. М. Полєхіна // Вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2014. – Вип.33. – С.140–143.
 3. Полєхіна В.М. Розвиток соціальної освіти в США: професійна підготовка бакалаврів соціальної роботи. Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – 364 с.
 4. Шевчук О. М. И. И. Ничипоренко «Несколько положений из моего педагогического катехизиса…» / Шевчук О. М. // Історико-педагогічний альманах. – 2015. – № 1. – 110–113.
 • Шевчук О. М. Особливості процесу соціального виховання у Колегії Павла Галагана / Шевчук О. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2015.
 • Шевчук О. М. Роль школи в соціалізації особистості / Шевчук О. М. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань : ФОП Жовтий,
  – С. 98–102.
 • Шевчук О. М. Формування вмінь та якостей майбутніх соціальних працівників під час вивчення курсу «Практикум з соціальної роботи» / Шевчук О. М. // Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2015. – С. 128–133.

 

Статті в інших виданнях України

 1. Албул І. Соціальна підтримка сім’ї // Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції / за ред. І.В.Козубовської . – Ужгород, 2015 р.
 2. Албул І.В. Громадсько-просвітницька діяльність Володимира Науменка(1852-1919) // «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р. – С.31-333
 3. Албул І.В. Соціально-педагогічна робота з сім’єю як напрям сімейної соціальної політики / І. В. Албул // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – Умань : ФОП Жовтий, 2015 р. – С.12–16.
 4. Балдинюк О. Д. Ведення професійної документації як важлива складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції» / За ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 25 вересня 2015 року. – С. 16–18.
 5. Балдинюк О.Д. Культурно-освітня діяльність громадських мистецьких об’єднань (20-30-ті роки ХХ століття) // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): колективна монографія / За заг. ред. Н.М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015. – С. 183–193.
 6. Балдинюк О.Д. Надання соціальних послуг клієнтам – ключове завдання соціального працівника // Актуальні проблеми соціальної роботи: колективна монографія / За заг. ред. Н.М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 рік.
 7. БойкоО.М. Зміст соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців / О.М. Бойко // // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – Умань : ФОП Жовтий, 2015 р. – С.22–26.
 8. Бондаренко Г. В. Соціальна робота з безробітними (Ужгород) // Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції: матеріали міжнародної науково практичної конференції (Ужгород листопад 2015р.).
 9. Бондаренко Г. В. Соціальний аудит та інспектування: робота з людьми похилого віку / Г. В. Бондаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали міжнародної науково практичної конференції (Одеса 25 травня 2015 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, – С. 109–111.
 10. Гоменюк О.О. До історії діяльності Київського Пролеткульту
  / О. О. Гоменюк // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовтня 2015 р.\ Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Державна наук.-пед. Б-ка ім. В.О. Сухомлинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка ; редкол. : О.В. Сухомлинська, Л.Л. Хоружа, В.В. Прошкін. – К. : Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 67–77.
 11. Гоменюк О.О. Освітньо-просвітницький проект «Школа соціальних знань \\ Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 травня 2015 р.) \ гол. ред. В.В. Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – С. 113–115»
 12. Гребінь Л. О. «Підготовка робітників соціальної сфери до роботи з дітьми вихованцями інтернатних закладів» Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 31–33.
 13. ГребіньЛ. О. Особливості соціальної та культурологічної підготовки спеціалістів для роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Л. О. Гребінь // Актуальні проблеми соціальної роботи : зб. наук. праць. – Умань, 2015. – С. 89–94.
 14. Заєць С.С. Здоров’я-збережувальна функція соціального працівника у роботі з сім’єю // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / за заг. ред. Н.М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015. С. 22–26.Заєць С.С. Соціальна робота: вітчизняні реалії і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=9495
 15. Коляда Н. М. Державна молодіжна політика в контексті розвитку соціальної політики в Україні / Н. М. Коляда // Матеріали конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції» (Ужгород, 2015). – Ужгород, 2015 .- С. 16–18.
 16. Коляда Т.В. Позаурочна робота в елітній школі Великої Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.). Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – № 2(14).
 17. Кочубей Т.Д. Психолого-педагогічні аспекти соціальної роботи з обдарованою особистістю / Т.Д. Кочубей // Актуальні проблеми соціальної роботи у підготовці фахівців: сучасні тенденції : матер. доповідей та повідомлень Міжн. наук.-практ. конф., 2015 р. за ред..: І.В. Козубовської /  – Ужгород, 2015. – 51–52.
 18. Кравченко О.О. Пролеткульт в системі пролетарських літературно-просвітницьких організацій в Україні \\ Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 26 лютого 2015 р.) \ ред. кол. : Бойченко В.В., Кравченко О.О., Ткачук Л.В. Другий випуск. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 73–76.
 19. Матрос О.О. Іван Васильович Лучицький основоположник науки «Нової історії» в освітніх закладах Києва / Ольга Матрос // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, особистості : матер. Всеук. науково-практичної конф. – К. : Київ. ун   -т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 254–260.
 20. Перфільєва М. В. Особливості використання технології проектування у соціальній роботі / М. В. Перфільєва // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – Умань : ФОП Жовтий, 2015 р. – С.32–36.
 21. Підвальна Ю. В. «Олексій Андрієвський активний громадський діяч, просвітник на теренах України» // «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р. – С. 267–280.
 22. Підвальна Ю.В. Соціальна робота з людьми похилого віку в сучасному інформаційному суспільстві. / Ю. В. Підвальна // Актуальні проблеми соціальної роботи: колективна монографія. – ФОП Жовтий, 2015. – С. 73–79.
 23. Полєхіна В.М. . Зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з сімєю // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р. – С. 102–105
 24. Полєхіна В.М. Сучасні тенденції соціальної роботи з попередження  делінквентної поведінки.  Матеріали  доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції: / За ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015.
 25. Полєхіна В.М., Побірченко Н.С. Соціальні дослідження мікроісторії освіти регіону у краєзнавчо-пошуковій роботі студентської молоді /В. М. Полєхіна,  Н.С. Побірченко //  «Освіта крізь призму мікроісторії:заклади освіти, особистості, навчальна література, листування» матер.  Всеукр.  наук.-практ. конф. 22 жовт.2015р./Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Державна наук.-пед. б-ка України  ім. Б.Грінченко; редкол.: О.В. Сухомлинська,  Л.Л Хоружа, В.В. Прошкін. – К.: Київ. Ун-т Б.Грінченка, 2015. – 324.  С. 17-25
 26. Полєхіна В. М. Особливості превентивності делінквентної поведінки у соціальній роботі / В. М. Полєхіна // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції Соціальна робота в Україні – становлення, перспективи, розвиток.  Львів 19–20 березня 2015 року – Режим доступу: http://goo.gl/Hrb86
 27. Роєнко С. О. Професійно-етичні основи соціальної роботи // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / за заг. ред. Н. М. Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 . С. 65–69.
 28. Роєнко С.О. Роль громадської та приватної ініціативи у поширенні приватних закладів освіти (1906 – 1917 рр.) // Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 375-400 с.
 29. Роєнко С.О. Соціальна адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу // Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи та підготовки фахівців: сучасні тенденції» / За ред. І. В. Козубовської – Ужгород, 2015. – С. 80–81.
 • Шевчук О.М. Участь Колегії Павла Галагана в громадському житті України// «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р. – С. 356–374.
 • Шевчук О.М. Формування професійно-значущих вмінь та якостей майбутніх фахівців соціальної сфери // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р. – С. 65–69.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 1. Албул І. Проблеми початкової освіти у спадщині Володимира Науменка (1852-1919 рр.) // Матеріали Міжнародної онлайн-інтерент – конференції «Дидактика початкової школи: реалізація технологічного та компетентнісного підходів», 10 квітня 2015 р., Миколаїв, 2015. – С. 7–13.
 2. Албул І.В. Державна підтримка сучасної сім’ї // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади», Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, 11–12 листопада 2015 р.
 3. Балдинюк О.Д. Соціальна допомога жертвам домашнього насильства / О. Д. Балдинюк // Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері»
  (25 травня 2015 року, Одеський національний політехнічний університет, кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту). – Одеса, 2015. –
  С. 83–86.
 4. Балдинюк О.Д. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на прикладі обласного міжрегіонального Центру соціально-психологічної реабілітації дітей // Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ««Актуальні дослідження в соціальній сфері» (17 листопада 2015 року, Одеський національний політехнічний університет, кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту). – Одеса, 2015. – С. 35–39.
 5. Заєць С.С. Соціальна проблема насильства над жінкою / С.С.Заєць // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріли Всеукр. Наук.-практ. Конференції з міжнар. Участю (11-12 листопада 2015 м. Суми) / [ред. кол. : Бевз Г.М. та інші]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, – 286 с.
 6. Ісаченко В. П. Кваліметричний аспект організації навчання майбутніх фахівців із соціальної роботи / В.П. Ісаченко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство», 1 грудня 2015 р.. – Київ, 2015. – С. 34–37.
 7. Ісаченко В. П. Проблема креативності в професійно-особистісному становленні фахівців із соціальної роботи / В.П. Ісаченко // VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 17 листопада 2015 р.  – Одеса, 2015. – С. 35–37.
 8. Коляда Н. М. В. О. Сухомлинський про формування духовності особистості в дитячій організації / Н. М. Коляда // Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань (24–25 вересня 2015 року, м. Херсон). – Херсон : КВНЗ «Хнрсонська академія неперервної освіти», 2015. – Ч. І. – С. 53–57.
 9. Коляда Н.М. Організатор соціального виховання в Україні Арнаутов Василь Олексійович (1881 – 1938) / Н. М. Коляда // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовтня 2015 . – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 184–196.
 10. Коляда Н.М. Підготовка організаторів дитячого руху як актуальна проблема соціально-педагогічної теорії і практики / Н. М. Коляда // Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 17 листопада 2015 р.). – Одеса, 2015. –С. 67–68.
 11. Коляда Т. В. Соціальне забезпечення населення у Великій Британії / Т. В. Коляда // Збірник тез III міжн. науково-практ конф. «Теория и практика образования в современном мире» – (г. Чернигов, 13-14 ноября 2015 г.). — Херсон : Издательский дом «Гельветика» 2015. – С. 56–58.
 12. Кочубей Т.Д. Вплив Феофана Прокоповича на розвиток вітчизняного шкільництва у XVIII ст. / Т.Д. Кочубей // Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Державна наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка ; редкол.: О.В. Сухомлинська, Л.Л. Хоружа, В.В. Прошкін. – К. : Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 196–
 13. Кочубей Т.Д. Виховання культури потреб особистості у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Т.Д. Кочубей // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції і XXII Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року, м. Херсон) : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Ч. І. – С. 28–
 14. Кочубей Т.Д. Соціальна робота з обдарованою особистістю / Т.Д.Кочубей // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали  Шостої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  (17 листопада 2015 року, м. Одеса) : Одеський національний політехнічний університет, 2015. –  С. 50–53.
 15. Матрос О.О. Використання проблемного підходу до викладання історії у Київському університеті Св. Володимира професором Іваном Лучицьким / Ольга Матрос // Пріоритетні напрямки розвитку супільних наук у ХХІ столітті : зб. тез міжнародної науково-практ. конф. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 39–42.
 16. Перфільєва М. В. Особливості соціального виховання дітей та молоді з інвалідністю в Україні / М. В. Перфільєва // Шоста міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері»
 17. Ревнюк Н.І. роль традицій ВНЗ у соціалізації студентів / Н.І.Ревнюк // Проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості: матеріали Міжнар. соц.-пед. конф., 4–6 червня 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 13.
 18. Ревнюк Н.І. Теоретичні аспекти соціально-виховної діяльності серед студентської молоді / Н.І. Ревнюк // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І. В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 78–80.
 19. Шевчук О. М. Практична підготовка студентів – майбутніх соціальних працівників / Шевчук О. М. // Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 17 листопада 2015 р.). – Одеса, 2015. –С. 77–78.

 

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації для написання курсових робіт(по кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи) // Уклад. О.Д. Балдинюк, Г.В.Бондаренко – Умань: 2015 – 40 с.

 

2016 рік

Навчальні посібники

 1. Соціальна політика: Навчальний посібник / Уклад. І. О. Карпич,
  Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 125 с.
 2. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навч. посібник / уклад. О.M. Бойко, Т. Д. Кочубей. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 210 с
 3. Історія соціальної роботи: [навч. посібник] / уклад.: О.О. Гоменюк, О.О. Матрос. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 126 с.
 4. Ведення професійних документів : навч. посібник / уклад.
  О. Д. Балдинюк. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 150 с.
 5. Організація та облік соціальних виплат : навч. посібник / уклад.
  В. М. Полєхіна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 189 с.
 6. Етика соціальної роботи : навч. посібник / уклад. С. О. Роєнко. –
  Умань : ФОП Жовтий, 2016. –186 с.
 7. Теорія соціальної роботи : навч. посібник / уклад. Ю. В. Підвальна. –Умань : ФОП Умань, 2016. – 120 с.
 8. Система організації соціальних служб : навч. посібник / уклад.
  В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 154 с.
 9. Соціальна геронтологія : навч. посібник / уклад. Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 126 с.
 10. Соціальна робота на підприємстві: навч. посібник / уклад.
  Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 126 с.

 

 

 

ПЛАН

видавничої діяльності (2016 р.)

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
№ п/п ПІБ автора(ів) Статус наукового чи навчального видання Назва Передбачуваний термін видання (місяць)
1. Карпич Ірина Олександрівна Монографія Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України

(20 – початок 30-тих рр. ХХ століття)

Травень 2016 р.
2. Левченко Наталія Володимирівна Монографія Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) Червень 2016 р.
3. Бойко Ольга  Миколаївна Монографія Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні (1920 – 1927 рр.) Грудень 2016 р.
4. Матрос Ольга Олександрівна Монографія Педагогічна та просвітницька діяльність
І. В. Лучицького  (1845–1918)
Грудень 2016 р.
3. Сухомлинська О. В., Коляда Н. М., Албул І. В., Бондаренко Г. В., Кравченко О. О., Шевчук О. М. Наукове видання Українська історико-педагогічна наука у дзеркалі тематики дисертаційних досліджень (1995–2014) : хронологічно-тематичний покажчик закоординованих тем дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.01 Грудень 2016 р.
4. Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Наукове видання Соціально-педагогічна наука

(2006–2016): хронологічно-тематичний покажчик тем дисертаційних досліджень

Грудень 2016 р.
5 Викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Збірник наукових праць Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи Листопад 2016 р.